Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 23, 1896, Weekly Edition, Page 16, Image 16

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    t f fcí#
10
HO K NOK ♦ ZÁPAUU
ALLEWS
LITERATUR
RUZHE ZPRÁVY
rif
I 1" '-
Lung lalsam
ochraplé( bolení v krku ka
let lípal v krku souchotiny
modrý kaieí záškrt
llj MM flk a Mel aiMA
#Ml lrt linii áfilHtl tAUifn
rtéf
NEOBSAHUJE OPIUM
lysí Jol !! prif#
iwMáJrt# l tjr# rfpřitM altaM
t#t ttarý a pl-Mi H
Všichni lékárnici jej prodávají
Dl C ROSKWATEli
Offlci: 222 v Beo budovř
TOBCe 553 111 25 11 BL li UlM
Tur iti
3MAIÍA
mr Mlnvt hy
Nmi
swsssaTrr::-t-- r- —-T I
Dr (1 P
zktiírny-
lékař a ranhojič
vCIarkson
r
Nebraska
Dr Rudis-Jícínsky
-Ceský-LÉKAft
A HANI10JIŮ
V CUETE NEB
Ordinuje v lékárně p Ir Neděly
Telefon číslo 32
lfitf
Dr E floloit
ČESKY LÉKAŘ
CTZct bb rohu 1S b Iteward ni 8hee
:j'aBUek li dveH 210
OilAIIA - NEBE
Cla telefonu 143N
? plunt k bi1mo1 txt lO d 13 rftco od 1—4
napou ca #— o rr
Obydlí t ííflle 1619 Center ulice
Telefon ▼ ©bydlí 1874
Kejstaiil a efzhMSl český prárníkr
v Sřbrawe -st
F-H DOLEAJj
ve Fremont ]VeYr
ťotlouti ochotně tK)b pfSpuí-oh louď
oh v klrrtkoll Ciat! Káli) v )kmkol! iwiu-
iMíb poradu v Jiikěmkolir pHi IM it
ikM wodnl kujlíťtij liihr vf todky (17—
4drM]ui Frlilf Doležal řr biobI b
KUPTE SI
PfiEPLAVNI LÍSTKY
do anebo z Cech
ta nejlevníjSí ceny od
rrcbnihe přeplaralbe Jednat
fbáfM tfDa w dlU od I do 11 k Ha
mS VanUurmU
cmer
B B 0po Ioa M
f7řd# Nnnnik jVWfJf1 doapf í f f I
nyní k aMitt 9 H J#nf Jt dílu
M l'řlJftfm elán
na jmI pojednání o iAřř-lá !í'f tm
4 a té
frttfOV M MffťssM ff HOVÍ-
V#rf Ollftf 'ototli r ri ř (
Iflj lj!t lhO í fpnřftnl}
fjniká ř I vín ka rtt(nf dfla tho
hfřa o I f ydtná K !(! ftm é
J1ói 317 pfiláaf j I kthfié
bifvoliková Mnhy líouKy J#!#
a bmiby p#d#f#M a jeďva'
'!wrl h odborník ##Ufaj
tlt Jfi Hlttnttttt DM ftil
#i I Ob4nl4 Mo dlli řhStÍf
fij'i# tn ř dř Mrek !ifo
i'n vyrhái' V rht b J 10 krřj
M b tkkh m J Otty Pf
AMi Jtfikt fltrnnýh tfi'i
vyíl řfctl míH 211 Týl obsahuj
"St4-k fciVklnf fi Nic-kfvlhv
7 Orlickf cti hf-r" ítyUj Jíf4knvy
lííly ti l v#dik obliM proto
Dřel Jitru 11 Hebrmé jh apiy
In htt ! áirti takřka v K hí Mi
tif ně Jyrn!íbr fžřiht ítrhiřf Vjr-
ch4f a Otlj f I'ři
l#m I f'k-řAro tu trythAil
ííilUfit A9í{ utin TbifWjho "Ok
koltii-kfcb BOitJr Klo Mp!kJ
n "Ztiíoo 1'říbu připlácí n kttl
hotUB UMO IUl B Cl tVM 1 II
na pftl roku t &0 krejorS na řttrt
řeko Střítřm 21 iiřfná novdli
Kaiiktíer
Otlvvj Jéttfn4 Knihovny Ndr&lni
ioiA ti erÍ0 XIX iM-Sit 45 oba
bajUÍ pokřižovaní povídky od Her
♦4ce Uder "Marie NCtni" Iaci-
na n&rodof koibovna nabyla meti
(enkým lidem roiifreoí tak neoby-
! irjního Jako iilni jici tbtrka ce-
ekýcb dil a apU&
Americké Knihovny vyílo pr&vč
: 6ff!o 6 ro5 X Beiitím tímto sačal
vycbáicli drubý dli Jirankova tna
raenitébo díla "Meti prouJy" Kni
bovna americká těéf ne tnacné oblibé
a uveřřjftov&ofm jmenovaného právě
Jiráskova npiu slnkala opčt jon vřlí
přímě a obliby 'Knihovno Amerl
ckou' roolno objednali u "Pokroku
Západu" ta pfedplatcé obn&šejfcf tl
rožné Předplatné loto jent tajiatě
tak nízké že je možno tapravitt
tomu neichudílmu kraiana IJřbera
několika málo let cíaká si— a bií tobo
pocítí finančně — hetkou domácí kni
bovno Kniha je nejlepSím přítelem
člověka
Zachránilo jeho zirot — Han
Francisco Cal — Uveřejňujeme níže
dopia H W Wilkáře z Č 9: So th
Ht z tohoto tněisU jelikož týž může
některým naňlro ětenářům zajímavým
býtl PíSeť: "Dr reter Fabrney za
chránil mfij iívot Hvým prostíedkem
Dra Petru Holwkem Zhuleiiěl jsem
až na pouhou kostru a vypadal jsem
hrozně Trpěl jfiem léta obtížným
trávením a neěiatou krví 0im láhví
toho prostředku mne na dobro vyho
jilo Jsem teď sílen a zdráv má pleť
jest dobrá moje chuť znamenitá
Jaem zdravý člověk Díky tomuto
starému úcty hodnému prostředku
AvSak případ mfij není ojedinělý
Jeden z mých přátel stěžoval al ml Že
)o lékaři a léky stáli více než 1100 za
krátký řas aniž bylo ženě jeho poino
ženo Poradil jsem mu aby Ihned
přestal a nevydával ze svých těžce
vydělaných dolaru žádný když to ne
má výsledku "Ale co mám dělat!"
vykřikl 'nemohu přece ženu avojl
nechat zahynout a patentním lékům
nevěřím" Muž ten sám trpěl též
nečistotou krve tak že obličej jeho
byl drsný jako struhadlo ftekí Jsem
mu že Dra Petra IToboko není žádný
patentní lék a přiměl jsem jej k tomu
že ho zkusil Poslal si pro bedničku
a a potěšením to pravím netoliko jeho
žena se vyléčila ale I jeho obličej Jest
teď tak hladký Jako vždy býval Jeho
Jméno Jest Frltx Koldenstrodt"
££7" Pěkná kniha v elegantní
vabě Jest vkusný a nžitečn dárek
vánoční Piite o seznam knih na
a
Pokrok Západu
mn'b lidi Jffn fnyll k'M při
vykli viMtl ta hřbitov posvátna"
opřiřtk' Vfřfřli" ftřnifih
láJno pMdtavo diUírb lnl
tUh v tm f'1 přvfrb#irt kfí
tím i !íbnf m V# la pobřírb i h-
m6l# přijmrmtl M Uvíkř' n#-
rbtlll iítl i a tib Mátej
t# vliřA éím dáU im naUbifřjl
I tmáhá # ř i!ntrtí lioři#řřbi i
ntáiea ík'l!ipkti iřtíjí(bfi p-břbf
váni ď ln f ohfřďi hjjt'n'irkt-m
V Nfmorkti vyttotipíl ir4ikm
liti f by břbíťif lytí rtebfipfcí
vibllm k 4(řtil utkali vj)et rbr
t ib táni ly Ij pVfy vUinýml lUt
Vídával výrb pkuA h%kitUn
gif kcb jlmíl í bylo ijilttnn !
řlitfiií tbtřobptorá mikroorpt
my dbnibo Jilil po t'břbn(
mrtvol t4fáfaj! tpAwbilými k lio
ta fádný pMdřovinýt H mol riI
čtyři týdny některé otn al I dva
náHe mtíťí avitk ťr lil térovefí
m'bito'Ht ?rtvy blíny při jo
řbívárí obtyklá skytá beipeěnoa
lávora ftÍ unikáni bakterii i aeml
eltc relie jim vmlttt tuto aměrtm
vihftru proatoupiti Toto náior
říJíl vhod od p ft rtům apalovánt
mrtvol kďří poulili bo k vyvráceni
známých námitek v ohledu tdravot
m Avťk proti Liřnerovl uvá
děny a druhé urany pádné dftvody
poukaťijící k ni-lffipeíi hřbitov ft
vtbledem k ííření náktiy upodnímj
vodami ZiroveA poukazováno
určitému případu jenž třed dcUí
il dobou vynkytl e v Poznani kdel
: úřidního naříteni otavřena byla
a prvu jedna utudna blIJe hřbitova
ae nalézající pak al celá řada alo
dní v městě ježto shledáno bylo že
voda v nich oplývá všemožnými tá
rodky choroboplodnými jel do ní
vnikaly le hřbitova následkem polo
hy téhož a útvaru země hroby nalé
zaly se totiž ve vrstvó pinka spada
jící směrem ku města pod níž nalí
tala se mohutná vrstva neprostupné
blíny Voda ve stndni prvé naléza
jící ae blíže hřbitova když pro na
Lodilou opravu čerpadla týden ne
byla vyčerpávána zhoustla' a nabyla
zelenavě temné barvy 0m dní do
stačilo aby nahromadily ae v ní
prostým okem viditelné nejisté a
jak lučebním i mikroskopickým Ěe
třením zjištěno v ohledu zdravotním
nejvýěe nebezpečcé hmoty které
jinak v malých dávkách byly vyčer
pány očividně obecenstvem po
užity Výsledky tyto ovlem nepo
sloužily věci odpftrcQ spalování
mrtvol NeSkodrjOHt pohřbívání do
země nejen že nebyla prokázána ný
brž vyšlo na jevo jakým nebezpe
čím mohou v ohledu tom býti spodní
vody a že mohou takto vzniknouti i
místní epidemie shodou nepřízni
vích okolností Oproti tomu nelze
popfíti že rycblý a očisťující proce
spalovací zničí a naprostou jistotou
vefikeré zárodky choroboplodné
Známo že v zádurnčivém poklidu
kláSterním opodál stěn snačících
odříkání a pohrdání vScrni marnost
mi světskými dařilo se velmi dobře
— pivovarSm Jeitě dnes máme
na př i v Praze pěkné ukátky takých
důvěru vzbuzujících odkazu dob ně
kdejších odkatQ jichž původ sahá
dosti daleko do minulosti Nejstarfií
viak klášterní pivovar jak vyílo
nyní na jevo nalézá ae v Havorsku
Jest to bavorský etátní pivovar wei
benstefanský jenž uložen byl v klá'
Steřa stejného jména ve Freisinga
roku 1H0 Ve správ! bratři klá
fiterníkft nalézal se pivovar po celá
století aŽ konečně r 1805 přesel i a
klááterero v majetek atátu Moku
1823 zřízena byla ve jmenovaném
městě hospodářská škola a odborem
pivovarským Pivovar ilaví letoa ave
7501eté Jalileum
[Jomúzomo si fo
ť )m plli( f f J ta ftlťř-í ťil eMřim tífo SvAK
♦ 4m řlfíM Uřlďi to (Ufcíl Irl itl yi Utitn Mk-lf
liyrwl Ut ffťUH liU '" '1 _ t'ftfh fřK flifh'id1
I Vrkml rnml Jřl V řřml # řlií m řilxi K t lim I vyplní
P c
ti Krtf tSinnfkf f'i V ff-Ml Ji jxh Iři
f"Uř4 tlfřl k-i kt tiku i hi jí)fti tfiUUrtil I !h#n txl"
Hrnu t Vf # lí i fo-H ' l" V' tfřk'M t"r(ill
lfi-illf ftnUM rth'lik fu li "i i!l '( ňrfi ínírll d"lř-i"ti
iníiisn IftiK )iiMfri J Ut M U'hh fmffřfc ttk'Mitl dl#
(tk4m# f( t'U)m f !#! KMf #lnlkt n 17'a t
tf v 'f t i i hl h(nt h'iřii Hrb tlil ďMil la r'}
iledfl ďdtřft rřUitilf# #4řnirift #ltfi I ř5 Itl4 M
)nfm Jrnl kiif tl fc f í f jiň U UmwíJI Mhifl tlmnlihk
Mnlm tmřňíll l Mj fMekftt k'Hij# n it umní p' J l
fí#h wiííf ii #fHd f#-h p i4 r lit vi ih:i ni v
mft'í# l-ýil iiJíJft! liidffp #-ttl luk Ji' tím ftrst m?ři Mktl
ffleftodfia Mil
lhMh tifmt!' niíUé
n [mm
fei 1 a firi tMiiKnl thf-
fclAkrl pot !"'♦ "
BSfw prfcOU xúilur h A-
£Z n?t chHpku nemoci plic vylrfí
Ě HEVEbCt HAIMAM pro plire
asasoct
g-v- ~
g ]tpiy Vailivky trnkl nerra-g-
ALl 1 I lielnol měfclfnl
g~ bHotoíem lalotí obtíml
vtílmtentv po porodu a v itmě
ep ně života umaji xa nejlepíi lk
g SKVEKIV K EMULÁTOR
y ženských nemoci $ioo
%Z Dobrým
měřítkem
draví jet
Kdo trpí
I CHUŤ
kinllu
nei7ivnoklIiilahi
lí po nemoci ťá-
loti toho udrav
í
p Hererora Žaludeční Hořká
XC élftě bylinný lék
50c a $100
SZ V LAkJ I Itaklé dodávají
S_ obhi rji kray Chceir-it m r ta
kový'nii uřinlll a udrotl nalož
t nete nejli-pSint lokem
SEVEItř v SILITEL VLASU'
3oc a $100
Sevorova ZlilA ina( na "
ítT tbíilnl léky za 'ÍOO jmílcte-ll popis nemoci Ž3
W F
iiuuuuiiuuuuuuuuiuiuiuiuumuiiiiiuuiuuuuu
llambursko-Amor
=r DPřoplavni ceny™
Fo parolodích expresních nejrychleji! jízda pFea moře aa pět dní 21 bod
tfnw Yorku t rumburku
do iUmburkut do Mow Yorku I
Po parolodích axpressních 114 00 ruoo
Po parolodích pravidelných a'WW a1150
Po parolodích Union linie 12700 11160
Po parolodích Kalttmorské linie 12700
Po parolodích IJaltlcké Unie do Štětina I2V00 re Atřtfna 1290O
Ohledně přeplavu hlaate ae u
HAMBUKG AMERICAíí LINE
87 Broadway
TSKW YOUK
Mrilut IttAoviy
via"M
dovolili
in
OXAIM NKII
lv ííilť Nlb 'irmiii
1
KREV
ritá iont fikladem 1
tdravíVyfákyttá
lou uotrřn(opa-
lof Klato( pohlaf ní nemoci %
konl choroby odstraní
HEVEItfcv KUfEf IHTITEL
$100
BOLESTI:
xnámkou choroby lec
Zádech bý
vali caito
ledvin Ob
lize mořeni páleni fezavku vně-
chny choroby ledvin a nířchýia
vy IťTi
SPTcrůr Silllfl ledvin ajaler
75c a $135
Iiolektné aoubkovánl horkouť bo-
PS0TNI1íí
pokoj odutranl
SEVEltCv TlAlTEL DÉTÍ
Utlíí upl a vylétl děti
ajc
VĚTRY
zácpu nepraví-
delnoi( atollce
♦bolentl kolem pa
lu nadýmáni vylerl úplně
SEVEKOVY PILULKY
pro Játra
25c
Sevtrova Man( pfotl uvrabu a Zt
vyrnženlnám vidy pomůže 50c
SEVERA
lťrit
CEDAR RAPID8 IOVA
akciová paropl spol
W corHandolph A LaSalla Street
CHICAGO