Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 23, 1896, Weekly Edition, Page 12, Image 12

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Itf
POKROK 'ZÁPADU
HtmHtá4 S- Wt'#l1
f 0 'i ' l
IIUfaU4t f W#w#řfi (
1 ! U #
t4 f #U f ! I fc i ''
-- V ( I fk - V (#!
f r" V - if' ' V ♦ M
f Me f Jfftiriftr Win
4tll ťé tMM 4#f ♦
t4Mt 14 f -ff- VI f 'l
t lt'# - f ♦ f W
(M# Ml v 11 Pásl Ifta
Mr4 ♦ Sl- 44 t#tf ♦ '
44 ř 4 !- ''! f I t
mi m t m r - r
h4t IV f laaeapM4
Mf ! - #'
f I N "# H #
tf44 tt i W-mťt # # #
kt t m t-# ri i ' I
(tl# T f Jta Praie Mn
4flr4 ' Ml m4'I
(! t IfsrwaH Wiae
4fi rW ! ft a4#il f feM M4
ltiTUÍ # flff Kin
i4f M é 4íi 'l
M4t l! te( i mi Iti4ř lil
Uiř O- WU '-! M4 TM
I OiíimM i put f tDffrt (!
t4kf4NlM 11 lt Ittrt d MMl
(4 f ftUta U tWt tf
M řM#-4s i L řftMt 'HI -hsi!l
i~t VtVtt rm rrkil
th-%1-1 o intkf t ni
Dohro pozemky
MlMitl M Mil 4 MlsnMoli N 4 litin
tri l'w'ck foatll 14 mil Ir4i ktj
tUr (f iili Ka 14 m uliltt tmi
o4% 4 I 4-) t ia kr řal r iáil
II kr pik 4'Im íilnnllf ki triit tb
lk t 10 r-kl t pr o írokl m U D lir
préto Bit-keté Mro')t kllim
Dtill podr totl p olila i-Jálial
F J IIAYNY
9I3-I4th y# North
lili Mixniapolp Minu
Dobrá far in si
Já jm právÉ ryílul iřlíilnf renník
popigiijld 25 farem a t(co kui& poem
kH které prodám ve Telmi levných ce
nách J! příčinou lit lell rozptýlení
Přejete 11 si dobrou farmu nj ní máte
příleíitoat JI koupili as v i cen- 1'nma
tujto tl íe inirno třclito kuft niíim ko
lem 100000 akrQ [fkných nezdřlaných
pozemků Jichž položení tohatl pfida
cenní dřívC zdravé podnebí a dobře trhy
Jaou Jedoy i nejlepních farmářských
pozemkft v Arnerirc n ne pouze tyto
přírodní výhody ale dobrá přlleitoht
dostali práci v mnoha zdejších továrnách
a velkých dřevařských táborech umož
Suje každému i málo penf zi si zařídili
zde dobrý domov
Kolem Jlaui?en v rcakc osadř kde má
na 70 krajann koujjení pozemky a ob
chodní loty mám jeító 1300i'krft pěk
ných pozemka a lotů které prodávám
ve velmi levných cenách a na mlrne1
plátky Knížky mapy obřzníkyatd
popisující tyto pozemky a pčkný obraz
iifix:í2 pulcích ukazující 15 fotografií fa
rem atd„ ZHhlti koupěchtivým zdurma
obratem poSty PiSto neb přijeďte hned
K ROS HOLT
Kan tlaire Wis
P 8 — Velké osady pěkná městečka
kostely a Akoly Jsou zde v každém
okresu
7 Pna Saiiflm Oř
je nyní čenká lékárna
tkoiar Kkírník
má Um na skladé všechny byliny kc
Hnky všelijaké thé kapky olejíčkj
Cávliky prásky mastí náplasti
(flastry) vodičky pilulky zkrátka vSc
co do lékárny patří Připravuji té'
rozličné mazáni pro lidské neduhy
léčelniny pro domácí zvířata a vít
iím dílem trefím vidy na to pravé
Léku Severových a jiných t z patent
ních mám též hojný výbér Jakoi '
barvy itétce olej na barvení i na stro
' zkrátka vše co v lékárné mívají
Zvláité velkou záaobu mám váech vé
cí t kterých se recepty připravují at
Jsou Již s Čech anebo od doktoru zdej
iích Dlouholetý cvik mni dal mn
bou ikuáenost a ta přlála a přijde
mnohým krajanům v boa ZvUitní
aUrostlIvost vřnuje receptům
3fi-) A MASINDA
W přkná kniha v elřicantní vazbé
jest vkusný a užitečný dárek vánoční
Piite k nám o aeznam knih
tt- ' r-i těf - t
V tr)4(4i4m ire-l! hbjatll #
t ttt jJ raa lfi j j fc'lafi
WknUUm b'i ť lifm iM pí
i'éít'ftm t lřfl ivhvíl
II ilnl 6tfpn pthHě fit
'trsihi ih(lt w4 froftétl
ik ihli ill o MIcftt tr1
t itr% !l# Stín
„1 tváf jl ithtli N4holb
ítnkf te tli a otiřřtJii iti%
Mí ) }ff rt ali I l#í tlfft
řji i Jíl p !♦'
' I t !" i4iIi # í'ii
řh'' opil unii! v khf
"Sir ) 4 1 # mi Uflíko f !!
]l#r I rnjfb itikmfth kolmM
o'n'o(tvU J mU k
o lei o l i tbtío ttkťi ttrtíknoatl ll
í 'hvlrbotti LifU i a a Ut)
popt ť ji vroa? Ji ij ít ka p
hovrr při' pamHnjm Mt#m:
"Mi f td4 toliiná (akto tni
fřVTřií aljti ipotfif mou al do
koř!i t-r tjřv m vyprifoiáňf
ti bt'í bil! — Uífo it£fno
pf4tUko nikl 'ftíiot k tobá ttl
díla jm v) Mi o mi tM b)io
k ft#'!ní plánti mého—
Hil#ra atrrt! vjfř4vokAiím
Iíví jíl Ittulrtí VMhopiU
př'íf ctitjfo tiícíi pronéntl AU
Livi# kliiné ji n potli na
pohovka pokračovala: "Na oko
chovtjfo tcela thla loá k Silo
ri užívala jrm hojni %U moloé
kok lrie íf cli ti jej olloulil
itk&kali jrne ie af o!o te pf led
nowtfth a z lilo e roí ! plán m6j
e zJařil L5 pojetlnou roikodl
e k oljeidu CJcJ?! v dobé kdy
se mi rlťo ! vítf iím že Jsem Jej
uAti ó pl ně ol loudila "
Božena vckřikU Smrtelná ble
dost pokryla jí tviřd a ona vztýčíc
se a zvednouc proti Livii roku zvo
lata: "Ty rni tedy utmula jej!
Tys rozpoutala svartk lásky nail?
Tedy t) ? 6 ttď poebopuji vie!"
zatkala lícžera ukrýjlc na smrť ble
dý ohliřej v rukou
"Ano já to byla jež odusila
jsem lásku tvojí a je! chtěla tebe
zničiti za to že jdi urvala mrč
miláčka — ale ty jsi vysmekla ha t
rukou mých jako bádě a co já
vlastuím žárem hynula tys vítěz
ně překročila tresky nadějí svých
hlavou vztýčenou a stala se chotí
muže který tě zbožňuje Že strast
nou jsi v manželství tvém do
slechla jem a toto Štěstí tvé zb)
dalo a rozjitřilo staré jizvy a nená
vist pozDovu Tys zapomněla tnad
na Sidors neboť žiješ prý vesele
ale já víru že ve skrjtu duse tvé
obraz jeho dosud Žija že jen
bylo třeba strhnouti roušku by
objevil ee ti opět Tyt jej mílo
vala a milovati opravdu milovati
ho v životě toliko jedenkráte
Vidím na zesinalé tváři tvé A na
chvějící ho poetavé že slova má
nemioula se výsledkem a to
chtěla jsem" pravila Li vie dále a
ďábelskou rozkoší pasouo ae na
zjevném trápení tvé oběti Po
kračovala: "Mflj život jest ztro
skotán a já snáším muka pekelná
od té doby co na vidy zmizel
mi mi beze stopy Domnívala
Jsnm se že se vrátí a potom že Jej
nadobro tobě odloudím domnívala
jsem se že nevěra tvá mi jej v ná
ruč přivede leč klamala jsem ae
Muka má se zdvojnásobila a ty
jež příčinou Jsi celého mého ne
štěstí byt měla v míru a blaha dá
le žiti? Ne ne! Přísahala jtem
tebe morálně zničili přísahala
jsem—"
"A proto vlákala Jsi mne tem
byt ttrbla rouška licoměrnosti tvé
a objevila te co hyena vášnivo
sti— ?" přejala Hožena děaně roz
vášněné Ženě tlova mírností právě
andělskou nalobyčej opanovavší'
tvé pohnutí
"Jsi na omylu mír duše mé ne-(
porušíš" pokračovala "Láska má
k Sidorovt byle ideálnou a on sám
byl mí ideadlem Jemož te člověk
obyčejný koří jako poloboha Byl
in Jfi arrllecký deek ) Jel
ve fphl virMil láki k film Vity
r#i Jt dalt má a ti lomí 1
lomit jin vi ly f itiitnott tvoi
tt třttcri Jífhl lf lyU jtl Jtk
prává imi Jl ijtvilt pravot pM
Hnn Htnblffjlt Jm ti nikdy ?
ftlUm} li řidoři miltj' nikdy
at pnitthf Jm ntmáU Zloba tá
mpdn at hki — iUH mn
pi4tll An Jti lrttrof a p
koj#Ar fi ÍKkt tvlko mql a
mltti(vý láky iiataktlf ml
obtor mi dimárnnali ftík ly!"
A atnt tlyl odvaia moi 'ldor
"On Jt tUV ivoltlt Liti
příikoěila k !ioffii "Kle Jmi
fcl k lJst! IU ř ilitovftfm ta
dIt Btřřl tal mnoiMl#fřři
aila } táhla imlniná
"Jfm IMalrl f otkh tvffh si
Uki těíalla mne Jaa b#itlijtá má
láki"
Bohatl tli vyhrkly Livii i oíf
pallav pUA
M'řo Uh# Jt itřtaaM( mluvila
po ekvlll dáte httstm itkánfm
dattným "navily ilian nUf
ti (hotl Jiftihn Jsi i b#i nlho
lratnot 6 ačin by i ptprttak
ttistí toho tlltl ke mni řci o
ret kde Jmi kde dl(lH
lijfena klidni zírala na náhle
tmlnlnofi bývatosj drtlkoj svou V
očích tratilo te jí vítitství nad
bou I tentokráte mlrnot]eJ(
tvítiiilt!
"Nevím o nim" řekla tichým
hlasem "ale prve v ircadle viUla
jsem it tlál a tohoto okna a dlvtl
te sem!"
Hlava Li vie klrtla na ňadra ruce
maloinocoi byly tvisly
Nattalo licho Holena poulila
chvíle ti a odešla
Nevyčkavši ani urovnání dědič
ných tálelitotlí a tvěřío vie Věře
odejela do Prahy
V
"Jest již čat Boženko abyt od
ložila roucho smuteční a spolu i
rozjasnila tvář" pravil pan Žďár
ský ku choti tvé která nejen tělo
ale i duši zabalila v hluboký tmu
tek po úmrtí strýcově Nyní vzhlé
dla k choti tvému netečně a tnovo
mlčky pohřížila ae v raSol práci
Jako by mimo této nebylo pro n
nio jiného na svítě Pan Žďár
tký několikráte přešel prudce po
komnatě a zastaviv ae opět před
chotí počal miuviti a tlumenou trp
kostí:
"Poslední čat tě ani vftbeo ne
poznávám tím méně ještě pocho
puji Že by úmrtí starého ttrýce
tak hluboce tě dojímalo po tik
dlouhý čat není možno Věř
že jtem již tyt tentimentalnébo
vzdychání a přát bych ti bys vrá
tila ae ku dřívějšímu způsobu ži
vola''
Božent po tomto prudkém oslo
vení mlčky odešla do tvé komnaty
by učinila manželi tvému po vůl5
O lkládajío černý lat probouzela
se také te ztrnuloeti do níž pokle
sla následkem vyznání Livie Jsouo
a ústrojem hotova snažila se i ve
selejší výraz vykouzliti na obličeji
tvém viak nevděčná práce tato
nechtěla te jí nikterak dařiti a mí
sto úsměvu na rtech objevily te alty
v očícb Skřížila ruce na fíadrech
a potlačivii těžký vzdech zahleděla
ae před te do prázdna Jak neu
těšeným adál ae jí zaae život býti!
"Jest dovoleno vstoupili?1 tázal
te lebký hlásek tkrze pootevřené
dvéře
"Jen dále Věruško co mi při
nášíš?" "AJ má drahá teatra jako v před
tuše ptá te co přináším!?— Hleď
nesu ti takové malinké vonné psa
níčko" odvětila vstoopiyií dívka
Kdy byt byla avobodna řekla bych
že jest od miláčka" dodala podá
vajíc Boženě dopit Tato r rozpa
cích aáhla po něm a pohlednouo na
něj ujsnala že v&beo ani nadpisu
nemá
"Jakým ipfl sobem bylo ti dodá
no?" otázala te Véry obracejíc ho
"Šla jsem právě a procházky do
mu kdyl ta přidružil te ke mně
kUlma proiíe m lt h dpl
lnti potit Jn fobl ovill
AJ - Jf A odfctálát hi fWfanM-!
tlili? lUii řfhlidi v obh
J ?"
"N#frtloi privi ni Í M i al ehití
k tmi VifaikV
"A rol dUIilli Jl?'
"Zfl lváMk!#p!t BorMktM
v hf# (ifss ramanfi T''
ttr Iři? t# vrhl Jl f tkt%h i pi
tořljlfj t#přt ftýrtf l# s#!M r- M
n j#t v m'iI tV pfjvi' 1j
AIív
♦Jt to přídím íi!kiřt" vy
tvltlovti Blont "I'4in i ty y
přilítli mtm a přffřiv # ki
vstiponf di tp linotl kaml b
d4 v BjMiliřk diflt nvMM "
Virtšla iijštiU třvl
b' ktjít přiioloj 4hll vt lili
diky pani Žďárském
toliký" prlku Jak tma ht
tval MUlutiá divit na ďpl
tpoml áplnf tik MIM
JtkmíU mála první volnou o'illi
ol#br!a t d tvi komntiy i
vřela dvér# f htijfrí rokot jJ
otttvřsla
"Na sMtdiri ' t tábavi míle
ko b# 1 pořád tni H
Ihkt Jl sklila pomalá rukopU
druhdy JI tik !♦) tii drhf
obral plstltv mlikrn sUimiI přd
traktm du'crtifrn Villt jeho
maloi krásnou tvář ti lila Jik jl
láskyplní kjn# J%k řcivlrá r á r í
by t a prst ji přivinul
Itámé takUpánl vyrašilo ji t
dum Hubovajfo rychle trátný
IfsUk otevřela a mařil I její istou
pil podávaje Jl t úsmlvcm poiván
ku ku tábati pořádáni omllfckoo
besedou
"Jtko na itvolání" pravila ve
sele} "slíbit Jem fe se dostavíme
ieb vím I tábavy dráhu polob
ného miluješ'
Božena několikráte změnila I ar
vo obličeje svého otevřela rty by
požádala manžela za odvolání sáh
la do záhyba Stu tvéhn by oda
vcdnila tuto prosbu svju
Leč běda! Není li tento lístek
ptán jako pokračování dřívějšího
dorozuměni? Uvěřili jí manžel
její? Jest zničena na dobro zni
čena! "Co jeit ti Boženko? Proč se tak
chvěješ?"
"Nic nio Jest mi trochu ne
volno ale anai to pomine" jektala
zuby drkotajíc Pan ďřriký ohni
vě objal íínka tvou a líbaje ji ve
rty zašeptal cosi blaženě se usmí
vaje Božena zarděla se a vyvi
nuvší se mu z náručí prchala do
drahé komnaty Pan Žďárský hle
děl za ní a úsměv blažený potrval
mu na rtech i když Božena zmite
la ta dveřmi Byl ti mylně vyklá
dal náhlou nevolnost její
Večer zábivy přikvačil Bože
na oděna jsou jak obyčejně v jed
noduchý Šat čekala na Véru Rozmarná-dívka
tato nezdála se aoi
býti sestrou její neboť nepodo
bala se jí nikterak povahou svou
Veselá vidy jen do skoku připra
ven vznášela se Jako motýlek ko
lem zádumčivé sestry tvé
Konečně byla Věra připravena
Božena pohlížela na ní úsměvem
V letku plesovém byla Věra krás
kou neobyčejnou Dobrota trdce
prostoduSnosf a veselá mysl dodá
valy Ji kouzla vábného
OJjeli Ptní Žďárská usedla v
pozalí eíně taneční na pokraji umě
le a květin utvořeného tadu
Domnívala re že takto tkrytá sna
ze ujde pozornosti toho jehož te
bála a pro něhož tak nerada tak
velice nerada do této zábavy vchá
zela A přece neušla Jeho pozorno
tt Poznala Jej a i Miroslav Si
dor ji poznal
Tančili valčík Stál opodál
proti ní Maně zvedla zrakft
tvých které setkaly te a plamen
ným pohledem Jeho Prudký nach
zbarvil jí líce Učinila pohyb
jako by vttáti a apěcbati chtěla ta
manželem Jen! právě na okamžik
vzdálil te Ale jsouo jako přiča
rována bodtvými traky jeho ne-
trťlli i fcřotí$ f foiptrlek eV
vrá'lt iiiř ttkřjl JI
skvrní 4jr
♦Hfilw proti tr-i"
t mifiký M t l -rpr nřs lftf JJI
!'(# l
ni! r
"N Misiím:" řdfltilt itřtiM
iríiti
"M #'(" NUiMltf'l tWf#!
"lí ubKlníli řt !# ř#l Vlb
díl tiřři''t dářfi fikolftfrh" ftď
tiiil on r tnU tk aréiit a f fciy
'i jř" byl" mátl l hroih tveU
}! s t splnili
Mi'ly iKtli p" lll řt"dbl
rtámt tisalkn řtfc fc Itntl
T4ni pMnevl Jl t hraď tvo É
Jil M4í#t Ji v tv4ptvf řJ
' K tm ! vij""iitr' lptal
Jí m tirtf Hosfiiil J4m # tryth
pv l#tfh s#Í# # t tslrttfl) li i a
vjlili! k řuimhv dUI thtlle
ř#b' ř iimUn dr- by ř-imtivy
t 4 tlí M - ~ - i
prá fá ll plrřtf prt sby tvé i Á
Tm IHh pti Jíl mlailuř
í''l k#Ji mfil rkmi nepřístupni
přojMf? ittftm inřit a ftřřoiU
4kfřn ky klid fony vám nik ly V
nictni řisobllliiil!''
blili nt ni ulívtu Proto
tdy vtiván řl-l jim bych f
vašich ul slyšel podohoá slovt?
pravil lě Irpol }bi ztřiikl v ř
chi anif by mu líolint raiomita
Dotancili kolem on uvedl li k
jejl-nu tffdtdld a mlíky s ukloniVV
odstoupil a p'i'il 'n Tubo
večtra nebyl tam víck spatřeni
((oko rtiíi
Není lepilho dřksru o ticlité krlf v
Juko nepořádky Intutlkti I)r Autusta
Kornljřn ilariihurfké kapky n'iřádky
latudkii oUtrní brzjf nř s krev vyf latí
__ —
7110 711011
1 sptávnoii adresu obf (
iUU (Jíl
IJJjJj arasnj anuiua u
b vaiitchnutí hortípf
ae dámám l p?riftrn ititln Inrma'
Adresujte: Veselý fc Va ISisi lit tve "
New Vork City N V tiibm imj
n il t i i li
urana s mmm m
i ik mnv au
'CiN
rnnn7 cp
I "i Li
Ki íAV
1
( é
La V
volné poiiovkovk vnv Aí
" w— - fj
na viech tlakách
NejlepSÍ dráha do vSecb mlat y
Kansas Indiánští úZDmi Texasi-'
Mexiku a uaTlcbemorskem pohřei)
Jde přímo do '
EcídsoiL Sheraaa Qroe&TillaV y
Jtrt44M# tB IM V v wa v+f w va
VarahacMoWaco Templei
Balton Taylor OalnesMUii
Lcckhort Ecnriotta SosHareos
LaOra&go Dcntca Almado i
itAiiriTnii AintrťTIII IIIPTT11 '
1 OtU lUTnUIR jV
O Mil RllIUiilU 'j
Jedete-li do staré vtastiračte tobě
zapamatován že cestující a jich V
kufry hned po přislání parolodě do- A
pravujf se po železnici bezplatná (
až do mfsta ilremen Chcete-li aobó li
uspořiti zbytečných vydání netvi- 4
ťl lll _!i i k
a kufry nýbrž posečkejte i tim ai ?
dojedete do nifata Břemen a pak 4
teprve odevzdejte tvé tickety a kufry iL
jriiiuo trmu urriit-
Kareš & SfoKzkt
29 BAHNHOFSTRASSE 20
bftto m ttyml kiřrj bMai 4mmv V
rwvMi aru Bohu n-m
j
Jí
í