Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 23, 1896, Weekly Edition, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    PQKBiDK ZÁPADU
5 V v'at tm řouf orroi Ar (uia mumim a M'í omm atAma
ročmIk xxvl— ČÍSLO 20
OMAHA NEBRASKA VE STřiEDU 23 PROSINCE 1896
ri4Ul řlMl tiftA ftf a Ml
ruf t Mmii ia if ifaa
Unáto dújiny čoskó?
Otífřn #' ti fa Hdn4
doba lft f r4řtA cb'm (h dftlíl
tnu a ittriiii Julci tťiti litniNkl V
pMl Mfrwl Inki ohwrn v M
o#Wll tvou nniinm (!u f 'fn i
kin wb#vMritl tWIifijr } rtř %
jlo ďby J í"i(ln4 v4il lfrrťl lltku
ku vfdr 1-nitavjffii ř"tnitn'im limitě a
1'imUiIrI Tárita klrř'l a pfivM
ttlmixkfm v yMy Urykem thui viM a
fn t J I ti4M írakéno silmi nou-bd
lanu nbof bu-ll f om hiiforlrks'
vrpnroínky na onu ajd6leitj ! f
iliin4rb rkjYn
lijr ivn')M Aloi JlrWb stimul iri svs
hrJtMil ilfto ' Mrt pntidy ' k P
I J!n4m duby to a slf ďlm přeď h4
zející hnuti hiiilM V tomto n-hkhn
avém splatí předvádí ním nlr"dn(ho rt
kYbo hrdinu Jana Žlíku v Jeho mládí
lř!nititi)! nás i pflrlnarol In vmlly kil
neofátelatvf ml firá mlnijírfm mla
dým mužem a mlmotU Ibimberskou
111 nám krála ViiUri Jrh dobré
drinky I vady a odhaluji BAroJ kterým
zastřeny tmhnniky mnoha Jeho aktitkn a
f inA Uvádí ná do IVaby na vyaoká
uenl a seznamuje nás poměry y l tarn
I snovaly ňknkii í irriAet ii a pm At
om patnáctého století seznamuj nit i
mladistvým Hunem a Jeho vrstevníky a
lellch maltami a pnuobením l(itorl
Ykýrol ddajl proplétají ovícm milost
Dá a Jlnít(lolr)flrii"lvl f lnice vlk ten
plt velkého haMjo roQnnopiM th Iit
tni jfmavm Jent to uluvrni illln hUtn
řické kteréž kahlého řcukého étnAfc
be rýrnlnky upoutali linul nitrou ncu
byéfjnou
Tento velký a nniimpnity' romitn p jřal
piáfó tyrhíctl v "Kniliornř Americké)"
a tlm buile každí mlti třllrltont Jel ao-
unatl Knihovna Americká t raaopla
6x8i palcích) kter# vychízl v acřitccli o
roka vyjde tetly 20 ícSílft o KMVI mra
nách co) tvoři dvé tlustá knihy o KI2
)rnlti baJillt A Iv ftlnH (Inhrdlllfll! V
pouze jen tlW Ziidný milovník zábavné
I i - I 1 t ' 1 I _ tf _ 1 1 4
i ceioy neničí uj inu in nunumiy íiiiiu-
rické Jelikož nižádným xpoaobem ne
n tižetobft inutUti tolik a lak tiíkm liO
ttcnl ve řonniíti knihovém inadno ulo
iltelném a ivou cenu nikdy nepotrála
jiclbo "Knihovna Americká" ísma o aobé
tojl pouze 1 100 Dohromady tyMen
nim Pokrokem Zdpadu Jen $:JU0 roínfi
Číslo obiiahující počátek románu zaSle
ae ochotní na ukázku zdarma
' Adresujte:
Knihovna Americká
1200-1211 8o iítlí Bt
Omnha Neb
lni!
Poilednf" dobou docházejí nk
množíivi kolku veimi neopatrné ao
- a II a v
r nu i m mw vímmu vru íiiimii v w mm
nim am&óenýcb takže když nás doj-
nnnAuarl) nři aidiA nnat rnéíif m ni
r"""- "i v
l-l I Lil i i
Viní Neopatrné takovó a kolky ca
cbaient půaobí nam zbytečné ztráty
' které nósti nemůžeme a nechceme a
Žádáme tudíž všechny kdož kolky
fnita zaaylají aby zacházeli i nimi
_ _ I _!_ 1x
topaime a a ruaama upino aucuyma
čítn2 oAelrl nam zbytečně straty
nepříjemnou prací
Vyd Tok Západu
Ochotníkům a milovn divadla
V kníbkopectví Pokroku Západu
iaoa k dostání vSechn? divadelní
uBpity jez vyaiy uaKem v uecoucu a
m
nejaoa rozebraný upiny aesnam
vdech apiaů na akladé zaile ne v Sem
na požádání zdarma V aeznamu
1aon nvedenv viecbnr kuav dla avfch
náivfi a pK každém 1e uvedeno jaký
Vita Je kolik jednání a kolik oaob
žádaje Piíte o aeznam pod adre
jóo POKROK ZÁPADU
Omaha Nebr
Prodám íarmu TZZ
14) abrtirh pnwtá tm b vtlnltiť h (XHliptnck
7U akrft vxlfláno dobrá biuka a mIh(iií mixI rl
tia KalU tt Dlimii-na ivliíť poim ilrá-4-nim
iMihrá atavlia a tUmt vilv ita inrvm-
in Iaibráohrala uro krmi-nlilnliytka (Vita
140(010 iMilovk) hut a flniliá 1miIiIi n
aa pn dotírá jwuii na a au ir- ni rnwn j
~lrá )n lu t Ith-rna lW k vull vi hjn
irunt (KmiacrxMU r nrrna tm nairu i v imii
Apadot a H nilUi aovproě xl JIiiwohI llut-
' lf 1 11 L I I6tn VI nollll
l lf LlBWMMt IlUlllT CO NOU
ZasilBitB kom opa
Ort ZPRÁVY OOMJUfc
Kfttillii tidwltl
Amrrlrká IV!řřf Tráf
liliijtli Ifl tfřořní koni-fii arrni v
poftdí-ll Jopoli'Jna v í'íi(-ínna(t 11
liilanlví Ifto dfťátt mii
nlmil hltvriA poornoti Ié4ilt a dva
ilflfi4ii a Ailín a Un a r'nw i
!)U iprávy pokUJiťk bjly příjmy
fadfrm f p' Iníin forw o
♦ řlílinl a řrbytik jat 9 24% tlJín
aul v fMja př#ifťh' lm Votií éír
attl řoHonoIcn byl lhun řekij
Prvý i druhý ln aedánl
vlnován byl vpira li4 rokování n
k'iiitittrt-h Jí' hf fiřkolik k projedná
ní pMWbalo a 'nMavftřjilrri a nich
byl oním přidy unii aklfpníkft
Pomfroya a týl konřn$ vlkou vet
Sinou mlta avlho zbaven — V na
d&nl lředním tnrxi jiným přijitá
reďace naíimjlcí bojkotování ji
ttk a naklá lárrn Armouruvých dále
reaoluce pldiijlcl na kongrcati
obmi-ztrí pfUMhotalíTtva zavedení
práce ouiho línové a sithovávánl
klidu nedAlnlho a ot!cVií práce
domácí Značná debtt rorj ředla
e o reiioluci kterouž vyslovovány
eympathio a Kubánci t avobolu
vhmi Hvé vá!6fcími a táž konfcnft 00
Toti 0 hlasům přijata
Troll bmitlnMkýni
V JtlTtfron li vynořen v úterý
krajským aoudem rozaudek kterýž
jeat v přímém odporu a donavadním
náhledem Že na hostinském kterýž
lihoviny vzdor zákazu ae záko
nem prohibitníro prodával zaplaco
ní třcbže vymáháno býti nemfiže
Jeden velkoobchodník keotucký pro
dal totiž hoHtinskému v rnaté tom
kořalku a když zaplacení po dobrém
docílit! nemohl jednoduSe žaloval
Právník jeho v žalobo tvrdil že liho
viny ty prodány byly vlastno v Ken
tučky že totiž prode' nftkutečnén byl
kde audy dráze odevzdány v Loui
villo byly že prodejem tlm zákon pro
hibiíni v Iíwé v platnoeti jsoucí
nikterak překročen nebyl a Že na
základó zákona o obchodu meziatát
ním avercnco jeho k penřzňm za
zboží to oprávnén "j?t Soudce
shledal stanovisko toto správným a
žádaný rozsudek proti hoHlinHkécnu
vydal
Národní kongres zuvod Horáci
záhájun byl v úterý ve Pboeniz Ari
sona za účaHteriHtvl delegáta ze utá
tft a území Arizona California
Coloiado Connecticut I laho lili
noia lowa Indiána Kousán Minne
aota Montana Mínaouri Michigan
Nebranka New York New Mexico
North Dakota Nevada Ohio Okla
homa Khode Island Tezaa Utah
Wahington Wyoming Wisconain a
Distriktu Columbie Přednedou
ajerdu zvolen C K Booth t Cilifor
nie a výkonným výborem odporuSe-
no aby jednáno bylo o náaledujících
otázkách o prosazení jichž zároveň
Í v kongresu zasazováno býti by mé
lo: Jakým apQsobem z úrod niti by
ae daly západní pustiny jak zacho
vat! spousty jarních vod a jakými
zákony ca dále řízeno býti by mčlo
používání vod řek mezistátních a
mezinárodních Vzhledem k otáz
kám tímto pravéno ve zprávé výbo
ru vtkonného náaledovni: "Konorres
míl by konečné také již nčco činili j ová a bádka skončila tím Že Shel
raimo přednáženf planých řečí aová na protivníci avou déčko na
míl by konečné přijmouti néjaké rukou držící ikopek žfravého louhu
zákony Jimiž by zajiiténo bylo loSyohrstla Obéma byly Ifravinou
o čem tak dlouno již mluví Na 0č vypáleny a obličeje désné roze
Drvém místé přijaty býti by rxřly ' iránv Déčko zábr nodlehlo a Moon
zákony utvářející komise zavodůo
! ltřfi'v' í Piřo'l korní
a pnnř jl tnlht hf býti dohlfMI ni
iívíkIA váří vÍkIki drulMi ve vl"b
'ilrch l-ioff I) m fodávttl (právy
o pokrok uííriřfitrH hnt přímo kon
grsítl nnb kfft&íi rrby a V iniuutl
avá M(rrti by rnla tak dlouhý
doku I by !K h"p4ry n poUrlli'i
akru l ivííiffi ivánfrri iífudoíny ra
blyrt Plíilijl M- hli U U v
Lincoln
Vrlký plar
pu4oVn v Altofua Pit v nlorý
Vřřř přřvřbnnlřm avltílny ve vý
klvlni akřlnt alřflnlho idrtJl iďl P
M Morrowi Mritilna přkocřna
byt limbem ktřrýl v výkladní
akřlni "MiktitáV přadUvoval 9
ohfft roKílhl i? a takou ry:Motí
vzdor rychlému ukrořnol haaiíň la
plamony na aiuodti( dví třípatrová
budovy na poílu a alA apolkti 011
Fellow ao rolřily a vSWhny tři
bulovy plimfriňm v oWf padly
Akod t přeaabiije #100000
ríka rexheilniitl
Ve Waahingtonu nfínřno v ruina
lýthdnirb pékné roibodnutf jimž
řady vyaloulilcft zajialé značnou
měrou rozmnoženy budou Hnhod
niť) totiž lit ten kdo! ve válce
občaimká aloužíl a Čeatné propuStfn
lyl k výaiužnému iipráviiéri Jfint i
tenkrát když ubíhem a armády po
zlji i alal Pftjde li to tak dálo
duHtivati budou pomalu týaliižné
ti kdož na vlajku naíi atříleli
rronáHlrduji flllbutýry
Z Key West Fia oznamováno v
úterý že kapitáni válečných křižáku
"Newark" a "Hobigh" obdrželi
Washingtonu tedegrafiský rozkazaby
bezodkladné vydali mh na pronásle
dováni hlibuHierakého parníku
"lhrce irtend jemuž podařilo ae
Fernandina vzdor bdéloali úřadnfku
celniéních a nákladem zbraní a a a
50 filibustýry vyplouti Podobný
rozkaz pONlán byl celním patnlck&m
"Winona'' a "Forward" v Key Wet
a "McLin" v Miami Náklad par
niku Heslával prý ze 400000 nábojů
1040 riflí jednoho dvanáctilibernlho
rychlopalného díla 200 machet 4000
lb dynamitu a záaoby potravin léku
a obvazku
Hmutný osud
Déanou bfdou a chudobou dohná
ni apáchala v Ner Yorku v úterý
sebevražda JoHciina S Jarocká neteř
alavného polakého generála Pulaski
ho jenž pod WaBninglonem za ne
odvisloHt Spoj Státu bojoval a o
Savannah Ua padl Tvrdl ne že
Pulanki za revoluco pAjčil povHtal
cůrn néjaké peníze a nároky tyto
neteř tato po ném Hdédila Kdyby
byla doNtala kapitál i a úroky byla
by jí vláda muailanynf po 120 letech
vyplatit #2000000 Listiny tyto
vSak jí byly ukradeny a neteř tak
slavného muže přijata byla do vládní
alužbyi ve Washingtonu Víak před
několika roky byla propuStcna a od
té doby nastal jí osud skutečné
hrozný Nemilá práci a čauto trpí
vala hlad Konečné prodávala no
viny na ulicích V těchto dnech
oznámila jednomu washingtonskému
časopisu že ai vezme život a také to
učinila učinivži životu svému konec
otrávením
Dílo litíce
V Bethel O pohádaly se ve stře
du dvž sousedky píMoonová a
nová aa nevydrží Litice vidouc co
uAiruta dali a na étfk a'MidA U
Vydlfl tt fí bnfít ll di ji lřftv
řovii nJ f
panovatl ímuI v káiffbl f #lkvA hp
Fort Iaf6w iřth Zjitř)fi lutil
alřfdu l H Vtfi1 8 hiubl f ty ři :
Iřfst to hotovrní ítUífifff pena
si fdbývVI imíthávb botová
bíin pdliftfrri lu íoUřovýf h lan
kork VA l m I -andílky ttobyl
i V NÍeKibban ktrl it&vl tni
aťi vézniAníhři fotografa a bodnuti
léť k paďlihl pmía pim hI m%'
riálu řpolkovího anrulvat ihr
biclvl loto j'iorováno ij!o prý
jeilé xa v ča lak In prý Ji ti á %
padělaných binkovk di t Hi'i
ndoatila Všichni pofavni bu ďtu
znova před soud pro pa íí-lánf
T zájaia Kaby
Pozornost atátntho olbru ve
Waahingtoriti upoutána byla na iprá
vy V lioslHilních dnř h ze á-cb koti
čin Spojených Státu doťb&zející le
Čřtné výpravy v zájmu Kuby připra
vovány jaou a za následek l o bud
mlti že ufíiiřiiy budou kroky aby
další agitace ve srnéru tom $tavfft
byla Dle zákonu spolkových podlé
Iiákafdýkdol by nabízel služeb svých
proti rnocl s kterouž Spojené Státy
V přátelských poměrech jou k po
kuto a 2 f mo a vezeni ai tri rok o a
zákona toho bude proti vAm poulí
to kdož nciiirnlitu prý poruAÍ
Ourf rnérir propraní
Nové zvolený guvernér státu Wah
ington vydal v min dnech bbéžnik
v né mž líčí program své budoucí
správy atatu základní princip
sociálního žirota označuje i o "dvo
bodná půda je nepopiratelným a
nezničitelným právem člověka" Ku
opodstatnění svých náhledu cituje
náhled básníka Kmersona nevérue
Ingersolla a čínského Seneky Obéž
nik onen zvláíté má upozornili po
slánce v nové legislatuře aby hlaso
vali pro ústavní dodatekdl néhož by
pozemkový majetek pod cenou $2500
nepodléhal žádné danináležl li jedné
rodiné Dále Žádá guvernér aby
méHtftm a osadám dostalo ee co mož
ná nejobsáhleji samosprávy
Důležitý rozsudek
vyneSeu byl v pondčlí nejvySSím
soudem spolkovým a ice zvráceno
jím usnesení zákonodárstva kentuc
ckého kterýmž na dále mýta na
cestách soukromých regulována býti
mela Zákon tento přijat r 1800
leč jedna ze společnosti soukromé
cesty vlastnících nechléla ne sazbě
té podrobili leč v soudech Htátních
byla poražena a zákon platným uznán
Z rozsudku toho učiněno odvoláni k
neJvyíSímu soudu spolkovému kdež
nyní rozsudek onen zvrácen % zákon
dotyčný neústavním uznán Rozsudek
opodstatňován jest tím že zákonem
oním porušován 14 dodatek k ústa
vS spolkové kterýmž zapovídá se
konfiskování majetku bez náležitého
procesu soudního
Y (ulifornll
odevzdáno dle úřadniho sčítání při
poslední presidentske volbo pro
elektory jednotlivých politických
stran hlasu následovně: Pro elekto
ry republikánské 140588 pro popo
kratické 144700 a pro prohibiční
2573
Y Sevr Yorku
skončeno již též úřad ní sčítání bk
sA a dle téhož odevzdáno pro jed
nctlivé kandidáty hlasA následovně:
McKinley 819838 Uryao 551309
Palraer 19285 socialista 17656 a
nehlasovalo neb zkaženo hlasA 122-
um U' uhn ibfi4l vtina Mo
KlfiUyova na I llryancm 'iWWb %
m #4#riil rutitníiol kandidáty Ao
bromidy 3lftí'Hfi
iVpttlIfM tkráll
HtAtiií ttjamrlk Honih l)koty
TI"řon pi]-l V úterý Ao Mitefcsll
Ji m itlp d i Fif rr a proMáil f
iAk lioni úři lnlliri sřltánl filasA v
okřMfíh iwf in-' a Hulls odkiidl
dopoud spotrblMýlh tprá Ovýlíe
kil Ví lby fl-díiKtávilu Jral VÍléf
tvl p" Iit1 v stát i tom na cell
Ikf ujíílno !ž tnoti prý njn
♦bktory prei fřttké a oba kongres
niky aU i S (hřiy tbývajlef úřady
státní ti iiíhl ďmod sa myslelo
ři r-jrutiiliárifír e jich dostalo
mwiHÍ Kmit t
7 IJoclister N Y oznámeno
ve čtvrtek úmrtí známého "ČarodéJ
ofkV ílcrinana
V St Paul Mínn udali ast v
úrý viřer srálka dvoti lanových
kár při čemž Iři coby smrtelně a
nkolik jiných Míco poranéno
V čtvrti-k a rána zničeno v
PilUhurgii kluiisié a It toí divadlo v
Schiiily parku Casino zvané a íko
da #500000 přosabujÍRÍ tím spAsobe
na Pouze #75000 jest pojištěním
kryto
V K Igf mont 8 i)„ postavena
budí východními kapitalisty tavíroa
nákladem #300000 So stavbou za
počato bude jakmile počasí tomn
dovolí
Guvernérem montanBkým omi
birtlnéni v ůkrý manželé Clarkeovy
kteří před viue jak rokem na základě
křivého svědectví pro travičství na
17 rokft odsouzeni byli
V Hot Springs Ark odbývána
v úterý schAze občanstva v níž pro
testováno proti zamýšlenému zavře
ní spolkové nemocnice v níž ročnfi
na 1000 vojíiift léčeno bývá a čímž
tam do oběhu nejméně #10000 ročně
přichází
Vo Wet Superior Wis zniče
na byla v úterý stanice hasičská i se
vším co tam so nalézalo Hasiči
zachránili se odvážným skokem Po
Žár rozšířil so i na sousední vězení a
něhož vězně jen a nasazením Života v
čas doHtati se podařilo
V Detroit Micb vypukl ve
čtvrtek i rána požár v lékařské ko
loji "Detroit Coilega of Medicíně" a
celá budova padla plamenAm v obětí
Požár spŮsoben byl výbuchem čím
ale tento zaviněn dosud nevysetře
no U Perkins Okla zavražděni
byli ve středu neznámým bídákem
za účelem loupežným farmer DBoyd
a dcera do městečka na koupi se
ubírající Podezřeni i vraždy padlo
na jednoho černocha a obyvatelstvo
lynčováním mu hrozí
Z Jackson'a Hole Wyo ozna
muje se že v okolí tamním není
pamětníka kterýž by takové množ
ství jako letos se tam nalézá divoké
zvěře pamatoval Jedině počet je
lcn& odhadován tam jest na 30000
V Marcus Ilook Pa odbývána
v pondělí večer indignační BchAze v
niž protestováno co nejrozhodněji
proti ukrutnostem Španělským voj
skem na Kubě páchaným a táž za
končena spálením vlajky Spančhké
jakož i panáka gen! Weylera před
stavujícího V pondělním výkonném zasedá
ni senátu spolkového přišlo k pro
jednávání jmenování WDMcIIugha
i Omaby za krajského soudce spoU
kového proNebrasku a výsledek byl
tťn j8 potvrzení až do ledna odro
čeno
i'
J v
ií: 5
t
f
í
r
r-
I
-- 1
i
t
í
í
fJ
x
t -
í-
ť
'i-
r
K
f