Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 16, 1896, Weekly Edition, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    p
ZLÁ
POKROK
PADU
Mriaift
4f OMAN A fflSBAklA AI HonD OUll MATtlK
L7 i
WOČMfK XXVitfSLO 19
ASKA V£ STříEDO 16 PROSINCE 1890
T I
KOV? ZPRÁVY 00IUGI
)
UtnuHtn ti1nloH
JMlesll M 4rái
N MMhlcI Hotilhsrn l'a-in Ml
Ie YVastder Tu řiil se pon lě
Ifdva vhky náklvtfií přlěeml hvli
ubili obe efrnjnírl oba ttplM J#
den Inda? Jfe ďn t vlakft měl nu
pulme rl trati ěfkatt a! f ruh f přej
de Vliti třfjntk topié dlouhou
únavou tmořml usnuli na nakolik
minut nechali ta atbe itMii l
Jiné Tito ni tUdjr popletli vyjeli
dříve nel vyjeli mílí Tak se stalo
la bjli nedlouho na to iti!inl ie
lada Jiným vltkim který e velkou
rychlostí t)(i votti vrátil a kolik
jich roidrtil Na místo neětěstl ty
Ihned poslán vý potměný vlak a léks
řl a mrtvi I f orsněnl poslini byli do
Han Antonio
Nsbade trnka
Hodí o a Bhoellnerova v New Yor
kt Jest nemálo roave selena následkem
vyhlídky že Slclá dcfruíks která
následkem nějakého neduhu v hlaví
ttratilaloni trak a nyní pomocí Kdi
eonovon na bud o ho sase Kdison
hledal světlem Hocntgenovým v bia
vé příčinu osleptati a světlo ukáialo
na rooiku malý chuchvalec sražené
krve ]nl tlačil ns srakový éiv
spBeobil oalepoulf Lékaři slibují
Ie lebku otevrou a chuchvalec onen
odatranf tak že budo díle tase dobře
►-viděli
Hmělá loupež
spáchána byla ve středu po 9 hodiné
veůernl v obvodu města St Loun a
aloe sestaven byl aotva mtli od
V ústředního nádraží expresní vlak
dráhy Iron Mountain sesli maskova
nými lupiči a dosud nepodařilo se
ani jedinkého i nich vypátrat!
tatknouti Jedeni lupičů stal na
trati a lucernou výstražné enamen
strojvedoucímu dal aotva že pak
vlak zastaven vyskoSili dva na paro
8troJ a a revolvery v rokou etrojve
doucího a topióe na ůzdo drželi Dva
lnpifii atáli na trati na etráZi kdežto
sbývjfcí dva odebrali ee k voso
xpreanímu a ade ta vpužtřnf Jédali
í a kdvl iádoali leiich vvhovřno nebv
f lo to dynamitem dveře ei otevřeli
i Lefi to bylo jim málo platným neboť
pokladna otevřfti ne jim nepodařilo
a5 téi na ní dynamitu použili a tak
nepoříienou odtáhnouti museli
#Lopiái Jak vyňotřeno míli Bliti
nedaleko traté dva lehké kočárky a
tím také vyavétliti se dá že po nes
J-í 1— — 1 „ 41
rychlostí sroiieli ač a pronásledová
ním jicb bezodkladné tapooato bylo
Omllofitail vraha
li iiuuoíHBKy guverocr Aiigeiu ie-
TIIÍ _ AWII Li
UUIIlUnillUTBUlIM I 1411 JlliU UilIUV
fkl nevalné povřsti si síakai omilost-
1 ! 1 I i 1 f J
v nu v minuiycn unecu iae jeanono
mha a aice Henry Scbwártse kte
rýž r 1887 pro tavraždéní expresní
bo sHaenoe jednoho a pro uloupení
$30000 na doživotí odsousen byl
Omilostnění ono vyvolalo ovieia
tnaóné proteatu le3 pan guvernér
tvrdí ie cín jeho úplné prý oprávnS-
f i ným jest Sohwarts nalésal se prý
jil témřř rok v nemocnici vřseftské
a dle výroku lékařského prý dlouho
ij JÍŽ nevydrží A co oejhlavnéJSího
iaonsn byl prý Cnwarts pouse na
yíáklad evědectvl okolnostniho a
I guvernér prý pevné vřří že jest ne-
vinným
I rWifarsasea
"1 Coloradský nejvyiií soud státní
r potvrdil y pondělí rossudek soudu
nllitbo Jímž íerir okresu LakeNsw
fnn ůřodfi svého pfo
# Ovlřlitín IV
punllitá přikut řwfinit
manovi dokaiAiifi U t karharifkt a
drlitttlt hsrsn v ladfill ójUlky
přijímal a ta to pM pronáoltdové
nim iřidfiim je rhránil
Mtsv airiwJdlrh baal
Kornptrollersm miny vydáns ljla
v áterý výroětil správa o atavti ná
rodních bank i bil vyjímáme nánte
dovníí Koncem října bylo v fínno
itl 3679 bank ti 4 rod nich a kapitálem
♦550OIÍ(5 kUrýl opiána drleo
bil2M603 pollfnlky Ilinkovrk
bankami tmlto vydaných natkalo
se V obíhu m j14 fifl07 a inaj tek
bank páěil se na 11203081313
ST
in víte
Nsw-
Paine-ův Celery Gompound jest nejpřcdnčjším
jaký vida může poskytnouti
wmá
rtfy mm )
l'aní K R
Mnoho Intcliírentních mužů a ícn
dává doNtid přcdnoHt vytápřní krbem
před vytápí nfm parou
AvSak pouze osoba chabé myle svo
lila by dobrovolnč lék druhu utarího v
případu oncinocnřnf
Trpící neuralgií rcvmatisincm neb
neduhem ledvin přejí oW nejlei)5f a
a ncjbcspečnřjMÍ ik jak jim v?da
poHkytnoutl miiŽe Uslravitl ne není
mnSlenkou nbrž povážlivou okolno
stí To jest práví příčinou proč pře
mýšlející a kontervativní lidé nřívají
nyní Faine-uv Celery Compounda od
poručtijí jej tvým přátelům a přfbus-
nm kterým hroií aneb již satttiženi
jou nervosnfm vyiiílciiím nepanftn a
nepořádkem jater aneb neduhy vzni
kajícími a nečisté krve
Zázračné přeany" a trpílivý badatel
Proí Edward E Phe!p MD ILD
s Parmouth koleje vložit do Paine-ova
Celery Compouadu nejpokročilcj&í a
l'HfAtM fU4
% Trpki Kane oinámrno v
řý iMťmí rol VV H Ililtt na ftbli
lobd tm lodváMni vlády spolková
kter&lto lafoha rt nho v fl kom po
roton olkořm vvtiflftt btls
1'odtody ty ť i dl lliil n ukUde
ááon jtml kií Mom sirotko eo
vojíne a války Mftk6 sabrsní 100
akrA vrřfjnýth poirmkft povrihtano
a ktfholio npatřrní insolil loti
mfff ti Is tmř 11 s#kcí v ílřiham
a sonicdfiírh f krysích se rmocnil
ilill lodi pracoval tím spftsolm 1
stivsl se pornéntksm kde kterého
sirotka voJnkťho v JhoI pak
jmená t)osniky taujfmal a pak t&t
nýml tiletlchi iíii pod rArnýml jmrny
se jich tmornova)
Oktl bllMrdn
Vsdor tomu Ie iil téměř 2 týdny
uplynuly ode dne kdy velký blitiard
v obou Dakotách a v Minnisoté
Pratt-orá
ťiplnč uznaný Kpiinob léčení ncduliu
majících původ nervosní
VSichni padčlateld Paine-íva Celery
Compoundu — kaídý ví jaké innožhtví
takových jc — chybili ne daleko svého
cíle Sliby jejich o úžasné léčivoatl
jejich preparací jsou miadnč učinčny
na papíře nejnou v5ak hplnčny Na
proti tomu jent snadným dokázati v5e
co o Paine-ovu Celery Compoundu jet
tvrzeno Není vísky donti malé aby
neobsahovala nikoho jenž byl zázrač
ným lékem tímto uzdraven Muži
jichž ulova platí a kteří obezřele uva
žují co nad iivým podpisem píSÍ dali
tomuto slavnému ttiliteli jovinný hold
pro jeho léčivou moc a nice takový
jakého nedostalo e žádnému jinému
léku
žc Painc-ftv Celery Compotind léčí
takové nemoce jako jent neuralgie
neHpaní a nezáživnot o tom není po-
chybnonti Znovu zbuduje celý ner
vový nyntém vyčintí tkanivo vzruší
krev ku zdravému občhu a sreguluje
panoval leprvé nyní poíínajl i
Vfdálrfttjlffh míst dorhSietl pod
řobftf sti o řáděni lěhol a o obětích
Jich! sl vyládel a i těch s 14 s vy
siílitl !e pot obětí dlpko ítilin
bude nsř a fioěátktt Minsmovtno
Tak při řece lUlte Fotirtbe imril
mol a hoch kteří pro s no Jfll a ni
t ište fátěnl iMoudili Z Til
í r I osnamuje s tmrtnutl drou pa
ýřft ktfřl up stádem ovcí a et
na raně pří potoku IM Owl MM
se naléi4il U Ht Mry's ba lle
bul reservaci těl imriíi dva lill V
aápadnl éáti Nowlin Co smnl W
Ifwi a 2000 ovci Jemu nálefejícfcb
KexMiěet
pro nřudní rk 31 íervcem llií
konělcf předložen byl sekretářem
pokladny stěmovné poslancA hued
po sahájenf kongresu a sice odhsdo
váno jest vydání celkové na 421-
ZÁHADNÝMI Lt
mMMwmiZái i " m&mmm
Funí W K Jolinson-ová
CinnoKt nervtitva Spúsobujc že jsou
lidé zdravými silnými a energickými
Paní K K Pratt ze Centre Hrook
Conn jejíž ]Kxlobiznu tuto podáváme
praví jcdnoduSe:
"Shledávám Painc-úv Celery Com
pound dokonalým lékem Využívala
jaem nčkolik lahví proti vSestranné
ochabloMti a lék tento učinil pro mne
ve co jcm ni přála Uzdravil mne
Odporučila jcm jej svým přátelům a
tito mluví o nčm chvalitebn?
Paine-ův Celery Compound jent nej-
jihtčjíím a nejpřírnčjším prohtředkem
k záHobení tčlcsní síly Jet pravým
regulátorem nervů Vymítí škodlivé
přínady s krve Vyléčí revmatiHtmis a
jent používán lékaři -jako prostředek
proti tomuto neduhu
Paní W R Johtixonová z Cápe
Kozier Me praví:
"Hyla jsem napadena revniatickou
zimnicí v nejhorším npůsobu Zjedna
la jsem nejlepší lékaře anii bych
je lidi
7IM1Í1 't obnosu toho počítáno
Jt M79 pro odbor sákonodár
ný 52 pro odbor výkonný
♦07l 20 ro odbor právní 20fl272S
pro sahradníění tlulbit diplomatickou
lil 25Jno pro odbor vojenský 12
417773 pro odbor iáinořnf 17279
blh pro odbor indiánský 1141129
60 pro odbor peniljnf 1II370I
pro práce veřrjně I2H3 pro
rxlloř poíiovní $10 341210 navy
dirJ řfliná a ♦ 120078220 Jsst polož
ka stlá Pro bAínf rok uřadnl ob
nM předběžný rotpoěet llAOOl
073 a povoleno crlkem bylo M2
421005 V rospoóta námořním Jest
ishrnuta ěástka 9lft8162&A na práce
opevřiovael a v rospoitu na práce
vřJnó fV3lí000 na úpravu toku
řfk a sdokonilenl a prohloulení
nalíeh přístavtt V rospoitu na vy
dání rosná sahrnut J'st iátke 3fň
000 na obcsl&ni roku 1H-JD mesiná
rodní vi'avy pařížské
(l
lékem
zíwkala trvalé lílcvy Když jsem za
počala užívati 1'aine-ův Celery Com
pound mčla jsem ruce a nohy oteklé
tou mírou že jsem je nemohla použiti
Nemohla jsem učiniti ani jediného
kroku a trpčla jsem nevýslovní Po
využití Čtyř lahví Paine-ova Celery
Compoundu mohla jsem již chodit i
užívala jsem však dále až jsem využila
plných fiest lahví Lék tento uzdravil
mní úplní a jsem od té doby zdravou
ITála bych si aby e celý svít doví-
díl o cení tohoto léku"
Painc-ův Celery Compound uzdravu
Zima vyhledává labé stránky tíla
zima usadí c v rozrušeném organismu
- i
a puKttbuje nemoce hleďte k tomu
aby každá část tíla vašeho byla zdra
vou zbudujte svoji sílu a takto při
pravte tílo aby vydrželo iltoky zimní
ho počasí Toho docílíte užíváním
Paine-ova Celery Compoundu
J
ť
i
t
i-
1
t "
y
I I
tf
i
i
r
ť -'4
v %
'V
'
(
'
K
J
j' '
V'' j
- -