Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 02, 1896, Weekly Edition, Page 14, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    14
I 'OK NOK
~ l'átk hltl sle dftm dlkS
řlňíftl M řiln4 nst nilshi
míli f dn ♦((# p M 1 i n fc
dlkMlnínf ftf v ltři přsltbáisjl
tf Hwf it!l tf m dfáhjí (iuřliníf
lnřili4 ftiriAmsftrr ttll vřjno4M
h dráha ř'lhidl V# thih h
iimlfUl'fli4 fi%f ♦ )t)'i)')
pt liriveri MřiAřn#iil I trnl)4
ipráti pru mť řJ# j1fřfií n
ďitftl f Míl dráhl II Mhlllll
jll hnlkth tfinh'i Sklili % oj
IíAIAbí itivby řt&lYiJf spf4Mliř
f přikrčí h UUJr4 k iM
lftl 41fjsJh' ftáJnJf 'vinního
v tíehls wllfh v hu Hl
stll t'l fitlf llf Spolit Wh p
lito Vlhl l#fH k řoíhofn i
t! psU Mjafroi ninám i4r
A tpoMtwiti nádriM l#m
Atthim ktrI nálnlí datat fat
fc a tratí ni (f'oim'í říj ll A M
átkhf piik l jfr f'ialftijf U jo
I hhtmt 197 místa triff ďl
Jh II 1 M drah k v fiaf p
lM4 ptM#rtv til li ! t prito ahy
d I ířfiftt J f A wllí si opatřit
}'Ii!lk tsnW tf ř ! pnMffm
niko náfrtlí k(r4l spJvjriostf
ř4lřJrl potvřio fiM potr
k ( II g dráhy t til
smloavy ni pfftán( thrl ku
til tedfl Jn rplfo lm
lárovsA oisámsni spnUiWsti d
lylní ft £ i o f 0 jr ht ďa krok
soudní k rotpoltlnl J-jími %lfrf
to a té f f i o jr# an áslej vytká
téma riedoitáU
— V fitiUH rám naUisna jo
tlil Monet llnpf hřbitova v i
teroiápítdet tUU mt n atar!
vcjemki eestl mrtvot nliUhu
íarmera ilart Jlaah# pobllla Ir
vingťn Daten4ho TJJ ly ? ao
bota odpolsdn návSil voa a oU-
evého v mltě bydlícího po id i
veěeř vyiil tis ctu k domova
Kiliikem vtlké tmjr irniMiut $
Be]p(i crata v rn(tch kJI
mrtvola Jho Dileivm naválkr
m totil oft 10 mni Ifiroej t
Howtr J til imckU t vfit }!noo
prodkoitt ninledkcm toho na bili
ký telřgrařnl aloup naraiil Tři
tom iralen tyl bmifi Livionton
te avébo mláta a inaínfi poiluien
a toté! platí i o lianiii Jame Do
ranoví kterrýi hlavou o stoup na
ratil a kterýž jen třlkó helmici co
dikovati mi 2t mo lebka pfi tom
rotraiena nebyla
— Dle výkfttto mSatokého t&pig
nfka obtiáíí olhad raajetko mčať
íkého jak výborem equalisačním
opraven byl celkem 11742747
co! jest o $66153 méně ml obna
iel odhad minulého roka a o
(2226070 méně ne! obn&iel před
dvěma roky — Kdyby na aatladě
odhad a tohoto pro rok přlStf ulo
Zena byla dan 41 milU ta vynoula
by 171452696 coí bylo by téměř
o 127000 méně než vynesla daň
pro rok letoínl Obnos ten ovSem
ka krytí vydání městského nikte
rak by nepostačoval a proto ulože
na bude as daň v obnosu 44 mills
— Mladá krajanka Maggie Kose
lová bydlící s rodiči svými na 22 a
P ni opadla v sobotu na oklutkém
chodníku blíže stanice policejní a to
tak eeiťastně že nohu si v koleni
tlámala Dopravena byla do soutb
omažské nemocnice k lékařskému
ošetřování
— V sobotu veíer odbývána v
íni KytíříJ Práce schflie Ústřední
Ligy stříbrařské ▼ ní! schváleno
bylo jmenování výboru kterým!
státní atříbrařská konvence svolá
na býti má Na výboru tomto do
stalo se 1 českým střllrařflm sa
stoupení — divno viak jest 2e ten
nejblavnějií t nich tastal nepo
všimnut NejspfSe výkonný výbor
"lebkou vábu" potřibovati nemohl
a proto vybral si jen šamoa "váha
tmou" — Za české stříbraře jme
nováni toti! na výbor onen pánové
James Woleihensky a Jot Novák
— V pondělí i rána sratily se
na křižovatce 14 a Farnam nlice
dvě elektrické káry a vtdor tomu
!e obé do posledního místečka na
plněny byly nepřiiel přec ivláímí
táhodou nikdo k áraso Obé káry
byly kolejí vylinnty a a naíně
poronohiny
Z hruhúv C S P S
lof fxfftnifll
(trith if 4mI tm n4 l r inký i
Tm jotl! UH ktrý vyVnír'-! r
fcýrh Jill#tkÍ M4m# II n In ano
Tím i Um rtktrý iřř ř)#fff#nf
bl vy m'ři riřfiyli tni if j#lft
ptf lnffi f rmíň#! ok t)ii
mi J tiw p il# l viH t ftf(fwifi
II N ňl f Jíktl Élofli JoJíf ll VÍ#t h
vjhfrl sfnlkft to)f p' k I řtlyl l
I l ry f II' ! Nt ult n
biMiI t"t m ilipnlft(í mťV"i
t"ift?tiJM (llltt ji( tr híkf
l i-Uh naproti vini i t uvit]
pfiknoíii ŽIH(# v jitých ) ř t
drh Vjfiíwfj ji hf jok!'t4fil
ftí(n 4vtí j#n ft i pblftl
poftftftfiífí lf fiiks I rhfcřlf
rM síriny hí §v viňfttxtl vy
hotitj títi oljfft $m"vii
Klyf jelm strin p4iirn'tl ti
kiftil pr"itiří# t#!y tfm mlonvs
so'i rl' i(4fá Krifil Irub4
ik!pvMbí9 DídhijM fl#n f-o-kďl
ftobyl ík jirtfjrtfy olloJ#ř míl
nároky m vehny výhly jíthl
jolk m p'kytoval nt iikta lá li
obijolné smhmty a proto ďJiU
kil lf sti aitial by tm byl tl po
vifiiivn pfititi i vyh'viy j! mu po
tkytnoty byly Naproti ťmtt m4rn
ta ot hybní It by mohl (otek do
natiti člena k plscnl povlnnovlí po
4 dW kdyl Jej od pxlířy odložil
Kdyl jj t bavil výhod jI pfwkytaje
t Ij nimá práva }il lovti poplatku
i nithl výhody ty vyplývají
Omaha Nehranka Prosím o la
lkavé sdíleni jkýj {irávem mohla
Úřadovna o své tju6 iruiit usnetenl
sjeida ohledné táruky úředníka a ta
vádět docela něco jiného bIli ve
sjet iu bylo nt$noveno Tél bych
provil o vysvětlení co to vlaitné j-st
la táruku Já vidím že dle proto
kolu sjetda (itrana 31) bylo ustano
veno že to má být nějaký bond a
mortgig" tak aby jednota pro každý
pád kryta byla jež je povinností
ůřadníko co rukojemství dát i
Jakub Svoboda
člen řádu Palacký
Odpooiď: Nevíme o Žádném
článku ve stanovách který by dával
právo Úřadovně ruíiti aneb měnitt o
své vftli jakékoliv unneíeni sjetdu
Jak vyrozumíváme chtí bratří úřed
nfei podati rakojemství čilí táruku
od společnosti ručitelské totiž spo
lečnosti takové kteráž proti jistému
každoročnímu poplatku dává táruku
ti úředníky ať soakromné spolkové
aneb obecné pojišťujíc tak aaměsU
navatele rpolky a obce proti apro
nevěření úřadníkO tak jako epoleč
noNt na obeft pojišťující pojišťuje
proti Ktráté ohněm Co vlastně
mínil brar VojtíSek svým návrhem
ve sjeaau aby ůřadníci dali ta sebe
''mortgage bonď to nám není aná-
mo a soudíme že žádnému jinému
rotumnému člověku ne AvSak
bratr VojtíSek tvrdil tehdy tam že
prý v New Yorku možno dátí táruku
lak tvanou která ae dá vtěliti do
knib a jet obtížením vieho roajatku
dotýcnébo úředník tak jako kdyby
dat mortgage a bratří úředníci
N II ft tvrdili že pry podobně
muže i v Ohio Takovou tárukou
ovíem není ta kterou nyní úřednici
N II ft nabitěji II y pochytiovali
hned tehdy Že nějaké takové táruky
v tom smyslu jak jí navrhoval bratr
VojtfSek je a pochybujeme a! posud
a rek 1897
? rlMh Ukírtitk m bebo4h S Mky
DflOONOOTh
Í'lsfirtk4 Volrot
právu! ( H II V JsInoHlih
tii Jt ni vylipoftí Ilooo pojiítl
ní Vid # tuk itkiui Vhi řiwřfi
tmh fn Mitj MvftU-fi fctrý
o lkliil p-jUiiní pimt i ss %U tu
vi ei nlhol n h U Ul ni byt i r
idrivi byl Mirnftlo Mi tril(il n
rtlh'M'1 v#kry "phtiiy J lř'i
itiflilt ftárok ( n iMndry i vycítili
mt f-"jltfi4 Viil kromí jřihiiA(
fmhUb" v' Itjll v rf'l4fl
ttl lhim o smrti jb' I ml "jl
ítlnl vspnt!kn pr'třVlnMvfm
i((iih oli r ti if-oikt ánn
Ifijfí I vý( lit ptiřtei M Irovi byli
i4fcomtf a f "1 luí( nyní ml e i
lákoftftítf UMfttit sbf jim ořpos
pojíitlftí přiřknut by t VolrifMti má
i t" l fřý Mf porhyhnl J Inota
fffH lfi j ří 1 1 a b l rnit
ifovd vyplatit llťoo a to prM f
Jlnili řtí fc'fi i kfsrý arřdjs
prvními IMiol přlhmnt
Nl f4řfi iftám fákon stála Ohio
ohlslnA vspolňýťfc pojiíť'TVi(f h
twAmh vím af# l 4fcfn siáta Mi
nou p kt#rfn J#lno (: M p H
Inkrtřpofovánl j#t rAi poirbního
atiřiovj totiř f rti pji$títí va
polka bfitrikm podporujícím mo
hoa mltl nároky potím jsn krsvnl
přibalili a řfdini ětn% a fe n#tu Al
býtl odk&fáno Jáiné rité osobé
Hpfliy kleré by povolovaly jinaké
mlolsftí s pojjitínlm frpotiíujl se
it hrttMké spolky tohodrohv ftýbrl
ii ipoltínotl ijiífijíi l a tousl lá
koná o JJchl vyhnvěti Případ ťnto
jt dojíst! lajřmavým pro člsny
podofmýth spolko a vytvítá t něho
iřejmě le řtdeviím setřeno musí
býti tákom jestli sn chtí spolky
uvarovali soudních opletaček
Velkořád státu Iowa odbýval
svoj obyčejný výroční sjeid v první
dny tohoto týdne v Oiford Joncíion
a mužcme-li vfřitt Slovanu Ameri
ckému tedy se mělo jednali na sjetdě
tom o přijmutí a schváleni oprav
přijatých sjetdem St Paulským
Dyla by to ovšem tviáiiní procedura
a soudíme že to bylo jen malé pře
řeknutíčko
Ti bratří kteří nedali si své
manželky pojistit aneb manželek ne
mají a ptali poutě jen na pojištční
vlastní od počátku minulého měsíce
setnaii snad Ze to pojištřnl v Jedno
tě ČSPS nepřijde vlastně tak draho
v porovnání s jinými Za minulý
město měli k placení bratří na úmrtí
clenA pouze 75 centu kdežto ti jenž
mají pojištěné též manželky musili
platili #110 což oviem činí tnačný
rozdíl Teď snad nebudou již bratří
porovnávat vfiechnj poplatky jenž
k tapravení mají totiž na úmrtí
členS na úmrtí manžekk i pravidelné
příspěvky a poplatky úmrtními jedi
ně ve spolcích jiných a když budou
porovnávat! poutě jen poplatek úmrt
ní v Jednotě £ 8 P S s poplatkem
úmrtním v jiných Jednotách neshle
dají věru tak veliký rozdíl
B Konečně také jeden Chicagský
časopis si všimnul těch mnohých
sebevražd nieti bratry a vytýká prá
vem t''m kteri následkem dočasnó
tísně beřou sobě život spoléhajíce
že o rodinu bude postaráno spolky
jichž Členy byli že jest to poAkoto-
váním rodin ostatních spolubratra
Aby vlastní rodině pomohli že se
dopouští takový samovrah tlocino na
strádajících rodinách spolubratru a
dodává" A ještě něco Kdyby tak
mnohý zoufalec dnes viděl jak žena a
těmi několika tisíci naložila které on
í svou násilnou smrtí "vydělal" a
ak mnohý mladý "přijetý'' floutek
si fešně v Americe za ty pěníte žije
— pak by byl nikdy o sebevraždě
tak "nadšeně" nesmýšlel "
— Prvá splátka na npsané akcie
výstavy tamississippské která! v
sobota složena býti manda viemi
kteří při dnešní volbě nového
řidiudstva práva hlasovacího chtí
dopadla lépe ne! ředitelstvo oče-
kávaloneboť i G315 osob je! akcie
opealo 4247 prvou splátku jích
složilo Akcií upsáno bylo celkem
37000 a t těch složena splátko na
29000 a o při tom nejpotěiitel
nějšího jest že zaplatili váiohni
ti kdo! marnější počet akcií ode
brati se lavátali
Zpráva účotnfka ÍJ II II
lř'if'ntnl f
ll
íll Mls i (
Mf ! hul j h'M lani mi#
J iHHnn
!' '
I t i I K ! (
'
I I ! k ♦ M l(
1 %f
l'tW i
í 'f y i i -t
ii y 1 1-
♦ w s h
♦ '-i-tM r4' r
Ml It
lil
MIH ♦!! Jné
l ! # N
Mi 14-%
II I i l
i rt v t i
I Htnh tir(M
ít řf loutka
!
! 1
# t
I : "t
I ' #
♦
I M
' Ifi
1t M :
I 1
P-nkra
I M'
II
i#i
l'
II
MAf!Mirtflfl
'l tttín
KAMS
Intf Tí' ř „
?
hH ttt
vm't
fllilw
í W44ř ni sřns
lřM In ft-tt
MAIIVfAWri
14 tftfk
lisiMfinrh
t
¥t
IM
I
I I
I i
Ví li
41 i I j
II m
I I ' wl j
tl
♦ i
í i t
1 1
vi
t ! '!
# I mi
S mt
4
"
?
-
M
II
♦
i
♦1
ří
f
4
M
i
l
a
l '
AI 1
!
f
♦ M
%
1 14
ll
I
l
s
fl '
lt# mt
srn ' tm
ÍH1
I
)l
' 11
mi
mi
l
4t
114
1'il
%
II
4
I
II
S?
4
?
M
!
:
' t
i
M
mt
VI
i M
I j f s
I
M M
t i ' j #! -i st n
) wi i im 't iiini mi! ♦!
„
II II if H l1 1 41
í
! !
I
i
M í í Mt ' M4 M l llf ' 5
MMj II !4 S4 4 l
I I !
MirmuAJí
s iruHvi
II MiMrfn
TI f aul HttlhaW
)ftnkA Mi
ivnin
S ř!4ha řtl
I MINNr5tf TA
18 flokjřmn „
mVrh
n (Vrhna lnmj
lí Mlntirant
si r"wii It
li i:iuf'l r-ř
T4 H trftlirk
II (Jifi)
II Mlnlk
171 iii-tillin
Ml Lumír
IV Záf ftlKly
M m
Mm
l(xi
Ml
I i
41 U I i () I Jí 74
MS i 0
II
II
J I f íl
laš i
Ml j it1
lo ' no
~ i íi i IKI
i mi
44 #9
' j imi
0 ! Ort
n no
4 m
47 M)
Masonu
I Slovan US
2 MUwurl M'J
llWhliiiii I"'-'
tl sumavmi I3I
íS'Hoai1 233
SUKrtih
Sl Vvlrvalwl I
ISOTrm-no
11
St
111
la
4U
14
10
ii
í IW I Ml i (XI
i m i ' ss
I-J i ÍJ 31 M
40
20
S
10
14
43
14
íl
4
II
NKUKASKA
16 1'nlnfk
VUmfr
!' Sv-ojun
8- Nrtk(t
3S JnpmUv
4T4lKr
4'-' átalnl J iil not a
4liHlláilr
si siHlkuvký
Ba l'l-ft
íSKibnifliiv
SljlM-lililť
S7Krillftr llnulw
"HTyr
V' JtiiotH 1'ikroku
V MnrHVitkA Orlli-e
l?2ikftvlMi-At
laAilUiit
I3t ltMvj
M4omnbii
Mh llvéwla SvolMxly
1 4 liiiíulnl Svnrnt
MuJviailUlHV I
103 Urno
ISÍu„tlai Mlifť-hA
NKW JKltSBV
liaHratH Vrhftru
M0'Kr 6lakoVHkí
lo:
tiit
n
f5
in
_
um
80 "OQ
4
as
4
10
37
45
44
r:i
(i
2M
!í:i
130
57 '
470 Mk
II 10
911
II HO
4 I l'U
107 n
1 irt 'oo
joo
4J
SO 'HO
41 00
71 ioi
7 fo
3 ÍNI)
00 I
i
71 iW
:o
00
NEW vonic
lOAmo Komeiifk? 37
Slljroným I ft2
3 12
:n
1311
WH 7
702
471
IM
SI
SV Jan I'urkyn#
47 Jun lina
4 otokar
13 Kutná ll'r
4 svw Vork
102 tr rMT
I2 Karfl Mart
139 l(ohá! llnM
MSiKawI St % rtítm
72íetiboJ t fhiUn
00
ion
no
oo
!lrj
00
00
52
M
l
m
!M
(11
T3
00
m
r 00
H IM)
(XI
41 00
S17 00
HO 00
JS Ol)
i
H 00
„ i_
5 jo)
no
110
I2SI
las
197
433
1041
50
11141
59 1 VS
411 74
I 47 00
K IKI
II M)
8í ')
(KII VO
8-iA I0
1 14 7
o
1? I00
ao i 00
00
:i jmi
(il ioo
2) m
41 íoo
73 v
MO !JJ
39 ' 7
41 '0
4rt Í5S
f 0
4 05
irt joo
97 0
130 ÍO
3 '00
20
411
3"i
III
401
14
7S
13
m
SH
no
63
413
93
3
3
242
R7I
S3S
354
374
4
7t9
III
5)1
343
130
149 00
167 HO
13
109
33 110
139 '61
20
49
00
4M IMI
10
139
0
173
S4
34
12
26
3:m
901
537
SI4
443
994
397
1090
Í00
339
1 10
194
io
91
41
í
ti)
104
m
m
III
30
Slil
10
m
12
110
87
14
II
Z
I
93
M
411
507
231
149
139
44
40 j40
9 01
150 00
161 Í73
110 30
I4 J '00
137 1 14
39 !M
1
SO !io
I 03
6 00
— W)
44 00
00
97 jftO
fH (Ml
197 H)
50
IM)
30
13
00
lot
IM
35
30
37
S39
4KH
737
3H7
393
1943
391
S03
591
344
113
IM5
303
Pokrtovinf
11
Ml
)
Rukopisy Kntlodvorský a Zelenohorský
Nejitarll básnické památky éttté vySU nakl Jkr Západu
K nim připojen jest fotolitografický snímek itjř stran p A vodních
rnkopiaft a provááf je vysvětlivky o pflvoda náleta a sporu o jich pra
vost a dokladná přednáška o jich kulturním výtnama kteroa měl dne
25 května '90 v síni Těl Jed Boko! v Chicago p J A Oliveriaa
Bakoptay ukraajt Ur4u}td iry krdlMkl MlloaUl t ilaalyi
Rukopis Králedvorský - Kát) a auvj I? rl'" s-! irotki) — ctiatr
VUaUv — Jaroši B4akiv — Baial llBulr - JartaU — L4Uaa m Labr
t1ko — JVi — f ytioa — Opaitaai — Bila - thallM4lrl?4ak— Jkk4T
Bakopls Zeteaeharskf - Baa "UbUm Mď a tUmt ui "aata"
ona řoczi n Ur wt POIBOI ZiPIDC 0akjuIXer