Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 04, 1896, Weekly Edition, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    té4"-
KROK ZÁPADU
EffTIRift
fll řOBT OřříCI AT OMAHA MRIMfcCA AI E('0lD OLAMI MATTCR
ROtNlK XXVI -ČÍ8L0 13
ViA NEBRASKA VE STftEDU 4 LISTOPADU 1896
rroipuni rtritk tw ri
řt4p rkrk Iilktvaat átf IIMttrtk
PO
i
)Neni
poutavóišího
románu
nežli
Jiráskův
nejvótši
historický
spis
"Mezi proudy"
Děj
jeho
spadá
v dobu
tedv
nejdůležitójší
I dobu
l děiin
českých
Se
všemi
hlavními
osobnostmi
lf dějepisnými
tó
doby
seznamuie
) i nás
spisovatel
Král
Václav TV„
frŽižka
bHus
4WWMhJ WMIAAV
Torna
ze
Štítného
arcibiskup
Jan z Jenštejna
a jiní
jsou
účastníky
děje
Každý
milovník
V zábavného
čtení
měl
by
čisti
toto
I první
právě
vyšel
a zasílá
(ochotně
'H na ukázku
zdarma
když
se
o něj
požádá
DOd
adresou i
Knihovna
Americká
1209 a 1211
So 13th Street
Omaha
Nebraska
NOVÉ ZPr
Kro
HlllIoKt 1
TriifíHfUkA Ummlose
HpoJ Htátft konala ve středu zasedání
a sejde se teď asi častěji aby své prá-j
ce dokončila Andrew I) White Je
dlný nebyl přítomen Komlsse byla
velice zklamána tím že dr llurr a
Iroř Ie llaaii kteří zaměstnáni byli
v Haagu ubíráním původních Joku
mentů týkajících se sporné otázky
brltlcko-venezuelské do schůze se
nedostavili protone teprve ve středu
ráno přibyli Udí Teutouic do New
Yorku Komlsse proto vzala n pře
třen jiné otáky
Arménští uprrhlirl
kteří až do dalšíbc rozhodnutí zádrže
nl byli na Ellia Isla:ilě byli na břehy
americké připuštěni Přlstě hovalecký
komisař dr J Senner dostal totiž ke
svému pífpisu z Washingtonu z tajem
nlctva zemědělství odpověď jíl se
schvaluje jeho jednání směřující k
tomu aby přibylí Arméni případně
byli rozsfdlenl dle pracovní potřeby a
aby za ně byly složeny záruky íe ne
připadnou za obtíž lířadflrn spojených
Států Na Kllis Island přibylo 271
Arménů Subhii B Fesseridenová
předsedkyně "Massachussetts board
of vVomans Christian Temperarce
Union'' slíbila záruky za 100 Arménů
Komisař Senner doufá že Armáda
spásy postará se rovněž o záruku za
100 uprchlíků Nemyslí se že někte
rý i nich vůbec bude poslán zpět
Větrná mr£ť v Texasu
Ze Sherman sděluje se do Dallas
Tex : Ve středu povstala na Squiral
Creeku 4 míle záp od vesnice Far
roingtonu a usl 100 mil jihových od
ttni větrná smršť která na začátku
Ciiesla se trychtýřovými temnými
mračny k zemi načež jala se pohybo-
vatl směrem severovýchodním prová
zena hrozným rachotem a hukotem a
vyvracejíc stromy a kácejíc yše co se
jí stavělo v cestu Tuk bylo pobořeno
několik farmářských stavení a pora
něna byla řadu lidí
CD Mnoho pnět tězi v sázkách
Z Washingtonu sděluje -V pe
něžním trhu ukauje se peněžní tí
seň a sice zá příčinou nekonečných
sázek o veliké obnosy při nichž pe
níze obou stran jou sloveny v rukou
svědků a nebudou uvolněny Ie3 a!
po volbě Mimo řázky jet také
mnoho soukromníků kteří obávají
se nějaké změny ii&hle po volbách a
drží si peníze své doma aby něco
neztratili Nechápou Že není možno
něco podobného očekávali Tyto
peníze polezou po volbách světlo
dne Takové příčiny v celé zemi
působící arci drží nesmírné mnoho
peněz v nečinuosti a volba tomu vše
mu uleví
Tuláci oildill generála
Gen Wheaton a důstojnici spol
kové posádky v Dunver Col napálili
e pořádné se dvěma tuláky kteří
pfiáedše sem vydávali sza německé
šlechtice a důstojníky kteří podnikli
cestu kolem světa v hadrech tuláků
a bez peněz o Jistou sázku Jeden se
jmenoval baron i Liveoova a druhý
baron se Hack Mitilavi Důstojníci
generálem je živili mezi sebou a
bavili všemocně ba i plek ficb poctě
dávali — až koneční Jim to bylo po
dezřeló a telegrafovali německému
vyslanci do Washingtonu Ten jim
teprv vysvětlil že takových bsronŮ v
Německu ani není a že jsou to něj
cí pobudové kteří i s nch učinili
blázny a měli se na jejich účet dobře
T zájma ooidnikfl
Inpektor 1' McCormlck s odboru
pro indiánské záležitosti vyslán byl
v pondělí na I'onca Jndnatelnu v
OkUhomě aby tam vyjednávat s
Indiány kmenů Otoe a Mímotirí
ohledně prodlouženi lhůty v kteréž
(Htudiiíci znkonpivii pozemky od
Iudianů těch v Kansas a Kthrasce
poslední splátky zaplatili roají Lhů
ta tato vyprší 3 listopadem a osad
nlci Žádají o prodloužení na tom
základě an prý následkem fpatných
úrod peníze sehnati nemohli Odbor
vnitra doufá ž podaří se mu Indi
ány k dalšimu prodlouženi platební
lhůty přitněM
Loplěl T Indiánském úeml
7 Gathrie Ok] sděluje: Jedna
telna pro Indiány Six a Fox šedesát
mil jihových odtud byla vyloupena
v úterý odpoledne toutéž lupičskou
rotou která byla na lupa minulý
týden v městečka Carney S:i a
Fox jsou jenom třicet mil od Carney
Lupiči byli 4 na koních a po zoby
ozbrojení Nejprve jeli do úřa
dovny jednatele Thomasa u něhož
hodlali sebrati peníze jež má za
plaliti příslí týden Indiánům Tho
mas měl připraveno 40 000 v tele-
ničích ale nebyl ve své úřadovně
Po té odebrali se lupiči do krámu
pí Fanny Wbistlerové kdež sebrali
$460 a cenné papíry i pokladny
I'o tó sebrali n J W Moflita 59 a
zlaté hodinky a o náčelníka Keoku-
ka tftO a za $3000 not Smělost lupi
ČŮ zastrašila obchodníky a obyvatele
tou měrou že nebyli s to potaviti
se na odpor Vyloupivše místnost
Kooknkovu uprchli banditi přes
pozemky vlastni Školy indiánské
Dva t nich byli poznáni ale cbyccn
nebyl žádný
Peoéeni o hmyzech
Tajemnictvo zemědělství vydalo
ISOstránkovou knihu která vypraco
vána byla ve hmysoznaleckém oddě
lení Podává se v ní bojně zpráv o
hlavních domácích hmyzech ve Spoj
Blátech o leiích zvycích a nejlep
žlch prostředcích lak je vyhabiti
Jde o komáry blechy Štěnice rusy
stonožky a pod háve? a člověk: se v
kuize o nich dočte hojného poučení
Očekává se že knížka tato přijde
velmi vhod zejména hospodyňkám
ve vřech končinách Spoj Států Kni
bu tu lze dowtati zdarma kdo si o ni
dopíáe
iládřnf bnrana
Z Guthrie Okla sděluje se: Přes
krajinu asi 20 mil východně odtud
přihnal se o půl osmo večer ve stře
ďu zhoubný buran který v prostoře
několika mil způsobil veliké ékody
Farmářské stivení W li 1 obj ho bylo
srovnáno se zemí a Toby sám byl
smrtelně poraněn Půl míle dále ni
sever bvlo stavení v němž nacházel
se krám a poštovní úřadovna odne
seno bursnem na 100 kroků daleko
rozbito na třísky a postraisir Mullin
a jeho cho( zabiti Tké jinde způ
sobil buran veliké pohromy Pokud
se ví bylo zabito 9 osob — Podob
ných Jobových zpráv hojně dochází z
IiOuisiany jakož i i Mississippi
"VndAbl" páni
V M Hoyt Člen dovoznickó a
velkoRroeernl firmy W M Hoyt &
Covthicagtinabfdl liryanovi darem
dům a dva loty v Lincoln Nebr na
místo prý peněžitého příspěvku na
kampanní fond Pan Hoyt ve svém
přípisu vyslovuje se proti zlaté měně
a praví Že ačkoli jeflt bohat na po
zemkový majetek že je chůd na ho
tové Pan IJrysn přenesl dar ten
ihned na předsedu iár popokrati
ckého výboru Jonesa erý jej cbce
Erodst a výtěžek dát )t 5 na dem
amptft Majetek ten má cenu
118000
[ Drzá loopežná vražda
ipácbána byla v nooi na středa
blíže liridgeporta a Norristownu
Pa Chas Kaissr a jeho lena
Emma a Norristownn jeli po osa
mělé cettě i a kočárku kdy! v lom'
vjstoupili proti ním dva chlapi %
nichl jeden zvlrlel koně a druhý i
požádal o peníze a skvosty Ka!sr
vydal jim Ihned svou peněženku
IIKIIIIl H I III I 1 f '! l H III
hodinky Jakož i hodinky a déman tovou
jehlici své Ženy Když však
pí Ka Mírová zdráhtla m vydá' i
jim svou pt něženku prhnat jí je
den i chlapů kulí hlavu takže pad
la na místě mrtva P Kaiser
přUk' čil k lupiči ale ten vypáliv
prostřelil mu pravou ruku Poté
obt chlapi zmizeli v houSťmě
Veškeré okolí Je vraždou tou hroz
ně rozčileno "Kaněný p Kiissr
leží nt polo Sílený ve strávním do
mě
ťroda pšenlre v hlavních městech
Zemědělský odbor ve Wahingto
tonu uveřejnil zprávu o pěstováni
a vyvážení pšenice od 1880 do 1805
v Soustátí Kanadě Argentině Uru
guay Rusku a Britické Inlii Uka
zuje v oLdobích pět let jak rychle
přibývalo všude pšenice a Jnk jl
zvisste pnoyio posieduicli 15 l v
Soustátí Kanadě Argentině a Hušku
Iíezpoebyby také v Uruguay bjl
vrůst tak veliký jmi žu nedostává
se k dovožení ttho úřad nich udúnf
Jediná Indie ze všech těchto C zemí
byla která rok od roku ztrácela
Dále podává oběžník tento tabulku
naznačující průměrný vývoz pšenice
a mouky v obdobích pěti let z čehož
jde na jevo podivnh-idné rozmnožení
pšenice od 1880 od všech zemí které
pšenici vyvážejí Průměrný vývoz
pšeríre a mouky ze Soustátí od 1880
do 1895 zvýšil se j 40 ze sta Itisko
získalo též tolik Kn id i ač vedle
Soustátí je nepatrnou ukazuje vziůt
ještě poměrně neb se vývoz její
době lé ztrojnásobil Nejvétšl vzrůst
vývozu udál se z Argniiny a Uru
guay Argentin posílala ro6ně
mu nu v leiecn ihsi— a aie v le
tech 1891 — 05 posílala ročně 35 mil
buslů V Uruguay z výozu 77 000
bu první roky stal se vývoz 1 000
000 bu Úhrnem vyvezlo se z nazna
čených zemí v prvním pětiletí 1881
— 85 průměrem 238 mil bu ročně
a v posledním pětiletí 1891—95 to
vstoupilo na 352 m bu ročně Jsou
také podány tabulky s úřadnfch udá
ní jednotlivých zemí o osevkn skli-
zni o vývozu pšenice od 1880 do 1890
do podrobní každý rok
Tragický kouče býčího ziípnsu
odehrál se — jak sděluje se z Nrga
les Ariz v neděli v Nogales Sáno
ra Jeden z býku rozzuřil se vic
nežli obyčejně a rozpárav jednomu
koni břicho nabral na dlouhý roli
picadora Jose Angila který chtěl
mu vbodnout osten do boku a mrštil
jím o zem Kozzořené zvíře ubodalo
a okopalo nebožáka pak tou měrou
že v několika minutách vypustil
ducha Mezi diváctvem panovalo
nějaký čas ohromné rozčilení které
ntiŠilo eo aŽ když býk byl in mrčen
To 20 loterii
Perry Kiobardson v Kendalt
Elroy Wis aatčťn byl na obžalobu
že před 20 lety zastřelil jakéhosi
VVilde-a Kichardson žil pod cizím
jménem ale před nedávnem požádal
pod pravým jménem svým o jakousi
pensi a to upozornilo naň policii v
Portagrt kde zločin byl spáchán
D KORNÉ ZPKATV
W li Sheehanův hotel v AtUlia
Ala lehl v úterý večer pojn-lem Tři
dobrovolní hasiči při hašení přišli k
těžkému poranění
V Avalon předměstí Allegheny
vybuchl ve sifrdu po půlnoci pří
rodní plyn 13íetá Iiessie Osborne
ova byla zabita Oletý bratr její Dale
a lrU setra Kdlth byli nebezpečně
poraněni
r''u ovav'
! IMIÍS & Han Ilrtinclsco vynesla nález
j! nešsěntl ravinřno byto nelbalostí
k'iinliikt'ra AtwtKsla a strojvůdce J
A Ilrydena Celkem bylo zabito 9 a
poraněno 80 osob
Farmář Oncnr Msrshalt v North
Ilend Wis)# dostal se do hádky a čele
dinem Palmerem který dopálil setím
titk že popadl 'lletého synáčka Mar-
shallova a vzav jej do stodoly rozpoltil
inu sekerou hlavu Po té požil Jedu
ale brzy nu to přižnul se ke svému
zločinu ]to7Číletií je ohromné a Pul
rnerovl hrozí Iynřův soud Je mu 18
roků
V ťthto drech bavil se pros
Clevclan 1 nedaleko Landy Spring
Md lovem veverek
V ' Planters hotelu" v St
Louisů konána byla 24 výroční
konvence "American Oas Light
Ais'n
Nedaleko Hustou asi 12 mil
od Pittsburgu při řece Allegheny
vybuchlo velké množství dynamitu
Dva dělníci byli na kusy roztr
háni a několik lěžco poraněno
Z Asbury Park N J sděluje
se: Dr W W Palmer vynikající
lékař v Keanburgu jakož i jeho chot?
a dcera byli ne Jaleko Keypost za
biti vlakem dráhy Freetold & Atlan
tic llighland
Na Smith's Liki v Denver nto
uula chíť groceristy A J Spute-a
se svými 5 dětmi vozíc so na člunu
Město New Orleans zažilo ve
středu irudký lijaveo vichřici a
hromobití Ulesk udeřil do 5 do
mft a j%kýst Albert Tralina byl ble
skem řahit I) (pravá a elektr
poul kárách musela býtí na ča sa
stavena
Na trati Wyoming Valley Trac
tion v Pennylvanii událo se v pátek
časně rAno neštěstí Vůz jezdící
mezi Wilkesbarre a Pittslon překo
til se a čtyři cestující dohtali se pod
něj Jedna osoba byla zabita a tři
značně zianěny
Hrozný výbuch bicích větrů
udál se v dole č 3 Lehigh & Wil
kesbarre (Pa) Coal Co odpoledne
ve čtvrtek 6 osob bylo zabito a tři
poraněny
liritický parník 'Wcrsley Halí
přibyl do Ntwyorku s hořícím ná
kladem bavlny Loď odjela 16
října z New Orleansu do Ilavru ale
k vůli požáru nemohla v plavbě po
kračovali Zlá se že bude Loď
miiKct býti úplně vyprázdněna aby
rovněž nevzala za své
V Hammond Ind vloupali se
lupiči nejspíš Cbicagčané do ob
chodu ilrmy "E C Miues Hardware
Co'' pokusili se marně o vj páčení
pckíadny ukradli pak nějaké zbraně
náboje jakož i dvojkolky na nichž
pik zmizeli
Státní vrchní soud v Missonri
rozhodl že volební lístek strany
střlbrařské který obsahuje jména
demokratických pres elektorů a zá
roven" státních republikánských kan
didátů nesmí býti přijat na úřední
volební lístek čími uznán byl pro
test státního demokr ústředního
výboru
Charles Doran obchodník v
Glendale O Sňupl si maje rýma
Pak ale kvehl tak prudce že inu
praskl příční sval levého oka který
následkem dalšího kýchnutí vylezlo
z očního důlku ven Dr Ileady
dal mu oko zase na své místo a
doufá že mu je zachová
A W Carley i okr Braxton
W Va vzdal se populistické kan
didatury o úřad přísedícího vrchní
ho odvolacího sou lu Tím je řada
resignací ukončena a demokrati a
populisté ve W Wirginii půjdou
společně proti zlalařům
f -
i
#
r
- '
if 'n
i i
i - j
r
í
I v'''-
j '
1 '"
f:
t'" ' ' '
v
ti
ř
ř v
V -
i
V " ' ' i
Iv ["l
r
i :
í
' 1
1 i
3- -
J