Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 28, 1896, Weekly Edition, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    o
NotJiii iihMlpIíitHcIAm
Vliihnl rovhdbířaMé kuM luf
M Pokrok Západu ! ffit řr l(Ul(
doaláviti budou (JI af il kř ncr
dourlho fflt ti itl ni irdy i 1ti
opis 0-1 ři)iifjka d l oílíi řoku
sdsřma Ví I I'lt
II roznť- plknntl
Nyníjlf bba vk ii & fit o
dobl vMiJtkfch spiknuli Jtk
u! vřm t nut i li fM t iti h f i h
pfitel měli Jm ptkiulí nfaled
km aěhol failyar ruitl tM
brné dollary M A ] Jnt ikiiill
aislsdktin kterého dřívější npl
nocfun aeleAáky vyměnitelný a
Uly i tl('i tinlht rS in tu
Joapěla ku stejné hodnotě !k I
každý d Ir jJvkikUý Jiný dolar
Míli Jam piU)tf klyl jřijai
byl tákon Mieřimnův k n
bylo spiknutí kdjf byl odviián
JSt posud v dobři } t í ti In mi
Bull Jaro spikly banky a Mil
lockové Wi atřeet a lomhsrd
strest tby tiáa ibtvili víibo itiLi
a profo plynulo tltto 10 lemě ven
V minulých tý Iie h za míli
jim spiknuti trdt samých bank a
k tornu jr Sté i bmky anglické ni
lelkem kteréhož z zlato lylo
poaýláro sem rarpět Alt nejďi
belštějíí le všeih ďábelakýth ik
nati Jaké jen ďálelki mysl ve
své slopověstoostí m ftí vymyslili
Jest spiknutí Mrk llannv kurii
ni ta účelu zvolili M Kinleyho
pomoci svýícné ceny všech plodin
polních
Jest všeobecně mamo žo nj
hlavnějším ze všech argumentů
střlbrařskýcb bjl ten že veškeré
plodiny polní vie co farmář ku
prodeji mi jest laciným a to proto
le stříbro je laciným a zlato dra
býoi Ne snad od počátku této
kampaně nýbrž jil ani po dva roky
blifino bylot každého politického
stfíbrafského pařezu Že pšenice
jde vždycky dolů kdy! jdu utříbro
dolft a že Upšfch cen pšenice nelze
dosihnouti jinak nežli svobodnou
ražbou stříbra ktetouž prý re cena
tohoto zlepši ''Pokud nebudeme
mí ti svobodnou a neobmezenou
ražba siří Ira v poměru 10 ku 1"
blina pan líryan a všechny jeho
hlisné trouby ta ním a před ním
"nemažeme míli nic jitého než
ĎOticentovou pšenici 15tientovou
koroa a lOticentový oe"
Ale toho se nenadál pan Ury an
ani jeho přívrženci že ten arci
pikleneo Mark Ilauna učiní takhle
ricem cáru přes jejich několika
letý pořet a dokážu tak úplnou
lichost a bezpodstatiiMMt jejich dli
vodů Pomysleme jen co on uči
nil: SpftuobiIC on epik!enei ďá
belský sucho v Indii ne ú rol 11 v
Uherska chatrnou sklizeň v Kusku
a skrovnou v ArgentinČ a lile ti
alopovÍHtní Shyiockové ti upiklf i i
na Lombard ulici v Londýf é a na
Wall ulici v New York'i kteří
byli spiklí za tím účelem 9y fa
miř nedostal viď než 60 teotS ta
pšenici v trhu chicagském náhle a
najednou předstihují ho v nabílení
vySiích a vySSích cen za americkou
pšenici a za vset hny jiné plodiny
polní Kázem přetrženo bylo to
poIeSenství mezi píenicí a stří
brem dle riÉhož stříbro "tahalo"
pSenicí dolů a kdežto t'tbro klená
pšenice strupu V polovici srpna
prodávána byla pífiiice v Cliicagi
al i za 53 centy buíl vřak minulý
týden doitonpila až ia 78 centů
buil ledy tdražila se o 25 centft na
buíltt Tímto ďábelským rpiknu
tím zvýíena byla ovšem cena cel
kové úrody pšenice nepočítajíc
žid nou jinou plodinu o více nežli
100 milion! dolarft Počftáme-Ii
lél stoupnití plxlin ostatních kte
ré! částečné již se stalo 31 řátečné
bude následovali jakož i nevyhnu
telné stoupnatí cen dobytka ťdy
bude ti spiknutí yiuV Ilmny při -aišeti
protpřeh veškerému rolni
ctva T obnosu přes 200 milionu
dolaru
liiiumní lidé ovšem vidí I
toto stoupnutí ceny jest cUledek
rit lotuf ňé énJy v iimftb sr
ihu t ffiítinýidi Ji vli reb m'ni
p#rii( d A rtfli vyválí ! pri
{f popn!st4 WM vlfili budo li
l'i p'Mtcdníh dut éUi Ilvoli
lt t UpMltJ 1 1 Htbl " (Mato
obyř-#jiií u nfhřl le apía-líl j t0
ti potulný k'ofnlk lťmi%ato
třoto aby ibillil ivofcnf MiKíri'
U)ho iVstý fopnliata IM Ut
h al budu po ollt i ly ist# pfc
ni# klfaim nadFlvfjal runt a bu
du tornu f fUl pak jttf al J rV
aéi'í I vffíl klamu Pro
f "pnli!!! nrt( v fidl bibli prt li
♦ Ajil v At jr rili on: Vř a pa n
b'ili
Hthhrnf taU dřlél dMnlrlia
dflnirl
Hiflhrit troat učinil otáiki svo
bo lí é rilhv stříbra fjřiMtérh tn
iitřlú a(MI rnfth dolu hUtní ottikmi
volební kimisné a ři)l do fondu
rt voloi Urysnovu Jíl 103(0
Mul hlert rul vrlAíln m tohoto
fotidtt koni kontrolo 11 i tároviA
♦ rd ní dotor nad rdot střibrtřakoa
kimpul a budí tttmocl 14 trlintni
bii le li llrjan ivobo Jméno jbo
psi I Mi fiat JI ITI ktrý
dráty llryanovy kimptné láhnsíhu
Itoi inti hi í iíftin ikt 11 l)kíl
- : ' - - —
Mc ííit kterfr rm lávno v Leadvilli
1
Colo proti svým vlatilm dlni
kutu stříbrných dolech kteří sliv
kou inaluli mi-ly Ir 1 tv ! ta-
ihrkuUi od hladu a Uouze ioáiva!
neien sou Iv nthrl 1 stitnl milici
ttkža mnoho dělníku bylo postříleno
neln ponneno Mnobonáaoboý mi
liunár Ž lťinicní iosgiit a stříbrný
kril M íít stará a tak ti clivé o
existenci svých delníko Z čerpadla
o vodu v doltcb tirazil a duly ra
ději zaplavili nechá tedy raději ztrá
tu irid fieíli bv vm delnlkftm no
volit zvýšení mzdy o 60 centu denně
Miliat je brutálLíia vydéračem a
utiskovatelem delnielva a přec útočí
: ryan nastroj to stříbrného trustu
ve všech svích řeftech uroti truMtnm
ě m 1
proti riionopol&tn proti boháčům a
roztrubuie sebe Inko vvknoitele uti
štřaého delnielva Nechceme obvi-
ňovati Ale skutečnost že liryan s
takovým Jřičem dř-lnlkft jako jest
llflit iod jednou iokrvvkou vězí
nutí přece k přemýšl ní Popokra-
tickemu kandidátu presidentství ne
zbývá oviem mnoho uro délnictvo a
jeho potřeby jakkoli n úit med mu
plyne
I nelze proto než k dělníku no
ři d a pořád volatí: Nedejte se
ztuásli od ooehlebníkfi a pokrytců a
jejich mtdoidadkými řečmi! Ne-
dejte se od lidí jako jsou liryan a
spcl svéiti ke kroku jehož násled
ky přinesou nejvělšf zkázu v pred
ni řaJě vfain! Bylot vám už do-
taticné a issné nodlo uravdv v v-
vétleno co Uifiželu pro sebe očeká
vali ou svoboune a neobmezené
ražby stříbra Dollar s kupni hod
notou o polovici sni2-nou b Jde vám
pk vyplacen a za zboif které tiď
za dolar koupiti tn&žete budete pik
muel platin lez tuála dva dolary!
Peníze na domácnost které dnes
dáváte svým ženám nebudou pak
ani při nej větší spořivosti potaéo-
att a na zvýšení mzdy nedělejte
st nateií rři takveh konknrenó
nícb bojích v naší době odhod lá
vají se továrníci jen velmi těžko
k zvýšení mzdy s odhodlijísa k ně
mu t m tížeji když na zemi spočívá
břímá zlých bi& a když obchod a
prQmsl leží ladem A k lomu do
v a dojiti musí po zavedení stři
brné měny Ntboť bude-Ioslabena
kupní schopnost dl nictva pale se
zmenši i odbyl farmářských plodin
a výrobku Ulc ře pak i farmář po
cítí jen ještě větší nouzi Maji-li
vsak farmáři špatné příjmy pak &
Ktanor i iieHČÍslné tovary které jinak
by šly th ba jako na dračku leželi
ve skladištích a následkem nepatrné
poptávky klesnou velmi značně v
ceně
Tk buduu zmenšenou kupní schop
noití lidu vobeo zmenšeny i příjmy
továrník & a tito sotva ai budou míli
cbuC povolili zvýšení mzdy jehož
dělník pak tak velí e bude polřvbo
vati Jenom majite'é stříbrných
dolů budou mílí te svobodné ražby
stMbra zisk a )et také jedině v je
jicb zájmu co Bryan vzdor váem
opačným tvrzením a důkazům za
stává J jich příjmy ovéern pak se
'volí mžiku zdvojnásobí kdežto pří
ímy mass lidových v lémže ooměru
' pokIen)u Teprve pak by vypukla
opravdu t2ki nouzu a každodenně
ozývala by se 1 tisícerých úst prosba
Pan vtsvobur iiis i-d 'álo —
(i Id rel pana Hryins a Jrhi p- ni
bvřftl
porhoprni aioboda
Nsii popřiti u iárfi i snáif
iívosl v Hpojsnýi li Htátrib lifl sii
llaleka 1 akt )lnula j%V by mm
lilovou fřptibliku n nav kaný láj
ro slu'li Avlak Ukuvonli n"
análslifoi m-i) ms jsn ktpilt
liatA riýbrl ansd j#i u Wtlf míít
mni firmáři a dfdníky V mnoliýtli
Vsnkovakťli krsjifiii li sliti Sf ob
hit klrřý Mlné náhlil iiMlllf
předmtsm álf kft ilriot um
vybfbi a minií dobři líluky 1
koni n bnsd jao po řu s s boykoUtn
Máme toho éslné příkLdy I v kru
ikb krilanakýi b H nsjmsfišlrn f!il#
dsiit aelkává svo!hsI iko ktsri
přec ifocenitrliýn pokladnu
soImi aap A tnř l by jím býtl K
l lý čaaopis ktirý oamK míli lir
olvialé mlnrnř iayjáan }t ni
dikami a výhrflJnýml dopiy a ibu
sta Jj dávili Ido klatby Náaledkem
tubo totl s mnohé líaty jako k
řouhvička po vetru právě vinoucím
irovna lak jako řemeslni polmkáři
atM vJdjcky "plavou poudemH a
na kal lý tik ivaný li loý vrtech
nejvělil tíhotou přiatupiijí Nrmáf
právé kaldý olvahu dáli puthed
siému přesvdení ivláátě k li jd
o kapsu
Ve vělliné Jí M vf al dosud zbytek
onoho fanatismu který uesmiřitel
nou táití proiáiledoval kaldtbo
kdo smýšlel jinak Nedovedou se
spřiteliti myšlénkou že by lidstvo
duševně zbabnřl kd)by nebylo
ráznosti v náhledech Na papíře ie
jim svoboda mluvení tisku a švédo
ml velmi pékné zamlouvá a m mo
hou popírali že je to velkou vymo
ženostl a nekonečnou výhodou fcme
rické republiky ale jestliže narazí
na ostrou kritika svých vlastních ni
hledu nebo předsudků je u nich
hned oheň na střeše Hněvu svému
popouští uzdu jen slovy jsou li oje
dinělí nebo milomocnf ale cllí-li že
jsou mezí tvými neštítí se ani činu
Zdá se jim to býti zcela "na pořád
ku" prováděti "mravní nátlak" ač
kolj by si měli říci Že lakový nátlak
většinou jest J n naháněním strachu
Že tak mnoho veřejných sebozí poli
cejně před řvavými výtržníky chri
něno býli musí není věru zjevem
potěšitelným
Kdo trochu dbá na svá vlastní
práva tucl by také stejná práva při
znali jiným Io jw stěžejnou zása
dou a základním kamenem lidové
republiky nesnagelivost zasluhuje
opovríeni v každé formě
ltlflMt
Já nižepsani tímto oznamuji všem
již trpí kostižerem rematimnem
čerstvými neb zastaralými ranami
bolením oči růží vředy otoki m bo
lestroi na těle lisejem svrabem a vy
rážkami na kQž v Obec že každou t
jmenovaných nemocí a bolestí jistě
vy hojím Vyrábím čtverou inskť a
uvidím ji v širší veřejnost pod jn -
nem: uJ'aní Jiretnchmerooé čauká
bylinná a kofenná matCV Moje
mai-C jest tde v Umaže za posIeiidtb
devět roku dosti známa Zahojila
jsem ni kostižer na rukou 1 nohou
které byly od zdejších lékařů k ( de
jmulf odsouzeny Vyléčila jem zde
v Omaze celou ladu případů však
pro obmezenost místa nelze mi-vše
cky zde uésli Každý si dříve ku
poval v kalendářích a jinými humbu
ciři vychvalované masti ale nejen
že byly peníze za ně vy hr zeny ale
rány ne ještě zhoršily Cena mojí
výtečné masti jest: Velká krabička
60 ctů Na venkov se pod $1 a lOo
ta zásilku žádni masf nezašle Při
objednávání masti dlužno udali na
jakou ránu neb bolest se masť židi
Mast? tato není nikde k dostání než
o mne samé v č 1940 80 16tb Ht
Omaha Neb Oul-lm
Anna KrptHchmerovA
I1FK polUtnlIol
1 a uuu M tlTot auoMao
rtlii™ Toraa i4atUI pto §%Uj loira a
Vabraaza BlaaU aa aab Solili na io—ph T
řailk Horu 9w4af m
Mm F
HOVONA
'f'f 4iMf piim its aa wy
if 4iHf Mti a 4a4i li
ťf tp"-a tntffmmi aa'#
va pn'Mhn m t ♦: 1
( bsflolle Hn 11 řjia- Cl
fs-Ukra! íell jlil f jednom l
1'okrokn tpAflti í led dvÉfna tni
(e utnt n tii irn dl4řn I t fa
Mr(eM mlíief ni er fislfsjl H
ddUřů rnyalfm H U byl d dlař ří
uf v biiďt ta Nskavl
Jtk I r to l!r lvl _ )
iLutsl jfem ií i ruky sn(!í( k4 fcivlfiy
"Tli 1'srrnera f !! t a Um Jem
tl o#iiýnikn kterou Um dal Ncml
aioatií! Jí nili ťiiiřt Street itoii
Maa Jetl ml nkďi atarii iils ni
ďi roku K aťy js p-lrl I t fial
i)itao itubroit renii a jetli řnils dva
renty v k-lkb d h mu 44'ou rlrkuUI
ířalu t kterli- ss ibvl ria# platí
t Uknvnii riil:ie Tsk jetit ! pro
Uii rtikolAf p"UI sis rnyalfin l js
[n buwtitž aby Jen 1 flK iáksll pnl
t Zifiveřl V4m ten rlikuUř -í-lim
UHt v Hovořil eu o tom
soudit W K-
(hlftrfif — Některé" l Jen ní
které sUfM a v rtcnjW penls rnajf
ivUtnl cenu pro sliérstel minci
právě tuk jiiko pošli vnl rnárnky a dle
vrírnoatl Jejícli J ne také reim
Tuk 114 pllkbid ri stllbrný dolUr t r
jsol platí se l pi pětce plalf se
Z4 dollary razené v litech l?sl r!f7
VM Il4tlll sn tak t tolik in
dollar t roku HVS nevíme ale pichy-
blijeme - ) Firnni tu nemáme a ne
mfJeme Vám tmlfA dáli ndKvěf
uspokojující (Jdattié nejlépe udě
bite když jí dopíšete a dite přímou
otwku
Ilox Iltillť Neb — Ctěni red
Pokroku ZípHlu! — Vysvětlete ve
Vašem ctěném Jistu: Jak to je f e
vše je lacinějším než bylo dříve jen
české noviny jou tak druhé Jk byly
před 15 lety Vždyť pošla i papír
Jhou btciuější V liiirta
OdfiocM — Neseděl jste někdy ve
vlaku který stál kdežto po vedlejší
trati jel jiný" vlak a Vám zdálo St že
jede vlak Váš a 'ne ten druhý? To
byl iouhý optický přelud Podobně
jestl pleludem domnívatl se že české
noviny nejiou lacinější Vemte k
ruce časopis Český z doby před liti
neb 20ti lety a porovnejte jej s časo
piaem nyní a co shledáte? Druhdy
pokud nepočal vycházetl Pokrok Zá
padu byla cena všech časopisů MOO
na rok jako houska na krámě a odbě
ratel si musil platit poštovné í centů
čtvrtletně tedy celkem tH'J0 ročně
Většina tehdejších časopisů byla o
čtyřech stránkách pouze a neobsaho
valy ani polovici tolik čtení jako ob
sahuje nyní řekněme Pokrok Západu
Když teď nám zašlete 1300 obdržíte
nejen lti stránkový týdenník v němž
Jak praveno jest více než dvojnásob
práce a čtení než co bylo v časopl
uech před 15 neb 20 lety nýbrž dosta
nete i každý druhý týden 64 stránko
vý sešit Knihovny Americké a ke
všemu tomu ještě prémii v ceně při
nejmenším GO centů KdybyBte před
13 neb 20 lety byl chtěl tolik čtení do
roka koupiti jako můžete nyní u nás
za 13 00 byl by Jste tehdy musil
předplatit! sobě aspofi tři čaaopisy a
bylo by Váa to stálo $900 Jestliže
cena předplatného nebyla snižována
bylo čím dále tím více čtení poskyto
váno a čtení české v Americe jest ny
ní vzhledem k množství a kvalitě
muol em lepší než bývalo kdykoliv
dříve
Chinuo lil — Prosím sdělte mi
jak nynější zákon působí na průmysl
přádelnirký mnoho li se nyní látek
přiváží proti dřívějšku
K Zachař
Odp — V následujícím podáváme
tabulku sestavenou dle úřadních
zpráv a výkuzŮ o přívozu vlněných
látek a vlněných tovarů vždy ta rok
tiskilnl končící dnem 30 června:
Zl taknnl MeKiftU)lii
Mfvoit
a ti v Jist ♦' '
'nt Mi7ioi4(ij 6flV:9 i '1
'VI Hfiitt9il 8HÍM1 ál!i 4
'91 flfiíMlflJJ 9alV) O')
Za iškoris Wilaonofi:
nm IMIduffwfl liftJ lAI -Vis
l1 tV9 710011 illil ll l
Z pŮMihsnf oi briny pelnl m rs
pnhlikánaké tli 1 přivifsbi m4nl
látak aá a rnřinhlfn íe ipOlřb
tll iéllletVf V přilalřilfb aJ#t
f byl' plín iiměainivino ftýbřl
prAuiyal 09 aiáls šfřil a řtové továrny
#4 itklilily tt pAaobenl lákořis
Wilaořiovi ijváli ! rnftortefii
víre aě dšlnii tvo fil vlMtfil lihklf
Psnl# m pfMiýlii lofiřftfkAnt evřop
asýin 'klpilaliatům a lunřiopolí
tftřM limořkým Idllo mše tUat
a( továrny stoji dšlnictvo ukálí
hlily mřs V ms'cl srpmi toboto
roku jediní nW li jame 3fi ipadkft
továren a vyribMsIft s dlahy 3
100319 proti 34 é(idkAmlool
téml méalri m llnilM dlabu
Tik pftaobl nyi)]4l likon b dílnio
tvo a iiůmyal jřadelnický Jak pft
aobl n rolnictvo vysvili 1 následu
jícího: (Ivvl bylo vMpoJ- Htiteibi
lai r44i V f a
Iříl 41 I3IIS 1108397447
IMOJ 4IP3I3 Il0l3lair0
I83 47873653 I3S00934
I" 01 45048017 ftSU'0110
1893 422IM0J4 618477
Jlk to poctivě ti atříbrařill hlaai
telé a vůdcové 1 lidem myslí vyivl
li nejlépe 1 náaUJajíctbo případu
který se udál v úterý v Chicagu!
Doly Totnbey v Telluride v Colo
jichž majitelem jeit bývalý guvernér
Alva Adama jenž béií opět ta guver
néra na lístku slříbrařském Hile jiní
tři itříbrařšll potentiti a Frznklin
II Uead t Chiciga prodiviny jsou
anglickému syndikitu ta 12000000
AngliAtl agenti byli náramně překva
peni kdy! jim majitelé dolů sdělili
že kupní cena musí vyplatili va
zlatě Již před mnoha týdny odbý
rali schůzi v níl v úterý pokračová
no by konečná trbovi smlouva
(kontrakt) byla vypricovina Pří
omni byli se strany majitelů dolu
F L Undeiwood Wm ilaily Geo
Cleveland Mr Itosey a Mr Uead a
za anglickou společnost a Londýna
Kxploration Comp John B Fariech
a Henry Dratnoble Celá záležitoet
projednávána byla právníky Knigbt
& Brown v jejiih úřadovně v Title
& Trust Iiuilding Jakmile přečtena
byla tihovi smlouva počali si maji
telé mezi sebou něco pošeptivati
Ihned vyvstal zástupce anglického
syndikitu tíratnoble tiže se co to
mámeni Dáno mu v od po v ď že
ve emlouvé není poznamenáno že
kupní cena mi být ve slatě vypla
cena "Ji se domníval že jste slřlbraři
a že si přejete svobodné stříbro" od
pověděl Angličan "Vy jste přispěli
po $1500 na Bryanovu kampaň a ji
se domýšlím že všichni z této společ
nonti tak učinili přiznivajíce se že
jsou pro stříbro nyní však Jsie vši
chni proti vlastnímu přesvědčení
žádajíce pK prodeji svého osobního
majetku by kupnt cena byla vyplaj
cena ve zlatě"
Následkem toho smlouva nebyla
podepsána an mast býti přepracová
na v ten smysl ie kupní cena musí
býti taplacena zlatem
Naáe české chicagské listy dosud
se nemohly rozhodnout! pro koho
mají psiti Teprvé v poslední dobo
rozhodly se a to velmi dobře Píší o
překot pro siříbraře Z jakých oblu
dů di se snadno na prstech vypočí
tali Politické přesvědčení chicaes
ských listů záleží v hojném bakšiši
jehož se jim však od republikánské
strany nedostalo 1 proto písí o pře
kot proti ní