Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 28, 1896, Weekly Edition, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I t -' r V
_____ i A ' "?-
4 POKROK NÁPADU ~+ _ -
- - i
I
i
-I
' 1
I
)
j
1
ii
41
'i
v
'I"
!
"S
v
Noviii iticdplulllcliiiii
Všichni nfí itfa%it ktM lni
na I'okrk 4 íi In ii roW 'f l hu
dostávatl IU'1 lil t}J J ll ll'tCf li l
doucllm rku Im It" l # i i y fMi ča
sopis ol n jrtif (-Wi i!'i nnulri r ' h
d-rma Vy l Zipvh
Jak in a Ion lid
Známý svobudář U b IoomoII
tyl pře 1 I" My -ri t aby
rašila stříbrň nína avíik n vol
lil a neobmetcn v bývalém poměru
Ifi ku 1 nýbrl poměru odpovídá
Jícím skutečné h'ln'Ué oba ko
vo tak abj dolar stříbrný obaaho
Vil ta dolsr siřílra tvk jako dolar
latý obsahuj" ta doltr 'lata Z
toho vyvolovaly ! mtii k4 listy
i# byl pro rejbmeíenou rtlbu stři
bra a když Inraoll to prohlašuje
ta ncprávné a na !ftks uválí
vlastní svá ulovi t ři'ífp jfl tphily
mři aby tu uvnu blamni xikřida
ali h!ai)l í- frý c Ingero!l
tménil Vbli'fli-m k tomu f'fie
Dennire:
"2'lft řf íe mají í it tmi ti áro
yé lid ta Máma A nwi nán nc'f
kvapí budou li n la rok ia lva i%
i od zlata o Ivrarift a tnovii lidu
10 blllit (o stříbrné nti-řcp"
Vida vida! Nám n edá ie j
rukavice na druhř ruc ! Kdo
pak e vla-tnř imfnil? DemokrA
ticka utrana j'řd f tyrioi lety totil
ta demokriiticki utratil jfjli ko
roobevnlkm byl CievťUnd a ktf
rou Dennice podporovala ínřla ve
tvé plalformé nanledujíí: "My
přidržujem hí pouilv&ní ilata i
itřfbra co t&kladnícb pnři zemř a
raiby i Htřlbra let na Iržovaní kto
rémokoliv s kovu a Ut výlohy za
ralba avSak dolarová j-dnoiki ra
lební obou kovft muní mlti olejnou
vnitřní a lamřnitednou hodnoto
aneb upravení rnuní býti meziná
rodním dohodnutím aneb takovým
tikonitým opatřením kteréž by
gabcipečilo udržení Btejnocennonti
oboo kovft a stejnou platební moc
každého dolaru po vSchny 5ay
▼ trlcb i při placent dluhu" To
byla platforma demokratická to
byla platforma na které at&l Cleve
land a na kteréž slojí dne to byla
platforma kterouž nlivalovala a
podporovala tehdy Dennice A
co schvaluje a podporuje dtea?
Ntní to ona kteriž se od thta od
viací není to ona na kterouž se
hodí co sama dale pííe:
"AvSak nechť si pamatujou Liu
colnftv výrok: "Někteří lidé ee
nechají S41it jistý "as AvSak
pořad a pořad se všichni liló a
nos vodit nedají" — Co činí nyní
llataři s lidem ieit docela sprcsia
ciganská šalba ta niž by ee stydél
i jarmarecfll kramařr
A opét praví Dennice:
'Tak před dvřma týdny jesté
nechtěla žádna banka ani jeiiný
tlatý peníz vydat a kdo jej mfti
musel ten musel platit liře až lil
procent"
Mame snad vyvracet tento maka
v klam toto matení lidu? Což
není kalďému mámo že to není
pravda? Což neví každý že kdo
koliv chtřl flato dostali mohl jed
noduše viíti své seleňaky aneb po
kladní noty k pokladně Spoj Siátfi
% obdržeti a ně tlato mi jakého
liv Uže? Véru dobře praví Den
nice sama o sobé "takové jeíovit
tví lest ohavnost" A dále ne-
- - - - é
stvdí se pski Dennice:
"Za Hajese se trochu polepřilo
ta Gardelda Arthura a Clevelan-
A to tak uilo ale ta Harrisona se
to počalo pořádně bortit až na
klonku iehfl admicitrace byla po
kladna bankrot a pracovalo se s de
ficity stale rostoucími Cleveland
taneebal Harrisonovi v pokladně mi
liony — 300 milionfi přebytku— ty
▼Sak byly promrhány"
President Cleveland ve svém po
ladním noselstv! ke kongresupřei
svým odstoupením (vi: úřední
nrlvH Messisre & Documcnts
1888— 1889) uvidí přebyteční ho
tovost na 110363725961 loj
n irin viíni fielll Iři stt tnilionn
'reidetil llriion v pondcím
svém poselství ke kongresu pléd
v tu odloupením otálí hotovoRt
v pokU M n 177 oi (vil
sir 41 f%iz A Doonments islij
lii )) K torna není třeba vy
stříleni
A 14I píís Dennics:
"VMyť právě t% psnování Mo
Kinliyovýth tarílTt bylo lak tl
lil se od toho výstřfdntho
ot hrmářotví odvrátil a volil ('lev-
atida Kď řečnil r lnul na
ílřvovsl siliftie volsbnf pamatnje
se Je Hlavním uavoaem i mávni
obžalobou Harrisonovy vlá ly byly
♦dně časy a veliké ttrajky v nej-
vřtíícb i-rftnitsleeh lem Kdyby
yl panoval blahobyt byl by tvolen
tvolen býval Harrison a ne Clete
land"
A to pfie vthledem k tažité tkti
Snosil! KaŽ lý snad ví jak bylo!
lebdy a dlí jik jest nyní Neby
lo st(žnot t a bídné easy ale
amy a mamy třeh samých časopi
i a těch samých demokratu kteří
ltl klamat nyní svobo Iným stři
rem KaM? re l pamaiovau ze
SMáno bylo dřlnictvo proti tamřst
cavatelQm tvrzením že ie cla má
prospěch ponte jen továrník a když
dl le ochrana celní trusena že ba-
dělník mlti výdělky jaké měl
dříve a víe bude laciné a rolník že
judu vše prodávati draho a kupo
vat! lacino 1 ernito klamy dal se
id svésti že hlasoval pro Cleve
anda a svobodný obchod podle
ady Dennice ale doufáme že ne-
á se tnovu svésti tou novou léčkou
kterouž naň nastrojila
Tatrman Wilberský pííe:
"Volte cti ý státní lístek popu-
istický a ivláSlě guvernéra Hol-
comba Za jeho tprávy ušetřeno
bylo státu mnoho a mnoho tisíc
olhrft a vláda jeho přišla lidu
nejlevněji te v5-jch předešlých stá
nich správ'
To ale nepovídá že jest ta mili
on poukázek na pokladníka vysta
venýib které nejsou taplaceny a
nesou úroků sedm procent
Klam a mam
V zápasu volebním který právě se
takončujebyly takméř jedinou zbra
ní oopulistfi klam a šalba Žádná
a
smyšlenka žádná řalba žádn klam
žádná lež nebyla jim dosti velkou a
žádný časopis republikánský nesia
čoval ku vyvrácení všech těch klamů
a nových a nových smyšlénes jež
rojily se jako mouchy ze zdechliny
Naši čtenáři dovedou se pamatovali
že neminul ani jediný týden aby
ebom nemuseli několik t těch nej
blavnějsích klamů populislických
vyvraceti a co pomíjeli jsme mlče
ním k tomu nestačilo by nám něko
lik ročník ů časopisu našeho
Mezi klamem který páchali na
svých čtenářích zastancové stříbra
byl i ten Že uváděli překroucené
aneb i místa svého vytržené jedno
tlivé vety s domnělých aneb smysle
nych řečí různých vlastenců a státní
ků na důkaz prý toho že tito byli
pro svobodnou a neobmezenou ražbu
stříbra v poměru 16 ku 1
Tak ku příkladu uváděli různá
rčení Abrahama Lincolna jejichž
zdroj neudávali a o nichž zjištěno
jest že byly pouhou pitomou smy
šlenkou Jiným terčem šalby by
James (i Iilaine t jehož řeci kte
mu) mt v rroa 1070 tnrntl Hllnnvi
t
předloze proti svobodné a neobme-
zené ražbé stříbra v poměru 18 ku 1
uváděli jednotlivé větyjež mluvil ve
prospěch ražby stříbra v poměru trž-
„fm 'Prt i„i„ rrnwLui tt„8
ii lj a
ské časopisy do posledních dnů
dovotujíce že Hlaine byl v souhlasu
s jejich náhledy ačkoliv on tehdy
pravil roeti jiným "Kdybychom
chtěli nyní tpočlťi ralbu stříbra
Jako by se byly netménily podstatně
poměry bylo by túmyslným a sle-
pým sebeklaraeio" A opět: "Naíe
působení ve společném hnutí spolu s
jiaými národy jest jednoduché
snadné Ohtlžnoii oláikou ale jet
co bychom sl počali kilybyihom
tlitMi obnovili rslbu stříbři bet
součinnosti mocí 4vropkf(h f té
nate iljch'in donutili ostatní
velmoci k natoupeiil téle politiky M
A opěl dále prsvill "Mu(mii nevy
bnutfllié ttratíti tieitinil nM měnu
leda Is očVáváme le betvýminečná
tkuíenost Jínytb národ A neosvědčí
s#j v nalem přípsdř následkem néji
kého tátračného ftobení" A opři
pravil v !i'J řeči: "Kdybych mři
olváJill se k nějaké předpovědi
ohledně sfříbrařoké otáiky prohláíl
bych le pokud Kvrops neiapočne
tnovu ražbu stříbra nemolem ra
titi dolar stříbra o 4I2J gránech"
Tshdy mělo stříbro obsažené v dols
ru cf-nu as 12 centy a Iilaine v téže
řeci pravil: "Kdyby byl nái stříbrný
penít I jen o Iři procenta ménA c-n
ným nežli tlato spAsobrna byli by
tím ttráta více nel 20 milioiift doluA
IržiielAm naíí papírové měny Ilt-
rit t stříbrné dolary ma pel ni renly
pAsobí jim ttrátu skoro 60 milí nA
lolsrA Neboť jakékoliv hodnoty
stříbrný dolar jest veškerá nase
apfrová mena klepne na tu míru
když bude Jeho ra?ba oprávněna a
vejde ve všeobecný ob li" Vtdor
trmn klamali drte střlbraři že
Jlaine byl pro svobodnou a neobme-
cenou ražbu stříbra 1
Též jméno mučetmíka Gaiflelda
snsžili se pokáleti klamným a neo
postatděným tvrre ím Ž byl pro
volnou ražbu stříbra A přece tví
ravil v kongresu 20 břetna 1876:
NáS obecný ávřr jest symbolem
naši cti a t&rukoo naí budoucí spo
eřnoMti Jak z ohlciu na nai ná
rodní ěest tak na obecnou spravedl
nost a zdravou politiku stňjme pev-
ně oři rasem usnesení abychom
navrátili měně pmsí základ zlatý"
V řečí kterouž měl dne 28 července
1876 kdy 2 jednalo se o návrhu tby
národní dluh zaplacen byl etřlbrem
pravil: "Jestli uxjlujete o to aby
zaplaceno bylo stříbrem pak uiluju
to aby stříbrný dolar byl roven
zlatému — Při kolísání dra
hých kovft dospěli jsme k tomu že
est nyní pruezuosi oeiaiu mnone
miliony lidí přijmutím lacinějšího
kovu za zaklad placení a provesti tak
švindl rozměrů velkolepých —
Co jem vstoupil do života veřejné
io nepoznal jsem nikdy Žádný ná
vrh který by obsahoval v sobě tak
podstatné živly nezměrného darebá
ctví"
A vzhledem k tomu všemu hano
bili po celou kampaň stříbrařské ča
sopisy panaátk1! mužft těchto pode
zříváním že byli pro volnou a neob-
mezenou ražbu Htřlbra v poměru 10
ku 1 Dobře již že konec je této
kampaní a že snad kooef-ně přestane
fabrikováni emyslének klamů a lží
ve velkém
Jak stříbro "tahá" pše
nici a bavlnu
PŠESICEi
STftÍBBOi BAVLNA:
Jak známo kázali střlbraři od té
dobyi c0 Dat' j CieTeUnd a s ním
cerJT plodin a hlavně pšenice
že prý je vše laciné proto jen že je
stříbro laciné — že prý pěníte slato
je drahé že potřebujem volnou raž
bu stříbra aby byly pěníte lacinější
! } H w lento fl h
jkam vy vrácen byl důkladně kdy
nejméně se toho nadáli Pšenice
minulých 7 týdnů vystoupila o 20
ceD 0 M O0" !18 Via„m
' unii na nnnl V ni on (Mm "ha
romru je T'iařti jak stoupala píe
njct bavlna a jak klesalo etřtbro
T-ď snad ani Dennice neosmělí se
ještě tvrditi ža stříbro "tahá" pše-
a ntci
pífíLArpILVW
jmlÍ zim tiitá
b7'i -i C 6 - ih -
Jahn lUm nrm
tak t IH wifiii)fm sim nipiniin-iAm ilchinl tlir p
)mi ffutr hl h")"')1' )'" k'lriH " ""T í'
Cmfiii knih ikytiij
iimí:iii5
AMERIKÁN
iHtp l r kllm rkt -n
nl nhtfHn fn-lMr fiU'itirn J '' " H A'imJ M'
Slkll Sf'tnjifil l-Mll k liJi m'sírh i léiiifnícli rUnkn
Sm4l é J ll hlt IWalřMlLMM4i J-t iMsíWA I
!ltt le lá"ky tnmíu rwkjr tpl lul
U t M OollriK iř-l-lll trl U4ltU RllUl
t(M IV) itra (' Kto
Allan (natermsln anb pHbthj adoir-
4rnM( f alr Afrik i-ortlf ti Há-t H #íf
4tlt iaroaUf CkndoU lu S44 atraa K
lom phHUuf Jaot pMkj "ZU ttt bik" 4
kVr Allaa řoa a "tráiltia Me" Cl aa'k
řlU ¥ atraa 0i 10
loéln a 1áka U Crlma Un lUllorr I
! íA Ani UdU (M B-inti H
M ttraa Caa
Ilrsetlj slovanoké Ml I ls r ob
ba Onf nlora hltí korickoa povlat TrM
Malba ana ÍOo Ml H Itl Ur obaha) hlt
potldka r ISIS: i)iSy 4 Marllvikljbo a
lv(dka RámoNIk KlklUi á Uhnt apiovil
C-B 4U II KM Oba d lir S ta ba viuoA d
hrommát ta JodBS pramll
(lirám matky IIoží v ťařlzl fm Um-
rald a(alU divta clkáBakt Romta
inimiho tlqa-la Vlkt Hntn ČlU Ml tlraa
Ona m Tajemný brad v Karpatech
VrlapoaU ronta nd vatnibo fmiinoilaa
řrnwinkáho Ju'Vim 193 atraa CanalSe
Oba lylo rocaáDj aa Jadaa prvmll
l'o půlnoci Vl' pooi!r rmán r ifeh
dli-eb od Váa Vlíkai 470 valkob atro Oana
tu svati
Dědictví Aztékflr romía HvoU na da-
lakim tápadi amertokém va t dllocb S--pil
F Dnplrailii tis ti-lkeb atraa 0-n 60o
Elba a Waterloo biitorick romáo od r
Sbila Cana ftta
lezpecné tsjrniHtví mnua a angll-
ckahn c4 Caa Rrada caoa 0j THJCIIKtU
tluéinu na ťorter Square román aoKito-
kihi eaaa 10c 0Ja tyto Mioán y ta Jadea i rmll
1'isně otroka nfinoTíl! bitalrkldIIBva
ťplaka Čacba kUrtl bébam I tající ro avim
tvJUI dotkala au ílrHc-U yonl— I ajemilj
II rad V Karpatech román Jol Varno Oka
plajf xa psinu ir-mll
LIBUŠE
VVbornó knihy vychízejfcí níklnilcm LiliuSe poHkvtulcm f-m kdoa nacel
rok 1HÍJ se předplatí zdurma Tíf prodáváme Jo a sice odběratelům po 50 ctech
ncodběratclum po 75c Máme na uklwli- náslmlujlcl r o niky:
Koěnik 1 — &vi matky román od M )
árarvovi — rynikujki imp mima kruh rodn)l od
Lad álBjářkov — Rodino jrH itorotti a TmUitli
od Bad Br-marovi — Johan t Roimitilo man-
VlJka t Pvdíbrad od LoiUk — Calknro
taat avaxkl o 13M atranách
Itoéník 4 fm yravi román od M Žoflr
šrareovi i díly — SkjuUki AoeA román od Eml
llariygar KarUnovi Jdlly Oelkam 6 avaxkl
Bbanba}(o(eb 1044 atran
Kocnik 7 — rna Hnov1 romáo od
Viol Vlřka třetí tj dáni i 6 knlb o S4 atranách
Koěnik 0 O lldai kertekt tomán od i i
BUskoTakáho 3 díly — Antika lfrmyiUmu M
atorirky román od lota PndllakA 2 díly — Slot
ajř aVa hlatorícky obrat od Al'ila Jiránka —
wUJip i m+UU wMU od V Lailoka 0lk-m t
irukl obaahajleteb 1030atntB
Koěnik 10 TrhiUHutlt román langllrkílo
od WU Uakapaaca Tbaokt-rya Přát V K Moa
rak 6 araká obaabnjletrb V atraa
Itáicntk 11 JanuUn Sltrnbnk Mat romáo
odžofla Podllpakt 4 ntky—V1l a ey" román
od V Lollrka 1 iTaky elk-m 6 lnu 1010 atr
ItOá-nik 1 H — tímlniet povídka od Alolaa
Jlraaka 1 aratak— Upominky j4 Kar Brátlí —
U ktuattk eokroarut povtdka od M A Slmá-
(ka l avarak — fíét drukj ibtr bnmorliUeká
povídka od Elliky Xráaooborakt — Dntmt V
atdáy ad BoUay KaoíUckí— Yutii ftvUJcf od
O Koatalrekábo— Calkam t avaakl 1M1 atmo
Koěnik IV AarnoAraJ rnmáa od Viol
Vlřka S avaikl-AraoH Bovalla od Almácka 1
aratak OVlkom t araká 1104 atraa
Xlůxiió premio
přcdplatitc-ia kteří si přejí okrasu pro tlftin mámo hojný vběi
rů Tesmřs snímky nejvyteciiřjslch prací mistrů a sice:
rro ty
% nitíich
obraz
ZDAHM co pamll obdrtí pMplaUWá
a mimo to kt-rýkolivík
Kolumbus na královském dvore inu
nělsklnt aatmak raami-eltábo díla D'-Jvytř-a4)álbo
(rakábo mallřa Václava Brollka kUryl
obrax lakoapaa byl nákladem t6ooo a ehová a
v HHrapolltotm Mnaaa aaaánl v Kaw Torka
Dálai Kolumbovo Vjstoupení na am- rlckou
pavalna dla proalavaaábo díla Vandarlyaova
aalaaajloiba aa v kajdtola Waablairtooa Oa
sa oba Mobto akvoatnrob otratl 1100 Co
J-dna prarala clorof přadplatlltllm
Kojamká svatba anlmak rokoáaáko obra
la váblaaaábo amáloa luakélo kfakovakf ho
31i3t pa4 VbarvoUaka Caa Mo
Jan Amos Komenaký podobitna viMaa-
a4ho aaAafaa sakUdatala modralljo tkoUtvI —
OraaSOo
iauimír aiaeei várot pod buaa tohoto
v4blaanáho aaiariek4be avobodářa C-a loe
Ititra Oettraborra Safmak inam-ai-
tába dl la Faala Pblllppotaaaia Osa 0
Rimké dostihy v rlrku Xaxlmus
Talail trumf ebraa arovdaar barvotlakam V
aaU Oaaa SOa
II
kia:iiia
r'U ll' It-l Anrin Jj-l
i pna ft et
sort vionie ar
Kila MffUnl ♦ rkfirb ( iH vra
I?lraa Cn
(laminou lrMil tlpaut tmim 4
Mla'i' - i-npiw fm OaHarlaa 0aa-kaJrílítlfa-V
ll!Ull lárh řartdka
lithia ťffk tria AM ilráa-l sJ
alat il a a d a-IUl ClU 14 tlraa
tana JO Ot ( laf la pdn ř"ill
Hí lt ksplltina tirAňta Mn s a
'rk a alinl?íl(1-k r rníal ialla Vraa
r!lni4 TUitran Cta to Ml
raiitstkr írVjcIi emlifrsnlá ViAal
naadl rf(rk Hliho alrl l Cách dt Aaťrtkf
řlTivIsl la p TrnnUa faka I plvadalail
tohrataalinl ab ] n% atnta ' 1U
Ilukoplojr krahMltnrsk a relenohor
lf aiilnkaia alinllka UU prt)llha a
pouUvva ř-1a ill a alrh 'A i A Ollfarlaaa
Oa V — 1 i llnký kotář bioaB SW
pink Cch 4vndilmv akoaks skantakx
nim Ui[ tiU m atraa Caaa J ♦! do
ttrh iílíraa JI aa yarnJ'nlni apríf ab íaJlH
ta 7ffl Olm lyUí iplajr a Mna prumlt
Stililditrd í'oifc Iliiok A ifUrká kaikaka
briki ohlHi)lt-l ta r ttranáoh 10 aat
í-iil n karbjrA a dtm vxlrul prakUckeb a de
konloh Va vtlml kn d ratí opaUaaé
B'lntil Trbra'n(njl A flail pobodla4
rotMtlBa aloraiH kniha dtklalai a doknaaU
}akt aa obyf)n4 prodAvaJt po 1100
Ildhcnilaii Voicr flwli fiala talll
l„ cir rnlk II a i fiala roí III V
flil-li tta Jaa po-lohlnyi br Kdv Oraara
žcri rdllki na Nmdy Karla !lalifia
Jaoa Kolára Vo ty Níi-rtka rr OodHíka koa
al J Karlu 8t (aelia Karoliny SviUa jaro
Ura VreMIrkAho aaa lima Dra Vaiatylia
Dra IIi-roMa Kobt II Vlekaraa a akaplna
lilaTtilcb plaobltall o ř'kira daa v Chloafa aa
8iU)a tUtí totil A DiHka V Hlatafa
K JotiáA 1 M KnUoToa pl B Flttovt a LW
Kadlrco V Doliamlaa VoIch all-a )a valnf kas
dijln í-kyob t Ml anKttekia badoa pro vidy
I ) nyní npatrlU kaid avMonjal tnob kdo
)lcb poaod uamA Cana ull-n $IW
Hoíník 20 — PtMdkp od r BnrttaM—
Z mnjí galrrit thrátki od V BpnaitMjaaavakfc
akáho— Vím táikv román od Hnfla Vadllidká
— Cklump pokor$H afrrmy (rif a pnttti aepaala
V Lniloká 3 avaiky —Kumin na bojUH l apo
nifoak na iioalndnl válka reako-taraokon aapaal
8-r IL-llar Oalkam t knlb o 10M atr
Koěnik 21 SiUU romáo napaal M A
Šlmafak — Krttbp a trtp naala Tarxaa Wo
váková — Pottmtki praek dot1 od Sofle FoaV
Upaká — Krmi vpknanH blat povídka od Joaafb
Bmnna — - AaťAa nawl aaaal J M Hovorka
— Calki-m aadm avaski o 1134 atriicb
Koěnik 22 - sMk jiaiaimrd romáa od
Vác Vlčka I avaky-C(-a tri Mm jrttkfOil
povídka od i D Konráda -Ktttinpa tmp po
vtdky V Lntlcká— ITnUa frUUk od K V Kal
ia — V f nová rla povídka t bor od Viaoaalavy
Inilrká 0lkam T avaká o 1304 atranáob
Koěnik 2:1 Černi jftero romáa mladáho
ardon od Váa Viř ka 3 avaiky Otakar
román od žořla Podllpaki 4 avaaky ~-ffn4
pmidky od Uoi-ey Vlková lonátlck— Calkaai
T avkS list atraa
Koěnik 21 M ptmidky t malomáataktbo
11 rota aapaal T UarlUia — StUkt črip e4 T
Bratová D4 kUUtrkki porMkp % lit po4U
loaU Joa Brauna — Slavin trtkick im potivt
Tar Nováková Dli I od aajitartlob dob da
zaovaroaxal národa rVaťáho 3 avaaky— X
nita pro tott od B i Kronbaora Calkm T
avakfl fltajlolch 1144 atran
valkoa a páknoa podoblina Wm MeKlalxyka
náaladn)loleb obra4: '
Kristus před rilátem a Krlntos na Ca!-
nvll I 1 _ l 1 1 ' 1 _ O _
iai aiaj uuih aiuiiiiiaiia buk vvajaa
aáho mullřa Mnnkacayho oba va avátlotiaku
valkoaU 3lx3S oba dohromady 1 40 oantl
Napoleon na IkJík(I u Frledlandu aal-
a-k raarnanlU malby v4lilaaii4lio mallřa kfafa
aoniara valkoaU 31i3S pnlrkh V barvottaka
Cana&Oo
Návrat Nupolcona 1 Mookvy Přakráný
barvotlakov obraa přadaUvuJld apraatřad
polaona v f-la řady dáatnjntkl v poaadl řady
vojka a ca nim lářt boMol kloak ra Hajnoa
manttájtt to dílo 7BmrnlUko mallřa Maiaao
alara Ck-na SOa
% Vstavy koni Snímali o-J?aamnlt4]U-bo
obraa ftoay Bouliaorovy O-aa 40a
la doplaUk 40 rti aabiaíavi
Ilus Zižkit krianá dva llto(rvaa
obrarr přdaUva)toi řraké vallkán Haaa
žilka bodle aa pro apolková a vřan4 mUtao-
atl Jako pro rodiny Caaa aa oba l — Oba
m pr-ml ta dvplatxk e
Ilus před konrilem kostnickým Sat
svk dlu aaaairaiUba am4Ua Váa Kyottka
Oaaa 1100— Oo pramla ta éoplatak ata