Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 28, 1896, Weekly Edition, Page 11, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    f~ POKIťOK ZÁVADU ~4
11
Novin pííMlpIalllcIfím
VUehnl řiovlo lběratelé kHlrn
ft Pokrok Zápalu tu rok řf f r r
dostávali lni'lofi týl r1 ď koniK lni
drnícího řokii budou tdy míli éa
opU ol ryiiíha do novéno roku
i darmí VjrJ Tok Zipaďt
Mwliit Inrrtrinw H t'"4 "ře Zip"
V Prate h Mjn l!fi
tlíífiil rprita 1'rikrxkH Zapsilil
lír Juliu iUhr jwtlifli ti
Co Jm i Mpoví lali v Pokroku
Západu stah ' Sklácen zhoubnou
sžíravou nemocí ilř Juliu íírégf
neohrožený publicista na Ui-iý trpi
tel Alei hettiý a f Ik ý Čech i phobě
Utýlidiimil v neděli 4 října temřfl
Mhal triplé nemoci n rvové o I
hodině polnoci ve svím letním lá
liíi 'DolV u Lihílc nad Maníkem
Dolrpcl
Piem ciimii teciiio ra mu itciu zi
Vot zesnulého Velikána Uvsdli Jm
jeho životopis na jiném iiiíté Z té
příčiny obracíme v této rubrice iu
zornoř svého čtmářtvaol vmeše
né rytířské osoby (Jrrgrovy k po
slednímu aktu kterým iárod ne
svoa vclsým yuiri se loučil
Akt srdcervouet nezapomenu
tulný
Z "Dolu převezena by 'a po do
jemných obřadech mrtvola (irégro
va tt října do Prahy m zde uložena a
vystavena na radnici
7 října od rána měh radnice
zvláštní ráz
Velké zástupy vttupovaly tcntokrá
te do radnice 8 výrazem zármutku v
líci Pfichátely aby napoIed wpa
Iřily rakev dra Julia (írégra Dlužno
předem říci že byla to pocta impo
santní a 2e t rátneo bodný byl vyzná-
ma léto smuteční slavnoHti
Vystavení mrtvoly ta ohromného
návalu obecenstva trvalo do l hod
odpolední
i i t i _ i i _ i
í i onreu uyi ustanoven na o nou
odpoledne V určenou hodinu do
stavilo ne do radnice kněžntvo rodi
na zesnulého a ntnožotvl přátel a
ctíte) (írégrovýeh tak veliké že ani
vpuštěno býtí nemohla
Přísli všichni odevšad jen c k
vláda nepřišla Uniforem nebylo
vidět Iiyl to pohřeb opposičníka
mučedníka !
Dokowínn !
Však dokonáno jeti poutí vezdejší
Tělo dotrpřlo ale duch žije Duch
(Jrégrov vsety a posvěcený vSím
utrpením žije a jeho sémě vlahou
osvěžené ujalo m a ponese ovo
' ca
Proto Julie (irtgře umřelV ale
i rn t
zijea uotiouuiii jíme ho a ienou(
ale budem žíti a duchem Tvým je
muž al&va budiž věna 1
Dodatkem intiinnřjňí adélení o
hlavním podniku fírégrově o "N&r
LUlech" Tyto povedou na dále
dědicové tatím pode jménem choti
Manutého paní Kaženy (trégrové
Uboba paní utrpením a bolem one
mocněla %
T lul Ht 'I ril'iltrA nlin
nv
vědoých: Anfl UelUr KalaA Uy
ba Tům Vídtfthkou filiální re
dakci nadále uovedtf uoMtaneo Kiru
Míatní abor redaktork bude přlálě
v plném počtu šachován čítá mimo
uvedené 23 oaoby Lint poveden
bude dotaváduím Htněrem a v pamřC
viilkého chéfa dftolednrt a neoblom
ně dle benla feitnulého: "Kadí j v
okovy — než v otroctví — —
— aup —
Htáví se xhnittsi ie v MMllruu utr
líme J iMctilai-ní mnohdy i dosti
Milné V případu takovém užívejte
AiiKUhtíi KoehiKA liamtuiritké pruní
thé Tot krev vaí roíeldeje a na
chlazení ván tbaví
CESI AMERICE
Z yiUti krajanka Jo Ml na Kot
manovi bydlící n tvou řodíion v
f AD lUumana til v Cbload pokn
niU v pondělí Itf I m o 1
hod i li í odpolední! o HfhemUu
tím In polila ffravého dralt jn
hol tillrah ku dělání louhu Zou
fali krajanka dopravena b)l do
heinocniru av Anelky
II (dinu krajtnt Jana Vešlé
ho i é výcb ri ol v Cílícímu
poittihla nehoda kteri na ftěití
nebude míli nnvl itých niídkd
Va tpAaobu jiných rhlapcl
i hytil Jeho al 7letý ěípertiý klu
élk k'Aká kiry ala při ukoěení
pak Mchtccn byl jintm povoiem
a ailně pohmoMěn Zlomdna mu
ruka v předloktí
V Chicagu apíllel a uřadftm v
opatrovinl odevidán byl krajan
J Karlíček 6 ) Allport ave
Třířinou toho prý jeat ! jej lena
s netnám4 příčiny opustila
t V Chícagi otrivila n avlti
jdyem lílet4 Marie Pavlíkova
lulka u p Dubcka č 22H2 V'a
bah ave Ziwtehklo e jí po rodí
čích ve aiará vlawti
fUl Vtájemnat C S 1' S
v Nelnonvillu vyntavěl ai novou
polkovou budovu na mífltě kde
lávala uhořelá jeho budova Dne
ni října bude alavnoRtně otevřena
l Kuhftte ústředního čekonlo
táokého republikánukého výboru v
Clevelandu O navžtčvovány jou
velmi četné a jednání ta ]hoii
dMojná repre cntantň jednotli
vých politických klub5 Útřelní
tento výbor ukládá ne totiž ce tá
Mtupcft jednotlivých kluba rep a
pak t vynikajích a činných čeikýcb
a slováckých republikána vnbcc
Touto Houtavou avojí tvoří utře
disko veAkerého politického hnutí
zde ve měHlč i okresu a bude li po
kračovali ve vytknutém směru bu
de tajislé velkým Činitelem v měst
ské i okresní politice Svor
9i V St Louinu sehrají ochotníci
Slovanské Lípy 'Po&Iapanó okurky'
frašku e rpévy ve 3 jednáních a 6
odděleních od J Vilhelma a sice v
iSároduí Síni Č S P 8 dne 1 li
stopadu
% 'A Den Nov dovídáme se že
otrávila krajanka pt Josefa Poč
tová na firmě ti Willow IJylo jí
tepné 18 let a maníelitví se jí už
eprotivilo protože odkojena byla
četbou o rytířích a recích z rornánn
kdežto osud dal jí za manžela pouie
poctivého řádného farmáře a mlé
káře Manžel její nad sebevraždou
tou si zaaoufal a lékař obává se nej
borňfho 9t Kraian Jaroidav Masek nostin
šitý na Champlain ul v Clevelandu
vynalezl zvláátní stínítko pro bicy
klisty Je to vynalez který se
jezdcům na kole výtečné hodí ze
jména v parních cínech letních
0t V Národní budově v New Yor
ku otevřena byla v pondělí dne 19
t m výstava k níž veškeré vlaxtene
cké kruhý newyorské dle nejlepdích
sil svých přispěly
4 V Cedar Kaptfsích skončil
sebevraždou krajan Fratt Čistek
poživ jedu Učinil tik s nedostatku
Zmcchal po sobě ženu a 3 dílky
15)1 členem řádu Václav č 4 Č S
15 P J
j Jostf Lupínek v Clevelandu
který zemřel podlehnuv poraněním
jež mu lupiči zpflsobili — přinesli
jsme o tom zprávu minule — byl
studujícím bohosloví i bylo mu 'JO
roka Celá ta věo je k nekonečné
ostudě pro clevelandxkou policii
t Čechové newyorítí bet rozdílu
politických stran horlivě gitujl
pro zvolení krajana Prant Sováka
do státní zákonodárný a vyhlídky
na jeho zvolení atále so lepií Na
dějeme se že krajané newyorští uvá
ží ce veškeré služby které pan Sovák
jki (itf nk osvělcWié přeplavrd
firmy P llrodikf A Hpol til raemu
lid i prokázal Jakož vciksré obČm
aké jeho riíotl a 4iihy pAjdou
fornA t% ďhrm hfslemi MvnJ k
stému" a dopomohou k k nphinA
lií významu ěské nirodnotl v Aut
rlci Hvflj svému vždycky lép roi
nimi lip i hips vdechy jt ho poža
davky a pftřidy nelli plém ciil
A my Čeif řiemimw td v Americw
lak mnoho přátel abychom I bdtl
mohli sve mluvci v řsdacli jiných
řiárodovcl
UTERUURA
Jiniiomn AmtrkkL iábVhého
čUnáclídeiiiiíku vvilávaného tikař
kým družstvem í 'ok roku ZA palu
vyAlu ročníku 10 čís a obsthujlcl
pokričování velezajímavého dějepis
ného románu Jiráskova "Metl prou
AWi V lunt obéanskv kalendář
pro Čechoslovany te Spoj Hiátech
na rok 1817 itočník patnátý Tl
skem a nákladem Ant Nováka v
Mílwaukee Čtenáři oblíbeného to
boto kalendáře najdou v ném i letos
hojně zajímavé látky Skoro veíko
ré povídky d iprovozeuy jiou obrát
ky a titulní obraz přdlavuj oba
kandidáty presidsnty Spoj Slátft
pjii-hž stručné Životopisy kalendář
přinéif
jÁut of McKinUy aml Hnburt
Hy llotert P Porter 15ih edition
Cleveland O The N (} Ihmilton
PuMihing Coinp 1800 Objemná
tato knížka čítající '-'H stránek při
nSl dotí zevrubné životopisy repu
blikánských kandidáti! presi Innlstvl
a mÍMtopresidenttvi a je opatřen
tdařilými podobiziumi jejich a jejich
manželek
lloHildře jediného odborn ého
časopisu česko-ameríckého pro zá
jmy zemědělské vjřlo ročníku VI
čís Iti Jako vždycky zam'ouá
se i toto číslo pečlivou úpravou a
vybraným obsahem jejž tuto uvádí
me: Vyobrazení věhlasné jersey
ské krávy Mary Anne of St Lam
bert na straně titulní — Chov
dobytka: Vliv výcviku na zvířata
— Smísení - Kdy počtti a výkr
mem — Ošetřování ovcí plemen
ných '-Polní hospo lářství: Lou
pání kukuřioe (e třemi vyobraze
nimi) — Strojení semene modrou
skalicí — Živiny rostlinné jich
pramen tvar a důležitost — Nati
ka o pěstování chmele-— Účinek
hnojiv na brambory (vyobraz) —
Sklízení a uschování semen Za
vodňování: Zavodňujte větrníky
Hovorna dospěla k dotazu 24ti a
všechny byly úplně zodpovídány
Kokotice čili povázka V oddé
ltbf zvěrolékařakém nachází se
pokračování pojednání o vyráž
kách na povrchu těla Ve vče
lařství pojednává pan J E Jašek
o dějinách a vývinu úlu Iledak
ční strana vyplněna jest povodní
mi pornámkamt drobnými ' Dále
nalézáme zde Mán--k o situaci trž
ní pod ohlavenfm: Vyhlídky do
budoucnosti í7:inová pojednání:
"Kukuřice topivem" a "Nový
ochranný prostředek proti červen
ce prasat" jsou vítána každému
rolníku V zahradnictví řízeném
známým odborníkem p F J Olňa
ncm jsou tyto články: Uschování
sladkých bramboru pro zimní potřebu—-
To nás těší— Nátěr stro
mám na zimu prospívá Pořeka
dla a přísloví rolníka upravovaná
p V Chládkem t Dunlap Nebr
jsou zajímavou a zábavnou částí
listu Oblíbená "Ženská Ilesfdka"
odbývá v čísle tomto schází deva
tenáctou V oddělení věnovaném
domácno-ti nalézáme humoristické
pojednání: Tvor mužského rodu
tak zvaný člověk a Jak opatříme
naše květiny na zimu Dále ná
sledují téměř 2 strany dopit a
("MlékařstvI" s ilankem: Máslo z
farmy Z pouhého obsahu je vidno
lže "Hospodář'1 vzav si za úkol the
' oreticky i prakticky pečovali o zá
'jmy rolnické a národohospodářské
vftbec vyhovuje svému poslání mě
rou co ncjúplnělsí Doufáme ie
nebude to trvali dlouho a nebude
jediného uvědomělého farmáře če
ského v jehož knihovně nebyl by
"Hospodář"
HOVORNA
llmiMuHil (řO-mnll MpnvMI l
ptf (" (ř- nřfml '
1 iSIMh mioi I
('lllfňgfl III Prosím sdMte v
líovomě ito j Km vinno l m
V Čechách hopod&řlví loh 'M
ÍMtl roky lun bh prodánu hopo
ďJstvi za 0500 tl a před pěti rrMd
tylo to samé hopodáMtí firo láno
ta 31 AO zl A řeč tam j-o II mého
rnají s lnon měnu nttou asi pře
tři roky Tomn já remrdm rosumt
l- to tam v tom j(akonki při zlaté
méně jd d dl Vím al o třeeh ho
spodárutfích U b)l prodána lrto
pod p loviíni Cř'(i ni-J Jiká byli
před lest i roly % Potooi yvtlt te
co Je za muž a co ) J-íio fiit
naní a jiiký j jehi ktfikter ten
Mařit Ihrifia na něhot nii-n řečnici
ukaiujl 1 je veliký nepřfti I délnl
ctva a (wn ž vládne MrKinley cm
V Mikula
Odpoebl' : 1 NemohofKW t blfka
bedlivé pozorovali vie co se v Če
chách Mf nemáme příležitost zjl
stiii zdali nad prípidy takové o
nichž se pan dota'VNb-l tminnjs
jou jodiiotllvýiiii a výmiio-éiiými
aneb ne a v-cl"iy přlť-iny jež by
k tomu Vedly by piinoval snsd
všeobecný úpadek hospodářský v
Echách iietibi ae nám piavdě po
dobným apofi se ntkd tako-ých
tekn nedočltvme Ži v krutl-h
hospoilářkých ianuje tam ií-ňjiž
po vlc rokd v letech nynějších kdy
objeviU se ni" i v I let b minulých
v nichž my dobře prospívali jet
známo Počiny tíně té (sou t v Iké
míry tytéž jako zde a sice nitko cny
obilní následkem silné soutcle Ui
ska a Ameriky v trzích evrop-kých
Též v kruzích hoxpodářkýf-h kdt
převláda péstovuní cukrovky jent
tíht n následkem převýroby vletech
minulých čímž cukr a přiroceně i
řepa valné v cené kleMly Pochybu
jeme žd by h tím měla měna co d
lat a pakli ano t- ly to musila
být pouze jen měna stříbrná neb ť
ač zákon o nápravě měny rakouské
přijat byl r 18t2 a zákon dle něhož
přípravné kroky učiněny dne 24 čer
vence 1894 přece základ zlatý pro
n-ěnu rakuuHkou vntoupil v platnost
vlastně teprve tímto rokem kdý po
minula všeobecná povinnost přijímá
ní státovek č v říšské pokladně
bndou ne přijímali až do konce roku
1899 e poměry nemohou' se hor
síti následkem zlepšení měuy ná
sledkem zavedení zlaté tněny mní
bytí každému patrným Kdyby zla
tá měna posobiU škodlivě pak by
musel být lil anglický úplně na mi
tině neboť jak známo zavedena
tam byla zlatá měna výbnubič již r
1810 před osmdesáti lety Vsak jest
dobře známo že Anglie jest zemí
nejbohatsí nejprftniyHlnějsí a nejoli
chodnější a že v žádné zemi evrop
ské nepaiují a nepanovaly poměry
tak výhodné pro dělnictvo a všechny
jiné vrstvy obyvatelstva jako právě
v Anglicku a že Jon jediná zeme na
světě v tom ohledu Anglicko před
stihuje a to jsou Spoj Státy kteréž
již od r 1834 mají měnu zlatou a od
r 1873 úplně na zbilě založenou
Jestliže v Kikousku vzdor nápravě
jde to s hospodáMvírn dolů jsou to
dojista jiné příčiny neboť jest ne
možné aby dobrá měna phuohila v
Rakousku na újmu země a v Anglii
a v Americe ku prospěchu 2 Pan
Msrk Ilanna jest podílníkem v raz
ných prftmyslovfch a obchodních
podnicích a jestli jest zřizování pod
niká takových a poskytování práce a
výdělku dcliiiulvu nepřátelstvím
proti němu pak jest ovšem nepříte
lem dělníka Jestli však tíh roti
tomu zřizování a otvírání továren a
jinoch promyslových podniká jest
ku prospěchu dělnictva a země pak
Ían Ilanna není nepřítelem dělníka
sou ovdem lidé kteří domnívají so
o každém zaměstnavateli že jest ne
přítelem dělníka proto že jest za
městnavatelem To jsou lidé neroz
umní aneb zlomyslní V jdné věci
zdánlivě rozchází se zájmy dělníka se
zájmy zaměstnáváte e a to jest v
tom žu každý dělník rád by měl co
možno největsíuplat a každý zamést
nívatel jedná dolniclva a tak lev
nou mzdu jak maže A vsak z toho
nelze dovozovali že by zaměstnává
tel byl nepfitelemdělnictva aneb že
by to co je ku prospěchu zaměstná
vatele musilo býti na újmu dělní
ka O tom se snad přesvědčili mnn
z( dělníci dostatečně ta minulé tři
roky totiž ti kteří před čtyřmi roky
hlasovali pro Clevelanda proto aby
chom měli svobodné clo a jejich za
inislnavaleló aby nebyli chránění
proti aoutíli řtropk4 K lyl nyní
následkem toho ěál délnlctvi tmu
rh kého MhiH a 011 ní pracuji ta
rntdu snflenon přesvědčili si tslml
rnhotf ! tijmy taméstnavatcl a
dělníka Jsou do velké míry totožný
ml a prospívá li tafnéstnavtlsl pro
pitá dělník nstrf molu mu pak
Mnifivsil platltl lopM mtdii
k lyl fnňls Isly také platí i kdyby
ne l Iv si ji dělník pomocí uni vy
null K ly 1 vlak laméstnavat! do
brod mz hi plaliti n-rnnl- nevymítí
si ji dé'ti(k ani unií lid stitkou
Praxi le by Karma byl nepřítelem
dělnictva slyšeli jsme nejednou v
ttto kampani ale dosud nerlyseli
jstno jediného slova v čem vlastně
to nepřáteMvl spočívá a proto ne
bylo tajiotřsbí abychom tuto my
ilěnku vyvraceli Mark Haunajest
osobním přítelem p McKinb-yo a
proto postavil se čelo volebního
výboru ku řlzsnt kampaně Že by
vládnul McKinleyain jest ovAem po
dobnou smyílénkoir akota dřléjl
Kdyby McKifiley býval loutkou ne
byl by zaujímal v kongresu ono po
stavení k němuž byl povolán iebyl
by býval závodil ltecdem před 0
lety o tředednictví a nebýval by
prvdndou nejdoležitějšt a koruUI
sněmovny komise fintnční ? kteréž
aestavil onen zákon to'mý oj zákon
McKinleyftv
Kllkeniiy Minn Ví list praví
Že mz la dělníka se zvýšila od roku
180 o 40 procent do roku 199 To
je omyl- Uylo by více pravdě po
dobné že spadla o 50 až 75 procent
od roku 1880 do roku 1890 a já
myslím že ty časy se nám nevrátí
# byly ať je zvolen McKinley ueb
liryati Josef Svoboda
Ofpootr: Co my psali bylo
od "roku lK80do 1890" a to nevzali
jsrae jen tak z větru V censu z
roku 1H90 díl první na stránoe 19
úvolu mažete se dočisti Ze v roue
1880 obnášela proměrná mzda děl
níka $34691 do roka kdežto do
roku 1890 zrostla na 4R349 To
jeit zrftst o 113759 čili o 39 65
procent a tedy okrouhlou sumou o
40 procent Pravdu ovšem má ct
pan pisatel že o i té doby po na
Btoujcnl demokratického presiden
ta a provádění demokratických zá
sad a zákonů mzda klesla ač ne o
polovici neb tři čtvrtiny jak on
soudí přece však o tolik že násled
kem toho pociťuje se tíseň ve
všech kruzích a všech vrstvách ob
čanstva My nevíme proč by ne
mohly se vrátiti ty staré zlaté Časy
Jaká jest příčina že by se neměly
neb nemohly vrátiti? Pravidlem
nezvraliteicým jest že stejné pří
činy mají stejné naahdky Když
rolník oře vláčí eeje a přijde do
statek vláhy v čas pak dojista má
co sekat a mlátit Když svítí
slunce jest den a když zajde máme
uoo Když zatopí se v pecích vy
stupuje kouř a tvoří se pára kteráž
poskytuje sílu Vůbec stejné pří
činy měly mají a musí tni ti i v
budoucnosti stejné následky My
máme v této semi to samé podnebí
co jsme měli máme zde tentýž lid
co jsme měli máme tutéž podni
kavost a přičinlivost co jíme měli
máme tytéž pozemky co jsme měli
stojí zde posud ty továrny a stroje
jež zde byly jest zde posud ten
lid který by rád pracoval kdyby
měl práci tak jako pracoval dříve
máme tu samou dobrou měnu kte
rou jsme měli dříve a proč by ne
mohly se navrátili ty staré zlaté
časy když poskytnuta bude opět
příležitost kn práci všem těm kteří
pracovati chtí?
Zprávy osobní
— Pan F Záleský z Iodge Pole
Neb meškal minulý týden v našem
městě Přivezl káru dobytka kterou
mu prodal komlsionář pan Bliss k
úplné spokojenosti Pan Záleský Jest
dosud ěilý vesel a těší se na zvolení
McKinley ho
Všechny revmatlcké bolesti povstá
vají změnou počasí podzimního Tře
ba hleděli tudíž k tomu abychom
měli dobrý prostředek proti neuralgii
a revmatlsmu stále po ruce Olej sv
Jakuba Jest znám Jako prostředek
nejlepší