Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 28, 1896, Weekly Edition, Page 10, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    10+
l
10
4- POKKOIC ZÁPADU ~4-
Nobili iihMlpIalKHfiiii
Vlihfil iiofl (Um(I fclM Inf
na Pokrok vl-i na rok i Mp'atí
dotávtl bulou lýl al fli k"ft lu
lfolhíi roka budm t#Iy míli ě
topit f riřjikt t"íli' řik
idsima Vy Pok Zf ťl
ÚD NiMCH OOPISOMUltl
CrH Nb a řljns
Ctíná r lki l'o roku Zápalní ~
Vč#r bylo celé C'řt# abychom Uk
illli vihům HpiMífcAfÍ joři
dali vvtky prftoď ftilm mM
Mrilo f řof řřr síni Mi Uaf
cifotl JI naučil neičHrifm d
vům lilu m dostavivšího A kicti
našinců balil konstatován )
téčantnill skvostn dtmonslnee
Jaké f'ř#l sna I ani hepmtue v
počta znalém Z Ltřtpoh lf-
fhesteř l'iMht Hill Ihfttirrk
odjinud dostavily kluby M Kin
Ityovy cvičící odbory dsmské sbo
ry kluby poc+lý řtir bjo na
bUvnf naší ulici Jívo dokul itláílnf
vlah jr neodjely Itotumt se le aid
ohňostroje nechyběly kapely lín
dvbnické sbory atd jskol I 1 kpe
U Nedělová držela se opět znameni
ti Dnes pak Jedou kluby zdejší s
toulá kapelou k demonlraci do
Dorchester klel rvnél veliké oče
kátá se shromáždění Však dupu
chci psátl o něčem jiném I Nerad
míchám se do vřel politických tšsk
ta bujná stará krev člověka orda
vidl-li jaké i 2 i bezpráví a klam tu a
tam ne SIM aby ten lid náš bodrý byl
oklamán Tak čtu ie Kl Whii
corob jeoí kandiduje do státního
aenáto v našem okreBU ni rcpubli
kánském lístku zabývá se licbvoul
Nuž dobrá I Viak kdo chce jiti a
rozuměj 1 Demokratický kandidát
E J Watson jenž kdy! nedos&hl
republikánské nominace ve Wilber
obrátil pláit pěkné po větru i stal se
najednou střibrařero jícbi nyní 'zá
aadné'' hlásá zásady A ku podivu
před tím vždy byl republikánem
Člověk ne tnfiže mí nil proč ne cha
meleon je ontatně také pěkné zvire
ale s máslem na blavě choditi ječtě
na alnnce to neudělá žádný člověk
rozumný a poněvao páni % drubébo
tábora bombardují lichvou předklá
dáme jim náttledujicf ořiíek pro
jejich kandidáta-atflbraff jenž také
půjčuje alo nejen na pořádný úrok
alóbrž i Mve tlatě" Nu a co tomu
fiká pán?! Jen čtěte ohledující
obéžoik:
Čtěte i přemj&lejte
Následovní ůředno atvrtený opia
noty dané E Q Wataonovi demo
kratičkému kandidáta pro úřad stát
ního aenatora mluví aám ca nebe
Odhaduje ae že tři eta podobných
not oa rosné obnony vcatobylo tímto
pánem s mnohé t nich byly sa alužby
prokáiané i viaty byly od chudých
lidí
$10000 Friend Neb
dne 19 června 1893
Za jeden rok ode dne alibuji ta
platiti na požádání E G Watnoca
jedno ato dollarft ta bodnotu obdr
ženou a úrokem deseti procent od
datum ročné Pakli že úrok lapla
ceo by nebyl kdy! aplatným jest
přiratí ae ku kapitála a píatti ae a
něho muí úrok Kapitál i úrok
platným jent ve ilaté Spoj Htáto
neb v bodnoté técž
StátNebraka)
Okrea Salině ( M
Stvnuji tímto le předchozí jent
věrným opisem noty dané E O
Wataonovi a vynecháním jména
oeoby nota dávající kleré! vyne
cháno jeat na výslovnou íádot téže
Na důkaz toho mflj pod p in a pečeť
dne 10 října I p 1896
Pečef ALLAN McLEAN
veřejný notář
Sám zdejAiDemocrat" doznává co
výie udánole omlouvá panáčka ief
učinil tak nikoliv g přesvědčení jako
i nutnosti I aby Ván kozel ipral ]
Vlk4 fek4 republikinaki InhAia
ftdbvili f lni l) i oko dft I lítO'
pa lu I ř t alnl Ti H I ořskává
áítřnivl Ifffi vftí' ani pofvánl
joti Vřmí4 dobM Uhit if inárnlhar
0'itnlrl řtfiblik4f)llř jimi o 14 lý
o da "j"l" aiill in Ale a onitih řiti
f n# rafivli by i ily anb
nikom by iht"ihnt tiéhn vnti
vll
IVraton Nebř M řjn tm —
Clena rl I' Z-lVidi-vatnáet Ul
pobyta ffíího v Arneřlr nepamatuji
lakotí fipjtl přel vlivní přtui
defilihnn jufcrt nyní A přoé to?
Nu iřolo ! kaf tý iknienosil
t jak m máme dobř# i té dobfiiy
od demofcřaift allliení Proto by
kallý dlctft rád i bídy vytáli
nM prdeptll A tak hl#dá někdo
avlhn paítel v panu ltryanovi
hrífifch dolarech a íiřkdo v pana
MrKinleym Klyl lo člověk tak
vícko poslouchá m]f podivit!
kam tak mntdiý nasineo alrká 'oium
prě le jetli tyhrajoa republikáni
le budu lpe ale přern nemaře upa
stit od deiokraticsé stiany Mnohý
je si ny aIMbrař hledá svou 'spáau
V laciných ftOcentových dolarech
aby prý bylo více peněz A jiné a
jiné dftvcdy hlásají slřlbraři ! s
lomu roxumn člověk inuí zasmát
bychom potřebovali víc peněz a
laciných k tomu to nenahlífím My
máme v oběhu pěně dosti čeho!
jest důkazem Ža před 4 roky prodá
valy e výrobky farmářské mnohem
dráže ne! nyní Kde pak ae vzaly
peníze kdy! se prodávala korná od
30 do 40 centa a jiné plodiny? Kde
se vzaly penlte kdy! jsme prodávali
prasata od $4 do (5 a někdy jefitě
dráže za 100 liber? Já sám prodal
3 máje roku 1893 100 liber za $085
a měli obchodníci peněz dost A Uď
máme Sečko laciné a peněz že je
málo? A proč je málo peněz? A
jak si k nim pomoci? Snad ražbou
lacioých dolarů? Milí občané kdy
by jich v mincovně narazili a! by
jiní ze sklepení lezly my nedostane
me zadarmo ani jediný dolar A
jak je dostat? Takhle: My potře
bujeme lepil správu země a k té
správé musíme si zvolit rozumného
člověka Takovým mužem jest Mo
Kinley jebo přijímací list evddčí o
jeho dostatečném rozumu k vládě
A pak za jebo zákona celního měli
jsme peněz v trhu dost a lepíí blaho
byt byl v zemi Jak se hne promysl
celé země oživnou obchody a ceny
stoupnou tak se jedenkaždý podivá
bude-li zas peněz dost anebo ne
Kdo pak z nár kdybychom vládli
majetkem na miliony dat by je do
průmyslu kdy! je tak ipatná apráva
země? Každou chvíli bál by se o ně
Tak jest také a jiným a kdy! průmyal
v temi vázne klesá vAecko jiné
Laciné dolary by vžak přinesly jen
záhuba a bídu nejvíce chudií třídě
lidu Tak jako kdybych ae sbavil na
farmé dobrého koni a koopil koně
en a polovice tak cenného — o co
pak bych byl v tom lépe? Tak by
to bylo i a penězi- proó pak kazit
dobré peníze a horších si přát? Jak
pak můžeme mít lepší poníže ne!
máme teď? Ať je to cisto nebo
stříbro nebo papír ca vie vláda ručí
každý dolar platí 100 centů ve clatě
Proto volám k volbě listopadové:
Nazdar! p McKinleyovi Se srdeč
ným pozdravem J Pokorný
Praue Neb Ctěná redakce!
— Minulou neděli odbývána by
la velká politická ach ů ze v Pragae
Ze Schnyler vypraven zvláitnl vlak
do Pragoe ale účastenství na něm
bylo alabé Z Wahoo přije
lo vlakem přes lOOoaob t v úkol ní
farmářstva dostavila se ve ve
likém počtu Z Weston jakoi i i
Nord Ďend dostavilo se několik
krajanů by vyslechli nejlepií naie
české řečníky Hon Edvr Rose
water hlavní řečník toho dne
promluvil několik slov česky ner
pak t anglická1 Ml jadrnými
lovy přesvídílvýml důkaiv vy
mi klamy slílbrařů W Jeho
iajll (stkala idarsm éshol
aol stflbfsMtl magnáti po 1 listo
pad o ftsbadoo moel ipřít '
Po pann Ihsswatsrovl mluvil
pan JlMIfka i Chlciaponm pak
pan Dolelal t Kremont a řsft obou
a dosti líbila al na několik stM
brařských kfsnků ktsř( ae vlsrnol
nl namáhali adllatl irhůil ro nej
více Ifoulllvoii} řásteínl ss jim to
podtřiloj ti roiomnljK vlak na
takové slřlbrařské vůdce Jinak po
bilísli a jak o nirh amýlllpovt Jim
1 listopade Hohflil bylo přítomno
pře 400 osob S
Marhsl taks fdabo — Ct red M
Konečné jsem přesídlil do fdsho
ačkoliv jsem tak před volbon nerad
činil neboť letos ilratlm svůj Mas
vlak jsem sobě myslil h W J Hryan
bude mítl v Nsbrasce většinu I le
tnfho hlasu ples to vlak přece bych
til4 byl plál hlasovat abych taky
mohl f (cl le jsem měl podíl na jeho
zvolení Nyní ji! obracím půdu pro
přfltí rok l'an Ledvina bude jll mi
lí osmdesátku zoranou Tedy jsme
zde jii dva čeití osadníci a je&té jest
tu dosti míst pro mnoho jiných a
proto bych radil rodákům kteří ae
moři ve městech anebo nájemníci ve
východních atátech aby ae hleděli
sem přistěhovat neboť podle mého
úsudku mohu tvrdit ře rdejil krajina
ml před sebou dobrou budoucnost
Hned po mém příchodu prohlédnul
jsem obydelná místa ku Market Lake
přilehající Zde se právě mlátí t
obilí sype následovně: pšenice 35—43
buSIů po akru a zrno výborné jakosti
oves 60-80 mnozí odhadují i 100 buá
ovsa po akru ale to jsou ovšem vý
minky 1'áenice se zde nyní prodává
ca II sto liber a oves 55c sto liber
Městečko Market Lake leií při dráze
a na břehu řeky Snake Přes řeku na
východ jest všechno obsazené a na
západní straně jsou pozemky vyhraže
ué pro Cechy totlí jestli nenechají
na sebe dlouho čekat Možná taky
le tyto pozemey budou rozprodány
jinonárodovcům jestliže Čechové se
sem nezačnou hustěji stěhovat V
Market Lake jest až posud jeden
obchod se smíšeným zbožím jeden
hostinec a hotel Příčina proč mě
stečko toto již více nepokročilo jest
ta že leží na západním břehu řeky a
tato strana ještě nebyla obsazena a z
východní strany se sem nemohlo
proto že nebyl přes řeku most Nyní
již jest tomu všemu odpomoženo
neboť máme přes řeku dobré spojení
a tudíž městečku Market Lake proro
kuji dobrou budoucnost a tedy by zde
byla dobrá vyhlídka 1 pro české ob
chodníky a a dobrým prospěchem by
zde dobře pokračovali následující ob
chodníci: obchod ae železným zbožím
a hospodářským nářadím pak eleva
tor na obilí dobrý kovář by zde též
pokračoval neboť ho zde postrádáme
I pro mlýn lest zde dobré místo Vod
ní síla jest zde po 9 měsíců k upotře
bení v zimě by se musel hnáti parou
Též I pro obchodníka Be smíšeným
zbožím jest tu dobrá vyhlídka neboť
by zde dva obchodníci v tom oboiu
dobře prospívali S tímto pro dne
lek skončím až podruhé budu psátl
více S úctou Fr Pánek
Až budeme mít stříbro!
1 JCQLDWol s
4
f h K
í
Nejep41
kuřlntý labák vyráběn
nn
AVDED
o
o
íú
OMAHA NEB
Tři velké sensační body
JAKOST M0DA a CENA
Tento týden mužské odděleni
důkaz nadvlády Hayden Hron v oděvoim trhu
Mužské odémí oddélení
Mužské docela vlněné obleky 3 rozdílných barev asy
obyčejně ceněné v ksždírn jiném obchodu za t7f0 f Ě A
prodejní cena I V
Aložské krásné obcbodnl oděvy cisimirove cneviotovó A f
a worsled všechny možoé střihy a vzory vyrovnají se doza m lili
jista vsetu oblekům prodávaným za
Mužsko sosáky a jednoduché i přepínací saky nekonečný "W W Ě%
výbčr krásných cbevlotovýcb Scotch Tweedu i worstedových i H 1 1
obleků žádný c nicb nemá menši cenu než 41200 u nás za I w W
Mužské obleky zvlúšté pěkné překrásné variace všech
barev střihu i vzorků právě tak dobrých i právě tak J A a A
krásných jako ty za kleré byste museli platit III 1 1 1 1
$18 00 a $2000 cena nyní
Mužské svrebníky 5 druhů modré
Cbinchilla iTritze zimníky a pláště
44 pěkně upravené na prodej za poloviční cenu Ws I %r
Mažské celovlnné Kersey zimníky a celovlněné černé mu ďf%
Fritze pláště — Kersey zimníky černé i modré tí 1 1 1 1
obyčejná cena $1000 prodáváme nyní
Mužské velmi pěkné avrchnlky a pláště největší výběr na západě
všech nejnovějsícb střihů a vzorků od 35 do 50 procent laciněji než oby
ěejná cena
700 900 1000 1250 1500 a 1800
R
i
Hayden Bros Omaha Neb i
Roh 16 a Dodgo ul
fíf" Venkovní odběratelé učiní dobře když si dopíšou v řeči jakékoliv í
ainíněné firmě o obrovský kstalog oděvní
I
liiuln
VíVí]{ííi 1
M rJ1 lim r
v tomto roce t% ictmé Y
llmKi kiifikňni 4
'
(Irniiliip
W Durham
T
Tobacco f
SkM4t4 ňn li- s nllf A
ksldibt I ssríf ds ksi-
1f svalil I SSnS ''J
lkllíks Kupte ti ysllisk i
ittt kna Snstit }k #
f alsisah fs nh4rt"tl
nn
n
nabízí velkou výhodu Nepopiratelný
HO 00 naše cena w a V W
I ViVV
černé a Oxford Heaver á mm mu
všechna čísla od 34 do ! i k
za V W w
BBOT
Zmské pěkné kozinkové zapfnacf střevíce $150 'i
Ženské pěkné Kocbester střevíce $300 j
Soukenné domácí trepky 47o r
Pěkné soukenné kamaše 250 !
Kamaíe k jízdě na bicyklu 50o i
školní střevíce pro dívky $100 ví
Zapínací střevíce pro hochy $100 a $125
Mužské uěkná teWI Ntfmfi-n i 9 ti ro
- - " ' " ' p
a $200 i
(