Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 21, 1896, Weekly Edition, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁPADU
ttrekly Millnn INtimn AT TM OftífK AT OMAHA JSMMiiKA AH SROOSJĎ OLAM MATTIK
ROČNÍK XXVI ČÍSLO 1 1
frxIpUln Culirnk spt tHl rol
Přulyl 1'rkfnln knihni mft MOKMfttW
'V RASKA VE STŘEDU Z R MNA 1H9G
_ _
Noní
poutavňlšího
románu
nežli
Jiráskův
nojvutsi
historický
spis
"Mezi proudy
D61
joho
spadá
v dobu
předhusitskou
tedy
v
nejdůložitójší
dobu
dějin
českých
Se
všemi
hlavními
osobnostmi
dějepisnými
té
doby
seznamuje
nás
spisovatel
Král
Václav IV
Hus
Rokycana
Torna
ze
Štítného
arcibiskup
Jan z Jenštejna
a jiní
jsou
účastníky
děje
Každý
milovník
zábavného
čtení
měl
by
čisti
toto
veledílo
Sešit
první
právě
vyšel
a zasílá
se
ochotně
na ukázku
zdarma
když
se
o něj
požádá
pod
adresou :
Knihovna
Americká
1209 a 1211
So 13th Street
Omaha
Nebraskí
'O
XOVt ZPRÁVY
nr ti '&
1
Polil
Mrazil řídích o
Vfclltll SOlldfH (!tlMl
V IJr-ok-
lyné N V rozhodl U náv "Ná
rodní demokratická sfrtna" £ volený
od utatých demokratu din volebních
sákonft v podttě bt tentýž )tk"
Mr mokrttii ká strana" a In tedy není
přípustný ia Žálné místo ni úred
iifni hlasovacím lístku vedle kandi
dátní linliny pravidelné demokrati
cké strany (Matné p tikázal soudce
ob stiany aby zálejitost lu co nej
dříve předložily k oddélenl odvola
címu k konečnému rothodnutf To
ínsmena 1 rořhodmal ai&tního tv
jernnlki 1'alinera kteró snilo ve
prořfch slitých demokratfl prona
Ifm )i v ráčeno
)tiA)j na poilmldry
Do WaHhingtonti doMa celá řada
atlZnoxti na pnAtrniHlry v rfiznch
končinách Spoj Hi&tft pro "činnou
(v:&V na volbnf kampani" VétSi
nou pracuji dotyční p&ni pro Hryana
a y W4lla Již na počátku volební
kampanA byla poMtmitrQin dáoa vý
atraha toho re týkající a nedávno byl
v Michigwu nesaíeii jitý poStmintr
pntoíe výstrahy té nedbal Zlái-e
rvňak ža vMraJnéh tHklala toho
ani jinde nebylo dbáno
Z rolrfoiií kampani
Sifxt to HtnbrařiHko-demokraú-
ťkých prenidentukých volitelft v In
dianč chci o Intoupit bude-li odvo
láno dolcdnult t hledníi iipideAné
akce 8 popnliity uleNpoň v doaava 1
ni firmě Totéž hodlají prý niíniti
i někteří Oemokrbtinti IrardM&ti na
ítátni tiketě — OJvoIroí oddčleof
vrchního toudu v druhím diHtriktu
v JJrooklync N Y tvrátilo roznu
dek soudce Clenientce o nímž jinde
zprávu podáváme a dle něhož titul
"national demoeratio party" na úred
nim hlasovacím lift ku není prípunt
ný a cruiil i v tomtéž nmyttlu vyne
děný náleí volebního úřadu — V
úterý večer přibyl pn Hryan a pvou
choti do Duluth Slinn a míl tam
řeči ve dvou vchAtírb z nichž jedna
byla výhralnč pro dámy Dělníci
darovali mu a'ř(brný kalamář jehož
má použiti až bude podej inovat
předlohu o nvobodn5 ražbč otříbra
Z Duluth odjel liryan do dolního
polontrova michigankčho — V úu -rý
byl poslední registrační den v 8t
Louimi a počítá ne že celkem regi
atrováno jnít ani 135000 voličft t J
c 50000 vlce nežli jich bylo regi
strováno loni Každá sotou velkých
dtran tvrdí Ž9 registrace dopadla
pro ni příznivě
U MrKlnleybo
V pondčll byly u McKínleybo v
Cantonu dvč delegtce horník & s
Monougahela Valley Ta v úterý de j
7
legNi- bhi úuu vunuu jiriuKu peníze a porucivňe pokladníkovi a
ley distriktu Va„ dále dvfi deputace 1 ostatním sřííencflm aby a rukama
se Sandusky Ohio ve utředu dete-přjíienjrna 0ltb x krámu dali se
gace s McDonald V i Eirly Sett Be svou kořiatí sadem na úték Ob
leraAnďns (Juyahoga County () j sane- niíntečka byvSe uposorořni vý
delegace aříseneft pouličních drah t Mfey obklopili ?Sak celó atavení a
Clevelandu 200 hornlkO obchodní iačali atřilt do lupičfl s nichž dva
kft a Htrojníkft i Cuniberland Md a
okolí Do Hoboty prihláSeno Je 23
delegací
1'Hpravy k boji
Národní ndružen( demokratických
klubu vydalo % Washingtonu problá
éení ke vňem členům jímž tylo vy
sývá aby učinili eč jnou aby panu
Brjanovi a ontatnfm demokratickým
kandidátům dostalo e piného vota
a aby pokud nioíno v den vok-hni
po celý den netrvali na roíxlě voleb-1
ním
t - t „
Jtsprmll l
Duiold ( V wíord majitel velkého
střižního obchodu v Ni Liuisu pro
pustil li klerkfi protože prohlásili
Jh hnilou hlasovat! pro Hryann i
HcwilU K vftli lomu l y I v uMněny
ji! soudní kroky a rároveíi ihylána
sehfize ifidinnřnf proti I JuaMoví
Tiď vydtl Dugol ] veřejné provolání
v novinách jímž propuštěné khrky
vyzývá aby ne ra stejných podmí
nek jiko dříví' vrátili do jeho ob
chodu prosí sa prominuti svého
ukvapeného činu a slibuje že t den
3 listopapu savře obchod už o I ho
diné s poledne aby každý i jeho ta
rněstnancn iněl dosti času vykonali
DVOU VOlicskfU povinnost
Kronlltn ii1aloti
Loupež v bance
Z Meeker CjIo ne oznamuje: V
úterý odpoledne vstoupili do Hanky
cf Ale i ker která jo spojena a krá
rX
Siříbrař — uijiiei hlilbrných
peníze a mně je houby po tom kdo
mem J w llughea ti Lom pany tři
mužové s nichž dva drželi v šachu
zřízence v krám? třetí pak přiotou
pil k okénku pokladníkovu a vystře
liv poručil pokladníkovi aby dal
ruce vzhůru Manager závodu bvl
pttk donucen otevřlti dvéře poklad
ny Na to sebrali lupiči všechny
[ padli první rénž třetí pak byv
' tříca noranrn semřel sa dvé hodi-
ny Avíak také s občana byli čtyři
poranřni Meeker je 90 mil od
K ile na dráse Denver & Kio
Grande
Vítězství nad přlrmlou
Slepá hluchá a čichu i chuti úplné
pofltrádající Helena Kellarova v J5o
tona obntáU nkvřle v přijímací
I I m
skouHce na jiarvaraove universitě
Vittpuje na učiliitó to v meniím
'veku nežli přemnozí noví studenti
Dánlfriky Iwiiř
Z Nřwyofku dorhátf tato spiáva:
Nedávná veliká bouře r 1K0U jit
událostí historickou j hrotné jej' tni
aledky nedaly fe pomid ani s polovice
sjiNtiti 1'okud cko liilnké s kterého
kolif bodu naliong Inlnndu donáhiip
viudo sřl ddn sbouby S tkay Totiž
platí o pobřeží m-wjlTeynkm Dva
ďiy a dvfi noci vál orkán nilou nen
util ne itupňujicí a nyní nhy celek
byl dokonalý lije na dtíť plnými
proudy Na mnohých m'md ndne
aly vichrem bičované vlny celé do
my překrásný hotel ]irunwick in
Hea lile sničen byl tímto spQioberu
Tež Seidlova koncertní Mň atabi v
obtl rozbouřeného živlu tuořiikého
V pondéll ráno dmuly ne vlny neo
byčejně vytoko před východem
dlunce doatoupil příboj mořský nebý
valé před tím výíe takže obydelnč
domy které po mnoho rokli považo
vány byly sa úplni před vodou bes-
ím!íim'
dolil: "Dopřejte n nč dřlht národní
délá sákony"
pečné nalézají ae v nebezpečí Ko
nečně utiňil ne orkán jenž byl jed
ním s nejhroznéjAfch jaké zde lidé
pamatuji Více než 10 lidských
života stalo e jeho obélí a ani z3
$150000 majetku jent jím zničeno
Nejvíce Škody spfisobeno bylo v
Atlantic CityAngeUea Sea I-tle City
Na kolejích npunobená Skoda páM se
na 120000 V úterý přijel sem sa dva
dny opět prvu! vlak V Sea Isle
City nezůstal na pobřeží ani jeden
dum bes poruSenf
Tak na rotléku
Z Vinita I T oznamuje se: I'o-
vétitná lupičská rota Greencva do
stala v utery poradně sa vyučenou
od spolkového marfiála Sam Kuther
forda a jeho lidí Bili a Klward
Greenové byli sabiti Arthur Green
nejmladAÍ bratr byl postřelen a za
jat a také Miltou Barker byl dán do
lapáku V neděli dověděl se maršál
Kijtheíord že (íreenové a jejich
rota mají v úmyslu vyloupit! poítov
ní úřad a železniční stanici v O la
gah a sadržeti tam osobni vlak který
mři přijeti čihf' rifio :j t m l'oli
cilnm pfrhM-j hi bijiiéi nkočit
na křižovatce drřJiy n řek )'iVerdi
gri vi 5 mil o I O h K ly! se
3 Grernové přilllži!i bylo jim po
veleno ratavit a k lyž inNto upo
slechnuti i lripili s ' i:rrabiri vypálila
na ně HíifSíVovi driirin Dill a Kd
WírJskAeei ce mrtvíš koni a Ar
thur byl tik téJee poraněn že byl
bes obtíži ríťknot Jíirkir polapen
byl na rméi neiUbk t Oolagah Ně
kolik n dávných tnM a loupeži při
piaiijn s u vrub (íreennm a jejich
kumpánům
ut
zaiVná neobyčejné priidcu suřitt ve
Fort Wa)iie Ind nemocí touto po
stižena jest mládež bydlící f sedmé
a desáté wirdé Zďavotní rsda na
řídila aby zavřeny byly tam se na
lézHjící 3 řikoly f jmi a tfi veřejné
V ostatních tá-tecb měnla se na
kažlivá ta nemoc dosud neobjevila
Činí se to je možno ni jejl potla
čení Zdravotní rada se usnesla zl
řídili nemocnici pro nemocné a úpl
ně ji Holovtití
Kanadský den (bkiViiiěui
VJádi Dominia kanadského usne
sla se problúsiti poslední čtvrtek v
listopadu — letoH tedy 2(5 list — ss
kanadský den dikfičiněnf tedy týž
den jako ve Spoj Státech Dříve
mívala Kanada svou slavnost diku
činění již dříve nle poněvadž klid
obchodft ve Spoj 8 Htt ch v den arae
rickěho posvíceni měl vliv i na ob
chody v Kanadě ledy se k vfili ame
rickým sirejčkniii nděbla změna
liohaii bxlějka
V Columbia Tenn odsouzena by
la na I rok do káznice vdova Mary
Mooreová majitelka 450000 hoto
výcu peněz a 000 akrft krásných po
zemka pro krádež 0 krocanu Ona
a jejl nebožtík innž "tříili" se pově
sti že dopu-tii: se iž mnohých krá
dežf jakož i piličtvl u sousedĎ Při
probil lee domu bylo shledáno 2e
tam byb vězněni hiladá snacha 0
níž bylo hanebně nakládáno
I'řeiadeui tlaku
Nedaleko Uintah malé stanici asi
8 m'l východně I Og len Utah sa
stavili 3 zakuklení chUpi poštovní
rychlík dráhy U lion 1'acifn ve stře
dí ráno před 2 hod DonutivSe
strojvedoucího k íantavenl vlaku
sebrali 3 pytlíky s registrovanými
zásylkamí poštovními s nimiž prchli
do hor N% SO lidi jo teď stíhá Lu
piči neobtěžovali pasažéry a většina
těchto dověděla s o afféře když už
bylo po ní
Nový rektor katolické university
Vynikajíc! katoličtí duchovní
maji za to že biskup clevelandskó
dioccese llorstman jmenován bu
de rektorem katolické university
ve Washingtoně lektorát ten
jest jak známo odstoupením bisku
pa Keana uprázdněn Uiskup líorst
man jenž dli na východě se posud
o věci té nevyslovil Praví se
viak že byl soukromě o jmenování
svém už papežem zpraven a že ce
sta jeho na východ konána byla
jen sa tím účelem aby připravil ae
na převzetí svých povinností
Hrozně ncStěsti
Jistý mož ne-ioucl zvláštní jmé
no "Preerved" Grant pokojsel se
v Charlen O zhotovili jakýsi pa
tentní lék smlíenina látek s niahž
měl lék se sklá lati s nenadání vy
buchla a rzňala se Grantově dce
ři pant Perryové jež se právě n
lézala ve světnici vypáleny byly
oči s ruce její byly tak popálenyže
upadaly Dítě pani Perryové su
helnatělo úplně Peiryová pora
něni svému též podlehne
V
- í
í b "
li" v-
i
i -
w
" I
r
i'
i' '
1 1
i i
1
— m -
f
J