Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 14, 1896, Weekly Edition, Page 9, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i 'OK Kok sJkI+juu ~
botihft kufl ssm pMíli i j) I
lemt at mlmtlff li ku U fyll by
dojliUfadlJI III ntUrn j íflUw kde
bylo ity! ansb byli by iHili do
ma AI Jk Jt přísloví
váha ll lU t nskUňM ( k
ilma ri#I #fhr-rnu A In m osvM
hiJ# nyní býti t pravdou Ld4
hJf f-jět ltmitit Jko
1M Ityrml roky Ti balamutové
i lyl lt" nH4li kul ktm ttk
I vymjilili stříbro n tím frdm
milou rkob At t í 'f o m A Joi
Il U ttk Uhkovlrnl ! #j íi
Ut lil'nlít tm stmým í oi
kteří ) obalamutili tM 'yrml
let sednoi ra tu atřlbrnnu IJíA
ku ftlos jako s 'lnuli pM čtyřmi
lly fit avohodný obchod Ji
táfe co to bd komu phtné k 1)1
buďm rnlt in l' h u r 1 1 ři
ku I? M nám někdo dá ty fto
centové dohry l r m ' Af J
n(l Jikékoliv fállif riárrt !
darmo nedá a tak ti Ivanlnf a lom
atffbfe osni nic fll holý tlach
Orlem In i folio chce jít tříd
lboratnout a t i Jo ( cotna
stříbro k rilenl Aleootttnf lili
toho nemftl fnfti ni o ďdrího
NftktH i ftenářa se lontýilfjf f
popultiti nArn příprivl ty nrjí-ji I
iisy kdy 1 se fjfiunoii ke vládá
Já bych se r ! i v i I kdyby ť bylí
nljicí ileebetnl dobrodinci li Utva
jíl by se chtěli obětoval AU
jak vidím t tch některých osobno
stí jsou ti vfldcové popuIUin
véliinou tací kt r f byli vjhostní
lo stran jiných aoeb netiohli do
lat co chtěli A ty Jejích plu
formy ntjaou o nio lepil nI oni
airai Já inylím že J potřeba
abychom nainali Že jmn chyl í i
před čtyřmi lety neboť kily by bjl
tehdy lid svolil uranu republikán
skoa máto by chybělo a byl by u
rodní dluh lil zapla:en a mohli
jame býti zbaveni v briku již jda
cení velké dané t piva a koFilky
tak ie mohla být kořilka ta 25
cenlft galon jako bjU před válkou
JeStfi dovolte iilovičko pro pana
Skavct: Ctřný pane Skavec mu
Im xa upřímné přuoat la do{'ÍMy
vzdělaných dopisovatelů rád čtu a
též Vaíe v Amerikánu ale u m bu
v mé moikovici urovnat že hyte
byl ikutečno tak vtdtdunýrr jak
ne adáto ilfchá'c víe v jeden
pytel demokraty republikány z
přeco víte jak loupodarili republi
kábi a jak bopoďhřf demokrtté
]'ak e mi protiví ty vaSn urážky
a přetdívky tomu Ttáto i t Xtb
Hylo by velké Stéotl pro KanHaH
kdyby jto byl takým IMUou Míly
pane Sekavec v Nebrané jou
doola Ptátové 2 a jak jHem před
oíkolika loty posoroval ti ' Ptá
tové sachránili Nebrauku od ohav
ného tempcrence A vidíte jmu
republikáni oba tťm má Nobranka
co dřkovat že není v tom pytli co
jate vy Jakožto dobrý vlaittenec
a k tomu čeoký vfidce populintu
jutě to mohl v Karban dokátat
kdyby jotě byl tak dobrým P tátou
jako Plátové v NebrameJak dalece
vidím a ítu nevnímá mí Vin nikdo
t Nebranky ale Vy pííete ukoro
každý týden a VáS každý dopií
jent plný narážek a urážek jako u
aelenářky na ovocném trhu A
dovolte milý pane Sekavec to ne
mni na Ván nelíbí to jent neidui
né a nehodné vsdčlaného člověka!
Phmám ne Vám upřímně že bych
rád viděl aupoň jednou tu populi
atickou vládu ale nerad bych pod
ní tko-ařel neboC vím že by to
bylo pro Ameriku velkou táhnbcu
a minulé 4 roky skouXení bylo proj
mne do§t Snad by to ale vyléčilo (
mnohé s těch kteří věří těm k'a-j
mftm populiatickým tak jako ny-
nějAf vláda demokratická mnohé
vedla k ponánf !c jen republikán 1
aké iánady a republikánská politi
ka včuti Mohou ku blahobytu Milý
pane Seaaveo já Vám dám radu
jako upřímný Čech Jeítfi jet
čm Af ae prohláaf popolinté: I
Pro domácí trhy 2 pro ochranné
clo 3 pro oditranřní tempervnce
a peníie ať nechají být jak jiou
B tím ae žádnému nio nepomftže
kdyby vládl Jlb narnil iU t(
(! PiJm-ll l4kovon plitřofmti
pik jUtl yliřJ#fe Aby pan [U
kt(t neřekl I řnti )#q itHťra
U tol vifnit do mlýnku I ilifafV
P'na nja ďibn v liiíh kly
bfrill plarenl {YHUvnhi
b i lil) lamým itUbřem AU ' I
14 hUlia tiú H() ma ďtá
fďl j ifné ptplřy bylo to
)do jik4 bylofia tom pipírkn
éNfo nV trho to plnilo AU
(o Jm $i uřlli hned ve IkoU i
kal lá p'ři Ií á vlád má mít po
Í4M při(i lá tu tlitfhiiy
plitřirmy vlcch trin aU platřoř
mu rfpiblikántÁoti % ttábUly M'
KinUjIi' jl pfohl ve ihn přj
jfmťlnu iiá i:SvtlJi nejlíp
mynlím } jo'i pr plny jali pro
firmále tik pro dlnlky )f i)e
i# dobrá vln ivítiif inainnm
v ut Jan Koiel
St l'nnl Nb Cin ř# UkJ
Z le řečnil minulý týden p (íreone
t Kearney a mél lu dobroq n bSi
ks obivláSU larmálft On J do
brý fe rnlk j%k jt Vám bei toho
mámo K ly by byly jen Jeho
kulky tiké takoví mohl by bfti
dtl dobfjm últlnlkem AU t ik
lile jak ho márnt byla by velká
ibybá kdyby byl lyoli-fi do kot
j{řeu fieb ncol upote blivým ť l
ktldý v IlulTilo a Mhernan county
JiJ po třikráte nechal na léčit
proti oj iUtví tak (taným Keeley
L'jr a vidy mova upadno ve avou
tarou m-onott a tpiju tik veli
i p že fino!e ne ani doiitat domft
Pokud byl pan Tom ttk i v K'mr
ney činto mu ve ntivu takivčm
poDteU atraSnč tnečintil Též ho
tinké pronileJoval a i4tával
ldi takové kttřl neměli řádnou
čet v nobé a žalovali liotinnkč
poutě jen aby a nich pěníte vy
dřeli s čehož pm (ireere duital
polovici TťŽ laždý vř že to byl
pan íireene který když byl mta
noven do Lincoln aby vyřelíil
jak mátni ůfadoíci okradli Kát při
právě kátnicea jiných útuvn pan
(ireene camupoval Htranu populi
nickou a náhle ho c LiiuoId ciratil
a hledali jej po pět dnu až pak
jej nařli v Omare a že prý byl na
"ipree" Myslím kdybychom ta
kového člověka jako jo (íreen po
slali do kongregii žo by byl vlce na
'Vpree'' neili vraroval pro lid kte
rý jej tam potdal Věru že by na
muneli pak víichni Htydět kdož
pro něho volili Naproti němu
jest navržen fro tentýž úřad pan
Čady ce St Paul který jent upole
hlivý muž a ctěn od každého kdo
jej zná Doufám tiké že brde
svolen V ňtě
V Fiala
ťnde Neb 0 líjna 1890 — Ct
reiiakce! MčmIo iinŇe velice bylo
pocténo náramně poctěno neboť
nejrtlavnéjAí řečnik čenký Lev Palda
jehož jméno hImvuč tni od oceánu k
oceánu a jenž jinak přítelem jet
n Sím aavítal do Crete aby povoděl
nám repnbliKánaru )k velice m mý
líme a demopopulixty dal hí po celé
iivě hodiuy tlenkatí za to žo vypral
vSecbny tatroíeoé monopoly truHty
a iiyndilá'y republikánoké ale o těch
větních hanebnějších a demokrati
ckých neřekl ničeho Občan Palda
dovede ucbvátiti ano dovede řeč i
mÍHty omaititi ''vtipem" poněkud
tluntHÍm jen aby jej ten bodrý po
ctivý a upřimný lid čenký "flpÍMe"
pochopil avíak tdá hr nám že neni
to již ten atarý Palda jenž kdya i
na poli politickém dovedl no obáněti
alovem i perem Inu ntárnem —
stárnem! Obč Palda mluvil v So
koUké ní ni Návřtěva byla hlunnů
paní a děv bylo vak poměrné více
Kapela Vávrova ta hrál a a občan Ma
ře 2 představil řečníka dne ftečník
hned i počátku ni trochu talichotil
připomenuv nám že jxmo o něm již
jako řečníku alyáeli načež přečetl
nám výňitky g Thompona týkající
ae otátky peněžní a toť ae ví že vy
bral ni trovna oo mi mu hodilo do
krámu Milerádi přitnáváme ie
chvílemi atarý lev v Paldovi ae pro
b i M } Mlmil v drile monftpoltf a
kipiláU rodilo! letvlik fe pl
lon njvb $i pořml tno tiková
e l tmtnl a příkU fy fe J#me JJ
ebvfUmi míli t podeiřnnl lf árn
Mjffpíím jt přftulew kipitálu
')kin 'ld ttf mluvil I přmí l
enf ťlio iU tolik m ilmi lí I h
fcim I I liáoi id fokdo b'p polr
líl M mí v( propiti nulll
práv idtiři Pal li Ml ivon proti
kipi'ábt ni přopli Hryini apro
volnoi řilbu itřlbři Obiin Pal li
vřlř U ivoUním Itryini fáiem % -filcfj
Im U penllni m nopol imi Uoi
i li tj mftl brie l Jko v ráji ano
i Im 1tmkt klurf I ty dítky pro
Amtfhnf riMÍ vyfáMt" ponlii
jíi li tí" mi neebtf ifiká vyiídh
:♦- pí nien a plodin evýeh AU
lobo ftporitlf f# ti páni CleieUn
dmi v ěeU jif pled I U(y totl ali
bot!j farmáři ano ilibovill fe vy
non plenhii na II — abU wíto
tobolU! cn plníce naioctd
Pnft? Ino prolóf d#ui'-krtl b
příěíftilí aby řiiíírn firmářnm krá
ren byl trh dumá' I iivírny trby
riíiy Obč Sřal 1 1 didde ví pokud
dio proto ani !ot málo neiv(kUly
pfv4d'fl ť'ib(kď v portlvý třfl
pění p#fbyboJ#m Vnlífn f p i lill
§e mu lk I jínd# Známa obúana
Pal li dobřo v£flme l UMu
Jbo vtk tu vdl okoířfHil ! trk
mý krenk' i AO Ivřřbu i 11
ňiiii b vyitoMpll n propcfi #lřlbř#
luiiobif dílu v č i dttnokritii ké
lmbm wyillfna t tím prtfé víi-i
nepo'oifil PiMfil fálkíif l-bto
poitnil Olivířlai a tu jbo r 4i 1 1
poctivou v ('hlngni dkU In fo
kn I Vwai byl "Job" byli H-#plnoVt l
all ťtjhf jikoiíU viik p"nli tito
kin OlivuriíMovo kfnkottl m
lil' Imiol ř-h#ft byl na tM% f Jit 4
na kdyl nřbtli připU n jfbo po
vrtného "lUpublik&nť Oiivrria
n#jUpířf ivým vyni lil přitl6řri a
tjble dn po 10 Utm h "ti Iwlli''
řřpuMíkiníiiii itmm n Akor to
bolí Siodi f řrikodaf Víik
aifnenl a OlimU imnil # nejví
c Talt dne n iřj Htl
Jurky v C Ai:$ i plujte a Krlov
cftv Sikyty jiných mulftr niíiro iv
poftivýr-h Jíl po l''iiiloul řifuní
republikátk4 por-tivA I n?iín a
oč) řm- c'oproěu d bři 1 1 ' iiž4nc { Proti a takovými "kóny"
Í ni aM potřebují odbyt nikoliv iá-J jVo povřtný J A O rá nikdo jil
obvinil mtfIttvl peněl Uvféjilidi nechytne ani přítel Patli Unl Ue
IiTrotižoIť ] iiomii
ť'
ÉRřfe
r "fit yř- 'ti hlučit vtřř
t PniVAÍC C0HIRHCÍ1 t
1
A
"Jednou i povinnoHif vlády — jvduou t dolelitých povinuodtí vlády
— jent dáli kroužky do nosu praHalfim" — Tak přivil meii jiným W J
liryan ve Nvé řeči v den dělnický — Ha Že! Má jich těch vepříka
etrýček Sam celý houf kterým jent potřeba dálí kroužek Jsou to "Zne
hodnocení" ''StřlbrařMtví" "Národní bankrot" a jiní podobní "vepříci"
kteří potřebují a také dostanou v den 3 lietopadu krouZek do noiu Strý
č 'k Sam ne již na to chyiitá!
ano ví také že odbytu plodin řUké
tne jediné reciprocitou jež byla tep
nou ochranného cla ale o tom ani
muk Jemu stačilo uvedení příkladu
pouxe a jeho vIhmIuí tkuíonoHti a ha
vaniikýin tabákem a Sumatra jakoby
len ubohý dělník byl někdy a to
koupili hi "deaákový Paldílv" aneb
pravé "Havana" Chcedi tedy dout
ník "pán" kouřiti at hí jej zaplatí!
Smutné poměry nynějSí připÍMOvati
na účet třlbra tak sváné znehodno
cení téhož a pod není zajUté upráv
né neboť lepíi čay jen lehdy nade
jiti mohou až zemé tato proHpívati a
pokračovali bude tak jako bylo před
rokem 1892 V prospěchu země
domácího prftmyidu a domácího ob
chodu záleží i prospěch farmáře pro
něhož pak trhy ae najdou a ceny
plodin po léta kolmajlcí ae HplSe
uHtálf Obč Palda o Jahož poctivém
pretivědčenf ani dout málo nepochy
bujeme vyprávěl nám že po odMra
néní jednoho monopolu peněžního
dojde na druhé jako unad doílo na
nfi dle alibft Clevelanda (I) i uvedl
nám za příklad doby "greenbackft"
kdy eám len zpropadený kapitál na
hřál při práci tím že nám nejmeníí
a nejlehčí vzal do ruky lopatu jen
aby ae nepřetrhl Pracoval prý leh
čeji a snáze druhých dělníkův víak
tentýž přijal dobrý plat Podivno
ale pravda ani! Mohl tudíž nám ka
pitálitřihnouti vsak když tento Žádá
vé toť ovsem jinát Argumenty
dobře my8lf vida v proudu nynějším
ztotožněni dávných evých Hnuv ale
Hkutek — utek a uteče i 3 lUtopadu
J
ťeilder Nebr Ctěná redakce!
Měli jnnie tu debttu ukrze peněžní
měnu Že budem mít lepši časy když
projde utřibro že plodiny budou nit
lepí! cenu než při zlatě Já tomu
nemohu rozumět že by to mohlo být
ta' jak 6tHbraři povídají Před
čtyřmi lety nám také mluvili že
když bude Clevelaud zvolen že
bude pňenice za dolar buSl a to že ho
dokáže lim svobodným obchodem a
ona zatím je 30 centu průměrné
Tenhle rok zaa elibují něco jiného
Oui toho naKlibu jínežlí jnou zvoleni
ale potom to neudělají a tak by do
jUta bylo zfts a tímhle Hrranem ne
boť to byl on co před Myrmi lety
nejvíc toho nasliboval a nejvíce bor
lil pro avobodný obchod S úctou
Anton Konopánek Jr
Hskrld!' Kaa Ctěná redakce!
Prosím o uveřejnění několika řádku
kteréž platili mají dělnictvu Ti
snad kteří se o ta třídu nezajímají
mohou přen tento dopit přejít Ku
psaní pohnul mne dopis pana Zerza
na panu Lohrovi jemuž vytýká aby
si h!ec!ř'i své královny a nestrkal prsty
do záležitostí Spojených státu A
přece pan JVhr jest jedním ze sta
rých bývalých amerických občanů
který zde ve Spojených Státech zažil
viechny píonérské strasti a poměru
i lojfftdi j milým l iiifiw f se
pan ťt ridá o llříil a ''lá nám
ffea vfb k#n'itf v Pokroku
Zip Iti fe mu nbfi ln mfflo k lomu
řidepfřho Vť lyf !fc llnlt I panu
Oíltsrlfiiovl kteff fiál fv( hnojem
a fádního lo liMř4l Ty pik při
(eli ilíb fku promiň wn víUvorff
til tli " t jtk Jol ty příprivsři k
příMl volb kiráf itojl pM dvl
mlf ZMíf ty jiko jiný mil svnj
přospeh vypoltiný? floínl volb
lili Vflicu od ob miitnlýlb Ut
flir li kyne pA yf řdi-iil i
nynJf lUni a bídy k4 jl dřív
přej tím nikdy Mnkmd inb áplná
iáKnb Hnt l ř-kf4 itijikopřrd
ílyrml Uly "I ikum lo vllyt
k lyf to fíbrid ďibrá mfems lo
li imínít" Vk flli ## k rj
ké nové ikonire o lho lláJ ovát ď
ble svým vlMtnlm tummun a nsnet b
e oblitilit kránmi slovy arib
nadlonýml fřA"m( (!o nám pr(
obchodník kepeuř MfKlnlsy prý
b!4á: (Mvřt# továrny! My vJUk
mim převfrobi nám nt(( i bo
lí i tik níiké cny 2 byt bom a le
od správky mui'll vři' dlnlku pt
til A 'Irubá bioopoitt (tvřets (Uri
brány HfotririDkémo tboll! Jaká
to blitpt nepřijímat laciné ibolf
kdyl s nám přímo vnucuj Jen
kdyl f tnk ob-lrll mnoho dolar A
jako ilf(v za své výrobky aby mohl
bodné toho lacinou tbolí nakoupil!
'lakový kmotr Uoiumeo revl a ne
VÍď že dělník jest Uk dobře spolN'
bovateS in jako rolník a že předevHm
jedná se o to aby dělník vydělal a
mohl dát utfíit okliodnlku i farruá
řft že pak firmář oblrží více těcb
dolaru a též bude moci dát vUe utržit
obchodníku Ve svém obmezeném
rozumu a ve své snaze lacino kupo
val a draho proiávat neví že nej
věléí prospěch přiráSí nejhojněJM
a catý prodej třelai byl malý zisk
A co praví firmář? Jeu až budám
mít hojnost těch dolaru pak já jích
Uké vfce dostanu za své plodiny a
proto budu jich moci více také uíe
třit a buď dluh evftj zaphtit snáze
aneb přikoupiti si ten sousední lán
na kterýmám již dávno laskominy!
Na to zspomfuá že lepší ceny a více
pěně maže přinésti jen dobrý trb
i žo dobrý trh nejlepsí jejž máme
jňt nás trh domácí že když dělník
bojnA vydělává že maže také dát
utržit obchodníku o farmáři že co
ne prodá doma uiržl se xa to více
než když se to musí vézti do ciziny
Zapomíná že ceny neřídí se množ
stvíra peněz neboť kdyby se řídily
musilo by v zemikdo jest málo peněz
v oběhá být víe poměrné lacinějším
My nyni máme v zemi víci peněz
než jsme měli kdykolivěk před pa
nem Clevelandem ale vzdor tomu
že tehdy bylo peněz méně přece
farmář dontával lepší ceny a bohať
nul On též zapomíná že když by
dělník nemohl v městech obstáli
musil by bledati sobě supeni ten kus
chleba prácí polní a rozmnožovat
tím řady vzdělavatelů pudy fORmno
žovati tak zásoby potravin a snižovali
jejich cenu Kdyby si rolník náležitě
protřel zrak cbeslřený pavučinami
nauk slřlbrařských a rozhlédl se kol
sebe tedy musí doznali že prowpíval
nejlépe tehdy když prospíval délnlk
Kapilalista ten ae sám o sebo posta
rá On jest na stráži aby škodu ne
ntrpěl a male se jí snáze vyhnouti
Avšak co ty dělniče který spoléháš
na práci rukou svých který mftžeS
býti živ jenom tehdy když pracuje!
když más stálé zaměstnání když
tvé ruce a tvá mzda jsou jediným
zdrojem tvého Živobytí jestli pak
uvážli náležitě aby jsi neskočil a
bláta do louže? Pohleď jen na to
blaho které rozprostřelo se po celé
zemi za minulé tři roky V jediném
Cnicseu mezi naM národnolí připa
dá na každý ilen 8 n port jedna samo
vražda a velká většina těch je z bídy
To jsou poměry přímo hrotnéjakých
jsmo dříve nikdy nezažili Jestli
pak slyAeli Jnmo kdy před tím aby