Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 14, 1896, Weekly Edition, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZAPADU"4
Apulná dolar MffpftanM
rlíilirfli fmň
((!látikem tfmlo !) ' Mime fáro
třU k pm J KoUl i
Ord Mhr I erý tl m(
výhodu lijiífm míli fí svobodné
rilU iiíllfi pMl ř píieeid dfuhft
f M p"tmMdi' Mp itl I J bn
lil falený tlíil iř ( ntitíjM d
hřotý ilfít{ m4 U firmy jiif n
vím mijtki n'if (fti no-MIl
tjf tu iUiii f oo ' '" fií rií
by ilfilirt !-J }
V MM lt fclřř plti Mřft ! I
mluvil fí 4 lé m m Jihf k le on
1ouř# I ImkI Holen —
lvort lao ifli fi o !m t —
odvolává te %(' (♦ k l'm
tlí Um kur In i j lin tl v
ho 'flíh IM -i [ti vihi v) a a
aif lého vjni ien Uf j"i a wjilfiA
tUhéeným nobm rn lly r !
llkií Km f t f fři říiri'
fena pttíl (({iilijfi dui MlifrA
hoinfjy
Veivfth řVéub M vfebodA rt
l!r)in mnohokri' t-tUiií fM )
í itfm daUdkef' S obfdfté ritfíjf
} stříbra bylo by li vi fk #iřtlf
na řté přijde fi rot A Hitem v
pofnéro Ifl k I l' einená i kldó
unri stříbra dodán Lu l ctná II 519
fia každém trhl k lt stříbro j r-
VfO tcel řOtdfltHU #"3 ífJi JioithH bl
čum n tki lé a Jihu
mott ti) r4M rvt I : "ťrriKIuj m
slitou itiiui t t tytívt 11 #liý !'
Ur t xl nté fi řnt t tMi{ť!t)tki kt
rj ta l(ii l'řMlK iuttívu míli
Molu lakhokolí ilruh u kí 1'feUw-
!Vnf(it it v JfJ'kt ni fúlonii ti
ktfH mlél&viji ilkouy iwb m mtti
penítf jakého druhu tllfjf Zla
ti mf na &inf pn!tt tlrihými drahé
peníío naiu'najl latitiý mnjř-lfk
£lat& nh)A tnamr-tiá 2e dolar m&
)ohluovati Kt&le v Um iwh M rk
od roku Kaídý nárol kt-rý
odhodlá ke t$ inf ní uřinf do
lar je&tA drj}Afm n j likol duUr
ltoup& ¥ ctní" tnuffte obřlovalt vl
} viecb plodin přdy lytť f dolali
? jeho dríenl a jelikož ruuíitv fbřio
vati tc a vff' plodin jftiy ví
shledáte í{ va dluhy vsroKlou
tak jako kifine vhmo Kchopnoit ku
placení vhhíi-Ií dluhfi"
Z takovýchto výrokft vyplývň iai
né Je pan IJrjan mluví li aby řinkal
altupoft jižní a Jtápulnl hl) no
Qdr!( kí dlouho náhled který hláal
▼ NfcW Yorku to jcnt h v(ff že
třibrný dulsr tu svobodné MÍly
bude rolti criy i 12!) ra ariui jnkožlo
surovina tdy právo tolik co na trhu
utojf slatý 'lolar v pomiro Iflit 1
Oa vf l4 jižní a rápidnl firmnH
k'eřl jou vťlice aa lluítni -i ktt řl
chlřjl bti vyNViboríni anižťním
fcb dluhfi iiťnleii by lallbetií v
nim ani ve volné rat 6 olUbra kdy
by jim byl ř kl ř tuřibmý dolar t
ftlnA ralbv míl bv c'nu i-iávÉ tako
' '
TOU jtKO uyurjM uiuar tiaiy a v vj
měl Ktejnou lupni pí iiu vmjc uy
neměla na tikoičtu eákladř jako j
nynřjAf jejich pňeniíe o nic vlc
dluboplatné sily Oni by (lávali
arovoa tolik bavlny kukuřice a ji
ných plodin íf nířdf ihkýt h a farmář
k$ch sby dodali nthlirný dolar
který je tak dobrý jako ilatý t% ta
ového pomřru prfIí by ca ir"i
denta p McKinkybo tak dobře jako
p Bryara
Repudiace a KnUeni dluhu iiiu(
přijití odkudkoli jin:k ndbá hypo
thíkoa cadluíťrifjAř farmář o yolnou
třlbrnou raibu pranic Hufil pSe
nice a balík bavlny rnul uiu vynnti
větM pooct minci nbo papíru cva
ných dolary a tyto nominelní dolary
a 63centovou hodnotou ji jii b kovu
a 47centovou hodnotou obratnou
mail te utáti cákonitým platidlem
pro jeho dluhy a bypothíky nebo
jej volni ražba tlřibra napronto
aklame
To jo tedy d?ž třídy volióft
které opírajíce m o dS páně liryan
ova protivná tvritení ca i volodné
itříbro má docílili — Jod no tvrdni
vyslovené na w-veru a východe a
drahé vyslovené na jihu a cápadé —
f-mji niiirnifiii j i r i ti"ii to
budu llilí A iný iiMttáftm lálřiA
poi bbh( U il ijd II k vol
ulit nfřlbri bu bM rti kofu-fl olUf'
imftr ob Jedni třf l-i tvoři fř
niirt driiion tiktipttn dřib'b Vf
máří tuln fbiiffHitl )mm mM
pni lrpu přivdti ni nvjtb ttforU
ht Tril a Výf-ho ff {kI ft'JId
př ljivř' ptrt Mřtint t!'ip
! řifN n volfi rifbv n M "
rn ft rif} To by m ifiiMto lálné
totipnufl ri'H ploltřl f rriá'kfrh
sni lrlřiAft dobru a t ljr ani I4ln
Uhf ph O I břrfMřt fr(oákf('b
dluhft lťnl lk )Ui ji 4k
kloián( náoifí Iftfi h lflk1 Jtll
! Hnroiv řH 4pi?£ i JiKu
uřodtly l'Í klonb Jrt #přá
fiř p)fořdi'lf MÍlBfk ob(Iří
r }) #třlliři V (o i Mj(d ciriy
jiionj u phfřbul 1U doNni kt"oi
I ♦ ii t f4řif li I dMk fliřil
líoi bxdo V tOftnnlř J btl-
é té i i i i
dí'fu kdo nft efřilý lit nl o Id
lcl odli toho citu jřb-i mi ly ol
fiřa
Jťiht řďb-i dřiiliá líftilo dvou
tttkitb tříd — f trifáM rb'i fk
mrdot dlrb-i — ll budu tAitent
btoi li Mrptt iilrn ar ni je fráv
fi# kteříkoli u doi prolitřtťfb vr
♦tni pán llfyinofýeh libí ttrtml
irafc l'tl řitmf bon lof pro
r ťlvl nifMliO'i fýll nplnřna Jtll
I lřlbinf dolf ii ohé rb
třlbra í (lohrKOt Uriřfjiffu bud
idthti dlubf fiáe fuinářoti a rá
mdfý dílnlk koupí i tif j mné
uboll v trhu Naopak 11 nový lll
bfřiý dohř bud" irovni tik drahý
Jako riynn! ilatý ďdar pk n
mi cdnmu d!niku ani ni-uíko If ani
iirpoiřtniře sirřfiou v (Hbrnou mřfjii
uk v tom případA farmář rodá
trooia (ohk i-ini-e a Imlnv ta do
lar jako dnf a ohďdá ie áifi j
klamán a omnn
Jak mi řiklí dříve avobodná
rařba nlříbrs oklamala by alfton
ob Hťi velké tří ly volííft Aik
láne Ilryanovo tvrďi-í na jihu a ta
pd vylovpná lel npccbyboé
(iprávno v tomto ronhu: In utřlbrné
dolary t% volné raJby pUtily by
rnenft nežli nynfijaí dolary claté pro
to in by t ňh tutuť koupilo a
ceny by ítouply Io by fmdilo r&
mecdné dMnlky Je jicb v m'
cemi 20 milíonn a broal jim pří tne
hodnoceni dobru velká ctráia no
menSí )itř neíli a ledné třtiny %
mo2roi Jedno io'ovny vkccIi dola
rn kteró ní nsifttfádalt a uložili ve
spořitelnách stavebních xpolcích
v tmiislkáoh nebo jiným cpftuobem
Jím laké hrotí ctráta tfi-tíny ji-tř a
rnoíná poloviry nynřjsí týdenní
mtdy Stoupnutí cn n 30 na 50
cenlíí aby s frmářňrn doeialo o to
více za lejich plodiny u výrobky
musí xnaciti a také by tnacilo kin
uutí kupní Míly jejich mzdy o rrovna
tak velký obnoa
ZvýSiti útraty a živobytím spoje
né je snlíiti bolitoto medy Jtli?e
dřiník vydř'átýdnS I5 a jenli! ži
vobytr-ó výdaje o 33 procent nebo o
třetinu mu avýsl tdy ho mn tím
jeho rntda snižuje na 112 tak ?e má
právé tolik jako by nkute5ný jeho
plat obn&Sel j"n f 12 při neNtoupajfo
cené živobytí Nnl pochybnosti
k tomu ? dojde doMtanemIl stři
bruou menu Stalo se tak už v kal
dé těmi ne stříbrnou mřnoi Zkuše
nost každého národa který kdy tku
sil rormnožiti obéh penř penéci ca
loženými úplné nebo čáteono na cá
sadé libovolné ospnyedlňujH k tvr
cení že ceny lak jintó stoupnou a
rntda tak jisté klene (ve své kupní
hodnotě) iBNtliže v temi nasl tave
dena bude mna stříbrná jako Je
slunce vyjde ráno a capadno u večer
v den volební příštího listopadu
Avšak přes to přese vSechno na
konec budou farmáři stříbrnou raž
bou stříbra trovnx tak krulA oiiteni
ísko námetdni dělníci A konec ten
nebude daleký Jen krátký ča bude
ne jim tdáti že dostávají více penřc
ta týž obnos svch plodin a výrob
kft Maloobchodní ceny stoupají
rychleji nežli ceny velkoobchodní
když nmřlé rotmmžení mincí je po
hádá Farmáři budou oklimáni obu
Isléni a politicky napáleni gapome
nou li že jmou prodař'i nemnohých
předmět ft které vyrábějí a to jen
velkooWdiodními prodavači kdeJio
na druhé strané kupují %šecky ostat
ní vřci a to ca ceny maloobchodní
A co nad to oni budou etraálivé
eklamáni dcmnívajf-li se byť i fen
na okamžik že volná ražba stříbra
bude mtti účinek na clatéceny jejich
plodin a výrobku v Lcndýnéa Liver
poohi Na krátký éas jent možno
že cena stříbra bude pocvolna stou
pati k voli stříbrné méné v naáí tě
mi 1'otna )ko iloupaU krátký N
lo přijití řihennaiiova Aotn n lu
nm Atiak ť bf bt lo ln kr(
tk i ďibl nétnsk toho M í rny
ýroihho tboll frmářtlo byl ťf
lak iiepvlfnf by by V0-ie jaký —
# )ett i rdft poiiobn I řirmsři
I Itlrlil te'ikl U Mina AsAm ]
et své ejbli ilfímáff trhy nlkdf
f I' ho lispoeltill Na dluh sřři
♦ vvk frmáH ellilt spřio úMni-k
řepu Inre to CO íisjkřn j 1 lf bf
i liťll beovnvt onu al v rí by
potltskárnb h dl iita (no řnib kle
run by nebyli seli'pni i#p(itnl Wtří
bffiá ruřftl J' bf t #o]it éfokové
by ni pif kv v leífi wiil Jo
lomil bb ve VÍerh isrntch # eifibř
nou rríňou
Nrl ničeho iprolo heVho ani
tru rrirar arit r niniKMuf ho
M I M 1 M t t
lifk V mnfřiftn 'ánK( pJitti:
hk lit é dle by fetlJml dolary a
riftutbítl lNb')l'ít přolým fínerts
fdm bodfťdfiA míry Je to jri#
háh k oklřmánl ná sý( b laUl
lo il dofuriílik W t- lijl botu blí
ihrii bbatf kdybiltotn rwřll kMí
(i0 didarft AOesrítovýí b V ks se
nelil kdibjrhom v rd m!i to lo
i etitoýrh dolaru (Vtá th Ja jen
klam a fum llobré y neviejdou
nám nikdy ípatnýt b pent
LITERATURA
Ilip'li? jedítiébo Aenko atit-fl
ckidio odlKirmfho éaopitt pro far
máře tabradiilky včelaře a obsc
kal b'bo kdo hkkoli tři ba v sebe
rtenll rnlře remodťl tim e tabývá
vjilo řoříelku VI élslo 16 výpravě
ié i)fiořédatié s dbvyklou pef livo
stí Tn titulní sirMi iaieu s
vyobrazeni býka Wild Tom t pbtne
ne J Er for !kcni s popisem na
strané drahé datový a velmi po
učný élánck "přfzsmovácí mladého
dobytka" podává pétit lom návod
jakým spňobcni mladý dobytek pře
tiniu uchovat! ode v Šech škodných
vlívfi j řiťhodo a tmny pfce Ne
inéné užitečný jfit článek "eno pro
kóno" který právě v léto dobé přijde
rolníkům vhod "IMeuunitba" j
název dalátbo clíitiku ve kterém po
dáno jest asi stručné e co rali
onolnl pěstitel uooytha ua pntm
místě na mysis rolti muí chce li se
dodélati úpéch5 Dále nalézá st? tu
Slánek popisující slruénó cestu do
Malin t Omihy % krajinu kolem
Market Lake kde prúvé zakládá se
éeská oxada
V lržnfch tprávách podán jest
stručný ale důkladný přehled trhu
obilního i dobytčího c Chicaga
Oiuthy St Louisů a trhu bavlnéné
ho v New Yorku a New Orleansu
Každého i neodbornlka eajfmati
musí malý sice ale velmi poučný
článeček o vlivu dusíku a drasla na
vývin bavlny provázený vyobrate
ním fotograf snímku o výsledku po
kusu ve sméru lom i xpcrimenlálnl
stanicí v Alabacufi vykonaných —
Seti osimli — Kokotice ói povácka —
Nauka o pěstováni chmelu — Kte
rých živin nutno pfkdé dodávali —
Jaký jest prospéch hluboké orby
Semeno — jsou dalSÍ články t oboru
polního hospodářství Nelee nám
tuto podrobné uvádtHi ob-ah pojed
náni onéch ale doufáme 2e již r pouj
bých nácvft dovede si čtenář uoiniti
ponudek o důkladnosti prospésnosti
a vcssnosii jich
Čtenáři ce státu jižních nalétnou v
''Hospodáři' též své vykácané místo
vedle pojednání pro né užitečný h
která do jiných odborft samostatných
cařadéna jsou V číslo posledním
nlétá se vyobrazení a stručný popis
praktického secího stroje na bavlnu a
kukuřici vyrábřného firmou li F
Avery k Sons I'ícní dávky pro
dojnicí obeshujM slujky a výtlsčky
ce semene bavlnéného výhradní pro
Jih na cákladě konaných pokusu
sentaveny byly
Mndroxloví rolník ft v némž uvádí
pan V Chládek pořekadla a přísloví
českého lida seUkého k hospodář
ství se vztahující dospélo k mésfei
líjnu
Jslsn řisJdSls!lláíli)b řtsjpoao
nejilíolt riMílí V 'I-"dáfiM jst
iijlsté 'Kovorna" k ! ksl lý r dbá
rttet mAN se láratl ra lu v lálsf -toilsrh
bospodářskýchi sjmena
ohledné nemocí ilomáfli h ivlřal do
ebáií řiá dotny i joftfi My ro
nejlépe (odpovídán) pře lply Ukft
lány Jsdna laková odpověď k
rá tai hránl draliiMenný ku dobytka
má fenu fířsdpfitflého e "ll'p" M
10
lei 7i 7 mfatrb tob(d# tni n kf
spo'řsH bylo j'I íodpovi láfio
m d-uii
V mUktřitvI ntléiá se itjbuivé
pojfflnéiil o n# Irs no érn kle
obsená mábi líiámém spfto o stlou
kátd máli immd jroudrt viluidm
Vidlejil příjmy fomerov)" j#t
nátev výUb I řsí l ktsfott ) ř I n I
írkým lnlítetm při pfiiežitotl)
Ui' ín slálnl výtivy f (řiitaie před
nol i W líervsy b' s te l
"Omaha WorliMlsraltN" IJyl 1
pře Inálkt velmi píiuřni v Ml (o
sfaviiso byli řiiilk5m přeu on
jthýih tlál domávsjí kal Icroř n
lim ís insdbáJI Irfdiaté i Iroj
VtdteJMcb plíjmA jako drftbsžnictvl
včelaNtvf pétnf ánt diobného
9 Ř A t Mtti I 1
octne iteear leiii cianea in ti
přréte a lél podle ra 1 v tiéni i blaže
ných ta uchová ifétil ftj příjem o
heikou sumu
V od lélenl ivřrcjlékafokém naléřá
n pkrřoání pojednání o vyráí
ká h ta povrchu léla
Znamenitý česko-rmerický včelař
pan J II Jatek s Prahy Tx po
krečuje ve včelařskétn oblélenl ve
s%é'ii dokladném pojednání nade
psaním Třípévek k dřjinám a
vývinu úlu" Tentokráte dokladné
probírá a vysvétluje práci otce mo
dtrntho včelařství Diiertona na jeho
vČhlasném úlu 1'ojednání prováre
no jest vyobrstcnlm
Htrana redakční vyplnéna jest 33
drobnými tprávami a úsudky rclak
te o i&diých cátežitostech rolníka i
stavu temědělckého vftUvc se dotý
kajících Hedakčtií úvaha "Jesté
jednou výitava" jest odpovědi na
pojedránl pana V Chládka c I Z
též v tomto éísleIIosp" otiSténé v
_ _ f
nimi pisatel navrbule aby Uesi
nebrasltí postavili o přišlí státní vý
stavé v Omate samostatný pavilon
Hed "Hosp" nevěří v moínosl
uskutečnění této myšlénky aoJíivod-
ňuje svou pochybnohť pálnýrni d&
katy te své vlastní tkusenosti
ULroMtred strany 303 naea se
fotografický snímek nového druhu
broskví "Nebraska 90" které byly
panem F Nedčlou i Crete vypčsto
vány a na státní výstavě v Omate
dostaly první cenu JeSté nikdy re
byly lak veliké broskve v našem etá'
tu vypéitovány
"Zihraduictvi" redigováno jest
oraktiekvm odborníkem panem F
i #
J Oléanem což téí c výtečných po
iednánl natrno iest V tomto čísle
0 #
jsou to následující: Úprava vína
hrocoft — Z výstavy LýkoŽrouti
a kůrovci [s dvěma vyobrateními]
České hospodyňky mají též v" Ho
spodáří" své místo a odbývají tam
pravidelné scbflte v ''Ženské Besíd
ce" v nichž rokují o svých táležito
stech Není tomu dávno co caveden
byl tento velmi praktický spfisob
nájemného se poučováni žen do
'Hospodáře a dnea těéí se té nej
vřtží oblibé Členkyně ce viech
končin Hountálí berou na cábavně
poučných debatách těch podílu i
poučují a radí se na vtájem jak lu
kterou práci vykonávali sdělují si
jak které pokrmy vařili dčli vycho
vávati trestati s mužem jak jednati
a po případě i jak ho šidili Besíd
ka stala ae nejoblíbenějsím odbtrem
v "Hospodáři" pokud se Žen českých
na farmách an- i v městech Žijících
týče
Dopioy poněku I pokulhávají ná
dedkem pilné jesté doby pracovní a
v posledi (m čísle setkáváme se pou
e a třemi
Konečně jest de drftbežnictví se
ALLEWS
Lu ng Balsam
iM
ochripifnj bolení v krku ki
icl zápal v krku souchotiny
modrý kálel záškrt
t flnkiije hr H4 (tite 11 fini e-lliUfá'
eMIímw n'nfÍM tnlnl ijsiílmésl
IUU krev a liJI ilráMirl sslrssé
#rir
NEOBSAHUJE OPIUM
t li(bn'ei pábn
lit HÍ Jt lít lide MlH'ení rid
rtřMfUrřfte tirt l)i fnlprell sflt afl
b-t Urý t hlliy b k
Vilchnl lékárníci je) prodávají
íláuky l'ed hdubft v holubní
ku — 'itřikoánf vjer karhnbb
vi doi a in s!r'J 11 o olpoyřď pani
Jus Cbsliipo'aéh'1 k hp I pani
Řifráeka a ftJnuUho ř v níml
hanil novou iektu odu Herouři v
Minnevité 't Cbibipký vyvřicl
to co an A ifrátiek l
Ztá!fJ pořirti"ti riotuboje na
bílka vyhutiiNlva " llojnláře"
odbérati Iřim a ne premis a diplomy
Každý předjí tuti I M rý neb nový
obdrží ta 0 centů doplatku následtt
jloí ieMutna
ImpokTiVamX a Čřrii
i Mák frsiiroiuký modrý I0o
3 Zll bruiíívické20o
3 Kmín čcký £ío
i Majoránka I&o
5 1'etrJel k řenovH 150
HIU hlávkový 16o
Skmbna mMÁvť
7 Cibule vdká ''rritetsker" lOo
l íteikvička ranná rftžová 5o
U Okurky nakládačky 5o
10 Itipa nakládačka egyptská 5o
11 K tj jihl Dwarf Champion 5c
li Mrkev krátká sladká lCo
13 Tabák Invanský 100
14 Stu (At-ni na kttj 10c
Obycejuá ct-ca těchto semen $140
— Následujících dvanácte diplomů
uděleuo bude čtenářům "Hospodáře"
1 Kdo sklidí nejvíce ozimé pSeuice
akru — 2 Kdo sklidí nejvíce kukuři
ce z akru — 'i Kdo sklidí nejvíce žita
- 4 Kdo sklidí nejvíce ječmene — 5
Kdo sklidí nejvíce ovsa— J Kdo sklidí
nejvíce bramboro — 7 Kdo utrží nej
více peněz za bavlnu sklizenou z jed
noho akru -8 Kdo vypěstuje nejtěž
SI šestiměsíční prase — 9 Kdo vykr
ml nejtěžšfbo volka ne staršího než 3
roky — 10 Komu dá kráva od první
ho června do prvního prosince nejvíce
mléka — 11 Která hoapodyně dostane
průměrně největší počet vajec od jed
né slepice— 12 Čí letošní hříbě bude
mfti dne t prosince největSÍ cenu —
Diplomy provedeny budou českým
malířem a budou obsahovali podobiz
nu odměněného u prostřed jeho jmé
no a všechny podrobnosti daláf Di
plom tento bude pěkným obrazem a
ozdobou každé domácnosti Budete
moci býtl na něj hrdými ! Zápaste I
Nenathlel patent id léky— Cbieaicolll
21 května "Ml—Xcniívidíl Jsem vždycky
viechny druhy "pHtentních lkft" ale
Jsem teď Jiného náhledu lotiz pokud se
tyktí Dra 1'elrn Iloboka V lícté váš
M K Xeleon 11 nev May ul
Mnozí lidé jsou předpojatí proti hoto
vém lékrm oklumiiiii hyvSc některými
sou nsklonřnl odsoudili vSwhny léky
Drn Petra Hotmko zvítězilo nad před
sudkem a mK-Inlo si přátele c mnohých
Inkových Akarohlídn kteří byli nemocni
s v ncsnézf'h Xení to "pnlentnl'' ale
vlastnický lék s neprodávaje lékitrníkftm
Místní jednatelé Hohoho prwliívsjí Xe
ní li Žiídného ve vašem okolí piStě na
Dr Peter Kahrney 112— 11 1 Ho Hoyne
ave CbicHo Ul
Chceme
stálé pisdavaia 15 00 I více stií
lého výdí lku denního zaručujeme kaž
dému kdo phvcine prodej našich vla
steneckých náboženských atd obrazft
S Silheniian dep P I
St Paul Mínn
- í
ť
"
-i-
u SŤ-
i- -
♦
f ct' 'i
}l
(''
!'
-
' ' v
Lť' v '
i Sr S 9