Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 14, 1896, Weekly Edition, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Kilo irplíl jř il I4lnti t vjín nvrt iii
z nuíieilujd li h
Hfjlllt feske iaHké Mi) a N hrU
Vlakerae řřiMl velká lilu lni (! B4
f 1i4 tu etra Uié w rl„„f %tim
aká m UM M4 f 14 0i arami I krfk
Upadá falieai J t i k I tkM na
lilky iMrlf k4( kniha fle
4 4MMáh ltn 4-pwi amrl k4
ke Joba Clark RI4lla J-ellnknlka m
Irleb alr-aWI t m tkftit vohritml
I Maxi 4 lVr i 44jfn J-l t c ¥t
atll aebMaa t aVplaUk l f f nalf Wni
SfSaftat Mrk ra 4 plel I J lm JI
ráatlkna Vyple-ena { Ijflrel reill abnéU
jw tí4 aa ir tik a ekv-ethj i lok
anka rVnarl padlll )aU tnuéhUM
Um AefkréWjlfra 4rea vitálním Mírnila
14 koaa afinltl
tlliu
Prcmie pro nové
Nivf iU'))Mtllrté mohou vyvolili mM
Hiiťli jťdini i
Vflný lid tlk rom o p4iMil J-OU1
4 4liwti4bo mmaanultr Kuirtna 8o Ull
irin (' w
Ililá Hora itb Tri iu i iMrni tii ri-k#
roaila l dijla Imkfrti m lk Hu--Kk
Udttka KalUliba tfl V h tfriMr 14W
Oraa II 00
Z Črft olrotO Risáa frneonu4h's 04
droko t '-Jl-pllrb krtmlDlIoIrh ronii")lacl
rBmwkel) Xarltra d Mobi1Idí Ulltina
4 Tta
Xllotlnf Jill lkf a dot rodrulirl rkooiU
k koranUio prtno" Uudilf Julnf roulo t
doby a44vti4 41 lty lili tiraa Ona ftdu
Krřly Amcrirké nW 2 baiii) aa 4
HrsBáeh Jidn dlki román 30 vld k a f rl 10
báanl I4l4akl pouřneh 1T llTotpHi fnlnlch
ZajiaU najlepál odpornča
af kaJandáře tohoto jaat
la aťkollr aa tiaklo kalen
difú pro rok 1800 dvaeat
tlalo byli vo dvou měaicich
vlochny roaprod&ny a jo
ti lakáakim viam nabylo
uoího vyhovétl
Jest nčkterý kalendář více oblfben?
Cona 50 ct
mmm
wa
Nn proti oj u
AUG GERINGERA
150 W 12th St CHICAGO ILL
a o vfúfh JwlnatHo řattoplsíli „Svornost" „Aniorlkiin" a „Duch faNii"
FRAZER AXLE GREASE
Nejlepií
na světě
Neobsahuje
petrolej
t nijakém
Cspůsobo'!
7trit4o "TUP CDA7CP'' Jlna airii voru a iMlrolJvoa koloma na druhé a
4RUSICJ I nt rnntCn t)Jt4 la KHAZKH vyilríí třikrát tak dlouho Jitko tato
Zanechte petrolejová Uoloninzl
Ilakapajts lidaoa Jlaoa aaltl (ipnolne and Itf llablf Frar T krabicích plach kách kba
tkaeh aoadkith a aadnob Vyríbína a hl t4C rl-kal 114 fialo
FRAZER LUBRICATOR
koup) iilchoilriik'd
plynoucí ZmiDta a
Ob:-5nákr dělt aa
DŘÍVÍ
Přcdplaíccjtc na ''Knihovnu Americkou
pouze $100 roéné
h priMinf rd irm mi ni vl'r některou
iriMill inil!i'h :
The Mery if lloht fiih AMil4iny
t Ml nl t 4 iiiinii pMnlitťa or
4i 44H ri„ii kHmki
! f Mplatiť l4m M 4 Tl M
rraa't III P UKuhflu" H4tl 14
torfc 441 tt 4 411
4o tr(nk
4nkf( l4 t fl tm lihl rl!
44tI k l Wl I Mllk n mt tlo]l
4olř ab -' C- kramll t itntllk Tl
i Ulili kflli ijjltij J 'I w í - b!
t : M řf 4 flu i- intr' -l brnlMx r 11
tik I h i ! I f ilJjia n íi J-
lvlriHoil k l UI lřy 4!'y k4la fiřmi4n
I # i ( trmil (! l in t i ln řt-a1
Um (cliui n li-n n řchn l(it t fti r il 1
(l-(Uk 1 Mt V'iv £ 1 So
iiiiÍ4
předplatitele pouze :
Imkí Ji-ilnti t v5 uvfdťiijrli }riiii f
ii4il'lnjfclch :
krnlaal mr1fkeh )-)lrb andhliial M
atřnílcti r4nkl a )lnrh vobraMiil (!' l
raniíh 4a dlM roma II řobrnfl
iiirldk homori íri m uul lofuokl
Li1 iILA JI q o
a 6ah i binho rlaíbo HUr4rnl I k ' 1 o krátil
miaitrsl éUaarky I báanl JO podolilua laob
kmital r Aairtc a 34 r4Ulooa t Ivridalob vy
CibraMhl Jlnjteh Ctrna II W
AmrHrký Atlaa 'aBiick) otMhajlol
oipa Hjrtjnrieb HUll a aii7 rl-oh )4a'itlU
rjt-h iHii V dtkladai vaibi (lU lim f lkob
atraa 0 aa IM
MílpS lllixtťllá Bi)rDjeh BUti (aoHcká)
rtlkotl 4M1M plolc! 7kiu)lcl brolc -eb
okwi ta vlub aicit a vlaobny 4rátjr ai do
Iatn4ka OI)JÍJd4 krimaki en 100 I
r v
lll
KALENDÁŘ
PRO ROK 1897
JIŽ VYŠEL!
Kalendář pro rok 1897 jaat
dvacátý ročník a vyniká nad
vltebny minulé) má kráaný
titulní obraa cáatupců jeda
náctábo ajaadu 6 S P S
Hleďte
dostat pravý
USel H vám
vydání
a práci
CO 1149 suPprir st (iiirago111
THE UNION LUMBER CO Winona Minn
řrodivl atavcbnl dřlrl a laajíl i filmo fannrrftin ni-b Jlnfm
aprbm a hotové Klrma tato nri4lti k truatu Z4lrlo nám
wfpottf k ndhadnutl MAJlcta koupili drir! tak lacino lako jr
litjljn kupujftel
o naáeni Uatu
Wt anrlf
iUN'in ur nuriira jriuu
ÍPRAVY ZiHRANICHf
TMAUlVWlCKť
Jtr ulin tíréjřt intjíť I Ná
rodních blat A iioaUrro aemeký I
iij zemM v pondělí dne ft říj
n v rraiA
tt Hira roipuílfn i nová volby
(oIIJvti IukIoii dne 1 li-tjjulu
l'r Wektrlf bývalý jřed-"!!
uliprukMio miiiiatcratva vťnipil ]i
tAlal alnllij atl a iptlnoJou
atifrakého aprivntho aomlu
Hytlř 'ilfki mlmý (í lce r
koufkých 1'olikA mum I au vid&ti
jtftaobťof veřejného a v irlamtitf
ponívdl ( liluchl
tunjrr vyivin lyl n nou-
boj liberální m poxlanvem Mireu-
therem
i
hritrnit Irttrhii jenl hájil roku
1 M' 1 blfInoa I ftMl rotl IVuaftm
tcmřet v mřulo onom
Cur dli v Pařili kd mu nvlíe
né obyvateUtvo připravuje Jednu
ovsci ta drahou Slattioalnt ffts
carova % Veraiaillu do 1'ařlle byla
triumfální Mnoho ceremonií au
odbylo
J lil
' ' ur p"l('
DOVÍIIIU mOaťJ
i&kladcí kámen k
v 1'aříii Jenž tione-
ao Jméno Alexandra III
Var daroval 100000 fn tik Ů pa
ríJskýniehndým Var odóí1 svou návátlvu v Pa
říži přehlídkou vojáka která netka
la ne a úplným zdařen Car vyalo
vit Hvfij obdiv a uznání kráané
armálS francoutikó odpovídaje
na to při banketu na pfípitek přeni1
dintftv zmínil m o přátelHtví obou
národa Kovnřž projevil car své
uznání nad vzorným chováním ne
obyvatelwtva které tachovalo úpl
ný pořádek ač ho HUtisfee vSude
bylo namačkáno Mikuláň II
jenž po celé cen ti svó Evropou byl
umlklým a jevil tnámky tádamči
voHti rotťliřál e ponřkud v 1'ařííi
a na jeho ledové tváři a laHinaSilém
čele bylo máti chvílemi unpoko-
jení NavMtívil též brob Napole
cnfiv u něhož postál nčkolik minut
pohřížen v hluboké myňlénky Na
hrob Carnot&v poloZil víupo t kvč
tin a nechal ihotoviti vřneo te da
ta Při prftvodu vojenské parády
veZena byla též deitet mčsícft Htará
prvorott ná dcera carova Olga kte
rás návodu služky pooýlala lidem
hubičky což a Francomfl vyvolalo
veliké nadnení irní obecenstvo
jakož i veřkeren tirik ]nou s návité
vou rnakébo cara úplně spokojeny
Rotné přípitky carovy sjednaly
mu všeobecnou obliba Okolnoat
že car jeví neobyčejné přátelství k
presidentovi a k předšed &m obou
snémoven považována je ta znám
kuje car souhlasí s republikánskou
ústavou "Figaro" prohlašuje že
mezi Francií a Ruskem dojde k
mtimnějňfmu spojení které usku
tečněno bude později y (Jhalonsu
Jest skoro jisto že car navštíví
Paříž ineognito na jaře Když
vlak vezoucí oarnkou rodinu do
Darmitadtu přijel na hranice Fran
cie loučil se prefekt departmentu
na posledním skvontně ozdobeném
nádraží s carem jménem Francie
Němečtí strojvedoucí vstoupili na
parestroj a vlak se samovládcem
všech Rus& opustil republiku írn-
coutskou Časopisy a obyvatelstvo
[německé nemohou ukrýti svou táíř
a zvláíť tal uvítáním cara v Pa
říži a praví že Rusko páso veliký
podvod neb tančí na oko mezi Ně
meekem a Francií zatím ale jest
v likýrr přítelem Francie a nepří
telem Německa
tSHatek prince italského prin
ceznou Helenou černohorskou od
bývat i se bude dne 21 října
V CaHhnuU činěna jsou rozná
hlá opatření pro případ nových
výtržností které lze očekávali kaž
dým okamžikem Město nalézá se
ve stavu obležení
1'ortit řiD-lovollU bjr lor Hpoj
HiátU "lUřiťřoři" 'roiiltiU kr
)itiUmp Jt JUto 1 Mílo ao vilíVliUVÉ ťlMf 4 IIVIITÍ
Itk na rAtUk H-ik kteróniohíe:1'11'"1 '' '
' 1 11 1
lopuatltl aby ftf kUrá riif válet ná
loď byla pMn ďi ISosporu
'A 1'ttrohrtfln oztiamujw se I
baron Alexandr Ueilnill Uylleic
brmdt jmenován byl ruským mi
nistrem vnitra
hrl llirtryt jenl po íila l
slonovi stal s iiáěelníkem angli
ckých liherálf) vrdal as vůdcovství
strany poněvadž jak udává dostal
se do sporu s většinou striny aut i
(Jlidntonem samotným
Wnjlrrnm výprava proti Maceo
vi do Pinar dl Rio potkala se s
reidarern (íenerál Melguito jen!
Jako vojertaký guvernér provincie
vyslán velitelem proti rebelskému
vftdci poražen byl ve třech bitvách
a ustoupili mnael ku pobřeží táro
ve A s pluky Prancese a Iďrnande
ze Toto odděleni utrpělo děsnou
'nrálku Zdráva o Ion řiltl
do psláct juko dynamitová puma
Wetler takátal i tántupcnm tím
dridských časopisu telegrafovali
pravdu a tiskový censor má prt pu
sliti Jen ty nejmírněji! zprávy do
Ameriky Celá výprava španělská
poslaná aby zničila Maces musela
se utéci na pobřeží pod ochranu
děl válečních lodí Maceovy voje
jsou výborně vyzbrojeny a povitalci
bojují jako lvi V těchto bitvách
stříleli povstalci to svého nového
dynamitového děla jehož výbušné
projektily působily zkátu a zděše
ní v falách španělských krom té
okolnosti že vétiina HpaněSu klesla
pod sečnými ranami což svědčí o
řídkém hrdinství povstalců
Z Hananif se oznamuje že za
jatci jsou v noci vyváženi na moře
a topeni Z Cattle Morro a Cabu
nas zmizelo za minulý měsíc 83
vězftft a neví se kam se poděli La
barrera chová v zajeli pět mužQ
obviněných položení bomby pod
hlavní plynovou rouru babarre
ra hledí je donutiti k přiznání
trýzní Dává jim totiž k jídlu
suchou tresku a žádné vody k pití
Jiné potravy nedostanou Zemrou
hlade řiiiilnu lí mm tilr&hati tfittt
solenou rybu Způsobu toho užíval
prý Weylcr v Barceloně a vždy prý
měl žádoucí výsledek
Na Kubě svedjna byla opět celá
řada srážek s nichž dla zpráv z
pramen fi španělských vyšlo vojsko
vítězně Naproti tomu povstalci
jsou přesvědčeni že dobudou své
vlasti přece jen konečně bi obody
Z ostrovů Filipínských dochází
pro Španěly smutné zprávy Tamní
guvernér ohlašuje že bude potře
bovali nejméně 20000 mužft voj
ska k potlačení stále rostoucí revo
luce
Arcibiskujt % Canterbury E
VVhite Bensou primas církve an
glikánské v Anglii klesl raněn
mrtvicí v kostele když s modlil v
lavici Oladstonově a za králko na to
dokonal
V Ucuaihmt zvolen byl generál
Altefaro presidentem
rředdci anglické církve vesměs
považují ideu papežovu v jeho
poslední bulle vyznačenou za ne
uskutečnitelnou a nehodlají ani
dost málo pracovat! o spojení se
anglikánA n katolíky
V NEBRASCE
IIcn Čeněk Dubas a Wilber
nejlepšf řečník český ve státě řeč
niti bude ve suh&zfch jež se budou
odbývali jak následuje:
V Omazc v neděli dne 18 října
o 3 hod odpoledne v síni p Jos
Havlíčka
PAN JAN ROSICKÝ
redaktor Pokroku Západu sútastní
se schflzí a bude řečniti:
V PniEfUP v neděli dne 18 října
Ve ŠrhuylťT v sobotu 24 října
V Morae IlIuiTs v neděli 25 říjJ
ueské rernbliKanske ům
I 'r'iiio4'iií i'H'í
- t-filViifillfl
rttavi-rií doeíiiTio ttlfvátifm
prs' Sarsapahlla
Před ftťkollk rky následkem
přilirié ( oiorri(iti k o hodu t Iravl
in4 tali7 ((Irbln H-iiUtMI jsem
alftl Jfn nervíiafiím nebyl Jsem f
stivu vř řmvit p"'!rn' rilf iťten
svfrn a libel tiktovaly en u mn#
příznaky řouřiit liti Vyiilil jrm tři
láhve Ayei' MřMMnlU tv mftj
se poal ihned b píili a váha mol
povoliié vstoupla od slo a dvaceti
pěti do dvou aet liber O I té doby
užívám lék tento se svojí rodinou
kdykoliv toho upotřebí a teííme se
všichni pejlepíímu zdrsvf což přičí
tám účinkd A)r's Htrsaparilla
Soudím Jo dítky mé byly by ote
svého ztratily kdyby nebylo Ayer'
Hsrsapanlly kterou nemohu dosti
vynachválili"— H O Ilinson postov
ký a zahradník KinardV S C
Ayer's j5i Sarsaparilla
'itatá obdrlrla inadalll aa av4tov4 Uv4
Arerovy pilulky iiietřl lékařské úřty
frank K Hltit prodavač
Jtnk II mt ptoá ovcla gn mii
John 11 liliu prodnvaS dob vpř
Kterýkoliv i iilrti praenjs v á)mo
avýoh !rákttolS
JOSEPH BLISS
kuuiisiónář se živ jm dobytkem
ínloSlS EsrhaDKtHIds
SOUTII OMAHA - NEB
VSeuiolná ptt víuuje aa vlem táaylkám I aitay
latoiain ťflwů Vaie Jaat
nctlví Udioa
Níapoaifita éiaio iib Eichaiw Baiiding Honth
Omaha Neb
UVJ
roste stále den ode dne
Nové nádraží
bylo právě postaveno
Na stavbě nové
obchodní budovy
právo započalo a
Kiitolicjltý TÍOMtel
bude v brzku pontavcn
Knězem kostela tohoto bude rev
F L Rs-bHteinek
Železniční npolcčnost vlastní ně
kolik set akrft dobrých pozemků blf
že města
Jest to kráoá příležitost pro kaž
dého Čecha který si přeje tak uči
niti k nabytí farmy mezi svými
krajany
ZDARMA:
sírované spi
sky podávající úplné podrobnosti
vztahující se k této osadě zanlou sa
všem krajnnam zdarma
DopiSte na
1IOPEWELL CLARKK
po knmlaař 81 P k i) RB
St Paul Minn
ant-u na
James Kluzáka
Tl Pioneer Press BIdg
ST PAUL MINN
DoSHULENBURGJex
Pan John Vacek převzal z ochoty
jednatelství naíich listu a jetopráv
eěn nás eaMtupovat ve všech záleli
toxtech týkajících se našeho závodu
Vyd PokrZáp a Hospodáře
yf P"-!