Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 14, 1896, Weekly Edition, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    PO K KOK NÁPADU ~4-
5Í
Nfiitetký Mhhl A smetli dobjlek
7 Indinapo!is s oznamuje: Dle
Vleho koná nSmetká vláda toho času
na vlsatnt pěsř vjí" třotá?il o frt
volním slavii ameríekěho hovězího
Joby t ks snad Km úmyslem In Jej
I dovona do Německa opět vyloučí
Htátní sJravoltiíťk úřad doaial oi
nřmeckěho konsuh v Cinriniiati při
pU nml Jálá o zevrubnou
tprávu o tom zdali a v Jtkm rozsi
bu tuberkulosv inexi hovězím lly t
kem v Indianv nvdtyluji a jaká
opatření proti tomu byla uěiněna
zároveň ae konstatuje I něimrká
vláda lonskěho roku tyhU ře
$400000 k vyblateití léto hify v
Německu
(levrlaml opět t Wlilnřl'Mii
OJ 30 června poj rve zavlál v pá
tek zase veliký pnpor tia I i f !' fi do
mě ve Washingtonu a ohlásil '20000
vládních úředníku a klerkft kteří do
ivých úřadu popícbaIi i i-rc-í-lt-nt
vrátil déle nvýi h 101 denních prásd
uin v IJuzíard' Uay M Clovc
Und a jeho soukromý tajemník
Thurbtr přibylí do Washingtonu
10 minut před 8 hodinou rsnnf v
soukromím vagooř který byl připo
jen k pftlnořnlmu vlaku newyorské
mu a hned po snídaní odebrali se do
Bílého dotnu Zdraví jeho je prý
▼ýtečné O 11 hodině dopoledne
konala ne pravidelná páteční schůze
kabinetu Pani Cleveland va a dlt
kami přijela do Washingtonu v so
botu večer
Volby v Georřii
O volbách v Ucorgii Jř-lujt se t
Atlanty: Kaídý kongrennl distrikt
ve státě je demokratický Před 2
roky docílili popu!:(é v Georgii
96888 bia 6 při pon!ední volbě do
cílili populisté a republikáni dohro
mady méně než 85000 blasft a to
píttt jen pro jejich guvernérskébo
kandidáta Wrighta který rovněž
byl poražen ale přece o 10000 hlasů
ka předu popojel 20 okresu které
roka 1894 byly popnlistické mělo
tentokráte většiny
Loupežné přepadeni
Asi 40 mil od Santa Fé N M
byl opět poštovní dostavoík zadržen
zakuklenými lupiči kteří rozřízli
poštovní pytel a jeho obriah jakož i
koni vzali a sebou V dostavníku
Žádní cestující nejeli Má se za to
le také doHtavník opačným směrem
jedoucí byl vyloupen a že lupiči jsou
titíž kteří nedávno přepadli vlak
dráhy Atlantic & Pacific u Aibuqu
erque
Loie Enllerova pfijde do Cíny „
MLa Loie" nepřekonatelná hadí
tanečnice a nejnověji také Kneippi
ánka učarovala starému brejlatému
míatokráli Li Hung Čángovi když
mu byla v New Yorku v hotelu
Waldorf představena a kozobradý
krasavce který prý vzdor svým la
letům je prý dosud čímsi jako "la
dykiller zaslal jí pozvání aby při
jela do Číny uspořádat mu ivláátní
představení Slečna Fullerova po
ivánl to přijala a poněvadž její my
šlení je výslovně praktické hodlá
a touto návštěvou spojití velkou
uměleckou cestu řlsí středu (jak se
Číně říká) a slibuje ni od toho skvělý
úspěch VSe to vyšlo na jevo když
I FuUerova opřena o rámě svého
malého právního řitt-Ie Abrahauua
Ilummela nedávno přestoupila práh
městského soudu newyorského aby
ae zodpovídala z obžaloby kúrou
na ni vznesl bérec John E Kllerd
Jenž chce na id nedoplatí k gáže i
obnosu 11200 (ze zkrachovHcé pol
ximní saisouy v (Jardeu Tbealra z r
1893) v připaiu tomto není ještě
rozhodnuto
Rodinná tragedie
Z Noblesviile Ind oznamuje se
Z tělesné choroby sešíliv zabil 30letý
41bert Brsy zámožný fanuář a veli
ue zbožný muž sekerou a břitvou
vojt ebof Oictého synáí ki Kurii a
dvouletou dcerušku h luu a podříz
i pak sám krk Vše to stalo se mezi
pfHiioťf a itrein Hrsy byl jel t a
l%ť klyl strsilívý řin byl dJvet
ai zmřl po nlkulida lioilinádi
stih! ii linMsnu knif ne dva i
oněch bloikydí direbákn kťfl
řeiiirslnA jakmile í nJi vtiftui opět
peníze byly vyplaceny ve hře hned
t o vši eko připravili j hlodětl co
od vOitein Ijebylo smluven' Indiáni
j loiil vyhnali s 1'rrry O T„ k do
právě s výplsU a venku nado
smrti je ubili
Soiý lrt
New Yrk Sun oznamuje Jo tá
slupcové britickih kiitalil!i uči
nili opít rátný pokus skoupili iimj
tek viech továren na žvýkací hbák
ve Spojených Státech aby pak n bli
alvoříii tabákový trtisl Vie co do
končení celého kš fiu jtst J-A tó na
závadu zálelí jk s praví ve zdrá
báni se jednoho a nejvétšlch továr
níkn amerických udati určité cenu
svého majetku
Velký požár
V městě Cornicg M mil t&padně
od Cresfn Iv zavládlo v páttk
ohromné rozčilení Hned po zátce
ní pokladníka tamější národní bati
ky Cole a následoval požár který
způsobil na $200000 škody a strávil
Ý tiejlepší obchodní čtverce a jak se
praví vražda jejíž prý cílem bylo
páliti jistého neznámého člověka
'ři požáru bylo hojné byéo v lidské
podobě v práci takže bilo třeba za
volali milici
Dob) tří král zavražděn
Wyatt Williams bývalý "dobyičí
král" dobře známý v Chicaga St1
ouisu a na západě byl zavražděn v
Arimore I T od polukrevného
ndiana Bud Walkinse 'o hiozné
íonbě byl vrah polapen a uvěznín v
Ardmore Vražda ta rpůsobila veh
ké rozčilení ale věc bude přivedena
před soud takže není m obávati
soudu Lynčova Mezi oběma muži
panovalo jakési nepřátelství a Wat-
kinH praví le WiHiamse zastřelil v
ebeobraně Veřejué mínění je proti
vrahu
V Mckiuleyho
V pálek přibylo do Cattonu zvlášt-
nimi vlaky 7 delegaci navštívit maj
McKinleyho Krom toho byly v
eho příbytku umístěny zvukonosné
přístroje elektrické které opakovaly
domácímu pánu hluk chicagského
ohromného průvodu Telefonní spo-
ečnost zřídila k tomu cíli zvláštní
spojení mezi Chicagem a příbytkem
McKmleyovým vtJantonu dráty u-
stily ve 12 přístrojů na zachycování
zvuků Mezí delegacemi bvlo velL
ké poselstvo bývalých jižních konfe
derátu V sobotu přijelo do Canto-
nu 40 zvláštních vlaku které přivez
y hosty z Iowy New Yorku Kentu
cky Pennsylvanie Michiganu Indi
any lllinoisu ůlissoun Zapadni
Virginie Anrylandu a Unia V
pondělí přibyly delegace c Itoscoe a
Monongahela Valley a Pennsylvanie
Je rád že je anarchistou
Spolkový senátor Cockrell řečnil v
Iodependence Mo pro chicagskou
platformu a pro Urvaná a bewaila a
pravil mezi jiným: Já vám řekni
pani jestliže vl&da pro lid lidu
lidem je anarchií pak jsem rád že
Isme anarchisty Tento skvostný ná
pad byl odménén bouřlivou pochva
lou sen Cockrell předpověděl lry
anovi v Missouri většinu 80000 až
100000
UKOiOÉ ZPKAVY
John Lune velkoobchodník
obilím ve Filadelfii! udělal úpadek
V Corning Iowa zpQHjhi
ohromný požár ákodu na $300000
MinntMotská konferce metbo
dislicko-episkopální církve prohlá
sila se 82 hlasy proti 17 pro při
puštění žen jako delegátek do ge
nerátní konference
} Tnvlrnffi i&litnlin alit a ta
jich dělníci v Pttsbrugu dohodli BeCen kiíbo
Irnnmí ftbUlnR maltr Tn m Též máme pOSUd nČCO fttisku Čí
( a anrkollti a Břnt(m -ni J-
ním mzdy
Ve Wilmin
ton Del bylo
veuym požárem zničeno neitoim
1 t a # atlalř
továren bkoda páčí se na 1260-
000
"
V čl-lfrtiě "Sun lard Oil V
v Jmu Ohio v v ii li I vrlký
příMrol n% překapovánt dehtu 'i
dělníci utrpěli mrti lré opáleni
ry
Jedni za dvou bandito kteří
spáchali loupelriou vraždu v bance
v Shefbume Minn byl pronásle
dovateli svými dohoněn a ¥ po
sledním okamžiku nevida vyvál
nutí tistřclil
IM neúředních zpráv Jen!
došly do Washingtonu l (? vy
dil němec ká vlá la ohledně dovo
zu bovřzlho mas t s Ameriky nový
rokaz jímž se americká maso v
krat icfih i trhu skoro ůplnfi vylu
ioj
Siátní volební úřad v Indianě
roibodl že národní (aíatf) demo
kraté nejsou oprávněni k lomuaby
pod jménem tím se svou kandidát
ní listinou připuštěni byli na úřadnl
hlasovací listinu
Temple Ilouston V)níkající
politikář ve Woodwsr I Okl
střelil J II lenkinse protože ten
ť naplil jeho synu do tváře Ilou
ston byl už jednou před soudem pro
vraždu y hospodě
Hrynnův dolar
IKí9 KE TRUST
"In (4uj Wj iruow" — v Boha dá
věřujem stojí vvraženo na stříbrném
dolaru Ku Brvanovým dolarfim
bude nepochybně dodáno "a těch
ostatních 47 ceolu"
V pohoří Adirondack ve státě
New Yorku napadlo ve řtvrtek na
mnoha místech 2 palce sněhu prvé
ho v této MťHoně
H 18í)2 bylo v St Louisů
před presioentskou volbou regi
strováno celkem 72000 voličfi ten
tokrát dalo se jich hned v prvý
den registrovat"! 80000
Z LealviKe Col srtiluje se:
Ccrneliua McIIugh obchodník
střelnými zbraněmi a zbožím spor
tovním je ve vazbě na obvinění a
kiivó přísahy a jsou proti němu
velice přitěžnjící dákary Zbra
ne kterých používali slávkáři nebo
výtržníci byly zaslány McIIughovi
a New llaven Conn
Za Walnut Grove došla do
Sacramento Cal zpráva že se tam
zastřelil John Miller jeden t nej
zátnožnějsícb a nejpřednějších far
mářů v okresu Sacramento Před
lety byl Miller tajemníkem "Fi
nance A Contract Co" (nyní "Paci
fic Iroprovement co") v San Fran
cisku byl propuštěn a pravilo se
pak že bude stihán pro domnělé
zpronevěření 1800000 nedošlo
vřak k tomu
IIoHpodíír
Hospodář není časopisem který
po přečtení se zahazuje nýbrž jest
listem Kulou cenu uaj:cím Ita ly
pokyny v Hospodáři budou právě
tak dobrými a včasnými za 10 rokft
jako nyní Máme posud několik
ročníku Hospodáře s rrinulého roku
ročníku V a léž jeílo nějaký ročník
I Kdokolivěk z čtenářů by neměl
tyto ročníky může sobě opatřili rá
zem velké muužstvf poučení objed
nánim sobě jedroho i eb obou a nich
Bel °d P0Č4tkU rOeDÍk0 1?"' h°
přijímáme objednávky od čísla prr
ního Kdo zašle ♦ 100 a bude si
přáli ročník běžící od čísla prvního
bude mu vyhoveno th
Adreauil viechnv táailkv ledno-
: m - _
duse na: Hospodář Omaha Neb
immm
mm raa f
w v At a i es
PII 1 II 17)
)%k„ ImMm rokffiilsk 1 10-s kln)ei nslm r'"í'ť'"im pUhnf Mf eli
f)m-n knih Ortu-m vyMř hn hJnJl " r Wí
l'llt I tinrf n h Mf ktrrř rrfllll im rok liiř B JMl sn h rtf ) f lni fokrtik
hpiilii Kitihovmis sn'K lt Knlliovi hud'fi'n ku H" 4lwlujila prtmli-
phkmiis
iurniii ln klnUf na tuk
AnflCnlřtArt u) kitrř kWrtím řoki-m
inii iř(fiml lr'tilmi IhiJii niíflfh I láitsvních flínkft I fiis m eis
i- r M OhIIHk i M"lll Bsrsl Iullaitr it
Mu jo itr ( Kle
áruUtvt nllra Afrlkr !odlr II
Jřtll lrol Ckudoba tU 4i1ra K
torna pFlVtiajr Jma BMkjr "Zl elrbík" ni
lAtt AlUa řoa a "Zrtdnl ttie:" Cl iak
flU ¥ stran Osa )
ZhKřln a Uka (LCrliad MMori
Rnnita (4 Arn DindaU fl í Bofl U
V ilrnn On SOa
Iteaedy slovanské Wl I a 1tí atr oba
bo Oooloa hlat koiáekoa pi Tia
llalhai ena SM IU H a Ul tlr oUala)n hlt
povídka i r ll! Jidy od Marllvtkljbo a
potfdka Htmotatk NlklUt od Ubol iplaovtula
(V díla II I0 Oba d(ly l laba viiaai do
broinad ta J-doa prarnll
I hrám matky Hl v Tařižl iu řm-
rnlda 111)111 dlvíe eUiaakt Romia svato
inlmlhoupUoTiila rikl IIoo MUUIitraa
ona too Tajemný hrad v Karpatech
Velapostavý riaáB od povfataabo rutamioplaca
řranonMkta Ja'a Vrrnaai 1OT atraa Caaa V
Oba tyto romány aa adaa pn-mli
10 pfllntMd ValHpoalaý řomín vn třaoh
dtlMib ckI Váa Vlíkai 470 Talkych airan Cana
Bu o-ntl
f 1 ii r H f a-
ilětlictvf Azíék&V roniáa ra tlvota na da
lakiio táfM amaríeklm va I dilseb SI1
T Dopl"i BIS i'lkoli itrao Ovaa COe
Elita a Vter!oo blitorfrk román od r
Hlllé Cana too
Nebezpeéné tujemstvi nmo a anaii
eklho od Cha lU-iula cana V Tajeilislvi
zločinu na l'rter Square romín a angiic
klho coaa 40c Oba tyto romány aa Jednu pramlt
1'isně otroka n)novl)tl bitntoka di Sva
ťplaka Čech kUrel blbém I m lelci fo aviia
tvJHI dokals ae ítyHcU vyaánl —Tajemný
II rod V Korpátecíl román Jol Vernee Oba
pliy }"dua pmll
Výborná knihy vycházející nákladem
rok se předplatí zdarma lež prodáváme Jo a sice odběratelům po ou cteen
neodběratelum po 75c Mime na skiadfi
Itoěnlk I — Dvi tr román od V Ž
Svarcova — Tyikajlrt trnf nim kruh rodini od
Lad 8lmá?kov4 — Balíím jtfi ilomtl a radvti
I od Hed Br-merov4 — Jetana i Rotmilála man-
trika JiHKt s 1'oiUbrad od Lnli3k4 — Celkem
leet evakl o 12M atranich
Itěnik 4 Teti praví rorqán od M Zoflc
ávareovl I d!ly— SkjuUki Koch román od Eral
liarl)Kar4 Kurllnove J díly Calkem S avaxkl
nbsabujlctch 1044 airan
aloěnik 7 — Vlwe avHmvt román od
Viol Vlřka tretl vydáni S knih o 9H4 etraoáoh
ftoěník 0 O ilivi ktrtcV loatin od i I
8tnkovk4bo 1 díly — A%jž+ IfirnthmM lil
UjHcky román od loň Podllik4 Zdily — HU
ni dtn bletorlcký obraz od Alolae Jlráaka — V
dty i maUU mitla od V Lallckl Oelketa I
v uk i obenhojlctch KXtOetran
itoéllik 10 TrMti Hvola rm4n angItck4ho
cd Vil Makepeace Tbaokraya Přel V K 11 u
rek t avak4 obaaliuJicHi 1004 atraa
Itočnik II Jarulav Šternberk blat román
od ZoSw Fodllpakl avarky— VH ani' román
od V Luilcka Javaky o lkfm 6 ivaa 1010 ttr
I toční k 1H — Ntfktim ivldka od Alolaa
Jlíiikn 1 avark-(emlY od Kar Svitli —
U Kaaťk eakrovarrit povídka od kf A Blmá-
Cka 1 avazek — HUdnJtj tbr bomorlatlekl
povídka od Elllky Krlenoborak4 — Prohni
ieU-y ad Boleny KaalUcki— TtU povidle) od
O Koatlrk4bo — Celsem S ivaaWI 106) atraa
Kočlllk 10 5aHArada román od Viol
Vlfka tvntVi-Oratři aovella od ftimácka 1
avauk Cclkt-m 4 Takl 1104 atraa
Xř iiz ii 6
Pro ty z na&ich nfedplatitela kteří si
obrazu vesměs snímky nojvyiccnejšicu prací mistru a aice: i
SSnATlMA eo preiull obdril př-dplatlielá
a mino to kw-rykollvllc a
Kolumbus na královském dvoře Špa
nělském safmak inam-clUbo díla aJvytoi
aljllbo řeklho mallfe Váelava Br4(ka ktaryl
obraz lakoapea byl nákladem 104000 a abová ae
v ktftrouolltulm ktuaen nati ni v Few Torka
Dála Kolumbova Vystoupeni na ami-rlekaa
pevnina dla proelavenáha díla Vandertyaova
aalaaajletbo aa v kaiiltola ta Waablaftoaa Ce
na bb-a teolito akvoelnyoh okract $100 Oa
Jt-doa prémie aloro předplatil l4m adonaa
Ilottlká SVatba animak rozkoáaábo obra
ra vlhlaeollio amltoa roeklbo Makovakybo
Uitt pl v UrvotUka Oeaa Mo
Jso Amos Komenský podobiaaa vlhiaa-
aábo aaiebo aakladatala moderatbo IkolatvI —
Oaat0e
Ladlmir Klárel varná podobUaa Vboto
viblaeniho amarlckáho avobodáf Oaa 40o
Bitra a Ottjsborgu animak inami
tábo dtla Kaala rblllpoUaaia Caa 0o
ítimské dostihy v rlrkn Xaxlnns
TalaU krar obraa proved aa barvoliakem v
aa aaraUa Oaaa 40a
y:iAitiA
lsT J-l l ručník lil ňrvélf loliito klln
ir'il lllh IjoiiI Awrlkán leal Him
ITrll á 1 '
17 lir Cn
i Ossdnnu slupnu iIpmUt
ra
la 4
' -
ens V Obu iiilif J'in pffu
Děti kapitána linula Jedea i ajl-
Krk a ae)ioatvJjll-b rBiá4 Jalla Vera a
Ztailml TU tlraa CeaaaOaml
1'sinatkr éekýrli emigrantů Vyal
oaadl rilf k pltlhevalrS a Cacb So ABiTlky l
rlvodal ipla p Tomáie (apka f plvodalail
Tynhratealrol Obaaha) I0S atrea vál Tlo
Itukonlsf kralmirorskf a zelenohor
poatavoa pMalik' a alrk od t A OIIer1oaa 1
0a iihi — 14'Ai'llnský kovář blaafl BVa y
plaka Ceoha 4odnIm Bkoaika ikonSk-7
vnaim vrdáiil (lUSS atraa Ceaa M e4 Ét
čch aiallám a JI sa rernJ nlm iprárnlbo dojili
aa 74 Oba tyto (pliy t ledna premll
Standard Cook Ilook Ajiickí kaihaka-
chHřeká obeahujlol na 130 etrenáob taoO aava
d'nl pro kai-byfl a důra Vflml prekUckycb a do
koaelyoh Vt velmi plkna dpravi opnUaai
aeeiítntml vyobraaulml a vleil pohodla 4
retftdlna elotaiu knlba d4klada4 a dokoaela
Jakl a obyčejní prodávají po 1100
Iloliemlan Volce w tl—u (! alii
t"t L cel rooalk II a 8 ro4 1U V
řttl"cb tlehto Jion podoblny: Dr Cdv Orltra
žefle Podltptkl lana Nerady Karta Bavliéia
Jana Kolára Vo ty Mlpntka Tt OndHřka kot
lala J Karla Svat Čecha Karoliny BtlUa Jara
láva VicMIcklbo Jaaa Ilaia Dra Vatatýba
Dra Il rlJa Bobt H Vlekaraa a aknptna
hlavuicb (JeoblUld o feeklm dna v Olilea aa
8v!to4 vyiUvl totll A Dvořáka VJIlaviéa
K Jonále J M Krilovce pt B II t to v 4 a LW
KadliHte V Iioliamlaa Volce alul-n Ja valný kna
dljla ÍHekyob v ť-ii anRliekl a bodaa pra vidy
pvbllkaol vyzuamaoa I pamltaoa a proto mil by
al Ja nyní opatNU kaldy av4dom4lý Ceoa kdo
Jlcb pneud nemá Cana anileoi lloo
LibuSo jMiskytuJcm třm kdož na cely"
následující ročníky
Kočnik 20 — Wiv od r Horitaaa
Z oj( gaUri obráiki od V Baei-éaaavika-j
kého-Vili tátky román od Hofla rodllpakll
— Chlumy pokoriki 6ruy řry pmitii aepaala
V Lallcká i avaiky —Roman na btjitU a apo
mfnek na poaldul vilka raeko-taraokon aapeal
S r Uller Calkem knih o 104 itr
Itoěnik 21 StUU román napaal K
filmafek — Krmbf a cVíjr naiaala Tana Xa
váková — Vtmtki eraea novela od BottePod
Upaki — Mni ryhnanci blat povídka od Joaeřa
lirnnna — Knikm newL Banaal J kf Hovorka
— fWkHni aerfm araabd ň lili atreaách 4
Roěnlk 22 — Mnik llaUlmrd romiů od
Váo Vlika Z aky— Cím irde tim jri ikřtHl l
povídka od í D Konráda - Kttiinp a wy po
vídky V Lullckl- KnOta frídrk od K V Kal-
aa — Vfetmi vila povídka bor od Venceelavy #
Inllrkl Celkem 7 avazkl o 1304 atraaáob %
Itoěnik 23 6nl jntrt román mladic
rdon od Váa Vlfka 2 uvaiky -ifneyil Olator
tt román od Žofla Podlloaka avaaky— Mmd
pevUtkl od Boi)-ay Vlková InnlUckl— Oelkea
7 ivakd llSlatran
KOČnIk 24 ZMr povídky i malomleUklao
llvota nal T Barttea — HrUkí trlf od T
Bratovi — Ur4 Uttoriekl pwUSrt t Ut poriata
loaU Jos Branná — Slavín iakjtk dm podává
Tar Slováková DII L od acjatarlicb dob do':
rnovazroaeat národa Smlráho % avaaky— Z
tvila pr tvtt od R i Kronbanra — Oalkem 7
avakl jlUJloIcb 1144 etran
premic
přejí okrasu pro dum mámo bojny vybCi
velkon a plkaoa podobltaa fa atoKIal"-yka
náaladajlolcí obrail:
Kristus před Hiátem a Krlstos aa Cal
Varii snímky obrnit inainenlUlio díla vlhlaal
Bábo malíře Kankaciybo oba va avttlotlaka
velkoeU oba dohromady za 44 aaotl
Napoleon na bojiftli n Frle dlandu aat-
mrk zaamanltá malby vlhUau4ho mauN Kata-
aoiitera valkoaU JlxlS palcích v barvoUaka -J
Cena 40a
Návrat Napoleona i Moskvy Ffekráan
barvotlakový obraa předelavajlol aproatfad la-
poleeoa v í-Ie řady dáatojatkt v poaadl řady
vojáka a aa nim aářt hoHol tfoakva Hejina-
manlUjM to dílo íaamenlUko malíře Mela
ntara OVaa Me
Z Výstavy kont Snímek nejznamenitěji
ho obraza Boay Bon hen rovy Oaa 40a
Ca doplatek 40 rU aabti(atl s
IlDS a ZiŽka kráená dva Utofraoaaal
obrazy přdatevaJto éeaká vaUkány Ha
žilka hodíc4 ae pro spolkové a veřejná ml"~
aU Jakoá I pro rodiny Cana aa oba 11 —V v
aa prémia ta doplatek 40a V '
Has před koncilem kostaickýaa í~'
mek díla anaineaJUbo amáloa Váa BrudU
Oeaa ll00-Oa pramic aa doWaaak 44a
íi'
i s
'i
%