Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 14, 1896, Weekly Edition, Page 10, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1'OKWOK Al'AI)I"4
miily bý I třhotář-j f niffch po
Mk4řfty li I který he preeotat
U iamétr4řl eriatei4 fťnfní fi
## aby ři#Mhjipttl Ma ly? Ty iMt
i foM ftkonf lt len ťMftý fit
bidnon smrti ale rol h'if 4i fM
diUfine jfitll pak rtril #t Iíhi tnfll
pliMíloatJ k ty Mlanl poHltého II
fobjll f Ulil etihaftohf J(im
tté? Mm tu i ! tni n dál
rmnutit atým ř#jfm4n w Hjli
jame Jin (')ti iřtiní me
Inftii 'li(f i prošli Jm éiat
tšte fiiifitt kir"tl ji
Plrdbl i ktlfý V ofáike n
Je Wfl }-fft'Jf jÍftir I Itlí f'Nf
!of Aří pr i dlalkf anb otevfnf
mlneitn ym rniuly aiMbřo loti
lmebiv#i ho lli n4a k I pt4f
Jak le bedam tolit dptir#i "J4
tolřro ff abe jkr J#rm fl tlee h
fj-íiit" A % Ihljl atojl
k ti -i(ifif)íi vlibímit epfetme
pak Mprtt lm r t firr#urni4 tn
étylfn! Uij byb poktlae" tle Mda
n4rw dároa'i Jaítí ťfi atéi
Véd Aftif-nKM
(rife Nb ťilni r r knke
Zápalu "'Mul I )" fllm
řfale í dne M rn# 1414 lfib
pitMtl r řrjfiftíf kt-rý fhufokf
lačník ratfm řt nik ( rte iilaiia)
nebyl te Wilher vyií Lnul 0írrt
přllelíčku 1 povím ale t uf4rn le
přehlédne Pan líniffcý kdjlM
il te Wlibf ř — 'ří(r Lidu bude a
Di In piroatovatf — Jaký n Muk
tropilo tberrnatvo a jak nnř byij i
Jfalého ramrn# adí!etr t til id p
II (au — Jet pro st ý KtinUfil)
který mrtvil "U 4 e Wiilr
(o ti Mi k ImIu) Jřitř rulij tijlo
bj s 4# nřeo tfo riřl otjíf jný do
byuk" To Jt doii iuUf dfiku
í tu o Kel rřkdo vítrnfil trojili V
1U jJ ©iem tilethli U jak?
přejete vědůlí vf k lulbim "Tří
teli" 1
(ZASLÁNO)
Omiha fi Hjna Il6
ťtěpá redakce Tok Záp:
Doufám ie nebudete tak mI'i
cky atranniití a popřejete ve Va
ím Hitu raíitta tomuto ia!4nufitb
jeat to v lájinu velice dftleiitém
Jent to otrantt va£eho redakčního
řl4nku te dne 2 října pod ohlave
ním "Hanebné n4iiíH Cténá red
P Z Předně Van opravuju v od
badu dřlnictva v naíí Smeleovní
je iam?f3&no pone kol 4 ntl a ti
jeitě plný řai nedělají délalo jich
jak Vy ud4v4te ale od te doby co
n&e vlála okradla rruítním Sher
manová a4kona tLa dčl& polovic a
o dettet procent levnóji Ale teď
k véci CténA red P Z todpo
vřnte n&alcdovní ot&tky:
1 ) Dokažte kdo mk naie írael
covnl pokčnot ololeno těch víc
jak 200 milionů ota ttřlbra
jak velké mÍHto k torna potřebuje a
jak dlouho to veame je vj robit
totiž t rody a! na hotové stříbrné
bary Doof4m 2e ten V4Í tpravo
daj vševědoucí ť a! divno vyíeni
cbal A nyní to hlavní
2 ) Dokažte kteří dllovedoucí
byli aroauméni a naSí pole5notí
aby délnictvo doh4neli k pojpiau
na lietiny atříbroébo klubu
3 ) Dokažte který dllovedoucí a
nařílenf apoleěnoati poručil dělní
ku že nenmí noait McKinleyftv
odtnak neohceli prici atratitnub ni
ji udržet
4 ) Dokažte jakým apSaobem
juou sde dělníci ikraoov4ni o av&
politické pr4va neb avobodu — a
kým
5 ) Dokažte Že jen ve imelcovně
ie iidi na lidech více pr4ce a a tile
menií plat a v jiných tov4rn4ch ne
0) Dokažte jakým apfiaobem
dílníci ve imelcovnacb a atříbr
oých dolech kde jejich liica tií
cfl by měií lépe když by bjla pou
te měna alati
7) Dokažte že děli vlo dě'nfkQ
uvé živobytí ni tlatě itk na atří
bře I
) D ikiJif a l má Italu #p IA
nM y atřlbrné doly i kt#rýi h wy
! Ie rnN aprarof 4t4m
f) Pokalte ! tiyrlim tnf 'Ml
ftfrl ve lfřilflo n4íh a V il"l h
hUIÍÍII nb blopltllk l)!lyby'a
vobotnl eibmifri4 rM atřlbra
I lUtt f přfnířd 14 k I
10 ) l'lil mM jik lřrilfoíH
nMt MÍtot kdl Imde atřltf
ý tíh dwl lííln
II ) Dokth j-atli aiřl
fný trvt byl fit AJmt dMIrtva
é( ntf ytnin je e4 1 Ie U1
tlila přMl' atřfbfo kupovat ttt
vl dílny dM#i rml a il
nU lk4 t mdt 'lllfllkt
mllaf al a ith mil h'-nít l
bfarilťornf? proto je ta-f ksřn
ikn řd l''tWho pMhllka ktrý
Iře b4 jaitk rbraet aneb od y
kfmfi(i Jíd4 H řt 4n in # t
I 4jf thj i4j#fn rb mjtkf fltif
t0i Tl V 'A bi aafMtl a
t)im !4ftÍrtfo ttin l eo ptřibj
a ro dllaf hn yontutt nrjti4hi
lamřiílc f# lkUřv
Í lín4 řl Pok Zip romyaUu
i la anal Ii4jlm raM pitenot
f)#b jojl radiant al Ii4)(n a4m
Ih a apřdudllite losťí a dllňl
rt i a pftl ít kAm tia e4a
mi října oYrffJňný je plný tlí
nt iti iitfhiní a kuna jn Va
Irb i o itikího Iir4me ro£Vl ho
-řb!itijfi ia mrtkoa hi a kora
en Valh umíní a propoa abych
nelhal tel rutufm dotnat Ie W-s
llřyae dub" byl v ne lřll dne a7
i4řl ia'ol#n a ve lřtd(i kdl byla
klobovnl ach6ie íítal přea 150 cle
lift kteří ae řani přihl4tli a iod"fMa-
libeie táeho niailí proíel cbóanl
ktří jaté byli k Umu [řinic#ol
voI4m k VAm: Vyatate na veřej
noat a prJiIíw Ie bylo na V4a
n4i!f ap4ch4no a veřejnoat VAm
bu ie aa lo vdřěnou
CUr4 red P Z s lavii je Vail
i4aadouj jen a pravdou ven! tak
douf4m Ie tento dopia neodložíte
a budete nuceni bitodkladnli v
plním tnřní jj ovtřejnitneb ne!4-
d4m nic nal aby pravda na teřej
noat e doptala
Znamenám ae v 6cL§ aa drahé
apoladílovedoucf Mat Votava
3017 So 10 at
Pon red! Jeat obySejem kaž
dého aluáného cbiěka který do
láduje ae poakytnutf mfata v kte
rémkoliv čaopiie ta jakoukoliv
příčinou aby íinil tak aluině Od
atřlbrařftv jme ovíem dAvno odvy
kli jakoukoliv aluínoal oěekávati
a proto ae panu dopisovateli nedi
víme a jeetliže uveřejníme jeho ta
aláno ae víerai urážkami jeat to
en proto aby každý ta ctenářa ae-
inati mohl že atříl rař bet urážky
nemůže paáli i kdyby chtěl A teď
k dotatfirn pana dopinovatelo
1) Jeatliže o tom neví pan de-
piaovatel nenáaleduje t toho že by
tomu nebylo tak Kdyby pátral
ku příkladu ve adejží celnici tedy
Uy ae dověděl mnoholi alřlbra
apoleěnoat která jej taměatnává a
hlavní jejť ařadníci přivetli a pře-
otal by ae chlobiti tím co neví
2) Myalíme Ie akutky mluví
aamy ta aebe a není potřeba do-
katovat Jenom ten kdo by byl
n roturn padlý rooH byte domní
vat! ie jeht to pouhou náhodou Ze
blavní podílníci a páni dllovedou
cí jaoti jedné myllénky Podle
ovoce jejich potnáte je
3) To Uk to by tak hrálo! Je
doat na tom kdyi muaili odtnaky
proti avému přeavědceBÍ odložit a
teď bychom měli přiapívali k tomu
aby byli vyhoštěni a práce!?
4) Kdyi jaou nuceni dělníci při
atupovat proti avérau přeavědčení
ku klubu tedy jaou tkracováni o
tvá politická práva a my ie oaobně
přeavtdčili ie tak ae děje Hekli
ame jii minule ie oviem dllove
doucí nepřijde k dělníku ani a kla
ckem ani a revolverem ale dilník
ví doat i detře co to mámená a cc
ej očekává když ae mu předloží
iatioa a jeat vyt ván aby podepaal
a kdy) by tak neučinil
Míllo
in il bmiitn
) K j ale kf4te alt
áli jame !lf'itf n( íMhlkl tf
lt ! 4 fa 4 o I ttUU 1414 Mm
iW Um b fi' Ol ďtnlh
I jieýiH dllfi rn ť-li' miII)
i'a$if& pUfti p#ille ee'l ttn
plt řrkl řld' ří kn Mil th
dllalkl lamí n l' irnt ií
mnohnli imtt te Aniefí nvri A f
) Nlk'íi eatíi'e řnítii poela
ilať Itaptibik4ek4 atrint hi
lni ilafoti atřlbreoi I paplromu
tak jika m4me tiofhae plné ho I
aoty a atji4 pany T je M
braři ektl řnlft jdn'H df-ibl
mine aiřlbřnn Klrl a1ti
máni jká jat #y atfH I ♦
eanl jtkofi mk a ta dolar vy lítaný
kotpl dílntk tolik ro kepie n
ní Klyl b'i'tma mlt vU' u
řilbí atfílra bid platil atflbrrá
mana 3 l il í toho to it(4
i alřlbrný ddr avotmdfit finý
ob tflf dlhlk jan pol ivlo ♦!( li pt
třabno nyní koilpltt můf A jfatli
le nobu Ie pak Íai4t iholmltuh
tolik dolřS atf brnýcbjako do(4tá
teď dobrých ledy bude p IHt#
mida jeho anílena nt polovicí
7) Kam a tou flintou? VJeh
hattřft dohromaly pracujících o
dobýánl řudy j-at v celých íp
HláUt h 141017 kdtlto vlech p"le
midoti tamřatnaných oeob rdinélio
taměatn4n( je 2J7ff)oou
8) JeatH nevíte le má pan Hir
ion atřlbmé doly v Mexiko ' tedy
voji nevědomoat nenoate na trh
h) Dokátati jame to v článku
minulém a poukatujeme k tornu
opět pod číalera 0 Kdyi by tn
no doatává teď mtdy dva dolary
koupil ta ty dva dolary a lacinými
peněti které nám alibují atříbraři
poutě jen tolik co koupí teď ta
jeden dolar tedy by to bylo totož
nýra ae anílením mtdy na polovici
a to jeat ten proapřeh který by
Vám přtneala avobodná ražba atří
bra
10) Kdo pak chce ničit nějaký
atříbrný trh? Kdo pak je povi-
ueo atříbrařakému truatu trh na
tříbro hledat?
11) Stříbrný truat až doaud byl
na ujmu celé terně a věru mohl
by být upokojen h Km co ae mu
již doatalo Od roku 1879 až do
roku 1603 koupila vláda od toho
atříbrného truatu 460 milionu uncí
atřlbra a taplatila taft $464 milionft
Kdyby to stříbro chtěla prodati
nyní ta nynějftí tržní cenu (S6 cen
tu ta unci obnááeia by ttritt na
něm $100 milionů Co chce atří
broý truat jeSlě víoe? Jeat si i
ílěno Ie ve větéině atříbrných dalfl
lie dobývati atříbro ta 30 centů
unci a ie výloha na dobývání a ta
vení te Žádného a těch dolů v
kterých nyní ae pracuje nepřeaa
buje 60 centů na unci Věděla
tedy imeioovna dobře prod dílny
netavřela Kdyby ae jí při nvněj-
if ceně tavení atřlbra nevyp 'elo
neváhala by ani jeden den ae ta-
vřením Na aproatotu v távěrce
taalána obaaženou kteráž pana pi
aatele karakteriauje nem4meovSem
odpovědi
1 Pan J W Sýkora v Cleveian
dě nveřejftuje ve Volooati" toto
taaláoo: Kudi! v tn(mpt ucele
no k uspokojení rnyale každého tá
viatnlka i ttomyalníka Ie jaem
nebyl nejaem anii budu kandidá
tem pro úřad konault v Praie anil
v jiném raíatě Hyl jaem poaud
jam i lAstano jrn obyčejoým ob
čanem této republiky a co Uký
mám právo hlatovati i pracovat!
pro kWou alranu ta dobré uiná
vám anii bych ntnávai upotřebí
iádati o povolení některého paten
tovaného vlaatence v tomto ohledu
lir V
jednu nob
a aá
1 1 1 - 1 1 - ohni riMii vity
lí - li l"fW )' l f §lmrm ♦liřr inHlnl l f""t Ji i
_ - TI ! J
♦I fa tlKf tfNl
l(i(e ( M
ti k u li n u n ni
— V Ofd f4tfan bjiN ÍIihU di
iíHfc!fi fiMtfmliaJtfHio ae Mm lart
řftu
— V flneitn Mfi4jri te atřii
2" tjřitnl ajr'f avef'iererleký b
V lietí v iiw I tifMiijane
Ota'iilia xiliabf lamnl 'iítf a t rt
— VVa(iti #mld a jíl bu haalký
aUř řřn)írf W f laflft a řivř ra
kttena edaitiká attikaka
— V ílnřk!!! altřajt wtiotfifrl
dna 11 října !4VMÍ t i
řtf "Vlhraý lanlrlM
V Arti !'(( nul v 4tfk
piiii(vií vtifka Wllllatn f'teman'ina i
i4tiřllin toru a arrifl bila ikafiill
b-ti
_ t ' llitliYilla f U n f it ol v nlerý
řl riiravii4fi atnlny 2#'at f Václav
Klfrliiiar m ltll ae na fi#fn rt
pitU a pi a(xmtn Miny 4(railfiit
') ll riiftvolnit
— V TM tl'ij'eii fiil#l v
nor! tit'hwt MeKlIlapa a rl tle Juk
ItW rftrntio riMilt iiftuimfm dlouho
pfnfíky ílnaíefM
— V líruno pi(4l4ii btcle v aobotu
dne SI liliu tamní aeliiliimi atllnt
fiillira vrtkolrpý plaa te rt-njnlrl na
I a v alnl Jut HUtáa lira
laliftjau liiuie etlfeiiltu
— V North 1'lalte mti4jena v pá
tek tttava ratiMinotaeí kteroiil rná
itnhj liýtlrtiajf jednotlivé apŮadiy
a plmliirmtl TuviMlf(iv4n( jiikoí nJl-
tek jakýl t toho farmerti vtplýv4
— V Ilralnard vyatěcrn byl ve
řttrtek katollrký koatel av Trojice
Olifmly vykonal biakup llorinciim
Miiroln jemuž iillxtuliovell niel
jhiýml I páteři Klein Žalud a Koutek
— V Iieljfrwle pflíel v ti(ek k
amttetnému oraru 1) Mouk pil mlá
tícím atroji ratnfatiiaiiý Zachycen
byl totlř řemenem a t!o kohi vtaen
při těmi mu nohy na několika mlatech
tláuiatty h Jinnk ohmoMiiy ()
uzdraveni jeho ae pochybuje
— V riattHiuoiith rnliAjena v i'ile-
rý okr boapodářaká výatava a rtía-
Htenatvl po celý týden bylo přehojné
Z programu iierajfrnavěj4í byla atíe
defnl politická debata merl ex guver
nerem iiHftlm Crouuaem a I) Over
meycrrm i Khiiaua
— V Lincoln odbývána v úterý
atátiií konvence atřlbrařakých lepubli
ktána kteréž eučaatiiilu ne pouze ne
patrná hratta Btííhraíů Nominováni
aamoatatnl éekancl pro veftkery ťifady
státní - na lístek volební ne ale aotva
as doHtanou au nebude ne jim k tomu
doatávatl K)třebný ioěet podplafl
~ V Hhelby vhnipitll m ve středu
po 1 hod ranní neznámí dosud lupiči
do tamní banky roztrhli dynamitem
nedobytnou'' pokUdnu a po otevření
3KK) a lupem beie stopy rmUell TéJe
noci vyloupena byla banka v Clatouia
Gage Co a přea tum uloupeno
_ V Cbadroii odloženo na píání
vĚecli třiiiéř právníků taaedání kraj
ského Hondu až do proalnce a sice
atalo se tak následkem — politiky
Agitace jest totiž tak Hlínou h práv
níci ae obávají Iq v mnoha případech
následkem různosti anjýilenl politické
ho spravedlnosti avěřencům jejich by
ae nedostalo
— V atátním blázinci v Haatings
přišla ve středu o rlvot pí K Falleyo
vá t lilue 1 1 111 která Již hí r im
chována tam byla Táž pokusila ae o
rilěk t cell své v 3 poschodí se nalé
zající spuStěním ae po pokrývce t
postele a dopadnutím na zem utrpěla
poranění lak těžkých ie jeStě téže
noci ducha vypustila
— V pátek veřer leěnll ve Verdl
gre p Čeněk Duraa t Vlller a úča
stenství bylo prý značné fteě jeho v
zájmu jwctlvá měny sledována byla
bedlivě a ač byl v táboře nepřátel
ském po většině totiž mezi samými
střlbrařl přec důvody jeho uznávány
a mnoho nových atouiieiiců Hctlvé na p- Pal lou seděl nái čeaký
měně získáno j Kothachitd Myalím ie mu to mno-
— V pátek řečnil v Clarkson p L ho nevonělo avšak co pevcý popo
J 1'alda v íájmu ayolodné ražby stH-' kril oIi hořkou jInk ?
bra a Jelikož žádného atříbraře vňl#c ' _
tam naleznoutl nemohl musel být J'íí io no° do Uvy bJ ío
pokojen tím že oliecenstvu předsta "pravedlivym a tak atoji nyní
ven byl rlafalem repukllkánem a br i na naší atraoě"
Ui) krav? [IO
a ' ' -
t-% "ta!
eMriafMe f ' % '
IftMIII tl
i i! ii„ „-„„ „
j jahif rkťioiáiifi hfln fiti'rřilvři třlďe
' 1 li I li 4 lil
r"'"l Iflf "iFřn iviir- Iffff?
ié ii'iiljř iiíiMiij{f
— V llMlnatd nliéi v pátek li
lam jiMi h'liiy fauni pkn ne ff
'iiiil iiktadnv lamnl inkf a Jan
wAfMt pnkMitfka M# btr kf kte
ří íh rftl bylll Jal ro dekovali
Ie km len ae nardařll Poktadrifk
nlftiil (itil ininl Jlinrh hned
a iiti(tntil ro y i býtl htoMrf
př' tirfml rVlrar bna dfl blfifcf
apéehnl (M UltfH byl f lni amfoře
tá tahle tito na ttMk ae dali nef
Jlrn v tom Mťránloo if( mohlo
Ll„4 # řt
iifiiií Vimlli tl)rHI Fifm
dyld týittť fin v fi(rtiai aal v
l'třřnl K)ikini toloio padlo aa
Jame Hí3e a ')(i Maaooa kleli f
{ o ve WaliKi vyp4tr4nl a fatťenl
1 1 II
— KařftiPř Mitk bydlíel Itedate
ko Wtaiifun ptfpndfn byl v aolmtn na
M'á!í''l trať i 'birkwm kdyi aa
půl druhé míle -l diifnova atho ae
tiaVnl (ri rtttil ktall patrná
téddl le lýl n(e fa teplový do
bytek atrlené acUiti vere Mull měli
mky na olllrVjl a vyakoéltle ae
zadu na tňi tihf Mirka penoh a
peiír lnu iMleJmtill V lápane poda
řilo Mirkovi Jfduonii t uMh iiiankti
atrbnontl a !! miUo nladiim dané
ho wKttilo ae Jcité thol dne tohoto
zatkruntl
V neitřll rn!p poalfelen byl v
IIiimiIh v JMnnm rielealnéin itotní I
W Wbeeler kterýž v Ornáte) hlavni
policii "duble" iiiám Jrat ajil několi
kráte pro vloupáni ae za mřížemi
aedřl Wbeeler pohádal e tam a
kamarádem W Ionardem kterýl
též ptlllá dobré pověatl neKjžívá a
a když od něho ae odvrátil byl do zad
střelen IWanění Wbeelerovo jeat
amrtelnýui a pochybuje ae le by při
životě zachován hýli mohl Leonar
dovl podařilo ae (ipr-bnuiitl a dosud
dupadeii nebyl
— ('tenáll naSebo listu rajlsté pa
rnntovati se budou na případ krajana
Morálka t Itumlioldt Neb který! aa
pted rokem stlžen jsa plÁtělem mě-
chýre močového a nemoha nikde úlevy
naleznoutl konečně pomoct lékařské
v městě našem hledal a upozorněn jsa
na dobrou pověst dra Ilolovřinera v
ruce tohoto se svěřil l)r Holovělner
po důkladné prohlídce shledal že kra
jan tento trní třemi neb čtyřmi piště
ly a že jedinká cesta jakouž vyléčení
dosaženo býti může jest otevření
dutiny břišní a po rozříznutí Jater
odvádětl moč pomocí trubice po tak
dlouho dokud by rána zahojena ne
byla Tímto spflsobern léčen byl
krajan Morálek po celých 9 týdnů než
co vyléčený z nemocnice propuštěn
býtl mohl Od doby té nebylo o
krajanu tom slyŠetf až teprve min
týdne obdržen drem Molovčlnerem od
maiťelky krajana dotyčného dopia
následovního znění (Jt pane dok to
re Nepsala jsem vám (mí dlouhou
doby poněvadž jsem ae chtěla pře
svědčit jestli že neduh manželi mému
se nenavrátí Nyní je zdráv a vesel
Přeji vám aby věnována vám byla
plízed veAkerého českého obecenstva
Odporuč ují vás každému kdož nebez
pečně jest nemocen Se srdečným
pozdravem znamenám ae II Morálek
Dopia tento zajisté mluví sám za
tebe a Čtenáři naái z něho pornatl
mohou na koho v pádu potřeby se
obrátit!
— O vfsledku Hlříbrařsko řeči d
Paldovy ve VVilber píAe nám tedea
přítel na4 ho listu následovně "Ve
středu mluvil tde pan Palda tmu
alra ae přitnatí že náj "tde nemálo
potěáil neboť i někelika nerothod
ných uoinil pevné tlataře Učinil to
tvlážiě potnámkou: "Frmáři ne
věřte le budete muset platit vaše
ruorgiče bnad kdybychom dostali
volnou ražbu atřlbra Svoláno by
by bylo jednoduše tvláámí taaedáaí
v němž přijat by byl zákon tak tvaný
n 4tyrJ roky h)]o odročeno" Zrov
'Ji
f(a