Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 14, 1896, Weekly Edition, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ZÁ
PO
KRO
PADU
WeeMr MtHn
OČNÍK XXVI ČÍSLO 10
- T J ' +
i Noni
poutíivňišího
románu
- A nožli
f Jiráskův
"{'nojvótši
: 4 historický
i spis
"Mezi proudv
joho
spadá
v ř1r-n
ř 'předhusitskou
í teay
iíojdúležitůší
'10 DU
dóiin
českých
de
' ivšemi
- úhlavními
"UóieDisnvmi
- ' -tó
doby
': seznamuie
"nás
T f A
- spisovatel
V ftfrál
{Václav IV
i j-ížka
Iv Hus
- litokycana
ioma
~ m
-ř Arcibiskup
i í a w _ i" y _ _ _
jan zjensiejna
' a ]iní
lisou
-účastníky
déje
r __ V 1
milovník
: v- zábavného
'(čtení
'5ísti
y 7! toto
V:eledílo
iSešit
'i!rvní
: :rávó
' (vyšel
1 ise
' jDchotnÓ
v '
na uKazKu
%:darma
CC
dyž
se
'Áoněj
' 1 požádá
-4
pod
adresou :
knihovna
''(Americká
{J 1209 a 1211
q Sofl3th Street
7' Om&ha
%Nebraska
OMAHA
1'nlH M-!
linii rif ( m kfan f ti Milnf
Mylo nlilMo W IIMirkf
(!K kfhři N w Volku íitulii 0 I in
fřti!ii t !) Mniiii liami j) V lo
mu ťiMii itiíult MoiiikI Mii
Hrnuti'' Mnfn A'n V Ufi ilm
v' (lirlioly krtím') luloii
naiií ve tulikíiti lf řřuiii ImJf
! l4iu 't kiv!j! nu
tMi den ilo h Moinfi íftfií tlili
jncr CNicU r nnívk4 fli'ifitiniř!iť
hIiImjIh liíli ftHvřtifni itlitickým
(ritjufřin j%k ý c' kly v )vn Moini4
Si&trl ri'jiiltliktii)ký výbor v (-on
niTtioiit j Vřlict' jniitftffi ýnlfl kf m
volfh v 'ltt riial(cli inťlcíkAfli kn
r ni cli řvftí'ili r''til!iki'ii rm ctť'
l-hff a v fitatrií(h vil nou včtíinou
Tajeiunlk ýhorii Mamuti H KUh
vynlovil ♦?: "Xcočtk&vali jHiuu ta
kovího fítť-řHtvf Přetl 2 roky flo
(táhli jme vítřiny 170C hLift alf
to pokl&)ali ]Hniť ta ricjvyiM inoJm'
vltfíntvf H)ol('h4mn-ii na výtlctlek
třclito vřcrpjSich voleb rnňíeine oi"
kávatí mnobi-m iinačiičjSl řtíinu v
den ' listopadu O vAcm v mnohých
mHtcík&ch liríkly velikou úlohu
mÍNtnl rilťJilfifti aiu když hh verniM
vStícko n&U-Jitf v úvahu C-onneeliciit
mditt vydali vřťtAinu 250U0 liUttft
Uť)ul!ik&iiAtl kan(iilÁli hyli zvoleni
vřliinanii nkoro pětkrát tak velikými
proti rokům předchozím
Sťtvall třljnl niiinliiHt l
V úterý vjčer uveřejnil p Arlhiir
Siiwall demokratický knndidit mimo
preoideuHtví itvnj litt jimž přijímři
nominaci Ukončuje jej nu ti jiným
takto: Zn&me dohřn povahu iipami
v uf ml bojujemi' Touiímo jen aby
lid tito temÍ! to pochopil a pak je
ntW hoj vybojován Zi mohutnými
hradbami glatt iuřny HeKtupeny jHou
vňcky obdařeno třídy které kí vy
pÍHlovala jediné ni bepeciié třídy V
těmi L)kolHhetbo2n& chtivohC jou
tam každý trunt a každá MdruženI jo
tam Kaídý monopol j tam vedu
ný nejvřtSIm monof-olem to v5ch
monopolem níly thita S námi při
naem útoku na tyto hradby jnou
vftichni ti netíňtnf mužovo kteří námi
netrpfco nemohou tuntutí upokojeni
a pomřrjr tak plnými útrap pro jiní
a onen vetňí počet nažeho li lu ktftrý
byl obětován maló a řiMnú třfdř
která teF odpírá jeho pokun(Wn o
nabytí nvých fttnrých práv a ttvobod
To jitou vlatcncí i r I0) nepřátele
"nepoctivého dollaru" který oboha
cuje 10 procent naAeho lidu n olupuji
OMtatnf ochráncové d-movft veřejné
mravnoHti a veřejné dftvřry jež obř
tttejni eakatujf aby vládni dluho
piy upláceny byly v penřaích jež
jitou draŽHÍmi tcchkterými dle itmlou
vy vypláceti ne mají ochráncové
cti nérodajichž nejnvctéjAl péci jenl
Htarati ie o blaho vflech jeho obeann
Svobodná a neobmezená ražba utři
bra jet jediným lékem jímž ho muže
přítrž učiniti betprávl dniínímu
truiiti tkáta minuloti st I Z
toho je vidět lm pan Sewill odpo
alouchal ! už pnna líryana důkladné
že véil lidem bulíky na ihh už
trovna tak jako on
Jaii hex nehraný
Iowké tákony o prctjl lihovin
vftbeo "mulctlaw" ivláAiň maji
HOVfc Z! díllilC!
foaŤ Ořřďl AT OWAMA UMIIAMA AI
NEBRASKA VE STfiEDU 14
už mou hiatoril NeM'ené kot
llókřitvl a lempereneUfutvI udělalo
í fiieh právriiekou neatvnřil které
každf duřebUk mht beitřentnfi po'
uJIfHtl proti hotinkjm ti iak Rn
1 4 4 ) i před lákořiern bel ochrany
protož a) aini pornoel nedovrdoti
l)itriktii( aoud ♦ tba Molnea I
vjřieal (tán t pondéll til j len vel j
1 A i I L I I II I
RmoiijT roni'ie v lem piiciiic iihii
Hulit aalonnik otuvřel a tun před
rokem aaVfi a uvolením víedi do
mácďh pinií v aouaedatvl na fiO trp
daleko tak jak toho xákon vyžaduje
Vial ai dlouhou MetW na rAJm
avé mlatnoatl taplatil vAcrky poplat
ky napřid a domníval e le vyhoviv
tákoiiti mlWe obchod avftj dle vierh
předplať provoiuvali Avaak chyba
lávkjl Jeden dotyčných domácích
pánu tménil nedávno avfl náhled a
tadal k aoudu žádot aby Itoth byl
přinucen avftj aalAu tavřlt A aonl
utnal že Koth mual aavřít Mnoho
podobných íáloatl bude podáno ti ď
v rápétl protože domácí páni v ob
chodní čtvrti méata maji ta to že je
aalonáři v jpjich bjinyau poákotujl
Hoth hvávro e odvolal k vrchnímu
Noudu — alo v Iowé je vrcSnt aoud
v takových vécech vždycky ta jedno
ae aoudem nižním 1'ravý Hiát : Aj
ouvej
U MrKlaleyho
Ve atředu byly návítřvou u inaj
McKínleye v ('antonu 4 velké dele
jace 2 t dvou okreaft ohioikých 1 t
1'arkerehurgii VV Va 1 s (íaod
land Ind
K paměti Lincolnovi
V (íaleaburgu III byl ve atřcdn
oalaven výroční den debat meti
Abr Lincolnem a Stephan A Doug
laaem odhalením vojenakého pomni
ku na hřbitovů Ilope Hlavni ob
cliodol třídy byly případné oxdobe
ny a do méata neélo ae hojné hoatf
I'od vedením atudentfl t Knox (Jol
lege UKpořádán prftvod jejž přehll
želi dr Chauncey M Depew z New
Yorku Kobert T Lincoln t Chicaga
S S McCIure redaktor tnámého
mřaíórilku VV í) Cochran aborový
velitel IUinoia Oranti Army ot lbe
Uepublio a jiní vynikající hoaté
Hned po prflvoda přikroteno k od
haleni pomníku Hev dr Kichard
llaney proneal modlitbu načež Rob
T Lincoln a Chicaga ayn tvřčnřlého
preaidenta odhalil pomník a pro
mluvil připadnou řeč v níž pravil
meti jiným "Jedno velké poučení
jež pofkytují životy mužft tdn po
hřbených a jejich kamarádu J at to
že nt nl pro republiku nebezpečí lak
velikého aby nemohlo býti řeko
náno ajednocenoall ve vlaatenectví
Nic nemůže hýli tak atraáno jako
byl útok téch kdo přáli ai tničiti ji
před V) lety Při bráněni jl krev
lekla potoky a pokladna vydala ne
ttmlrné aumy avatk ajednocenoat
byla tAchována a byla hodna téch
útrat V ďiii milovníka léto icmé
neni rostli tu meti útokem na jejl
clHlnvoMt a úlokum ni jjl
čett Jealliže jedno t ohého je etrtá
ceno váe je itraceno co naplňuje
hrdoati z ohtxuntni veliké temf I'ři
obrané jednoho jako při obrané dru
hého mnaí býti obžtovány veíkeré
aoukromé tájmy mail padnouti váe
cky tájmy elranniuké Každý občan
riiual poalouehali ne mudrlantalví
apelujícího na jeho aobectvf ný
brž hlatu avého vlaatníSio avétloml
To tlélali vlatenci v každé národní
kriai attl" — Tato alova by ai méli
vlatlenci kteří repudiacl chtíjí ta
chránit) vlnat ale přeilevalm nebe
tapaati ta uái Po U Lincolnovi
řečnil dr Ib-ptw který meti jiuým
pookizAi k tomu že kandidát preai-
ifno! fiMM MATU
řlÍJNA 1890
tlentalvl llřyan chce vtbii liti v á
padu aiřierit kém (fedaudek pot
vychodil namlouvaje lidu l východ
půjčuje petitu tápadtl a néjikým
tpfliohem ttbetpečnje ai rlk l prAce
na firmách v prérijních Málech
VHecky tápadnl atátjr jou dílem
ňvřfii Zl vypůjčené iienlte vyala
vřny byly drUif méata ttvárny a
ta vypůjčené pinlie bvlo množnuo
mladému farmářovi ktary tabral
čtvrtinu vládni eekce koupili ai evnj
dobytek vyalatétl avftj dum ato
doly a třídili ploly Z léchto pňjče
nýtth penét pokud ae týée drh ale
apoú polovička ! ta tam Dráhy
Alchiaon Topeka t Hnt Fé a
Norlhern l'acÍfio jaou jaanými při
klady jak vřřiteli i východu úpad
kem drali kapitál byl rotbít na dvé
ale tápad přece jen má dráhy lač
ník promluvil puk nť kolik pádných
dftvodfl pro tlato a vyýval
poaluchače aby i laaovali pro Mu
Kinleye Otlava jakou uepořádala
Knox College překonala veíkeré
očekáváni Hlavni udaloail dne
byla řeí Chauncey M Depewa který
byl uveden předaedou John H Fin
leyem Uečník vyložil výtnam dne
kdy před 38 léty korala ae v Ualea
burgu Bchflte a debatou meti Lin
colnem A Douglaaem Tenkrát álo
řevné o poatátoénl Kanaaau ale oba
řrčnlci i lid véd védéli že jde o
velikou otázku evobody nebo otro_
ctvl rotitépent nebo tachovánl unie
V debaté té Lincoln vódoméa Uoug
laa betdéky připravovovali lid avo
bodných htálft na obéti občanaké
války a zachováni národního života
Je to ku véčuó cli a elávě Douglaa
ové že když válka vypukla atrannlk
atal ae vlaHteucem a avému doŽivot-
pírnu aoupeři prea Lincolnovi po
akytl avou neobmezenou pomoc Za
otázky o nichž oni debatovali ata
liaíce krajanů zemřelo na bojiáti
Dva miliony dobrovolníků pomáhalo
Lincolnovi vynutiti alova proneňeuá
v první jeho řeči na začátku debaty:
"My nechceme vystoupili t unie a
vy nerystoupítel" Itečnlk akonči
nadaenýiui alovy o Lincolnovi Krom
jiných jeítč řečoikS mluvil také se
nátor Palmer přítel Lincolnův a
Douglaftv
Volby v Meoivll
V Georgii W AtkiiiHon demo-
krat tvolen byl opét ta guvernéra
včtiinou 28000 hlaaft což je o 0000
hlaau více než před dvéroa roky
Zákonodárná je demokratická popu
iiaté budou míli 4 aenátory a repu
blikáni jednoho ve anémovné budou
míli populiaté aai 25 mlat meti llfi
Přodaeda populítického výkonného
výboru pro atét (iorgii prohlaSuje
rozhodné že demokratická vltétatvl
je vlaatné podvodem a náailím
O venezuelskou hratilrl
Komiae pro vytknutí venetuelako
guianakých hranic aejde ae v aobotu
opét poprvé ta nékolik méaícft a oče
kává ae že projednáno bude hojné
táležitoatl Jtdoatelé komiae kteří
po celé lélo byli v Americe l v Kvro
po laméatnáni ablránlm materiálu k
otátce té ae vztahujícího předložili
toho korniai veliké množatví a velká
čáat toho má býti teti na dobro pro
jednána Tajemník komiae Mallet
Provort aám pečlivo protkoumal ne
méné než 700 starých i nových map
a rotdélil ja v nékolik ekupin k vůli
anaiSímu porovnáni Prof Ibirr a
p De Iltnn i univeraity Hopkina
ovy a úapéchern aebrali mnohé sprá
vy ve VelktS Itritanii Nitozeml
Pan Iturr oznamuje li mu bylo při
cházeno vatřío a nejvélal vltdnoatl a
ochotou když vyhledával a porovná
vat tátnamy brilické
-Mplt rakrnk rt H l řl
Volhy e llrllé
Ze miřá jeř n VfdbAch ve Florldé
tbiaud doAy — 4!l t KI'J preelnktft
— vyavítá Že d'iii IH zham tlottal
2i Ai7 řep (íiinby 77rt a pop'iliata
Wteka ííUfij hlaao Oplné zprávy
:iii z 4r okr uka"ijí že v poméru
k volbám r MVi UfHtila demokrati
cká atrana (lelkfin [tt pr'ent hlaaft
ťrull MraMtil
V Hartford Cotui konala au ve
čtvrteK konvence národních zlatých
dernokratft a bývalý giv Thoa M
Waller mČI při ni řeč v niž metl
jiným pravil: H potéáenlm oznamuji
že vřichfii členové tbdegice jejll
předaedou jaein byl byli tak jako já
vážnými protivníky aocialia-nu po
puliatnn trampíainu Tillnmniania A
lfl-1-íamu chiji gkťi plalfurmy %h
koliv jeden neb 'Iva t nich kleřl
od doby tvého mívratii ae ztratili
zatoulali ae nebo byli ukradeni ne
byli protivníky tak docela rozhod
nými Jame pro poraženi chicag
akých uchvatitelů a jejich populiali
ckých apojencĎ přetleváíui je-li lo
možno ae atrany národnich demo
krulfi mezi modrými a áedými a pod
vfldcovatvím I'almeri a Htuknera
mužQ jichž ai vážíme a jež ctíme
nenl-li lo možno ae atrany národ
nich vlaatencfl z kterékoli atrany a
pod jakýmkoli praporem přicházejí
— není li červený a nema na aobč
hieroglyfy Mi ku 1 nebo podobu
Altgel la nebo Tillmana" Konvenoe
nominovala preaidentaké volitele a
celou etátnl tiketu
Kroniku tiflalomti-
Nadéjná hifykliMtka
Ilicyklová mánie zavinila už mno
ho krádeží podvodu a jiných pře
hmatu proti bczpcčiiOMti lidaké kapay
a lidnkého zdraví Nejnovéjál pří
klad který ao oznamuje z Wichita
Kana je velice vábným obrázkem k
bicyklové "emancipaci" K C Ca
aey předaeda Caaey Mercantile Co
vydal cek znéjící na 480 a peaný
pouze tužkou pokladníku avého ko
atela a ček ae zírali! Poedéji byl
cek ten zvýáený na obnos M250
byl podán k výplat é v bance jakýmei
A P Sloam-rem obchodníkem a bi
cykly Dva ďtektivové strávili celý
mčafc nežli vypátrali žo ček naíla a
zfalňovala 13letá Mary Wickaovn
která ai pak za néj koupila bicykl
předatavivái ae jako dcera pana Ca
aeye Ček byl ifal áován tak šikovné
a uadéjná frajlinka při kupování bi
cyklu počínala ai tak rozáafoé že ni
komu ani nenapadlo Že by v tom
mohl být sproatý podvod To je
také vdéčný příapévek k déjinám
Ženaké emancipace
Maji nedoatalek vozů
Z Dea Moinea la oznamuje ae
V Iowě je nedoatatek železničních
votfi Železničních komiaařft docháze
jl te váech končin atátu alálé atlžno
šli Da nedoatatečné vykonáváni do
pravy Nával zátylek zemčdčlakjjch
plodin je toho příčinou Na trati
dráhy Chicago (ireat Weatern v
mnohých méatečkách maji farmáři
aláti vozy naplnéné plodinami které
jen čekají až bude možno dopravili
je dále Před týdnem byly avfzele s
dopravou na aever a eeverotápad
lowy teď jiou po' celém atálě a
vzr&atajt vnčihledé Dráhy majicl
východní tra'i nař tlily aby voty
poalány byly do atátu ale není jich
Ito doatati pntože dráhy iowkó
nechtéjl pak vy il alt opét vozy jiných
linii když už je jednou mají v rukou
V Kanaaati Mulou mlti jenom 8
elektorálnfch tiket
! i
1
i
í
'
'O
1
-