Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 07, 1896, Weekly Edtions, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    t
I H
' 4-
ví
r
i 1 í
4 1
x í i
fit I
'"li
ft POKROK ZÁPADU
Mlw ltlí 4f TMI řof fiftlfB y 48844 41 l'T(ř flf4# M4f?Bl
tpfcNÍK XxVi fcfsLO 0 ' OMAHA Nrj VtV1
ládoni lnu
Z výltoi ameřtUho ďÍy
'Mu Opět J dí ivy lif ovelikjVh
--p iislA-h ) 1olil v tMu
isbný bf liAmý pode Jménem
43'4i l In li U bouře přehnavší M
Jf ř# několik et4tů Jkol I ph
kné Mevil h#i Washington Vt
'V i4kif)tf'inu iiAsobil íkolu t Axí
liorrt na i ftl milionu mil dAte v
A iilrii zpnsotil rutnltiih
i škoda i přišly i fi tom Hrot 4
bi Ve Washingtonu bilo fs
IhiMi stfoun y %r4ixnr i litích
t ttm lIegrafni a Ul f mnf spojnt
friM e světem eststnlm bylo po
V p noc al ii o třdy do odpoledne
M-fulo Ciyř(et minul po
Vl re la bod %Ai liuran rychlotl
míl hodinu Imlnu minotu
Abl nejvétšf rychlosti 80 mil
4'illAlrnrxiinl {itmi tra W lií notnHii
i yUI o buranu tuto úřednt zprávu
'' 1 t L - -A !_
i nursnu riry e prennai rt
Vashington minulou too podAna
yle 2fl září zpráva jako o tropickém
W ir 1n ti tuři f i línal a A x t
padnlm dl tnofe Karaibského
ěhem dat 27 zAřl hnal ne nevěro
padoě do jihovýchodní části tAlivu
exiokého a dne 2H směrem nevěro
ipadnlm přen Flcridu
KAno dne
záři soustředil
se nad Ii2nl
(orgii a o 8 hodině téboi dne hnal
dá'e do jihozApadnt Virginie
tředl jebo Alo přes Washington
a o pni 12 ňod v utery v nocí a
í kejniíil tlak vzduchu byl 2930 V
'' řrvých A dnecb byl buran jen velmi
' ' ) ialé sil avšak 29 zAřl nAhle tmo
utněl íena ee k severu Rychlost
1 1 mil měl v Chariestonu a 45 ml ve
1 llmíntrtona Dn VVftHhinfrlnrin iln
t 1 r o - - n — -
1 iprAvy x Bockville Md a jiných
f eniich měst podél trati Metropo
' -j taň drAhy IJaltimore & Ohio že
I koli nikdo nepřisel o iivot Hrozné
f rpravy dochAzejl za to odjinud Z
ebanon Pa: Bouře přehnavši se
ebanonským údolím byla zhoubnA
budo smeteny střechy stromy
vrAeeny 1 kořenu a menši staveni
zmetAna Úhrnná škoda v tomto
resu $00000 Ze Sbamokin Pa:
SirnsuB uouru preonais ne pres luio
tajinu a zpAiobila ca tisíce dollarft
i l X ~ 11 I- - X -
bd Všechny telegrafní a telefon
I J_ I„l_ L - ! x
I -j? nntf dověděli se podrobnosti c okol
í4ud pobořeno nebo z nich stržena
1 I _ -L - i I II t
f reuui Vyieieu opbivjiui uhiui
Xivýob budov vystavěných od dra
ID Bakera ve Springfieldu byl
ovnAn se zemí Skoda v naší
ralině dostoupl $350000 Dv6 o-
ť (obj byly sabity a několik jich bylo
raněno Mzi poraněnými Jsou pí
1 1 _ř_ ti i wr-
v y ODnnsia pani apnaova james ivo
{ f sola a Jeho žena Z Keadiog Pa:
8 hodino rtnnl ve středu rtržena
I la vichřici slévArna vysoké pece
iip!e v Temple Station 5 mil nad
ileading a pol Jejl troskami pohřbe-
J j bylo několik dělníku 2 nich byli
í )iti a 5 nicb těžce poraněno Z
f 'iiitlmore: Prudký buran postihl
[ fiata roěito o půlnoci snAšel střechy
domu trbal drAty rozbíjel okna a
V odnišel vývěsné Štíty Prudkými
irazy vielmol vodu v přístav
f terA zaplavila akoro celé severni
%březL Několik škuneru které
J ]f přivAtany k prftvi]lu na 01
'Pravit rblo ol svých kotev a
itoji teď uprostřed ulice Pratt
Mělnili! řlti a sklenv domft ison
- aplaveny líuran provázen Dyl mojij4kT pmdktmi větry nejvétil
Notným lijavcpm — Ze 8avannab rychlosti 82 miř od Jihozápadu kte-
OMAHA
ííí l! ťift křf #lftl
i(r4N II ÍÍ Nkýfh aíknl- 4
řj # m tlroorftfi Mnnlo
hf irtaleA pUkMnt a rikrift)Ii
k'fnft Tk4r!4řllolf trl
v#lk ifihrom Va h I h' i
rtn 4la vlťhfira
mil it Mxlínn a ilathm Kul
h'flft4 (fiiikr rřílřo!a v H
vflrmittnf 6f4ovnA vuoAMlf lal
tu Za tfktilib minut na to d'i4til
ťuran rychloitl 0 mil n hodinu
Z lirunwík () V'pffUlm hn
rinfin hyb vfr mín okof#no 13
Ml id#jím Mtavn IakT lí
rald n4kl !in 6oo liUr dynamitu
potopila Néktcré Ml ynMy
na fvninu neho tokofeny ' Jat k'
nnrivílle KU : Mohutný baran ipfi
obil po naíem mřt hroinou p"o
ta lplný rornsli ikod budt lt
potnati a! ta tiíkolik dni V obchod
n(ch a renidecnfch ítvrtích rtcnljud
ií budov ktf r4 by nebývala po
íknrna Kd ]ky kote nemocni
ťe útulna íkolnl budov ve mMé
byly vtc ménfi porouch4ny Vél
od babt koulela byla akAcena a
trhla aebou ku výcho lni adi S
presbyter koiitcla xneMeoa atřecha na
kun centy daleko Holou iřiceninou
ja methodÍMticko-epiitkopálnl kostel
vátého Filipa afrirkího 84 Savan
nah hOMpitAlu onc-KťDa itřeoha do
nAdvoří nemocnice Georgia byla
ibavena ntřecby NejvřtAí íkody
utrpčla drAha Sivannah Florida k
Western Ocobnf nAdralf Je v tro
akAcb ňoHt nových 1'ullmauových
vntft v koln5 bylo překoceno a po
fikoteco do mnoha tisío dollarfi
Memphi Term: Počet aabitých ve
Floridě při včerejším buranu pAcl e
padfnát otob Buran přihnal ae
na Floridě nejprve do Cedar Keya
přehnav ho pak hn víc jak 20 mřut
a mHtecek tanechal vdude ihoubu a
epouHtu JedinA KprAva kterA došla
ohledně Cedar Kejn čněla v ten
amytíl íe rafsto to mající 1500 oby
vatelS bylo oeló umeteno V malém
měflteěkn WiUintonu bylo 1 1 domů
atrZeno a celA řada lidi cabita V La
CroHHn obořeno 15 doma v (iainea
ville přes 20 obchodních domu a re
sideicf Podobné Jobovy aprAvy
dochAtejl u High Hprirg Gmcey
Lnke llutler McLnny banderHqn
Glen St Mary Oluateo Live Oik
Welbornu Lake City Firk White
HillyardH atd PojifiCjvní úředníci
pAcí íkody ve Floridě samotné na
$2000000 NVjenora vfiak krajní
východ nýbrl i Chicago doatslo
avou porci líbezného vAnku Mi
chigannké jetero bouřilo o jako ve
vtteko a sach&aelo a lodmi jako a
ořechovými akořApkami Na jiném
mÍHtfi přinASíme aprAvu o zkáte lodi
Sumatra v chicígikém příntavo po
topilo e anebo poikodilo několik
menSich lodi ukAner Seaman honěn
byl vichrem po jezeře a potopil ně
kolik rybAřnkýc!i člunu Město samo
pak aaiilo vichřici lijAk jakých v
letoAnl aesonfi nepotnalo Defitě na
paJlo 144 palce Prof Garriott a
chicagské povětrnostní atanlce vy
slovil se ve středu rAno: ZApado
indiukA bouřo obrAtila se na aevero
aApad a jeho ústředí ) dnea rAno
nad severní ěAsti jezera Ilaron kde
tlakoměr nad jeierní hladinou uka
zuje 2933 palo ZApadní odbočení
bouře bylo provAzeno zhoubnými
vichřiremi podél Atlantického po
břeíí Nad jezernlm krajem severní
m(r linul1 hvt nrntiian mnhnlnémi
Nrif STftEOU
ň4y v IlrtfTtl IbiM
ř h'uř ho s na
ples řski Vsvřins
Z4 jířafM# N Y : Zl iMI J#fi#rtd kořiAno vltAnf gíittnéti ml
iMt rwflf hoiM m#l pftlawl ph upfMÍdanfa Sisvensoea a jiných
4 holino řasni íkly bnobenol íř"ft' " Ktl Ilan O Jll
do llfcft ďdUrn Tebřiftftl M
griM pojní voaba na poiliífib h
klrtrli a p"plínA 'fa uvedena
v nepořAtek řtiromy vyvrAosey t
kořfift třihey# komíny anAícfy a
pa fiatkou dobu pasoval řiťslýi hioý
mlk Z bllikých mltt oinAmeno
nlkolik fthfia Z Nw Yorkas Boa
fa minuté riri akbo!i velice tulila
1 1 v ok'f ip6obila jen nepatrné
íkody na psfMn' hlavni na tle
gřiřnlrn a telefonním spojení V
Ten malého města v Battiniora
Co Md priM při bouli Jeden mni
o llvot isk nrain Vseebny pra
ok nrain vsernny pra
parníky rotných společnosti
ipeaka ítsy přibyly aoinsrao
lé bouře na moM
Vťielnl
v Chesape
JI hrozné
NOVf ZPRÁVY DOMÁRi
Polit lok
Itryan v 5ew Yorka
W J Bryan přibyl v pondělí do
New Yorku a byl večer téhol dne
spolu a A Bewallem přítomen velké
ratifikaěnl schflií tammanytické de
mokracie Cnava jeho caviněnA
ustavičným cestovAnfm a řečněním
byla vsak tak veliké in mu nebylo
možno mluvili Mlčky jen klobou
kem mávaje přijal Bryan pozdrav
hromAžděoýuh davu Ve středu od
jel přes Washington do W Virginie
U MeKInleyho T Cjutoao
K MeKinleyoví dochAtejl pořád
houfné nAvštévy V pondělí byly
4 z ohlášených nAvštév odloženy k
vfili deétivému počasí Vysloužilci
a invalidovny v ftindusky a obyva
telé a okolí přijeli zvláštním via
kem skládajícím ee ee 7 vozu
Major McKinley odpověděl na po
cdravné osloveni aeržAna Ilopkinse
a p Ilulh že žádná a návštěv jež
k němu v posledních 3 měsících
přišly nedojala jej tak hluboce
jako návštěva starých kamaráda ze
Sandusky Zvláštní deeltivozový
vlak přivezl delegaci železničních
zřízenců všeho druhu firmářu a
občanu vůbec kteří se k výpravě
přidali na cestě a Walkcrton Ind
Z lati republikáni v Coloradu
konali ve středu státní konvenci v
Colorado Springs a učinili usnesení
ve prospěch rep etlouisské plat
tormy i tikety Stříbrní republi
káni kterým nešlo pod vousy Že
konvence ta přihlásil a ae ca pnvi
dělnou republikánskou konvenci
svolali honem výbor a vydali pro-
volAní Jimž svolAvajt republikAn-
skou konvenci na 0 října Na kon
věnci zlatých republikAuft byli no
minováni též kandidáti pro státní
úřady a 4 elektoři Za kandidát
guvernérsiví nominován byl soudce
George W Allen a Denveru
Padesát let státem
Před padesAti lety atala ae Iowa
státem zaujavši přede všemi jinými
divokými zApadními territoriemi
přední místo Na oslavu padesAti
Ictébo jubilea toho ahromAždilo ae
ve čtvrtek do Barliogton la na
20000 lidí Burlington byl k této
slavnosti zvolen protože ve věctch
teritoriálních hrAl vynikající úlo
hu Jsa po několik let afdlem vlA
dy čtvrtek den zahajovací byl
dnem cuvernérovfm a byl tam
tudíž guvernér Drake se avým iti
bera a několik bývalých guvernéři
mlstopresident Stevenson a velký
ftÍJNA 1898
ftobňotf vffcikajřnřih
VS
stAtA I v l'sil ZAbřeky ds po
i draveny střsIMft i dli Uplilo
hl polAIAn veliký přivol Jshol
uěastnitl se gavarnér jho ItAb a
vynikafrf hoté 4 sstniny státní
milice ftMané v koěAreeh řada
plkftfcn Vfiu allegořítkfrh inA
ffřřtojff I "pochod pokroku'' O po
lednAeh kd Jký avou a pllrtla v
rnlstl Jaly se mohatnýml tóny
svými vítali hosty Olpoledaí ob
ladnosti konAoy ve velkém cotisen
v ('rapo parku a byly lahAjen
I hil M ( rif em pfededott !
nostnlho výbora Mayor Neumann
promluvil vítacf adressa a guvernér
Draka rovnšl vítal a blahopřál
všem ahromAžd(ným lafayelte
Young i Dea Moioes přelnetl
adressu na oslavo dne Na neštěstí
neobešel se atavný den bea ottndné
nehody Právě kdyi průvod do
chAtel k platformě na niž stAli
všichni hodnostAři aby celou parA
do přehlédli celá platforma ae
sřftils a většina těch kdož stAli na
ní přišla k větším neb menším
ůraaum Menši poranění utrpěli
mimo jiné místopres Blevensou a
ga v Drake Tlžce poraněn býv
guvernér Shcrman Nehoda tato
caviněnA patrné nedbalostí a jakou
se všecky podobné "stavby" zde
provádějí udAla ae o po!ednAch a
způsobila ovšem nemalé rozčilení
[které ae utišilo teprve pak když
gav Drake as zotavil a poranění
byli odvezeni průvod ae dal na
daléí pochod
řlevý demokratický lístek
StAtnl demokratický výbor new-
yorský jmeuoval Wilbura Portera a
Jef!-rsonn kandidátem pro úřad gu
vernéra na míně Johna Boyda Tha
chera jenž se kandidatury vzdal
L čekance mlstoguvernérství vy
hrán byl Frederick C Schraub
Lewie
Repnbllkiai v Massachusetts
konali ve čtvrtek ve státní konvenci
v Bostonu ca účelem nominace pre-
sidenlskch volittlů a stAtních úřed
niku Za volitele at large nomino
váni býv guvernér J Q A Brackett
a W JI Haile ze Springfieldu Za
kandidáta guvernérství nominován
jednohlasně Iloger Wolcott který
od smrti guv Greenhalge-a řídil vý
konnou úřadovno Konvence pro
hlásila se pro republikAnskou plat
formu i tiketu a odsoudila -finanční
plaňku platformy chicagské jakožto
sectionalistickou
Ho don řekatl
Uoie horníků v Leadville Colo
konala ve atředu večer až do pozdní
hodiny tajnou acbOzi a jednala hla
vně o zAměru prohlAsiti stAvku za
ukončenou a odvolali podmínku že
nesmi býti zaměstnAn žAdný neum
ový dělník jestliže ředitelé cvýší
platební stupnici na $3 Mnozí čle
nové byli proti tomu protože prý by
to nemělo žAdného výsledku ale ta
jemnlk Dewar a jiní vlivuplní čle
nové vřele ae toho ssatAvali Ko
nečně rozhodla většina že ae mA
vyčkali až jak dopadnou president
ské volby Bude! i avolen McKinley
bude od stAvky upuštěno bude li
zvolen Bryan dooíA ee ie stříbro
stoupne v ceně a že ředitelové ihned
přistoupí na všecbny požadavky děl
nfkfl
Celerade pre Mcllalejho
V Colorado Springs Colo konala
ae etříbrařsko rep stAtnl konvence ca
účastenství 700 delegAtů Resoluce
přijatá vyslovuje politováni nad tím
1 st louisskA konvence neprohlAsila
se pro volnou ražba stříbra ale že
rMMt ?' těf4 f te M
e ř-it i im4 ! 14 aa m
přijf ná njiltínl sffmf m bude
d'ifn4htl msiin4rolního doholaat(
ve prospěch neob'n#in4 řilby stři
bra Jinak srhvaťtje se plať
f irma t loiik4 a praví My
s plimtonvArns is svfilfilnon ralbu
stříbra sis eftím výt# svobolnou
vlAbi a poptali ú'pěob strany
opřené o tdilfisgsknu pUlformu mil
by v zápětí tllbrný monomelalliam
neposkytlo by li M lté ialějs pro
dvojí mšnu v (élo zemí Za gtiver
tiéra notiinovAn sondo Georg W
AUn i Díftvera
Tem Wals art rot II eksf
Nssliilieský "American" přináší a
AtUnts (is zvláitnl rprávu Is Tom
Watson Je pled světem velice zamlklý
ohledně svých dalších plánů a vůi'1
jovéslem fe h'Mllá se vzdáli mlstoprt
sldentské kandidatury zachovává zá
badné tnlíeiil z kterého mnof soud!
na prnvdtvost léčených pověsti Prav!
se ře se vyslovil k jistému příteli ie
má vítězství McKInleyovo za Jisté — -Flladelfský
"American' člnl pHmý
návrh aby se vzdali kandidatury 8e~
watl I Watson a předseda Jonee aby
jmenoval kandidáta který by se hodil
do krámu všem Itryanovským frakcím
Kronika události
Indiánská etácka
Indiánský komisař Browning vy
dal avoji výroční cprávo a praví v
ní že v uplynulém roce neudály ae
nijaké nové vzpoury a Že ve vzdě
lAní a civilisaoi Indiánů učiněn
byly další pokroky Pak opakuje
tvrzení že hlavní snahy nesly ae k
tomu aby Indián sám ae mohl uli
viti na podílu Jemu vykázaném
Indiáni nabývají prý poznenáhlu
zručnosti v řemeslech naší oi vili
sacA a dostali ca poslední rok od
vlády přes půl milionu dollarů ca
dodanou práci V dalším pojed
nává komisař o růsnýub místních
indiánských otázkách a la koneo
opět klade důraz na to jak je ne
abytno aby prodej lihovin v indi
ánských reservacích ještě více zá
konem byl obmezen
Bratrstvo truhlářů
konalo v Clevelandě konvenci a
naneslo ee na tom že v budoucnosti
podpory nemocenské nebudou vy
pláceny déle nežli dva roky Při
jata byla resoluce ve prospěch ob
mezení přistěhovalectví na 50000
osob ročně jakož i pro vhodná
opatření aby nově příchozí přistě
hovalci nebylí dopravováni do úze
mí dělnictvem přeplněnýob Za
gen předsedu zvolen byl Marry
Lloyd c Bostonu zat mlstopř
Louis Lossy a Clevelandu za 2
mlstopř W B Malaílane c Buffala
a ca tajemníka a pokladníka P J
McGoire a Filadelfie
Zena af v církvi mlěi
V pondělní schůzi pittsburské
konference methodiatioko episko
pAlní církve v Indianapolia bylo
odhlasovAno při zavřených dveřích
o otázce mají li ženy jako Členové
připuštěny býti ke generální kon
ferenci Většinou 70 proti 65 hla
sům byl návrh k tomu směřující
zamítnut Je to cž po třetí co ae
o této otázce hlasule a rok od roku
hnuti ve prospěch žen nabývá
větších rozměrů Příště možná
ni leny vyhrajou
Utonulá loď
Loď Sumatra vezoucí a Chicaga
fio jezeře michiganském náklad Žel
ezničního železa do Milwaukee
potopila ae u vládního pieru v
Milwaukee a 4 lodníci utonuli Jen
kapitán kormideloík a kuchař lodi
byli zachráněni záchranným muž
atvem Loď doslala na cestě trhlino
Jíž proudilo do vnitra lodi tolik ody
Že nebylo možno ani nejůeilovnějším
pumpováním loď zachránit i