Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 23, 1896, Weekly Edtions, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ' v
'i
A id a n
POKROÉ
0
í
ROČNÍK XXVI ČÍSLO 7
Cyklon v St Louisů
Nsftl ♦ dfH á b Amerik fp In
klsřý by iiu4mit4rl tk nk'ii
Urátu M llvnlsch t fiJtka r)kl
m jk jot ana kurii ('WitfoM
lvl př#l h-Utnfn f jt IiiiUi
V městl Ifini řiri (řř# iltt (A il If
lahf ftttln l ift bylo Mněn) # f
IjoOwooO jroM miVna Mmí
potilými [# i rMtoh'i ttiMr1
fodákl
Aby kMý mohl il o lom '"m
oílnítí i"lh!i jsm Mogr fleká
pohlly n iřlďřilřijr tohoto rjklonn
kterél mii línými obsahají těl iM
r#ninv okoUM rdn katolického
k'lU sv Jma vůtwe nejiajlrna
vljal pohledy n íjiutu sj-flsobenou
('lkirn ohsthujo selil n plnostrsn
knvýrh vyobrtien! a pro lávsmt je
i nepatrnou cenu
pouze 25 centu selit
vlem naším odběratelům Doďih
laalem s#Ait za 37 centů
Jelikož vyobracnl jsou rmfmky
fotografií jsou úplné věrné a cňnta
nou vždy zajímavou památkou na
faroinou to udaloM Zalte 25
Centů v penězích nb kolkách a
obdržíte sáit obratem p"šty thd
Pokrok Západu Omaha Neb
William McKínley
Z mnoha atran došly nás dotazy
našich odběratelů kde a jak mohli
by aobfi opatřili věrnou a pěkně
provedenou podobiinu budoucího
našeho presidenta kteráž by mo
hla alouiiti ca ocdobu jejich pří
bytku Abychom takovému přání
přiíli vstříc objednali jsme zásobu
výteěn& provedených podobizen Mo
Kinleyho kteréž prodáváme
po i25 centech
rredpiatitelQm dáváme tyto ca
prémie a to idarma buď odběrate
lŮm dosavadním kteří posud před
placeno nemřli a do nového roku
příštího ne předplatí aneb
Novým odbératclům
Tčmto poskytujeme zvláštní vý
hody a sice:
Kdo nám zašle CO centů tomu
posýlat! budem týdenník Pokrok
Západu do nového roku a taíleruo
mu podobiinu McKinleyho zdar
ma
Adresujte dopisy a cáMýlky jed
noduše na
Pokrok Západu Omaha Neb
Řádům ČJ N I? N
Máme na skladě knihy pro opiso
vání čtvrtletních zprá pro řád v l
veiaoraay
Každý ářadník ví jak žádoucným
jest aby zachovány byly opisy čtvrt
letních cpráv Nejen ie poskytuji
obrai Btavu a pokroku řádu nýbrl
ihusta je jich potřeba k zjištění
okolností účtu atd Nemáli řád
knihy takové nemá také své čtvrť
letni zprávy uloženy proto že opii
na obyčejných blanketáčh se snadno
pohodl a ctratf V knue jsou vsak
na vždy tachovány Prodáváme
knihu tuto obsahující místa pro 40
sprav tedy na 10 roku ca 75c
Pro yelkořády jeat kniha taková též
nechytnou Každý tajemník Vclko
řádu by mel míli cachovaný opis
©ivneinicn cprav vsecb řado aby
mohl je a následujícími porovnávali
ttae tak ae nečiní cbybuje se Má
me knihy takové pro VelkořMy dvou
yelkostí v tuhé vazbé o 400 a 600
tranách po 1350 a 500 Kde by
přáli si tajemníci Velkorádu knihy
takové jednotlivé pro každý řád
prodáme lira je ca cnu valně sníže
nou Objednávky knih těchto i
víech prací tiskových nechť Af jl se
laskavé pod adresou
Pokrok Západu Omaha Neb
— Předplácejte svým přátelům
"Hospodáře" do Čech pouze 1150
i tm
OMAMA
rr
ířpohllkfik4 pUlfnfma
f N'brfifi
V státní křinvsftci řf paMíkintk
odbýván ltit't říjři bjln
řt4M'tJfí f )roMá2inl iásd
llfpullikinA nbfai itouptil
v konVKttol přihlí'ijí se k iitdsm
robláÍnýn platformě jřijiíí
rt&rxlnl krnvenel v IKt LouUu ka
(datformá strany ktsrál ft fl
st avou minulost a mmul Hpnuitti
od IMn'!i {lánku tvýtli divných
iáa I
Hlavni i tíchUi cákladnfch iHm )
jpsl otbranné clo kturíl peřj o
každý anicrkký cájem a tabftpruj
nejvílii míra dobr amirické pr-t í
recípmiu kteráž vybMávajío ř
tové trby pro tiaXe přebyteční pro
dukty nikdy nevídá se nudy tni
j#dinhodne náležejíc! americkému
dMriíkuj p!nrcenný dolar tak dobrý
jako vlála a tiopockvrníný jako Její
prapor} dolar který jest dobrým
nejen doma nýbrl dobrým vSude
kamkoliv obchod sáhá — tak do
brým ▼ rukou farmera a dělníka
fako v rukou kapitalisty továrníka
neb korporace
Zahraniční politika kteráž cti
americký prapor a zjednává mu úctu
ca hranicemi kteráž podmiůuje sym
patie amerického lidu v cápase utla
čovaných sousedu o svobodu a samo
správu a kteráž odmítá a trosce ja
kékoliv tasáhánt vojeaskych moct
starého světa na území ktorékoliv
americké republiky
# Domácí politika kteráž uznává ca
epravedlivo aby vysloužilcům unio
nihtickó armády dostalo ee hojného
uznáni a kdekoliv možno přednosti
při obecném zaměstnání kteráž ne
dopouští aby kterýkoliv aniónistický
vojín jeho vdova neb sirotek byli
zbaveni pense pravidelně povolené
bex předcházejícího uvědomení a
vyšetření tak dokladného a nestran
ného jako onoho na jehož základě
byla pense povodně povolena kteráž
pečuje o dostatečný příjem ku krytí
běžného vydání a udržení obecného
úvěru kteráž nepřipouští žádnou
výmluvu pro rozmnožení národního
dluhu v dobách míru a péci vede o
obnovení naíeho obchodního loďstva
Republikáne v Nebrasoe co nejsrdečněji-achvalují
navržení svého
prvního vyvolence Wm McKinley
lo i Ohio za presidenta a Garrett A
Ilobarta a New Jersey za náměstka
a zavazují se jim svojí nadšenou a
nerozdílnou podporou
Oni schvalují státní zákony a ná
ležitým obmezením pro bezpečnost
a ochranu lidu dle nichž by vespolné
pnjiáťovací společnosti mohly být
zakládány Zákon opravňujíc! po
hořelého k plné náhrado Škody ne
měl by by ti odvolán ani zmírněn
jakýmkoliv sp&sobem jímž by zma
řena bylá spravedlnost jeho ustano
vení
Státní školní fondy měly by býtí
do posledního dolaru uloženy v cen
ných listinách předepsaných ústavou
a přednost měla by se dáti státním
a okr ópisam
On! schvalují usnesení kongresu
kterým povoleny byly prostředky k
cřízení vládní výstavky v transmis
sUsippskd výstavě r 1803 a prohla
iují te pro itědrj příspěvek ze stát
ní pokladny k podpoře účel & výsta
vy tak aby přinesla čest státu a byla
hodnou části země kterou zastupuje
— Cyklon v St Louisa sa 23
centu Ctěte ohláiku na líném
min té
Mltt
rir httir r 4
MSSM A 4
r %fu VE STŘEDU 23
S — -— —
á ZPRÁVY flOMlCi
t(rtfilliH itnlfill
ť Mrkll#}ti v !(#(
V Ai#rý Mtstfvill nJ MKiily
h(t £lrm# }řrl Ařmy l í(r
e#nty a iMjo m řrnisf! I'
Ilon U idiařd Kr#t Uw n4řfhlíi
ho výboru t M ' rl bjl i M Kin
loyttrriv41 v 6trý řt4t il vy
! první vslkoi dlrgaf i íiřmářrt s
cápa li dns 5 října i knjft vU
dráby Hanta r'é Pan Kírsns # vy
Jádfíl l tt% Vt:bod od AIIkIh j
vS bip#ěno I"! dalll prie a siiua
ce na cápsdé j úplnft nwpokojtijtťl
l'aa Hrjan akrs
Místní výt"' popnkratlcké strsny
ve Washingtonu I í!ihtíl pftvod
ně aby pan ISryan j romliivil néja
kou řt ó te stlKxliitě kapitolu Ata
pin 1 ryan prchláil výslovná Že tak
neučiní "To by byl spalný přlkhd
jejž nechci dávati Pokud mi rná
mo Jeít Žádný kandidát preoident
stvi s Kapitolu neřečnil a já nerbo
být prvním"
l'n Hrtan na mtú h
W J Uryan řečnil v úterý v
Lexingtonu Ky na výstavišti asi
před 15000 Udí Na přndohomí ri
stě dělal Mplěe" v La (}rang
Eminenc Versailles Midway v
La (irwgfí vyslovil se že v Ken
tneky oznal že návítěva jeho tam
byla cbytečna ježto prý tam má
pfevahi hnutí stříbrařttké Z La
(írangn svezl se pan Uryan laska
vosti strojvůdce dráhy Louisville
& Nashville Hen Schullze-a ry
chlostí přes 80 mil za hodino Z
Lexingtonu odejel Hryan Jo Ten
nessae a odtamtud do X Carohny
Kečnil v Somerset Knoxville a
Asheville
1m1 kontrolou Tammanr
V lioffalo N Y zahájila ve
středu zasedání své demokratická
státní konvence newyorská Na její
pla' formě nachází s na předním
místě 0(Utace jím se demokrsti
státu Ntw Yorku prohlašují pro ná
rodní platformu chicagskou a pro
llryana aStwal Po prvním bal
lotu nominován byl za kandidáta gu
vernéretví Joh Boyd Thatcbtr
Wilbe F Porter nominován pro
úřad njíětota7rrržrr!ý i Hubert G
Tillota pro úřad přísedícího soudu
1'lavba přímo do Evropy
Anglická společnost jedna vyjed
nává o přenecháni jí práva elektri
cké dopravy na proplavu Krie aby
m hla zařídili na průplavu plavbu
elektrickou silou co nejdříve Spo
lečnost ta má naději že bude moci
dovážeú do Aoglie obilí přímo ze
západu zcela po vod A a že tím uspoří
mnoho času a výdajů Jen jediné
překládání bude zapotřebí v New
Yorku v přístavu boi použití eleva
toru Doprava by byla vedena přímo
Dulutbu 1 z Chicaga po ocelových
lodích prfiplavních dle vzoru oněch
Srsti které byly loni postaveny v
Clevelandu a a těch možno překlá
dali obilí na velké parníky bez place
ní ca sklsdiště To caroýdleli new
yorští podnikatelé když vymohli si
právo aa které teď společnost angli
cká nabízí #3000000 Newyorským
podnikatelflrj stavěly do cesty víe
možné př-íkáHy dráhy New York
Central a spojné kmenové drahý
neb by jim to ubralo mnoho dopravy
Proto dráhy ty ničí průplav kde jen
mohou V 1885 vezlo se po prflpla
vu z Jluffala 63000000 buMá a letos
jen 14000000 buSift
Chtěl by Jej mít s tlkHj prjí
Senátor Dutler ve Washingtonu
byv upozorněn na zprávu jíl prý
IHASS rria
ZAílí 1890
—
ld fcis(HMrtli llitwtrťtvi i A I a -l
a I -wl míl fjf b}!l s tjlity
oltftn vjlil lakťit ''Pan
ř mýllj jotlií- řjtkA ta
kos fin bjln nktn řd(l
bylo p IAhřt bi tnf hn ! N"
by mnuvíis taUttUt nllk kdby p
ř w! odttoupil j#likI Jlif od
b nl odtřntlo by lil třmí
kimpsn a njUtib by vdbtt Hřja
tiřMii avltk Vt tkUH nap Hrwit
lovi" VtíMrm k skmnt intř
víwn v níml prý prtblá! to
byla řltjfba od popqlilíl in Hornin
valí lifiana pravil snatnr IJutVr:
"Nikdy jřfi nín podobného retvrdil
Stran nemohla cvohli Irpíílur mníš
nsíli pftna llryana ani x svýrb
vhnl(h řl
IsralU f nlimtnýrli kls-h
Předsd dráhy C'hsapeake
Ohio M K Ingill byl v podrxřenl
in "bronl nníř-ttřirňm rlráhy své
propuštěním budon-li hlasovat! pro
llryana stříbro Popírá to rozhodně
a píísj Když některý xtiněntnanec
dráhy Chepeak a Ohio by cítil po
proxkoum4n( otázky že by mu svó
domí velelo by hlasoval pro llryana
a věřMile voliá ražba ntřtbra prine
se blahobyt zemi ať jo hlusujd dle
předpisu sfHio svědomí A kdfby
některý úřadntk propuotil některého
zsměstnance ca takové svobodni'
hlasování propustím já sám toho
úřsdnlka a dosadím zpět toho
městnance neb svoboda hlasu jet
právem nezadatelným u kuždého ob
čana" Dráha ta zaměstnává 25000
osob a ti jsou téměř všichni voliči
Nevěřil bankám
Zámožný farmář Petr Warner by
dlící nedaleko Kdwardsbiirgu Mích
ztratil onehdy něco následkem úpad
ku tamnějhf Citizens banky a od té
doby nevěřil žádné bance Onehdy
prodal svůj nemovitý majetek a
♦ 12000 jež za něj utržil ukryl do
kamen stojících ve světnici kde se
v leté ovSem netopí Minulé pondělí
vřak napadlo paní Warnerové jež
neměla sni nejmensího tuSení že by
v kamnech byly peníze zato[iti
v # i a i r a ii
iNHHieaeK napauu tóno u)l ovcem
zcela jednoduchý: $12000 proměnilo
se v prach a popel
Chtějí si hdíIII mzdu
Železniční uhlokupové v pittxbur
ské pánvi uvažují o tom nebylo! i by
radno dobrovolně snížiti sazbu na 50
centu v odvetu vflči neumovým
kteří pracovali za nižáí mzdu nežli
je sazba distriktní jež obnáší 70 cl A
ca tunu Národní předseda Ponna a
předseda obionké assosiaoe uhlokopu
jsou přítomni Tento chce zamýsle
němu snížení předejiti poněvaJž by
to vážně ohrozilo uhlokopy v Ohiu a
jiných západnějších státech Pitts
burřtí uhlokopové jwu obecné pro
snížení ale nebylo je&tě nio usne
seno
Sewall neb Watson neb oba
V kruzích demokratických pohla
vára se vyprsvpje polotajně že
jeden s výsledku volby v Maine bude
ten že bude monet Sewall ustoupili
od čekanectví svého na demokrati
ckém lístku předpokládaje totiž že
Walson si také dá říci a odstoupí a
že pak výbory demokratický a popu
lislický aejdou se ve spolek a postaví
nějakého třetího čekance pro místo
presidentsUké místo na lístek Nej
více prý jest odporučen sudí Walter
Clarke ze severní Karolíny neb při
něm by obě sporné strany nejspiírj ni
pedály ruce a zajistilo by se tak tím
spise zvoleni llryana na jihu
Zlaté hnut! v Colorado
Jeden z předních majitelů zlatých
dolů v okresu Crippla Creek v Colo
radu vyslovil se takto: Vzhledem
k neustálému tvrzení východního
tisku že Colo je stát stříbro tělfďdě na břeh Mrtvola kormiJelníkova
a I I rť j f tn Vf]t aHowiHi
majitelé iUif-i rb-lů ve tJ ktM
tflt f""f í'ř'" h)iíf) ťon ilti
ijl ntt f nífifřr-rrm k'ř"ř'l k
otiri úAkIm aby poíá lili talěs by
přijímali pf vs !i!ě V fiíkolíki
dnerb mjitolí lUlýfb ssjdotl
vs Vie-tf ř Vv t k ďl utvoří rif
K minci a ť srnlMttvy V
řU ifdiíiťr lt rv 't f #ťtjl ?i tělaří r#
pr enjíi i ( b likulík nJvřtMch ila
tý-b ďdů v l'frdl ronl télbou
5oo(foo Ztairni budon vyptáisnl
veikfřl iarttětnart-i a lak se llato
inNtn ďi bank iiln do oběhu
C mrtisl oti thtl
V Allon l4 u láta s sensaěnl
arn'třl ls J am H Kratneř
rrihilý jrsté mu pohádal ondyno
svou letnn tato chtěla nan ho
rlili hrnec a VitHd vodou oo vlak JI
li vytrhl a voda vyntřlkla na ruce
jJl Vrěrr se naváděni manželé
suifilí Druhého lnu rla pí K rá
nu rov ň do íir-nKMnico dát si opaře
niny zaváhat ale v témž okamžiku
kdy VHtoupila do čekárny sklesla
mrtva k zemi Od té doby byl Krajin-r
velice sklíčen a v sobotu časně
ráno zastřelil se u mrtvoly své man
želky Ilyli oba společně pohřbení
ZfttfUlo po nieb pět malých děti
1'řeptiilr ní mexické relnlce
Mexický kousul v Deming N M
doftal od celních ťiřadníkň v Las
Palmas zprávu že celnice byla v
pondělí přepadena zástupem ozbro
jených Indiánů kmene Toirachi Me
x ikánů a 3 bělochů který čítal asi 50
mužů Celní úřadníci postavili se
banditům na odpor a nastal boj kte
rý trvsl 7 hodin Dva z banditů
byli zabiti dva z celníků smrtelně
poraněni a několik jich lehce pora
něno Banditi byli konečně zahnáni
a ustoupili do N Mexika Guvernér
Ali um ad a v Chibuahua vyslal vojsko
do Las Palmas IJčloři v rotě po
kládáni jsou za její vůdce Celníků
bylo '25
Anglie Šiřitelem cholery
V nejnověji týdenní zprávě jakou
vydává zdravotní úřadovna námořní
projednává dr James Love z Fila
delfie dlící tou dobou v Alexandrii
v Egyptě otázku cholerovou a sva
luje na Anglii zodpovědnost za roz
siřování tohoto moru z jeho původ
ního pařenitHě z delty řeky Gangy v
Indii íjuezxký průplav rozšiřováni
to prý jen podporuje
Marka se potopila
O půl noci na úterek (-troskotala
so u Peake l Ilill Mass italaká bár
ka "Monte Tábor" jež vezla náklad
soli z Trapani do Bontonu Aby
ušel smrti potopením kormidelnfk
Louis Generio si prý podřezal krk
břitvou Tři mužové z desíti strženi
byli vlnami přes palubu a utonuli
Ostatní se zachránili plováním Za
chránění námořnici jsou po většině
cizozemci a mluví velmi spoře an
glicky tak že se může jen velmi
málo evěděti o příčinách tohoto ne
štěstí Loď "Maňte Tábor" opustila
Trapani dne 21 června byla to loď
dřevěná o 503 tunách nosnosti Sta
věna byla r 1873 ve Varrazze a do
movem byla v Janově Po celou
noc panovala hnutá mlha a ač muž
stvo záchranné stanice konalo jako
obyčejně svoji hlídku nevědělo se o
stroekotánl lodě MMnte Táboru"
ničeho až když teprvé zachránivší
se námořníci doáhli břehu Poně
vadž zachránění neumí skoro ani
slova anglicky zvědělo se jméno lodi
utonulé teprvé a listin jel nalezeny
byly v bedně vyvržené vlnami a lo
i
l"
f
t I
f
f i
í
1
i
l
í '
í f" -
4 ♦ fF