Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 16, 1896, Weekly Edtions, Page 12, Image 12

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ~ ar
1U
Nevf tlovné utrpení
#řl4
REVMATISLIELL
( II Mnií Wnlrr Vatlff KM
ver Hrtf!ttpiirllloii
Kia # ! f- l fW
W 4t M (! tt( HlW af! ) m
iHM W-s t4 ta
4M' §' M-!
fM tn f" I Jai lilii pkfc 4-f v4
Ml Iři Nk- taft fial k k'f '
Vf 4 f If 4-I tumf 4ia -atfc
4' : V axWiti
trJlf kl } M řblW kal al!
f kjkMitl mt éU m t }4ulfai a
aatiala Chl I J(4ia ] trt itrtll
Ukth a ] latltl I~ Cti MwM ItetMlI
Ikt-fok -kl!-Uh klf 11 kMil l )
éltf ttel h m vttrii Tlatm anrfla t át
mii i~m iatla r kltai 'ř kaii'kék
ii Jlral i(lotké kl a- doatal
I4l )-a Jll tkssil kiaM a Iriinajkrai
Mal lani al Jata aIWtU ATIK
SAKK4? ABULC lUkta 4oa atfrt i-JUI
N ckadiu k bol T lřk iittrfc 1
ttlf iíf b#faU 11 t tib' a Ja1a k
r'lt krt n )l-'n VáU ao)a fcjrta iijtaaa
M I4 Ub-f m (rttoiaal fboaan uilmU
Jodakl ttiet ]ttite ktál I- lni'el
AYElťS
JEDINÁ SVKTOVX SAÍiHAPA
KILLA
ATZHOTT HlXLKt lH bini blr-
Idaho! - Iclaho!
V Market Lake Idaho
zakládá Be
česká osada
v Širokém á-Joll při řece Snake v
kttrčž poxemky noustavné ravodňo
v&nj jsou tak že úrody jsou jisté
ksždoročné ntlut iui sucho ani
mokra ani rt-r ani kroupy anii jaká-
Holivtk jma pohroma úrody nezkatf
rřÍHlí výlet odbývá u z Om&hy
vitterý 22 xťiří
VidálenéjSl účafitnfci vyjedou o
aen arive
0 další podrobnosti dopiíte na:
The Snake River Land &
Irrigation Co
Market Lake Idaho
Přesvědčte se a nechybíte
Následující krainé tde i i 2 takou
pili : Karel Esteřak Barclay Tex
80 akrfi a 2 loty v Market Lake
Jos Ledfina 240 akrft: Jos Et?r
mayer 80 akrfi Fr P&nek 1C0 akru:
9 VT a _ _ - -
jo ivoca 160 akru Jos Hlozak 230
akrft a block ve městř Ant Mach
salon a 3 loty Ant Stuchlík 3 loty
6 akrfi F NeU 1 lot ve mžstž
H-TWB-tí
Vhodná dvba k ryhlcdání
rolnických ' pozemků
jest kdyl úroda jest na poli Ta ka
ždý mfile vidřti co půda rodí Vy
jeďte si a vyhledejte si píknó místo
pro svflj domov Slřhovaní do Wia
oonsioa idálo se býti toto léto mnol
néjšíro nei kdykoliv před tím a lidé
i východu t&padu a jihu vyhledávají
si domovy v krásných lesních kraji
nich Wisconsian Vezme to pouze
krátkou doba a krajina tato stane se
nejvýnosněji v Americe chovem do
bytka a mlékařením a ti kdož poze
mek hledají měli bv jJ sobA vybrati
nyní dokud jest laciný Vlastním
obrovskou rozloha vybraných po
zemku za zázračně nízké ceny Za
licte i o knihy a mapy pozemky
tyto popisující
K IloHholt
34x Eau Clair Wiscona n
— Cyklon t St Louisů ta 21
centu Ctíte ohlaíku ca jiném
místi
obfhixlfllk stou t4nl diiil
'Vířrt o im do vlk' fifsí'
' At I ♦ tím mlll U!t
JiMft p"pn !( f vik vil
U Aíliífl joi toýh
Udí li M ti svitl rlki lil tvfml
lllfilfJU líO Iftlftft (M Vhri
ji k tom pí píivií"
Ty j'M4 UM Z'iUJ I e
mkrn M#p jM ttljtiou stoji vil
bfinii(m dlUt vlf lno řf # li is
) AU poifiv dřít bsmba á
knM
A tk t#ly lf tti k popovi
nitrid Tn vlik in lřl ♦#iíe
ih? l}U tu lni l)iorí ťf i
rnrxi jkn dfiÁ a lkfu-l lim k uří
ml h jwin rlijby % I t jr
inoM AI zt lo bylo tMekr4t ru
blft niMiliM rubli — lkly s# jko
i' unit ko — inu mII jirn# nit
tvou nioii irtitoirat ilsla
obr4llké 'IjJ HhUdtt jrn
pohHrlm pozdi lsto učinila ani tak
k 6i blýiilv jm rublům jko spíS
k v&li kr4né bř Ji statného popa
al i-o vm tnt s křílkrm po í inu
drlat? A k tom i ten pnklatý bam
bul
Slul jneiu tr Udv Nikobj a nile
lei js rn k řteké tieto jak se taky
Mki k pravoslavné rurké církvi
Tak} se mně to zctla dobře líbilo
tím spisu kdyl jst-m na odporučen
popovo jmenován byl na ruském
konsul&tě tlumočníkem a průvodčím
a dostával pěkné služné
Jen jedna vře re mi nelíbila tak
zvaný Jordán velkonoíní křest jak
je u liusfi re zvyku Nebyl jsem
jatkěZiv milovníkem studené vody a
teď jsem se mí l tak jak mne pámbu
stvořil do ol vrhnouti To bylo
přes příliS
S korouhvemi obrazy svatých a
kaditelnicomi a zpěvem táhli popové
se svým procesním k řece já upro
střed jako obětní beránek nebof Zo-
bejda s velikou modlitební knihou
Sla vedle mne— a tu nabylo žádného
vyváznutí V prooesi-l bylo mnoho
ruských sedlákfi kteří z daleké dál
ky mnozí dokonce pěáky k svatému
hrobu připutovali S těmi také ne
bylo radno Žertovali Zpívali své
hymny plnýma prsoma svými hlubo
kými bassovými hlasy a hleděli
temně před so ve své náboženské
horlivosti
I ři velebném zpěvu — neboť oni
zpívají krásné pravoslavní Husové
začal ipektákl Jako sílení vrhali
se bradalf sedláci do vody a jiní
Husové následovali jejich příkladu
"Nule" pravil ke mné pop mfij
ochránce "ku přdu což chceí zů
stali nazpět? Kychle do vody jako
nově obrácený ransíi dáti na jevo
svoa horlivost" Cvakaly mi tuby
bylo mi přiáerně zima při pohledu
na tu spoustu vody ale naetoupil
sem a připravoval se k ponoření
Trvalo to vSak trochu dlouho nežli
sem nabyl jak se pitří kuráže Ta
mne moje žena strčila do cad a
žblunk! byl jsem v Jordánu a mrskal
sebou ve vodě jako tonoucí žába"
Ale poslyi Jnssufe vždyť žába
přece vůbec nemalé utonou ti!"
"Však jsem také neutonul pane
inak bych nesel tak vesel po valem
boku a nevypravoval bych vám sVé
obchodní příběhy
Tenkrát jsem pochodil doati řpat
ně vzdor vil opatrnosti zastal jsem
v kostele dva duchovní jednoho ka
tolického a jednoho pravoslavného
Oba přišli ke mně jeden jmenoval
mne Johannes druhý volal na mne
Nikolaji — a to ostatní mftžeU sí
domyslili Málo mi pomohlo že
sem se dal na útěk Top pověděl
to ihned mé krásné Zotejdě a kdyl
jsem se přiítráchal domů byl ol
bambua pohotové
Taotokril Mpoffd lila rnl ňiff'f
ajbíf jkil lnfifoat pfti popsU
flt abyth suk přflřil rírktl
obritit i& ty i )il f fíjrno'tti d
ntikánshl 't% upobnJiU
m íbn# t# jikmíls vl ili í ArK'
jatll tffioiftljJj ti'i It k i
Obritilt mus JUi alfikédi
mi nikoli bil 14 I4 n Ksiiá ht
tn4 vy'ki s ruktma a tnmni
jiké aii mívali k fi knirili( iUt
l sfnfřTi vlm ltřý ni sl iřt
ei t lil t# hlrl 0tttn4 bt in
dobU Jimi j#nofn 1 přilil mftřM
tiiodliis a (til mu k AtA
míla OJ nl ifostat m jmlf
Abrshtm Obtllná byty j-JI v)My
v ekoli J#fy!m P -brá dlma
viaU si do tiy M' hflnitl nt mof
m nejvíc duli K lyl ji j#jí bo
rka latbtáHlt vUili jrnt d dta
ibolu mukjr třetí pak rissl rákU'
biblí o I iPliikl bibln ké tuh
ti V rfilhýeb jiijrírb rlioýih Ukl
oliUfiih inslikottl ro domit
eot braítk 1'rotáiitbi ři pí
ludu oibrojfbýcb bedulul Zpít
jíf hlasití laimy putot tli jm po
vsích a kdy! nit 1 1 i staří sv kolsm
nás # skupili proslovila zImJii4 dá
ni tijdřivt krásné kátšnf pak rot
dát ala léky malé dárky a hrabky
na konto přišla řada na bible Jt
dnou jsem zfistat zpátky bych Í Iři
oo ti lidé dary těmi učiní a tu
ifel jsem se srdcem zkormouceným
le vlečko ostatní si ponechali ale
bible hned zase talián li
Když dobrá Angličanka odjela
udělal jsem se svou duli nový ob
chod Stal jsem se Koptem a dostat
jméno Hanna A tu se mne jedna
věo prazvlástě dotýkala Jednak to
že na kostelních obrazech bylo vše
cko černé bůh otec svatá matka
Jt-žís apoštolově svatí Jfcitě méně
se mi zamlouvala kajícná cvičení V
tom jsou Koptové ještě strašlivější
nežli pravoslavní Husové To nebylo
nikterak tak fortelné postěni se jako
u mnichů v hnědých kutnách nikoli
to byla poloviční smrt hladem Pit
žíval jsem se v době postní kdy
jsem takořka od vzduchu žití musel
jako strašidlo a musel jsem nad to
viděli jak moje žena jedla s ne j lep-
sím apetitem nebof ona se ovéem
Kopfankou nestala Ta má za uši-
mal Ještě straSlivějií než postění
se byla pro mne kajícná cvičení v
kostele to jsme museli v řadách le
želi na studených kamenech a jiní
dusali po nás do kola jako osli při
mláceni obilí a když jsme vstali
byli jsme opravdu jako zmláceni
pak jsme museli zpívati žalmy až do
ochraptěni a do třetice všeho dobré
io přišla tak zvaná disciplina bičo
vání
Věru mfij hřbet je už láskyplnou
bambusovou činnosti mé ženy dosta
tečně otužený ale důlky to je pravý
škorpion — to kouše a pálí a štípe
e to právě tak jako by nám pardal
drápy do sad zavrtával a opět výšku
boval a opět znovu dránal Když so
opět blížil čas kajícných cvičení
vzal jsem roba a slavnostně se zřekl
své strasti plné víry Zobejda ovšem
se proto zlobila ale vůči trýzněni
Koptft byl mi bambui pravým
osvěžením
Jest to rozhodně ne j příjemnější
m&že-li člověk nemlácen putovali
životem Nemůže-li však tomu býti
ináče lest každým způsobem pří-
eraněišf býti bit od krásné ženy
nežli od dvou černých pekelných
chlapů
Na štěstí nalezl jsem teď něme
ckého učence protestanta který mě
obrátil a dal mi jméno Martin C
stuje po zaslíbené zemi a zapisuje si
důkladně váe co vidi a slyší My
alfm že toho bude později hezky
tlustá kniha Jsem jeho famulus —
tik on mné totiž říká — doprovázím
ej a posluhuji mu ve všem Mné
zdi jeho církev nejlepší mám
pěkný plat a ještě lepší je to čeho
při tom nemám totiž žádné dlouhé
modlení žádné zpíváni žalmů žádný
velkonocni křeat žádný půst a pře
4vím I4M vyrasy Mjr!'m
íě ti lot i #( km tím Vt [ i U
bib't o I U doby h nl j fíl
pavnímml — —
Pdn m1j přf J iif kwý
rul po'(M ťltl bfli ojíiflifm
ijvvsrn AI shMil Jw lft 1
ivláltní iM' (it h'fnfh Mftf ) lift
lypťn dot f'ijfřftjřn p
f liopíttlflo f bortit! ďiliriy vír
ktsřoit pokíilif l isftvispitíflnoi
sfialf s ř'iJiovsli aU i1j Ji'i
ukuli" k i'i íi%m v i třitot
v l b-flftí mílové 0 hnj k?M
(ttk obdivuhodfioíj rbtifotí V řt
lít b i#mMfl h hfttnrhf b ! liny
Indy a í Iftiny cbrv-ntl t inaJí
nsmsjt oni vs vlitrí lemt lUoo
&lobi kt"řoi by niU plnili N
Jsjuh vl!rf h lffM tvfA i
toufilfth Wi nimi l-y ft itři li l i
milřiodt st fiit btli t nfe ř A t řo
třflky jíthl s xtll4 tn l]t ss
mi tkA -ttl vMytky iprirtfrot
ft#bif vyibo4ajl Mkřjt liU
ky jako j h& jH4tf
Pana Vojtovi ( lilAdkoil
f Punlap Nrb
Kdyl loTiikétio roku byl jsum
na stát cl oinalské výstave i
t'hládkem kde on vystavoval sýr
red zalradiiíctví p Olšan své zna
menité moravské proso a já v milé
plátěné budce ustupoval jeden t
ncjvřlších řeských listft Pokrok
Západu pravil ke raně p Jh)á !ek
jednoho dne: Nemyslíš příteli
Že jt-st to špatná representace nás
#5000 žijících Cechů ve státu Ne
brasce a ze všech třeb tioute snad
my tři tu zastoupeni? Žel že jsem
musel p ( hládkovi na jeho stesk
pouze jen přisvědčili ale hned na
to povídá mi přítel Chládek: "Nic
si a toho nedělejme co nebylo letos
může být na přesrok a já fám o to
budu pečovat & pracovat dle své
možnosti bychom my Ccši Žijící
ve státu Nebrasco příštím rokem
lépe byli na výstavě zastoupeni ba
více ještě příštím rokem bude se
skvíti na státní výstavě omažské
pěkný český pavilon nás Cechů
nebrasských důstojný a o to se budu
starat opět já" Tak pravil mi
přítel Chládek při loňské výstavě
Letošního roku měl jsem jen ně
kolik minut potěšeni a přítelem
Chládkem si pobovořiti a když jen
tak mimochodem jsem se ho otital
co je a tím českým pavilonem pra
vil mi: "Nemám teď hochu tolik
času na to bych ti vše mohl zodpo
vědčti ponechme to na příležitějšf
dobu pak si o tom promluvíme
Jelikož jsem vsak ví co a přítelem
Chládkem se nesešel žádám ct
rcd Pokroku Západu by dovolila
nám ve svém listu několik slov si
a tom promluviti
Vše co od přítele Chládka slyšeli
chci jest: "Júle zůstal ten český
pavilon a kde zůstala ta íeskd re
presentace kdyl na státní výstave"
ji viditi nebylo a o kterou přítel
Chládek přislíbil $e tinrati?"
lak Vojtíšku teď anad k tomu
budeš míti více iasu a proto se
nestyď a kápni opět jednou bož
skou tak jako kdysi o tom "Ne
dbalovi" v Hospodáři
Tedy na shledanou příšti týden
Pokroku
Tvůj přítel z Omahy
Ct red Hospodáře Jest snažně
žádána o otištěni tohoto přípisu v
ct jejím listu
Ilorrah pro Crlpple ťreek
Pamatujte žo Chicago Itock fxland
Paciflc drtina Jest Jedinou linií vedouc!
z východu pilino do Colorailo Hprinjr
přlrorend to brány do Cripplo Creek
okrsku
Colorado Sprlns lcří na dpatl Plko's
Peak na východní straně a Cripplo Creek
1i' nt částí jihozápadního svahu 1'ikc's
'esku a blíží so Jeho západní čáře
Z Colorado Mprlngs naskytují sovám
dvě cesty Jedna po Midland dráze Utc
prfismykern přes Humtnlt do Cripple
Creek a druha po Denver Itio (irando
dráče přes 1'ueblo a Florence do Crlpple
'eek Vezmřte (Jreat Iťxk hUind Iťmtt
jdouce do tázrtných těchto ilatch
dolu Mapy clrkuláře a podmínky na
pofadáiil u Ino Hubnuti a n
Oen'l PassenKer ArI
iAlt Chicago 111
(fUtsl ir4sst f Wsn(fmřf "la
il #í t li ♦ #
t f V Im I I 41-1
f 4 V ( I Vll-ata
fS r v # - vt ' ť ♦
i ll llls 't"i 4M mi
tiu l~ ♦ ~ T af V hě:4
t r '§ ín ♦ M #
ibU Nl f M f'a( Ml
4f 'i l i'í 4 v ntit
UimU t 4 I 'k ř-4 S-
m ' h t%K m i i ♦' rrwi
SJn
4 r4 i-l r%i i-s h t~4tM f a Mol
fcttll f i)H V' i ťU t t
!
i ii i f ?s i ne minm
ť-i 4+i tti- k mL Mttna[a V i
Itio' i'Mt i i' fit fiwil I
(
(f ti f Il4rd Hlss
4hfi tt4 f lM t1 4 H t a 4 M4- j
T!! Vtti t-+t OUaflIK ft
f ! ti l' rkl4a!i Iwtl t%tl
5sti Třrtisff t MU v Minu
Mtř4 tti Hm U a I '4lil v aMf
tt°l4 t II Jn U!-aU U Jia4r III
%1 XnntC „ Mloa íí ll M4 Taf k
k!4iU J tf !IS
I Oskoslffv spol v Denver ('!
dbtscllM kl lea Srakn íerri a U4 í
mitiei f !lo $ B Sllk 1141 Irlasf
m ttu a t t tntf oi uiii ri~l
Zé(i lajaofk int UrtlB ITH frikUa SI
D-i't Col Ialktn!k ani luirf TM
Mfkt Sl ttavtr Colo
KUPTE SI
přeplavní lístky
"1
do aneijo z Cech
za nejlevníjší wny od
i m wm
ti kra olovř !: v nálu od 8 io 11 h ráno
idra p4iovoi J J Havelka
mm VanJJurenst
Chlcauro lila
Ltka Hhott k MIchlRaa BoatUra
B B DpoÍ Boodi M
Díála s DoboTkorými ?ozy
1)0 TEXAS
rvi
Wijnniy Wái Spací hn
VOLNÉ POHOVKOVt VOZY
na tiech tlakách
NejlepM drába do víech mlat
Kansas Indiánském úzcmK to'
Mexiku a naTlcnaiuořském pobřeži
Jde přímo do
Ic:&32 Shomon QtooutIIIo
Eallas Ft Wcrth Ilillstorfl
WazaliacHoWaco Taopli
Ssltoo Taylor Qainesvillo
Locklúrt IXosrictta Cm Uarcos
LaQringo Scntca Alyarado
HOUSTOH GAIVESTOK HUSTIN
A SAH AnTONID
Mnu kfCTUAL
I IfD ilail t
— Ba 1 Hrot aiolJ)-
mm
U v ' Torka JrlnaUl am mtítm l„_ -
X-hímka Ulir' ak 4ai liU na JaaMh a
řllk Rortfc Bud!lb jjtf
— Cvklon St I(miíii i ot
centfi ČtěUa Johlášku na jiném
miste
JJHaYelkj
mhrilho přepbirnilio cooatele
V7TP 7 (
MÍ
Joseíl F
i