Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 09, 1896, Weekly Edtions, Page 9, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    u
II
i r
(i
i
)
SEZIIAU DIVADELNÍCI SPISU
ri k Mf A t Inlhsnprrh 1% rrk n Z4mli
v" # M v ii# ř n' -♦ t
1 ( M'I H # 1 11 HlílHl
! H mh fiří ) m at l
ttntllf ( bfi
In kiv t-sf 1 1 j „
♦ ít4r fi
I omi 4 h f fi
fivtnN4- I
f te Jte 4# l H
't#a4l
(I ti H" í I I '
Iflllr (ml I
S llit R ! n ftiat k n I foli
II řtMM dram IMufl
II R % M' I j 5 (1 I
I ti-- d I
14 4114 I Kl m 1 #
f 11 ( ft ll n t I II m I
t V lil l dm I !
H S m dr 1 1) 11 m I I
-( I- I I #
j Vi (! ii H tnll
IJ I 1 f l„' I I I H I
Mml'iií iw m I I m I I
i% tl 4-1' lMm 1 1 Uhlí
II -i-if lnm 1 1
SW ! lMi li !- K-l-l II II
ř lí ! I J i Ht T #
ff l lf M I 1lH l
H hI'(i i I I ii li
I kfneni if Ir ím 'Ii I ) m I i
Ti mtrf Itni44 fln I t fit 1 1
Ať li JMt řf I 1 m I I
M Mí U ' 'ln !)(
?i-if ~ i 1 m 1 1
1'nni Mr4 kim I j m U
l KtkUt trH# il
l V lni ni I I li II I
tx tk iw ři II 7m 1 1
W Jlttl n11- h In I J I i M
37 iMwmW iliV ir n H f fn 1 1
V Klr-lifH I l!t tram J h M
Hram iliU 4 Vrrlilirki-lui
(kil Jl Uill ll ksíj-ni — ' ll
Jlliilli U(rjt tMf -! t itit
ril#- katu I ii'V liírkf
5 mmii ímiji i j 1 m i -iv
t lml lky n S J i) m n J~ v
1 Kitliinlii RwnťtnMt S J II m 3 1 — 1
I V Mul IH-mi n-iví kom I j I m I I —IV
1 Ftulanll ilrnttiA&J II m a !-
Minrl (hly Ira J Hl in 3 !
7 1'dii Din Ctnllis kuní I ) 4 n 3 I- I V'
M Nb1 prnptMtt tr I ) 3 m i IV
0 Jullan A(xxlut irax &J XI m 3 i-Ti
10 llmiH dr 5 I 15 m 3 i~V
i II Námlii]f IVIopnvjr lř I J H ni 1 1 -2V
ÍJJ MKliMorr ul vp 3 J in i i-av
i II Hin!rTnUliv dr I J S m 3 l-av
"líl II Hmrt HlppmliinilP Iru I J II m 3
íií '' lr" Ari llno kom 4 i h id 0 I -me
t ia i roji iHiiiiM iti nr linu n i u j i m i -!'
17 Noc na Kurlřilnř b 3 I 7 in 3 n-
1 LA"k k Niurt tritii & J IA " 3 i—:'
HrMt-k bn I j I m 9 —
31 Závff Iukavtc'khn pínn v I JSmil— 114
Dramat díla Ladislava Sirou
pťnickílio ( i nu jint uiUnit pH knJUlřm m íIiii — l'Holi
Jfilnivínl mlí-JU vidy fluid wíltii I
iiíov kunu I iiírv Kbirky
V puimkť'tn ícUnlijíku olir I J 12 tn 3 i
-Jih-
fínii řurlnU ohrlK-J 32 m 10 k-
Hlroli pcntce dr 1 J 4 ru 3 ž-SOr
ClirlnUiforo GoIoiiiIh) IiIhI hru II obr T in
8 -:o
Vojtích Žák dr 5 díj II m 3
7 ZkiiAi-ni krev obr 1 dřj 4 m 3 l-Vv
8 Na ViildSlínkéaehtřdr3J II m 7Í— Kk:
9 vlkovk rariSok ves I J 4 m 3 l-W
0 1'aiil tninciiilittrovi vi-nl J II m2 I— akr
Dram díla JI Kol lánu
Cenu Jnnt udánu )H kažilť-m MJltu — l'H ol
jfdnáváni udi jto vidy íixlo h'!tu I
ná-v kumi I ná'V Hbirky
! Mlttr Jiroiiímdr 4 dřj 24m3-XK!
2 Krilovna llarljora triu I J 17 tu 1 1 — -Kk-
3 HmlHřU dr4jam3i-40c
Dram díla F A Šiilirrla
v "bji-dnáváni ndt jta iblj ílřlo Hltil I náer
kuu I náwr lilrky Ctn kniili hom-SItii ir
If l Jn VfH5dr oSdřJ íilm II i
í 3 lka KnlM-lniri kom 3 Mi 6 I
ji 3 Pruktikop dmitia 4 dř) I m 5 I
i 4 Velkostatkář dr 3 dřj 19 m 4 i-
j 4 5 Drnma řtyř rbudrh flřn o I dřj 19 m 4 1
ií Dram díla Jos Štolby
: í I'f 1 ol)duávánl ud jU- Wy {!lo litu I ná-T
'♦I ku#u I náíer rlilrky rena Jot udána
► ř I KrWartPty J 16 m n í-fr
3 Vodní drutr r ) j 13 iiiíl-
J Dram díla Shnkipcura
V 111 objwlnitáiil Bdrjbt fidy niu-v iMiky I lfl
tn- Cena Jtt odána
KotM-K Henátrkf pt KiMár 17 m I ! -3V-
Olliellii pr J Ma) II ra 31 -SV
Juliu Canai plel Cr Dogrb 'A m — IV
Antonia" a Kl-plf pt J Mlf 17 tn 3 ! — J&r
Trollu a Krlda ptJ Malý t ra 41 - f
Tobolka nlmnlbofi-fcra plJka 17 m l Hic
Konc ? irf plel Jk Malý t~ 9
Jtia vydáni IV
rjrntwlln pM Dr J Č 14 m 3 I-
KorloUnn pl Fr Itomba 13 m 4 I -W
Král Jan jfrl Vt INinrha 1H ra 4 I -
VU lany lndrk plel J Ml Ifl m 41
Vr- Jiná ydáil IV
Vfr tHkráloý ř Vr Dfiitrha II m 3 1 -
Ilanilrl princ Itán-k Irnrh 6 J 19 tn 3 Í~Vr
MkUth Irnrh 5 J pf MjI 1 m 4 I -IV
Horní $ Jolla Irarl J II m 4 I - V
ty 4 h r„- i#„ „ ( M# j„„ hir 4
Hi- '( lili „) (11 til I k ' I I
1 r '! j n 14 !! 4 4 Ni4
! Rtit enM niriritlt
„
(! I h4
1 ' '1 I l 'n lili
1 t ' il ((
iin 1 t
I i - i
Dltďlrlri if
rl
! 4 I ' !- i'# i y r
%" lé„l ! f I
Í ( 11 l H 11 I i ll 1 I
ř 4 f au
t lí ( t A) Hmli
i ##) a y
♦ II IhII
' ) t 1 ) ií I
i
dltwdf hi irf holnlk
I !
44 !# t#i f-lř 4' '
I áa
--4 - b d 4 lim!
mtl #41- t
H'4l ht! f m I
r#'4 mi # # ti # i #
' f i lim li
V #4' li lf- fr I ( H
Vlnr Uni ilrmiiiillf ijl
II
l 4l(l t t attr fi Mii4H I d4
I '! I t-t ''ki I M ! t4-
I l-li-i lif % dV mil —
I '% té rfr f I i lM 11 - 1
: mii i 44j 4 ll
t ! í :( ) iff t 9 m 1 1 —
I fc (!! UHff-i4 Si m ! J -
Vt li!' !' "i ': 1H # -
: k n ir iř 1 1 i - t
! tllBioirti k t i % llntl - IV
II Ifcl 4 rit ilrim 14 fi j j J m { —-
If ď kturk tn'drin Ijlm t$— t
1% rmrt Imí ) Ilmll -Ir
IV řljik4 l f líř ff I il 11 m 4 t~-j
5 Korun i dr háfl 5 ( I lt I - tm
U Mlll nt 1'jřnnll'in I J I tn } I ~'fV
I Arrla a I'wIm hll or 5 J rm I I —
lJn ládný iiti fř 3 j H m 7 I — J
AtidrmriM ha Irui N % J In 41—1
{(ini divadelní liry
I'řl niiili ívÁnl udojlo ?Mj hifi knň I iá"-v
frky I rna jel lí tán
Dtí dámy kmo J í m 7 I -írv
I'rlnrftia t Itutrdiidii řírt 3 { 10 in I 1
TatlnkoT J dltiá" k r 7 r 7 in 4 1
Ilnliltt In nplka I J 4 11) — 4V
Jraii Itnudry f In 4 J 8 m I
Vum fc-tiá řimmary vi- 1 J í ni i — ůc
(lytidná pln-ft tm 5 ft lo ro 7 t
I"árl ? IDoiipť-ttuC Ir I J N m 3 I— IřV
Iifklar nit S J 9 m 3 — Kw
M11J VnJiH-k obr 3 J i I m 7 l—t:
Dpuaitvl drama 5 dřj #1 m 6 I— Kf
T ti nliid e I dři 4 m 3 I —IV
Jan Ilnláí a f)tibs lilt drnma 3 J 1(1 m 1 1 —
Mud iituký traJKiiU-k rt I ) 4 m I I — IV
Zve nu i-tfij pHjťin lert I J 2 11 I í - IV
Na Kdar Matíre odr 8 j 10 m 3 —IV
Potodi-B trneldnlirt 5 j 5 lil 4 (—
ÍVřta kulem TřU isa tí ldni 19 m J l — Uic
IXinld rnm liru 3 J 4 m 4 i — IV
Prtni liublfkii rt 1 j 3 111 8 — IV
Nule dřvíutfl 4 dřj H tn ft 1—UI-
l':ký rnmáii drama 5 j H ni ti I — 4"r
IVrla knn 3 J 8 m 8 l— r
Cíli kflrárlTra 4 J 30 m 1 — IV
Pahiikéhn llidiif 27 T-a 4 odd lim S í — plc
IIihoTin řtvrrroti fr I j I" tn — Inc
Miakotili ký dudák nár bárb 5 J fl rn 9 i— IV
JHkni vldřní bárh 8 j 13 m R IV
Jan llii tmu 5 dřj itl m l l — 5c
Mlvantliriip A j 8 ni 3 H— IV
Záhub'! rodu Přcinyclovi-kélm trurh 4 j f m i }
Cínu I'
ItvoJi vřno obr re lfi m I I — S
1d tmu ji 8m I í-ioc
Jn!itl lát-lé r t 3 Ji 5 m 3 1 — Kir
Poklad ve I J 3 lil I Í-10V
JídáJ ISkarloťkf dr bá-i fi 13 ra 6 Í-1V
Márlnk lir 1 J 8 m 1 Í-KK-
Ilulhar trui h I J 3 m I l - lor
Jlikra ve I j I m 3 í- lik-
Sbírka sjiímiv dramaíických
I'f nbjrdnáváid udejte vidy řUlo m litu I nái r
kunu I tiá b!rky Cena Jel iidánn
1 Stará llíka nud mládna 3 1 Hmí I — jic
3 U áblem pow "llý 3 J II in 3 t
ona nrpHi hárf -rt ýi-t — 30
3 hklenln- Tmly e 3 j 5 m 3 I— SV
4 MalIM e 3 dřj 7 m 3 —
6 l-dltiádn ra fr I J fl m 5 I
Š ptnártllrti královna vp 3 J I m 3 1 — 'V
fl Kllíka l'f' tnylovna tnu h 5 J M m 31 — 50r
7 Magelona trag 4 J II in 1 - í r
K Crarchu trlliun lidu tra{ 5 J )' tn 3 t-MOc
9 Noví drama dr nu 4 3 dřj 0 m I I -IV
10 Tel"jfrm vc 1 J 7 ni 3 C —
Kapitola I II a III vt I j 4 m li
li Itodinná volím br II 3 J 10 m 3 I— 3-r
II N!nJ bii!k fTého pána drSJ 10 ra 4 I — ir
11 tyn řlovřk dr4 dřj 19 in — str
IV Panna Orlenká trg S dřj H m il—ft
ii Ilřvř lyoníké dr 5 J 0 m S I — -Jir
17 (ty tefi jinibo mlnřn! e 5 J II m 3 I 3V
IK Márlnkí hr 1 J 3 m 1 1 — a?
19 iiK-thoa lrtipiU Tsurtllrniř SJI m II ir
411 Závit Uoi bSJ 13 m I !— c
31 1'ftjřka a oplátku r- 4 j 4 ra I —
33 ínli hcni vi 3 j 5 tn I I — r
3 Hnlbar trtifh I J 3 m 1 l — IV
34 l-n Jon f volím I J A tn 3 I — tV
Jfi Hrnlrk lert I dřj ra I — H
Tajemná pnl dr kratnrh I J 7 tn 3 I — lV
HLEDAJÍ SE
l-dnatalá k pro44v4al obra
ié 81 LoaUkáha tóra id ab
hlavukh "b přilil kam(al Od l do f 10
výdllka HlaaU aa kad rallaU Me Ba
var-k O a i BlLBERaf A5 8t Paul Hlaa
Dp'trZ Dia
RcpuMikánská tickota
lMMlř ♦
ff '! I l(
wmimh naivin
"iBitrr i iMftmr
r l0tnf
4 M-notltU f mk (V
' I Mnul ! f
I llirm i l i („
i 1 it-it ii i 1 r
4 ff ř itl f ImiiftM r
11 l rii # ii„
i w r r te
r i nMm tv
'f ('I 1
fa ar ta
i"t t #m
p#
tě iwi(a
MIIAIIwi tun
I C (!
i"i Hitu
1 Marie ('
I e lit ra
ř o liíMftu
1 řkie iif
fa l!edafte
C rmíf
I paa trfaily
I ťál4i0v
A t m Itnitf u
I ! ! f al
(a alvtafb li M i re
II rimitř
Yer ťtfly
kii'x iiii4 a k 1
m e ffwiiu
I C- lř loanty
l llif trba!b' ed
ivpxrt ht
1 Adaai C-aaty
M t KI5I4I0
II II Ci ily
fa lldlUls SUtal rlM!ty
wo wnnuoKK
! ttiae Coaaly
a Boalaae do kora:
I dutrlkl J B oTItODK t UbooIb
I „ D a MKRCE Oaiaby
I „ ROH L BáMItOSO rremoat
4 „ K J tUmR t Aorora
I W K AKt)IIIW8 1 SMUnr
8 „ A t CADT ta ! rl
Přijímací IUt McKinleye
(I'okrtu"ov4n(
I)vojkoTomřntví nulie docfliti
osmocťnm ]dnánfm naSí utrarty
NfUe je docfliti otevřením DsSich
miwoven neobmeíetié raíbfi stUbra
celího vřta v omřru 1G uncí utřf
bra ku jt-dné tlata když obchodní po
mix jc"t íce tiťŽ 30 uncí stříbra ku
ji dní tlata Mexiko a čfna tkouíe-
ly tonto fiierimenl Mexiko m&
Hvobodnou raíbu Ktříbra i tlata v to
mfru ponřkud bližíím nežli 1CJ unce
stříbra ku Jedné unci zlata a ačkoliv
mincovny jeho jnou otevřeny oboum
kovňm v tom jiomcru ani jediný
zlat ý dolar nent ražen a nekolaje co
peníze Zlato bylo vypuzeno 1 obě
hu v obou zemích a ony jsou na ik-
kladS Mlřlbra pouze Pokud nebude
mezinárodního dohodnutí jeat patrně
povinnoHtí Sp St&tQ aby udržovaly
základ zlatý Jest to uznaný a jedi
ný i&klad velkých průmyslových ni
rodu Hvť-ta a nimiž obchodujeme
mnohem více než 8 jinými Onmde
fLt ítyry procenit veřkerého naňeho
z&mofitkého obchodu za úřadnt rok
1695 bylo ne zeměmi majícími zlatý
základ a obchod nň m jinými země
mi vyrovnav&n podobně na základě
zlati'm
Hlavně n&nledkem t&konn přija
tých od roku 1878 dáno bylo do obě
hu více než za 1624000000 stříbra
neb měny náhradní za ně To stalo
8e v poctivě nai zjednali stříbra
jestli možno tu samou cenu tržní
jako rafťbní a povzbuditi aoudobné
používáni zlata i stříora co peněi
Pred tou dobou bylo raženo měně
než 119000000 stříbrných dolaru ta
celou dobu trvání Spojených Státfl
v 89 letech Zákony svrchu tmíně
ně tabetpecily rcjvřiíí možně po
užívání stříbra jež by připouštěla
finanční bezpečnost a záruka že udr
ženo budft v rovné ceně rUtem
My mátne nyní vico stříbra než tlata
To docíleno bylo čist-m nebeip
čím jtoklennutl cbacněho úvěru
Tak tvaný Shernunftv rákon hleděl
docfliti použiti iseho stříbra dobyté
ho ve Spojených Státech k úěelSm
peněžním v jeho tržní cviiř V le
ífh M $1 lftl dfiinvila vlád
'fř t fidl rftlllrid tlřirř iiřfbr
h řfH ftl rnilhft ftrl rok
Ti byf jerfnt třfllni ýtlkn iH
břOtlttlU rtthn ttsfl lolt(í
rkřh(i lIMihil ďl íti lř'
Ti Mr„ k Jifcol nyní ilnj
f 811110111011 řllhff míli li lo f ('
Irt potiřilí fřbř pfteohíU bfd íi
jeřifl usnu lib (Krt potfsdriit i#
na ý4i -sny rafsbtif ivlik l'lo oř
látání m rípÍfHf V ftíkolika m
í ft h tl-biř řiabf t aUfriti řxlhyln ni
♦li bří '#obif)4řntt Hpojsnýrd
Ht 4f ff řt isna Mřif ryeřtl klsaá i
d)UI tUifřto tutn rtslli pls
tím Tu ik na míptahnl prl
dnti ('lsilr{ ob tiolitit k ttra
rif spolilf ií fiřeism irttifof
ťlářtkif tikrina Hhrminov f fcouj
s'Mbf My řemftlřfn bsipeířio
ti f '111111 m 1I1 ffaUfch ii (tříiiísn
t& ? tomlr) mě ra
)i U řpfi il liíi tslřlft
prtiil j#m ''Kdybyrhom mohli
mťti msiifiáro-lní pomfř na fiml by
# tiirliiil řelní národové1 iv£ta
BrtsBli a iisUnovílI prý pomř
mil oběma koy viíchni přijali
jí(4 rnfi(í#tví siřfhn jsi Holilo by
do'ar k atřlbro bylo by tak
b-xlným a neoliřTif asrtým v mi? in
právu rilsbnim jako jet ilato dns
'k to nsbylo rárn možno docfliti
a kdybychom dnsa přijati Rvobodnou
neobmeienou ražbu stříbra v Hp
Mlátech v dosavadním prruěru vzdá
iiti bychom se ienom o tolik v(c od
mezinárodního dohodnutí Jestliže
tipocnem osamocené ražbu stříbra
nad dohodnutí lakověbo nikdy ne
docílíme Dvojí táklad podminuje
rovnoměrnost v poměru arovnoměr
nost muže býti docílena poutě jen
soudobntm zákonem národním Byl
to soudobný aakon národu který
utvořil dvojí tttklad noudobného t&
kona národa bude zapotřtbf k jeho
obnovení a udržení"
Republikánská strana není teď a
nebyla nikdy proti používání stříbr
né měny jak její minulost dostatečV
ně ukatuje Ona uěmila vře co se
učiniti dalo k rozmnožení používání
stříbra co měny na jk dalece při-
pouítila betpeěnost a ceit Spoje
ných Státfi jednajících samy o sobě
bes jiných vlád Jsou tací kteří
soudí že šla již příiid daleko a pře
kročila hranice finanční opatrnosti
My dojista nemažeme jiti dále a ne
mažeme připuetiti toho aby bludi
čky vylákaly nás mimo hranice
ezpečí
My máme mnohem více stříbra k
používání co peněz nežli kterákoliv
iná země na světě vyjímajíc Indii a
Čínu Máme o 1500000000 více
než Anglicko o 1150000000 více
než Francie o $400000000 více než
Německo o t325000000 méně než
ndie a 1125000000 měně než
Čfna
Republikánská strana prohlásila
se pro mciinarodui dohodnuti a
budu-li zvolen presidentem bude
mojí povinností abych použil všech
patřičných prostřed kft k docílení
těbož Hvobodná ražba stříbra v
tťto zemi zdržela by — jestliže ne
úplně znemožnila — mezinárodní
dvojkovoměnství a pokud nebudeme
tnoci dosáhnout! mezinárodního do
bodnutí veškeré zájmy naAe vyža
dují udrženi nytiějiího tákladu Ne
olvislé ražební stříbra v poměru 10
uncí stříbra ku jedné tlata spflsobila
by náhlé umenšení našich peněz v
oběhu Ono zapudilo by ihned 500
000000 měny zlaté kterouž máme
yní trvale i obchodu země a valně
umenšilo by množství peněa v o-
bho
Republikánská strana nenavrhuje
by i mícho oběhá bylo odstraněno
akékoliv stříbro jež nyní máme
Naopak ona hodlá udrželi viechny
siřibrté peníze to nyní jsou nejen v
oběhu nýbrž i r plné ceně se zlatem
Hjilniti tik ta roku vládou danou
že všechna její měna má rovna býti
alatu To bylo nepřetržitě směrem
třaty r iihliittM o f roku 7
OrM řtfřll firMlljljw Mjaký Hie
nový Otia rtie n ht-li v t-bílni
r k ďdrřfřn jlíio iltfo lei fiřijr
fřlbřrt a Míf pfftíts klfřJ
řljrrií 9 ollin v fsffti ta filrf]í
(Žni n Iřlf její b f ivrtr! rftft-al Ort
9 lili Jm'I slsUť rrtinoet v bil huni
řtf' jik'i řlřiiU IJy V lliítťlh alj
On řte#olí k f"li tl bf ltf fi-tti
klssl M tAkli I (M''f I rol f ři
0(Jvř3tieě řát' fotilo BVirdnmi
rteobtneiaiioti řlt f f omíf'! M
ol Otu odpIriM b I vm Jrií
vyiri4rtí ti t MVfi' otYlm
Jsatli je ktsrá ví J y n I
býti pffU jsktillfK fco" „ f
joi In pefifm h ŽrM trn 0y by
rtsmíly bftl nik ff pl imhtn finti
htht lápiati sirinníckhri Kdtl
r
lítáttis atoti prá I # plrlifír itfti
rfitjrďk rtiíll liti hofo t% li ob Irli
ti (siíie RtsMJ j-ontk itttálfi4a
rttmf uhelně v lio bmtě jik j a
J ř m J ! i pnrtivhl liítv le j
ttřiniti Zfiriliodioťřní mny itti
fřiefiil loicehl h idnot Nikdo lirtfl
tou liiěřoti hinnfriti psněty j%kr
rolnfii a ilělnfri Oba jou Umi
prvními jíl iflí apatný úrinrk
sptiié nřiiy a Iřtnj potednftil n
které p6bí To je ikuťtioatf v Mf t h
lemt a tile jak') viudi' jinde citu If a
ftřbobatí jafiti nsjtětifmi trpiirli
následkem kaJdlto pokusu o tne
hodnocení naJicli petiět Ono by
itláatě těžce postihlo kaŽd spfhob
uložení majetku: pojiíf ivací společ
nosti a jpjich pojiátěnce spořitelny
jejich vkladately stavební a pAjcov
ní spolky a jejich členy úpory vy
plynulé i přičinění pensioniity a
jejich rodiny a všechny pracovníky
kupní hodnotu jejich mzdy
Otázka stříbra není tou jedinou
otázkou vztahující se na naše peníze
t nynějším zápase Nejsouce spoko
eni s úsilím o svobodnou ražbu stří
bra jeho nejhorlivějží zaitanci poža
lují by naAe papírové peníze všech
ny byly vyťávany přímo vládou
Spojeních Státu To jest prohlášení
demokralft v Chicagu Prohlášení
strany lidu v St Louisů zní Že:
"naše národní peníze nají vydávány
ýti pouze jen útlřední vládou bez
prostřednictví banku a býti plnou
zákomitou mřuou ku placení všech
dluhfl obecných i soukromých" a
býti rozdělovány "přímo mezi lid a
prostřednictvím tákonnitého vydá
vání vládou"
Tak mimo svobodné ražby stříbra
celého světa navrhuje se nám aby
chom nastoupili dobu neobmezeného
vydávání nesplatitelných papíiových
peněz Tak otázka kteráž probojo
vaná byla od roku 1805 do 1871)
poznovu se otevírá a uvalují se na
nát txperituenty s lacinými penězi
všech možných druhu To znamená
až překvapující zpátečuickou politi
ku kteráž odchyluje se od každého
požadavku zdravého finančnictví
vSak prohlášení lo projevuje ducha i
účel těch kdož společným úsilím
snaží se nabyti kontrolu vlády Ne
souce spokojeni znehodnocením
naší měny kteréž by nevyhnutelně
následovati muselo svobodnou ražbu
stříbři v poracru 10 ku I znehodno
tili by ještě dále naši měnu a ohro
žují čest národa neobmezeným vy
dáním nesplatitelnó papírové měny
Větší ohrožení našeho finančního
postavení a úvěru lze sotva si porny
sliti a každý vlastenecký občan měl
by býti povzbuzen aby b úmyslu
tomu postavil vstříc a pomáhal vr
atně jej porážeti
Jest velíce k politování a k pomy
šlení že děje se pokus od těch kdož
stojí vysoko v radě spojených stran
rozdělili lid této země ve třídy a
tvořiti rozdíly mezi námi jejž ve
skutečnosti nestávají a kteréž odpor
nými jou naší furmě vládní Toto
appelovánf na vášně a předsudky ne
hodno jest ducha a inteliigence svo
bodného lidu a melo bv dojiti od
souzení těmi na která má vliv vyvo
zovat! a já doufám že odsouzeno
bil le