Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 09, 1896, Weekly Edtions, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1'UKHOK Ahaijij
00 NAŠICH DOPISOVAT Eta
Hot Hnile Nť - nar-H
NmIímJM f lií(H vřavt }k"by I
řířodi m'l Ařmk mí
dMnt ířmtmi ''! povit reo
ti A Ulko hf Utý
dVar MřKMsym si!'rný
íířyansm lo epůwbil iíi ale j" I"
jekmll vr4'f IfMl ďi? h
lli Ihll (ViiMy tiřiři N'l r
ky bl f4vit tt l# W'dy
n pk i fifwf I fř
piv §f j vládnotief střsn Jk4
koliv pníy lW kolsnými (Ij
Potom tf trtkrn dost pl i d"brf
Ti ml J#d# řfřnř řskf I- II fo
Mik fnfci MviHI eni stříbrný
dolar Mtol prý ilstý (2) Vt rkm
MU!# 4dít# i příklad Cín
M#iiko proo pk J řtřilít#
msti ři# Uikooko? Ta fn4 liliím
JeM Im ínljíf j#fifi plrr al my
Mm 1 J to potti4mfi Co m
tom musí li d4t tt n44 dotsř 2 SO
centů? (3) IřohrA f enfz prý dr
lají lil dobrou mrla Jk to přijde
tedy le ilaťařský Ui Kalifornie
plstí ta nejbídněji! mzdu dělníkům
Čínským tMíl 20 cnt1 dnri4 (4)
Ty ilaié časy kdy míl obyčejný díl
Dik II 50 a! 12 00 se Více rtenar4tí
naopak J4 vířím le Bel uplyne Jed
BO čtvrtstoletí budou i bili dělníci
pracovat li 35 centů denně (5) Co
mé se týká viděl iíjrrh raději pana
MtKinleye vězet mni ledovými kry
a severní točny nežli ti stolci presi
denlskéra M4m-li volit te !von
tedj bmla pmlporovat obsna
bo ttáta třebsn ttMbriř Vl-ljC to
to ]íté tiezmmená volnou ralbn
lude-li tvolen VlJyr ikl% Cíevelaml
mři mnohé přáol a kongreo mu pře
cd nd£!l Hro a naopak co i on
Cépř&l to nettalo zákonem (6) Z
druhé myslím ie Iiryan tn& )ép po
třeby obyvatelstva celího aevero
tipadu kdeíto McKinley tae zn&
potřeby vycbcdnícb tlatařa ani dril
za ten aamý konec zlatého rnfřcu
Hew yorských miltortářS (7) Kdo
domníval že popaltaté tohoto okrexu
jsou po lonuké porážce úplné mrtvi
byl na omylu Stříbrný dolar je opět
vzkřísil což dokázali pří ecnflri dne
37 írpna v lleraÍDgford kdež pro
mluil k četnému brom&žcléDÍ pan
W Ii Green z Kearney Neb navr
ženec pro kongres ze šestého dietrik
ta Jeho výtečná ře" strhla ohecen
stvo k častému potlenku a rnají-li
atřlbraři takových řečníku více pak
je vftčzství jejich (8) To nebylo
žádné lhaní nýbrž celá spousta dft
katfi a rice otiítfné řeftí i soukromé
dopisy třch nejpřednřjSích muži
obou politických stran dále i novi
nářské články Ti vřicbni ie byli
do nedávná přátelé stříbra a dnes že
horlí pro zlato (9) Při té příležito
stí též zahrála HemingfordNká kape
la 19 mažu čítající pod řízením prof
K II lilancharda Následkem ú
bytka obyvatelstva se i dva české
hudební sbory v okresu rozpadly a
zbytky téchto se spojily s prvnřjSíro
a sice a východního sbora pn Henry
Pels basista a moje maličkost co ba
rytonista ze západního pak pp
Karel a Martin Poívár John a
Frank Caha a Joef Plařiřnský a t
prvnéjií pak pp Václav Hrnčál a
John Zajíc celkem 9 Čecbomorava-
na Jelikož prvnéjií několikaletý
kapelník pan I) Ii Specht pěstoval
němčino i v hudbě a objednával vět
íinu skladeb německých kteréž i
rám Cechům jsou milejší nemáme-Ii
čisti české Tento spojený sbor
hudební je opatřen stejnokrojem
kter doplňuje pruácká helma
piklhaubnou Ač občané tohoto mě
stečka nejsou zámožní přece hudbu
všemožně podporují a hooof se tím
že rrijí nejlepSí kapelu na západe
Poví 14 se že uvidíme též město
Kedland při mezistátní výstavě —
O alejší úrolě již bylo psáno v
tomto listu že U tftze rozdílní co sí
drobného obilí týče Z lálo se že co
r)frMr) At stnjtlf tu i n% shfiij
p'iikfi ft'křl k d( lřJÍ í
P'Hy I r4"ily ? it hltání A'
j#ffi Jil iimn 4m t nMni nit
řif j'fl pfv Iřloíftl ht"''1t
ifíiht #přiVij#f fib J lepíf fi#l
il iťbtr1vi mísuK fky d"t ř'-
ly Tik ttfhm fmM IM kil fý
♦ íj řl dv íM lrM rlť I 0'ljH
tluk i hífí řtifh přijH im jíní
d J' rift (hn9 Jil o-l! tlt
ktk' # t'ř přii-! prí I m
ttf fdťil řt#Kři# Jlý oilník t
tí tíř (Vinty řM byl mínalý ř-k
ni př"Mí ! v I5r ift!i v# run
tiřfi jíhi!f tk s řniftfití f%tn itm
f f(íh-vil Přiilo vik vlk4 mt
kro a ( k i4!e !'va! ho
I dopálil pli]el tí dop#U
t rilsl4 té! 1 Ml Í0
íxlto l hns( J t k podivu lid'
ktsřl si krsjintt tsmrtl prohlédli dlí
t nl s um adiii j' spok-
Jrftl ba l jtdnstele ibtiftají k Islti
friftjí dv souedi Jot spofcojsfil
4-írA potsmky kt#r# jín sám pan
Khuák vybral anii by je bjlí dřív
viděli l'r Jo Kovárník kUrý
prátě tam odtu i plijl i lo nemele
rti V)r)srh4lít J4 mám til kus
dobrého poK-mku v }roun# Je
Mtko dráhy I riiM i dobré csty
Prodl by h ho aa i příčin rodm
nf h tsm jeti nemohu dále to ide
rhci jtě zkuit ladu let Drb mimi
1# čtyry týdny Jou ukáikou že se
zae blížíme minulým dobrým ča
s5m jaké zde bývvly
M ůrton Aftton Jelínek
Ptňnrtd — (I) To ul by mohl
Jít pan dopisovatel dálo a říci ''třeba
žádnými!" Jiné krajiny v minulth
letech nebyly postiženy suchem tak
jiko liox llutte a přece po minulé
tři roky frmerstvo tsikde neprospí
valo tak jako po 25 let předcházejí
cích což j-st patrně důkazem že
troikts záleží na tom jaká je vládnou
ci strana a jaký jest politický a ná
rodobospodáíský směr jimž se béře
(2) Nu tak teda Kdybychom tak-
le měli svobodnou ražbu stříbra
tedy by nepochybné bylo stříbrných
dolaru hojnol i tam u Vás byť i ne
rostly na stromech ani nepadaly a
rosou ani se nesklízely samovaza
čem My si nemůžeme nijakým spfl
sobem vysvětlit zač by kdo obdržel
ty stříbrné dolary když by neměl co
by za ně dal (3) V Itakousku je
mena založená na zlatě a proto nepa
tří do jedné řady a Čínou a M li
kére (i) Odkud své zprávy pan
dopisovatel Čerpal nevíme Redak
tor t I byl náhodou pred lety v Ka-
ífornii a neslyáel tam nikdy že by
kdokoliv pracoval za 20 centů denné
— ani Číňan — lle posledního cen
su bylo lam 83012 továrních dělníků
mzdy vyplaceno jim za rok #5 1-
538 780 tedy přes t61 každému
což by podobalo se blíže $200 denně
nežli 20 centů Máme za to že pan
dopisovatel čerpal asi tuto zprávu z
těch samých kalných pramenů z ja
kých čerpány jsou zprávy o těch
čelných republikánech jiko Blaine
Garfield a jiní že byli pro svobod
nou ražbu stříbra aneb t jakých
čerpán byl ten výňatek a London
Financial News (5) A proč by ne
mohly se dřívější casy vrátiti? Či již
neplati pravidlo: sť-jné příčiny stej
né následky? Ci jit nerodí dobrá
půda hojné úrody kdjž má hojnost
světla a tepla a při tom potřebnou
vláhu? Čí nemáme my tu samou
přičinlivt a podnikavost Jako jsme
měli dříve? Či nesvítí na nás slunce
jako štítilo před několika lety? Ty
zlaté čay se navrátí tak jistě jako
jk noci s vrátí den když navrátí se
tytéž poměry jež Jsme dříve míli
a jež ly dobré časy působily
když průmyslu oasemu a tak mzdě
dIníka poskytne e potřebná ochra
na před soutěží zahraniční Psk
přijdou ty dobré íay nejen pro děl
nika njbrž i pro rolníka neboť děl
nik pak když bude moci vydělávat
bude moci též kupovat od rolníka
lt slfiíftíjíí rn nelil Idyl fofefk
rimti přrt přlUM Isbyíky Me ft
Irh li liříňlieml ' f-4f I li
bonel řťi drí#l annif á d"r4
4 pn dptso itl l# II I llitfe
(V9H(f bf I f pít Íhí o Vbfí
skf kfyl bi fs m'tí I fv!4 dsít
přož by tsdr ř MM ivl Inofit f
iKini opít blah byt dřívljíf k lyl
lm bi l m l ftpět lo m blahobyt
dl M pí bio fif ft)l vsdlo k fit
ktltq lk ft 14 In jtfii eni
tl tm Jf v jfr niti ftsmíhh? Pr4
tk Jiko fint lhu (Vinty jtko
JI4 jmá f Ůlt p'rtMrIs dít k
vylánanf urrd (tb potřebuj l
myl im iflřii plel sotitííl
#třpkoti eiio vftbsei VI lyf
nf I ftř)í p"řb dnbitovall pn
dopiaov atsli f ? Kvropl Joi mi ly
od 10 krsjrarA do Jfdnl lUtky dsn
ři# od 15 fsiit do i'l eBt4 ve mířtl
amrirW vl lyf lo ! vi ie své
vlijte! ikul#tiotti a jl!ile rtstí
lt ly hř — pidivi ďi iprá kon
sóla Jťt kh (Itport í(lo 107 strana
SI) klsřýl srud Jest třx h spole
h!ivěj4ím nM sl-tuprs Hisi# a k 11
u 144 pfftmrnou mi li délníků oa
116 itatfth la telý rok Kdo má
ipetki m'k v hlav ivláít k fo
tom f lťvédčeo Jest Jské midy
Jinde panují mu til dávno pfiniii a
nahlédnout! Ie má-li dělník a le vy
dělávali ll&O neb $2 00 derně rnul
se pokytcontl mu ochrana fflnf
VJík vidor této samozřejmé pravdě
tétiina c4rod amerického a bohole)
I vétiína těch kteří ví t vlastní zkt
ieaolí Že za hranicemi jsou mzdy o
čtyry pětiny až devět deetin mnT
než ide přece hlasovali před čtyřmi
tety pro Clevelanda a svobodný ob
chod A když tímto nerozumným
jednáním utrhli zem do tísné a bídy
nemají množit nich doti rozumo
aby chybu svou nahlédli a vrátili se
ku stsré cestě vedoucí k blahobytu
nýbrž dávají se chytati na novou lé
čku na stříbrnou udici My nesou
hlaxírae nikterak s váženým panem
dopisovatelem a tak jako jsme pře
svědčeni Že kdy Ž večer slunce zapad
ne druhý den opt vyjde a jako
sme přesvědčeni l obilí do úrodné
země zaseté vydá úrodu dobrou když
má dost víeho toho co potřebuje
světla tepla i vláhy lak pevně jsme
přesvědčeni že navrátí se starý bia
íobyt zorni této kdjž navrátí ee Jí
ty eamé národohospodářské zákony
ta samá ochrana průmyslu kterou
země dříve požívala a za kteréž pro
spívala jako žádná jiná země pod
sluncem (6) Jest nravda že minu
ý kongres neftel tak daleko jak by si
y I pan Cleveland přál což bylo
pouze jen k nařetnu štěstí Zároveň
jest ale pravda Že kongrea splnil
skoro vSechny hlavnější požadavky
pana Clevelanda a demokratické
platformy Kongres zruňil zákon
McKinleyho zruAil reciprocitu zru
šil (ákon Shermanův zrušil zákon o
dohlídci na kongresní volby zruřil
blahobyt země zrufiil přebytky v po
kladně zrufiil průmyslovou činnost
a zrušil kde jen co mohl co za řepu
blikánské správy bylo zbudováno
rroto byl zvolen Ueveland a proto
byl zvolen demokratický kongres
Vždjť občanstvo chtělo zrninu
vždyť chtělo zkusit jaký blahobyt
nám přinesou demokraté a všeobec
ně říkalo se: "Když nebudou dělat
dobrotu vždyť je můžeme zase vy
hnat" Teď zkusilo občanstvo jak
bylo za republikánů a lilojkjy
bylo za demokratů a tážeme se pana 'okrsku
dopisovatele ať nám upřímné a svě-! pJrKíX alŽf jlSSl
domitě poví kdy bylo lépe lépe ne-' j't částí liboziSpedníbo svshu Iikc's
Jen v Box BatteCounty ale v celé ze- VjSXU vím
mi? A právě tak jako volba před dv cesty Jedna po Midland dnJze Lie
7„t„: i i t prfismykrni pres Mommit do Cripplc
viJuirtn„enia rruneni vaeuo
' '
pino pnyeoeno pravé izk voio
_ 1 ' 1 I I I _
letošní klyl by zvolen byl Iiryan
znamenala by volnoo ražbu atříbra a
znehoinocf ní naší měny Seotnáct
witiuA-niiu —i
krite lakovou Lidu jakou mime teď
(7) Zájmy a potřeby jak východu tak
I zápaJu jsou totožnými Kdy! pa-
řtoval Mahohyi t% frh'H řs['
Ilik4nk4 ptkff i rsp'illi4sk4
p'dttiky pfifisl f nt tiťt f í'
přispívá j In A4tl lem frpf4
pliřsnl l ítfřifm r4f i (V
14 lřrtl (Vřili j nn j hřit tlí'o t
trpí li ktřjktiv (t i lrpbirs4
Jst Repřf fm risvli(ret kf nf bi
difebi ttířn k ly I flmH' g i dřu
ht Hřy trmvi Ifvmi Je frui Ut lrn
fifoll dřriM Popíráme f-iWM
fe by lířjifi Mikonf afe meíW
mhveý Iliyiři fctsrý ple l iwml neb
devíti liy jMM m íkly a poeti
voi pMí ivoi příkří p4ftífbni
otva I svého livotv vydrhl si
II '(' fsif by Mp p"třsby ttnt
řtslli iftá je ikuloný ve sltlb4- b
řtiro ta off'Mný majoř M Kisfy
ktsřý J Ml lifot Jfi řwk'fi stfc b
nesl Jej v fjWf vltik lyl iv h v4
of jjí tf i lovtloi kil fé tiirt rám
v irní k lj!o psu llrysn ťli ly
J! nebyl ni svité AI ir4-o
bude priviďo Ie rtebnde eíedlník
řial mítr pak mole t ýt 1 bíd
pan Hřy ru l M Kínley h-i ()
Ano Ifěí slovy a h'imbiktn aU ne
skatky d1'y vítltí -j-i(é
Nominaci Itryinovi ihur't piui
Jeho hh a kdyby r4h')oii ý
ochraptělým kdjby byly tni spadly
mandl- k lyl k'nvnre odhýva'a
byl by někdo libý kandidátem na
místo něho Tk jako se moohf
rolník (14 obl ínoili agentu e tro
movay a ripiatl mu 7s cena oeb
dolar ai stromek Jakých při přímém
objednání obdrželi můře sto it pět
dolarů tak obloudili dují poplili
sté těmi nejprAblednějifmi nesmysly
a iiejnemolnějsími důvody avšak t
toho nenásleduje že by takový
plimpaó ze Stromovky byl tím nej
lepřfm presidentem jehož bychom
zvolit! mohli (0) Žádná věc na
světě nestála v politice americké
nikdy na tak slabých nohou a nebyla
podporována tolika smyšlenkami a
klamy jako věc stříbrařů a přece
nalézá fanatických horlitelů Co
koliv řekne stříbrařský plampač
aneb napíše stříbrařský časopis byť
to byl besmysl sobe větáí a sebe ma
kavéjíí byť byl tisíckráte vyvrácen
a opak dokázán u stříbrařů přece jen
víry nalezne a vytrvale budou si za
cpávati ošf svých a zakrývsti očí aby
pravdy nepoznali Tak ku příkludu
přece každý ví sám a osobně že před
čtyřmi lety slibován nám byl blaho
byt od svobodného obchodu každý
ví že nesplnilo se ani nejmenstbo
pmtfčku ze všech těch slibů každý
ví že slibováno bylo dělnictvu hojně
práce při dobré mzdě a při tom vse-
-hny potřeby lnciné naproti tomu
rolnictvu slibováno Že bude dostá-
vati $100 a $125 za pšenici a bude
míti vSechny výrobky laciné každý
se od té doby přesvědčil a ví žc to
byl pouhý klam éalba n podvod ale
proto přece jsou lidé kteří se dají
klamali znovu Pravil prý jednou
jeden Indián: "Když mne oklame
běloch poprvé jeto bělochova vina
když mne ale oklame podruhé je to
moje vina !" Nevěříme že by stála
většina amerického občanstva v uvě
domělosti své pod rudochem a že by
dala oklamati se letos tou vějičkou
stříbrného švindlu když tak krutě
oklamána byla vějičkou švindlu cel
ního před čtyřmi lety
Hurrah pro ťrlpple Creek
Parnatulte že Chlrairo Itock Iland
Paritic dráha lest lcrlinoii linií vedoucí
freek a druhi po Denver a Kio tirande
" r ! '
douca d„ iforrJoU b tf-ebto zlatyc b
re vezmete urnu itrm itdma iiuvtt
doln Mapy rlrkuUře a pínlmínky na
r°M(ánl u oenřwcÍAírt
48-lr Cbicapi 111
—
il„ w w t
"~ w?on Sí- Ioisu ta 25
w„u Ctěla ohlášku na jiném
místě
Hmntné vyhlídky
IM ř4Mvfm "simHM vjliMkj
p tn t 'Ař!iříláft#ko fivnM no
viny V jittém kfn píM #1a'i
krihkcm aeg ' irk knle k'ř4 m4
r)4v "II hfriři (fsede" V ki
im r j4i ř[('řidy tt příklady
lidovfrh b4 1 pfnf HpU''#lki
rodiřt4ii (fh eanětle # Ml
tt % rli ttkmú anglicky
mlnvír i ři-f 4's sskoíi dfií( P#
klad js přf ďtl d dřý a vip"řneni
ý ě#fpi ffpfřri9)e křtíbvslsj
etl# Mvf k kir O lpí ř''J
me poiořaliitdftoii b4hkon kmli'i
tf řtiM #ml hne amsřl- k4 Jíl l-4n4
v ptvxlnlm iněfii pro el'-k"nlot
imloof ťtHiDf řťpU'1'ipny Js tn
nejvřflfjj
K tomti fcebl potřebí ieo doklá
dal Kdo m rt koika sřď' f
tile ten taplá Tdy I m4l
řod moj už o Ivýrh hrdieách
f řekli 1 1 a n i nrlgieáln A plsa
tl vidí dbře M4 bystrý trak
Vím U Iko rns bylo p4tí tyto věty
tle pololil je n pipír Mrdce vím
plakalo při lm A to je livjí pří
klad Tak je to e r4mi Místo pé
to4rii řeíi národ toli — tnn se
o "předáci!" a řeč n hyte
hyne
iJřalřft iVchů Jei Americe rnno
hein více nl řá Mjí tu svou li
teratura — ví lil nřl my mají l bel
lestrické Čaiopisy poučné i zábavné
míjí nakolik denníků Mohlo by se
ledy myslit le panuje a kolena na
koleno rysí duch český — a tu co
Vlévání se v riiotu Co rok klesá
řeč národiiosť oduSevnénf Na
stupuje místo toho sohirkotť bo
hatství mamon Při lchto věcech
zapomíná se na mnohé potřebné věci
a mizí vlalenckoť národovsivf
očividně To je skulečnosť A my
beřme si příklad ze skutečností
Potud Am-Slov Noviny
Nevíme jaké čtenářstvo měla na
zřeteli pani Koptová podávající ve
řejnocti svoji kulíku ale pochybuje
me že čecké bá ti': překládala a
skládrla pro mlú - 2 českou Kdo t
té naší mládeže zajímá se o českou
poesii tou měrou že by se mu za
mlouvala četba pouhého překladu
jistě má tolik píle i příležitosti aby
si mohl básně ty přečisti v originále
Pochybujeme také že by bylo plaka
lo srdce dotyčného českého kritika
když knížku paní Koptové doporu
čoval omladině česko americké Ta
ková sentimentálníc v našem tisku
dávno už nepanuje — jestli vůbec
kdy panovala
Co nás dále také naplňuje podive-
nim jsí u slova o té naÉd literatuře
belletristických časopisech poučných
i zábavných jakož i o několika den
ničích Původní čenko-americká li
teratura která snese kritiku vejde
se do jedné knihy billetristické zá
bavné i poučné časopisy tyji t oti
sků — pro tuhle sortu novin jsou
časy pořád mizerné — a co se týče
několika denníkf bylo by věru lépe
kdyby pravdou bylo: non multa sed
ruullum Lepší je akr půdy úrodné
nežli 100 akrů Sahary
V ostatním souhlasíme a Amer
SIov Novinami
Co prail žena a matka — Faro N
I) 28 března IhíW — Dr P Fabrncy
CbicaKo III— Ctřný pane!— Nemohu se
vitm dosti poděkovat! za viU lék zvliUté
va& Dra Petra Hoboko jehož jsme teď
užívali v rodiné po dví- leta Byla jsem
nemocna deset let a vyhledala vícebny
zdejií doktory I nřkteré v Minneapolis
aniž by mi bylo pomoženo VAicbni ve
skuteínoiti vzdiivall se naduje při mne
Jediné co mi duli na umírnění niť choro
by bylo morfium Vím sama že Jsem
b'ku toho učívali nr nxMa Vpomnrla
jsem si na Dra Petrn Hohoko o kterém
jsem mnoho slyšela Hozbodla Jsem se
VltlILltl li l
VyjKjifcIiovBla Jsem 2 lAhve
a jcíle Jsem nebyla Jista dali mi pomů
fa nebo ne Pokraovala Jsi-m a užívá-
nfn Jcm e'r to rJkon&fAXÍ cfckerou
svoji praVI I praní atd Je mís Sest v ro
diof tak le miim dosti práre Jsem teď
„
dplné zdráva V drtí vaie
Mrs A Iluda
sa-V— 4th Ht Xortb