Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 09, 1896, Weekly Edtions, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ' I
# ' -ů H- p-í-L ní -
rOKKOK ZÁPADU #
POKROK ZÁPADU
wtir ntiiťtn
Tlitsraa i Hlt Jllal llia
Hs
PríV IlfH -
ORGAN jednoty č s p s
fjiárJ
Tislařité DMI!
Já I0ICf f
MUktf
fn Mt Silit m # s
nptttntit k prmM
ř fint
iMpfMHKtlIti Sfwtti f KtMii
n#firni N
~ iáff lf ttttt
(nu dKlpn''1 Mfl l'iPs
rtprMi Mtnrf íflf tfl "™
tli Tl ř##itMfn lopt t
tiitnt Snkiftt ! J' M"n'
tlDnu ) léslik R pVI-nt ! l kri
t 41 I frl k-loko1! iř"lt pn i#
AMHttl mU ! 4ř-"5i rijwm#
tl I- HMMé klkr Vl-fhny
okr lnu ta!4n fvnii pMnnVi(-t-- -')
oni Klín t Pokffk fslu OmshB
Vls St MřMi wt-řm
ont Hit
PrnSné rnih!r -ri'titm wiu
fedr jwn ft)finsf l!linT
Zft itmhns t mn( j'ř}n rilknstl
litjílM íitíi fli Fftuh i tfikfíf
řltnéohiWnt Mh"tfn' m"1 Jn '"
ra) iM !! UT-J0ni
tixh toalet nnla nWi íi ihtmtnéT tri tik
n Jak rlk"ti ihi4il milí ! p) Onf
jhIMrk n lli dním oíníml orholn n
(ta Umiht Nt
poKnoit zAiunt'
Omaha
Omaha dne í) září 1SUG
SlTllU JíTÍ t VEBMOMT ?
PrvnI bína v tomt boji jkt
fítémott pro McKinlřjho
Jak si fodcbX rApevtL senátor
Stewart že pom&hl řpáchat "iločin
s roka 18T3"
JISTÍ NIKOT JiEliAL VekMOST TA
kovou vžtlina jako letos straně re
publikáneké
JlífOT DÍVAL VKKMiST VÍTIST
repoblikánskó tak ai 2 preti 1
letos však dal 4 proti 1 lim col
to nemohl udílati 16 proti 1?
Chce-li velká vétšisa naSeoo
lida tŮHtati ni d&lednou muf
přihlásit nyní k republikánům —
když pan Oliverius uta! ne popokr
tem Vermont jiStě nebal nikdy jiné
vžtiiny než republikanoké a nice
od 14000 do 80000 vSak letos dal
véUinu 40000 a to jest snad dosti
dobrým mámením odkud vítr deje
Ž IIdnX vec na bvetě nesI tak
ipatná aby nenalezla talancu vidí
me již z tobo že naleřají ne poblou
dilí lidé kteří jwou ocholtii dát i
přednont épatnějst míně mřibrné
před dobrou zlatou
'PbOOO ftEČI DEM KRATIČKÉHO
kandidáta prenidenUtví Hryana od
Platte Iiiveru" — pravf jicty čuho
pig — "podobá ne proudu řtcetié
řeky tím že je 2500 mil dlouhý ale
Jen 6 palců hluboký
NX&ODXI DEMOKRATÉ HODLAJÍ Ail
vrhnouti se t úsilevný boj a proto ul
zvolili dva etaré vojíny za vůdce:
Pallmer z Illinoi bojoval v armádě
evernf v občanské válce a Buckner
i Kentocky v armádí rebeUkó
S PEVNÍM ÍÁRIM PLOŽIL ÚRAD SVĚJ
sekretář vnitra Iloke Smith a na
jeho místo nantoupil bývalý guver
nér miasooraký Friocis O správě
sekretáře Smitha mfile se říci e
byla dosti uspokojivou a prostou
patrných poklesku neb vad
Demokratické Casopi#t íikciilu
bí se s výsledkem volby ve Ver
monta a mnozí demokraté ani ne
vČdí že se tam volba odbývala
Když porovnáme ten počet hlaft
demokratických ve volbě tam ode
vídaných podobá se skoro jako by
se Um nebyla volba odbývala
ítBKNEMK LI if TÍT VERM NT
dal republikánAn-i většina 40000
není to tak nápadným Pripome-
neme-H viak že vlech hUa vrleno
bylo 60000 a že z nich repoblikáné
obdrželi 53000 a demokraté pouze
HN0# inl jixfrfi il4Sll ř
rv pfiáni dpý iih vltnl(
Pili! an R HvhIhT fAdli
! [Un S A Ollvffh nlfitiář
ol k"M mii #ilifiM jnditÉil
i pfd ' fttp ir -Ir- ířjrř s stříbro!
IV f bud Mfi'M jtlt Piftfirr
ífřt ? !iiff řI4řiřk 4 ty
tt!ií it ktit ví fy o j h
bii 'i bl ivitjr ři b"i k 'riA
ní I j ! f fií S l lki
R HliVfííld 1-0 !lJ1íř'll(l '
j'ij( jiokrt Jti klmfm s UM
l'k pd4!ln(k 'j-ikrti Wh'i vý
Uitt át4 J pfý řsptiblikinfliffi
porntbá Kř'-n J tnJitň Jftlí pik
bjlu přnífíio k ly vflUi blbtvl I
T fy Kffopa bu t p unái sli Sic
Kif)l7ři'i a řfpiiblikáitftoi sby po
jt lto V'iřfií lavpilftio bjl ( liřkřiní
( lo !
V Sr l'At i Mls oftntvAL st
minulý týden sjezd veteránft Jeh 1
úcitni'i mufdio tifi lili
INiIU zpráv vw sjfz la podaných
i ftá veJkrrá tlrnstvo sp Iku vet
ránu :!"frt clřnft s niclil 3I0 1 0
jet v ibd rín p-řádku V minu
Um roce st mřelo cNnft
ťliií vjzl bude s (dbfvati v
Huffílo
KtTl TR HRA RI TAK ( I f U
zlato jst d( bfe připontťhnuti že Ul
pr renta vki-ríhu bohatství a ma
jetku ve Sjoj Státech nibjto bylo
od té doby co se stalo Uto naši
záklsdnf niéjou S oj Stúty imjl
více bohatství ne! A'f'ie a byl l j
cirý neroznm vrbatí h rpét na stu
ptft Čfny a Mxka a ponrebati A
glicku přednost di bró a jevné tuřny
KOV JET ZLATO NEJPUAlSl? KOTÍ
petlice v olii bu se nalézající jou
nejHiatríě45í Kdjž měly fjrefnbicky
nejnižíí kurs musely se zaplatit tři
dollary zt jedeo zlatý a tak právě to
bude za svohodté ražby 'La jeden
zlatý dollar budeme muset dáti dva
MíHbriiť kdežto nyní ui&íeiue koupit
zlatý dollar za jeden dollar stříbrný
nebo papírový A to je velký rozdíl!
Vlastimil
Předseda popokratO uveřejnil
minuly týden lint který navrřenic
popokraticky Stwall psal sví-mu
soudruhu na tiketř Bryanovi dne
25bo ěerveoce v němž pravf že
Bryan DemtiHÍ na něj brati Žádného
ohledu To jent mluveno dočti jriě
a nepochybně že Swall z tikety
ustoupí populiittickéiiju navrieici
Wutsotiovi a tak zmizí popokratická
tiket a z povrchu zeiuě a zQKlane jen
populistÍká
StrihkarCm jst naíe ntnéiM
měna pří li A dobrá Podle tíeho
měli bychom je dáti do rou"eum po
něvsdí jsou jedinými tvory rozumný
mi na siětě ktefí stěžují na dobrotu
mny Vendy kde není měna dobrá
stěhijí a " I f í o v a I i a to pravém na
Špatnost niěny a jn v Americe ns
lernou v krenkové kteří by chtěli
duti přednost věci spatné před do
brou A je-té jedeš! Upozornili jsme
jit na několik ptípado v nichž po
krytečtí HtUbrhři mluví pro stříbro
ale chtí zlato Nejnověji! bumbu
kář ilsrvey spisovatel střlbrařukého
spinku Financial School vyzvedoul
si ze svého banku v Chicagu ulože
ných tam $2000 a uschoval si je v
ohnivzdorném sklepení banku jiné
ho Kdyby věřil v to co káže tedy
by si koupil za ně stříbro a uschoval
by toho
Jaký je rozdíl mezi republikán-
ským a popokratickýrn kmdidátem
prestdentství o tom každého poučí
nejlépe okolnost že McKicley ne
vtírá se voliéstvuale kdjž jej někte
rá deputace navštíví pronese k ni
několik věcných a upřímných lry
kdežto pan Bryan jezdí od Zlámané
Lhot v ke Saměné a paradnje lesklý
ml fráremi Uren je vlastencem
jehož zásady směřojl k obnoveni
blahobyta v jeho vla-ti tento je po—
litikářikýai Bamamem kterému jdt
o sláva jíž mu posad nedostávalo
(HlMťT !4vltlvliA VtflMMM'
Klntsjlii ilspnt'ii řířmsffli a v řsěl
kfřřotil ! hío k nlřii tnřl pfofn-f řiS
sďijfi' fisvytřatitetřioii pravdu) —
Nsnbydet# spotřeboVts4 pomoci
inlnenvtif at# naUtneM jh h pomoel
lovářpn"— Ilobatstvt nároli nepři
f háif I mincoven ftýbrl l plU a pří
í ifiihl Jlli dřliib tvo řta hail M
m#trAnf fnidi mftls dát utřiit
řirmsrtvu tak rfttá a ílřl s
btlliobtt VSbp(l)ý
Trr lí' i ťittvA # nIkour
tátfiíih Voleb Iltis I t íii odbý
vána bylt tolba v Vermont kterýž
v[ sstm spolrhliv! repnldikán
ským avšik přece pod! vtdkoU
vřtiiny tl4 se soudit tis Ve berný
výl'dk Pak ná!edovati budí
tento týden volba v Arkansas 7
Iva tf lny bude pak ?olba v Mine
ve státí tom kde! republikánské
vtímy státe irostaj' neboř v rore
lo obnášel vltíin Hs!H před
lvími lety pak jil V říjnu
volni imle Honil dne ctm a
(íeorgia dne 7ho
Dle ri-KÁvr pokiahn ka Sp j
Států obnáší schodek za rnisulý
měsíc maličkost %Vill%w a jeli
koŽ ra měníc- předešlý byl schůdek
odohný obnáší schodek ta r v w
lva měsíce tohoto úřadnlh rku
21 000000 Pěkný ť jest zači
tek a budu to také pěkný konec
demokra'ické vlády Když si voli
čové vzpomenou že za republikán
ské správy upláceno bylo pra i let
ně kaž lýtn rokem sto milionů dluhů
že za demokratické vlády so
každým rokem pravidelně sto mi
ionů přidělává pak jim nevezmi
dl mho rozhodnout! se pro kterou
stranu hlasovat i mají
Výhodnost a prohpéínoht v iné
ražby stříbra a stříbrné měny vy
světluje nejlépe následující případ:
vasír z banku v Minneapolis K L
Matson měl k placeni mexickému
konsnlovi %Á ta potvrzeni konsu-
átní a zaslal mu směnku na bank
mexický kteráž ovsem byla splali
telnou zákonnitýmí penězi mexi
ckými totiž stříbrem Konsul
mexický odmítnul však přijrnouli
plat v penězích země své a vrátiv
směnku Žádal ebeek na peníze amo- j
rické Je to snad jediný případ
na světě že zástupci některé země
odepřel přijmouti poplatek za úřed
ní povinnosti své ve měně své
vlasti
Ex PBE-mxNT Harrison ve své
řeč v N Yorku řekl o demokratech
kteří hodlají hlasovali letos n repu
blikány že jsou ovšt-m vítáni ale
neměli by očekávali že se republi
kánská strana rozpadne k vůli tomu
že se rozpadla strana jejich Oble
dně ochranného cla pravil že v le
tosutm zápase není třeba mnoho o
něm debatovali neboť debata o té
otázce jest již rozhodnuta Potře
bovali jsme vlastní zkušenost v té
věci a nabyli jsme jí Bylo to na
učení kruté jehož se nám dostalo
ale přesvědčivé a každý bez výminky
byl ve škole když se naučeni toto
dávalo
JAKT8I REVEREND PÍŠE VE SLAVII
od poroučeje demokracii a stříbro: —
"Nebude to zase tentýž lid který to
odílůně s pak zmoudři? Nebude tu
sa 4 ruky až žádný lid aby poznanou
chybu napravil 1 Právé v tom je
požehnání 1'dovlády Že lid může
napravovat! i chyby a on to učiní
tím ochotněji když se jich sám do
pustil" Může reverendissimmůže
ale má příliš mnoho svůlců jko
Vy kteří jej obluzují Což nechybil
před 4 roky když je poslouchal a
hlasoval pro demokracii a bídu? Což
nevidí a necítí ta chybu které e do
pustil ? A přece neradíte mu k ná
pravě nýnrž k nové chybě
Kter? z obou penIžnícii kovO
representuje lepší civilizaci? V ná
sledujícím uvádíme země které!
maji zlatou měna a které sllbrnoa
měna Země se zlatou měnou: Sp
Státy Anglie Frtncie Německo
Belgie Italte Švýcarsko Úecko
Šiitnelkko líiii!iuri#k# Piiringalystříbrifskéhri ti II ceU dů'lnjrl
Hrbk i lUkmuko Niroienf Kf)
dl Atťlikn I N"f vfM" Pánsko
Tifsfcó Aďlralie Ktffpf Ktb
fíyti a lnlhřkí slovem Štky
rlvllísovsné a jsštA nr kolík tn}li
Zm s stílliřřioii ftiínoti Js!
Čína Indie Jiptn Jihoamerické
státy třed-Mfio-fb ké státy Miiko
a IŽnkn Pole prj'l tlustá ss ku
umřitě měny tvé in stříbrné tta
lUtou
PftiMio'1 r řnnikt m l la
fi otán it řny bylo ť ho nspséno ul
vlit ďs } ul by # ťdiu ruo
Ido n- ! jl( prý ul sliv věci
kHfti!i je jiiiv II v tr by dobře
kdyby to bylo pravda ! vp skufA
ntl je loinii n eU jinak Jsl jt šlé
mnohi řtehálft I neťteriáříl kterým
r nbubflé ffáe a za alasy pMta
Jtié ihtoly libí anil by věděl)
i'řoě Kdjl-y rnali pravou Jejích
pnd-f itu — nelíbily by se jim Otá
zka měny tfti( byti třfit voliiHini
údeě vf tlena a ra dobo vytVrpá
nA al y kaldý občan bez rnzdllu po
eliopil Jiknii to trojánskou kobylu v
podob'1 (itřlbriié měny nabízí mnb -
ústý pni Bryan peifómu dosud I V
nu Hojenýrh Siátft!
MX n nékterX ikmé r AtiErtci 1 1
si houpodarský rozkvět jest jí přu
ibnšltii zap tlřebl Lcpřetriitého klí
du a stálosti Jest ť) tedy ji ti ne
štěstím pro Spoj S áty l dema
g"gnvé :i šttáčští politikáři jen aby
měli se oč při volbách kočkovat
vynalézají každrii chvíli néja
kou nov(u ''otizku" a roa
sávajíce tak símě škodlivých
rozporů zeni její olehod a prů
mysl znepokojují Z politikařiny
netbohat ještě Jádný národ Krás
né řeči o nových '"otátkách" tieo
patřily dosud žádnému dělníku
chleb a máslo Není pochybnosti
že by mohla a měla mnohá věc
hýli lepší ale že by ledabylí advo
káti kt?řl politika ze řemesla pro
vozují mohli způsobiti žfdoael
zlepšení to už by také žádný roz
umný tvtr neminel věřitt
OPÉT JEDEN t PŘEDNÍCH A VLIVU-
lných demokratických politiků a k
tomu ještě Jižan prohlásil se proti
lopokratovi Bryanovi a pro Mc
iíinleye představitele myšlénky pro
dobrou měnu Je lo bývalý státní
senátor a předseda demokratického
státního výboru ve Virginii B B
Oordon V otevřeném listě uvádí
důvody jež jej k tomu pohnuly
Bude volili McKinleye "protože on
zastává měnu všech civilisovaných
národl světa oproti směšné malému
jočtu mongolských a srolSeneckývrh
národů kteří přidržují se dosud la
cinějšího kovu Je li mi navrhován
odvážný pokus který v případě
zdaru pochybné výhody v případě
nezdaru ztrátu a hanbu mi přinese
nemohu hýli dlouho v pochybno
stech na kterou strana mám položí
ti váhu hlasa svého"
Co JE PRAVDA TO JE PRAVDA: Ni
kdo nemůžu býli k pana Bryanovi
šetrnější a shovívavější nežli po
pulisti Ay mu uspořili rozpaky
v nichž by se listě octnul kdyby
jakožto jejich kandidát uznati mu
sel také jejích platformu nebyl
od nich ještě notifikován že jej
"lidová" stiana udělala svým kan
didátem pre-iidentstvl Úřední no
tifikace byl mu také proto qmdo
řena protože prohlásil Že nominaci
ta n-přijn nebudou li populisté
índorsovali také pana Sewalla a
protože přesto Sewall n& tiketě
populistické nabražen byl Watso-
nem Poněvadž dva mlstopresi-
dent' ve Spoj Státech najednou
býli nemohou musel by se pan
Bryan jasně jadrné a zřetelně vy-
t : L ♦ ' ňun K„„ „„:
slavili o tom koho chce uznaH aa
svého náměstka A pan Bryan t
oLlelu a oiicma stranám jei na ra-
měnou nosí může tudíž hráti
komedii dále Však je pravda:
Mlčeni je stříbro!
K Altueldovi Wrtfallovi a
podobným zářícím světlům hnali
I Hylvesfř Pennnyrř! ývalf Ktivsrftéf
stáhl Orrgon a nytiřjíf msyof rrtřktl
Portlandu Jak rrismo J IVnifyrř
UUkMmi ad kililrn Jsko TlUatan
AligsbfWapf jtknflto vyrnamsnil
také on frt rotit m rudáviním
"živému brouku' {'levrdsn 'ol Hn
krát sloříl jřUaliii stavnoa # tn'
"vráceni starých riv stflbru" n
pfípi lé vyedi poalsdnl krůf éj krvs
Al ve f i-ři svých bypothkših
phbíl své dbilnlky na flatý kMI
neboř v kaldé z meh stoji psáno 1
kapitál I ťifky iiiiik! hýli pleny
zlatem Tscl jsou ti páni vetml'
Jiným namlouvají ž obavy protiv
bíků stříbra Joii hei líivodié a )
volná a řieobmriená rařba stříbra
hel všech pochybností peinl Stflbrs
zdrojnásobl a Že cenu stříbrného a
zlatého dohru vyrovná To y mlu
vení — skutek? ťlek
Co Je váni milejším f
Hllťhd pint
Hin
řTItv
Proč růtá llsifi? Proč zastavuji
továrny y Proč za tři týdny v srpnu
obnášely úsudky továren koro čty
řikráte tolik o před rokem? Proč
se nic nového nepodniká? — Proto
žo pes (siříbrahxtvi) štěkotem svým
odpezujn koně (kapitál) od jeslí
naložených senem podnikavosti!
GESI y AMERICE
i
Ve středu přejel v Chicagu
éeský groceriila Vincenc Uhlíř 5j
starebo Kmila Konvalinku Hoch
nejspíše skočil ze zadu na vůz a
zapletl se v kolo aniž by Uhlíř co
zpozoroval Lékaři doufají že ho
cha vy hojí
Krajan M Krištůfek v Chicagu
vyšel si ve středu k večeru na chod
nik aby pookřál Když tak stál na
ulici napaden byl náhlo slabostí a
sklesl do náruči přiskočivšího mu
ku pomocí bratra Jiřího Pád Jeho
byl tak těžký ž" s sebou i bratra
svého strhl K zemi právě v okamži
ku když jel kolem těžký vůz jenž
přejel oba bratry přes prsa doufá se
že nehoda ta nebude mlti žádných
horších následků
j Krajan Jan Zámečník jeden
znejnadanějš(ch houilistů a pianistů
v Clevelandu honosící se nevšedním
hudebním nadáním odjel tyto dny
Jo Prahy kde bude studovat pod dr
Dvořákem na tamní hudební kon
servatoři Sokol Václav Vodička v Chi
cagu přerazil si v pálek večer při
cvičení ruku
ClevelauJská "Volnost" píše:
ZDennice Novověku" se dozvídá
me že p J A Oliverius který po
32 let byl Dejfanatičtějším a cekjch
republikánů přestoupil do tábora
demokratů Jumping Moses! J A
Oliverius stát se na stará kolena de-
niokratem! Dožít se toho Karel
J0náé!l-Jó milá Volnosti na stará
kolena dopustí se mnho starých pánů
všelijakých aljotrif Staré přísloví
j KJy2 „e ulátnl starý blá-
Itn ttiláznl se kapilálně
T x
Třiatřicetiletý krajan Jos Ster
A d ? m u ? Chjca
' famřtn&n l)y ve ctyrtek oJp0
l(!lfne v kamenickém vardé "Phoe
níx Stone Works" ještě a jintmi děU
niky zdviháním velikého balvanu
když ta náhle přetrhl se řetěz kte
rým byl kámen zdvihán a balvan
padl přímo na nešťastného štera a
umačkal ho na místě