Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 09, 1896, Weekly Edtions, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    t-
n
1
s
i
J
k
1
'li
Mrlf I hnhnit
'tuk }' # #ti-h fmut pit iit
M J pť (nitx r (ni i Ir f ' I
to b n ni MřNi tf t - l
A hf'f t')! tl-lf f #iíWft(ll
Jd M'"n ) t ť rk-t Ntť
k'l ni !
J mrlrl V4'm # !♦
"ř"l rř e„ m tm hti
A tlfJKtřťt 'l K'H í f !- '-
♦♦' fit' Af - # J l- iť
fiM ! MHIM Hltil hlTlf ( f
Pttth s V'M } m (i j
S# iM I řif t f ik tl (- I M
1 twlim i"1! M#fit t :( l
f í( lilt r ly
A fe M'ťf (tf-t kleti -♦ ttlf
T i tuttntf n%t tmu t (
fo ) l-f ! niw ili[i ttff H'i f
a ttn trtit iitkM li ftf ni
mrt l f In bdi ftf fírtl
J h t4 tli )m I l4ih
Ufh iti iii
h ( n řf nt
A ' )' I o #' li jrfif
l vrt kirif HiftH4 k
i ! (tíjF ttttmiftř
#m rfni r tí mi h
A ť# m lín
ttuH ttiftmHUftli+ b
)iit ln t Ion huni
lk h m f h I-íí tirih
Cmrl ltií m-hi tt 4
ni Jr)i k !) r{
liřřrtHirnl ltlí tlr r Mt
JfKrtt Wřtfl ff I!
k n cjii h lil i! tli
on 4w Mt ttilnMr tirlnl
Irh inrll (xMtia tli
IVhiitl dnilni ro rrttil
fc'Jjfí T (t4nliu (Hímá m'l I im
t(H'l tu tul linjr hiiilni
ilri! dlurh fn ututlám
ftfwikufl tímllt Ufirmu nikou
íi rhiiiurnf ílvttt pí-t
pikul nivou kvftft pltmii
rmk 4-nik&vil UklvM
lti!ri nrúcm liluMiiAm —
itOliH Tnlíifitm duchu Wnř
Jf vlijy ai Bor lHvřn rliríni
l W Klrchl)ach Ji-dffi i nJtNlnřjíi h
ljlciih tifeuiki níiiKx-kfch Vmn (ilokl
) A-unr — ularnircrmlnitkí Olymp
) Wiidan — taro(řTín I'trun Jupllor
Německo a Francie
I'od imdpiHcm tímto přioánf ham
burský orgán I3ÍRmark&v úvodní ílá
nek t% příčinou hrozeb je! lunohé
linty pařížské pronáSejí proti Viléma
II pro případ že by si umínil
uavítíviti svřtovou výstavu paříž
koa v roka 1000 Článek len budí
velikou ba sennační poxoroont v ce
lém Ní raecku
1'ííe ne v nřm:
"Jsme náhledu ře by se hroíby
jak ♦'Jour' a ÍJappel" je vyslovují
snaJno mohly imřniti v skutek kdy
by podnít k tomu byl dán nyní se
utrany némecké e by se na véci
to ao roun iauu něco eměniio po
chybujeme velice Hány jež netho
jily ne ta 20 let nezhojí se ani v tři
ceti letech Nevéříme vůbec v mož
nost usmíření Francie trláíté ne
ochotami a poiornostmi a ncpoklá
roe tyto také sa nutný Co ale sa
žádoucí pokládáme jest aby ae po
csuio a tímto smvfcienim írancie a
aice v cájmu důstojnosti Nčmecka a
k vyvarování všelikých příhod jež
by aacbovánf pokojných stykA itlžiti
musily Z důvodu toho nopokládali
jsme ta vhodnou ochotu a jakouž
Německem bylo pozvání na výstavu
v r 1000 přijato a nové zkušenosti
potvrzují toto mínění naSe Když
na př návítřra carova v Pařili ml
že i list tak klidný jakým jest paříž
ský "Tempa" atrhnouti k tomu by
vytlovit zřejmé že také on zná se k
politice odvety když i nepovéřená
zpráva že némecký císař hodlá do
Pařile přijeli strhuje tisk ku pří
mýsj brotbám proti události důka
zem že víra nfkterých německých
kruhu jako by snaha Francii usmí
řili ae dařila jet skutečné velmi
optimistická Jestliže jest ale smý
šlení Francouz proti Némecku ta
kové že by nřmeckf císař kdyby
výstava navitfvil nebyl jist před
Kw f t lj t aHMl S4t §
Mm jiki tvé dhříj A'f fiem XII
bthhm l ftMm lni! jil Mřs
— Itt Mjiotit oUne i'tfiM
h)l'-h fárfto iMJiift po
Maní 7trrritiU k fte!4ftí jHlf
ř'kí pjitO tirrt ÍiO v řtili'i
fc t ř I ftljik nsmKri ll tfhohmi
jl hjthnm m"h!l rrtMÍ f lellnf
rty lé
fit ďkláU Uls k I J-i i A ♦!
I KfsfH řrla m m)l!nky rlv
ly U 'íi#ft4 dl siffii # tsfi Ijlí tni
eitft Fřanriniiof i k Nřif1m
fdňe fíinvijí"
H'in řmt f liimii rky
mil jřif Křhi rik p(4lil
inhh ř'tfiři4t4 mřín a v Ji ífin
cmi%thn řMtřpoitf a ruihfr!eftf
lířfibnými fiorri'ttřn hjftjifmi
híMnk fi'th't in fint MuUkáJřl
Křsnríí fksin HT0 hlt ii#fii
K itieUní jejímu Imi U tfb ai ri
dikálnljll rri nb amfiutv
irovedvné k na tíi ri franroui
Mm N L
Hfhtijlřr okolí
HUtnost 6ihalpni pr'rii loskou
loji nxxr Dřevsřft v pondMI
'i m nt u(fř'lrii ilopadla ku
vleolift-né spokojeijfwti Ve dl
Lodiny ndpoledns seřadily se veškeré
f i k sj olky j?I ss slivnosli sňcat
hily před síní řádu d S V H od
kud pak při zvucích nsií české ka
pely hlavními ulicemi města naíflio
do operní siné pí Janečkové se ubí
raly Přibyvše do siné zaujaly veškeré
spolky vykázaná jim mf(a a než hu
debníci slavnostní ouverturu sehráli
bylo každé sebe menší místečko pro
stranné té siné vyplněno
ran J Zerzan králkoj avšak nad
Senou řečí uvita! shromážděné a vy
světlil účel za jakým slavnoHt jest
pořádaná Po ukončení řeči avé
předntavii matku praporu el Ant
Uhrovou
Vylíčení celého prftbřhu slavnosti
vyžadovalo by mnoho místa a proto
jen v krátkosti podotýkám Je slav
nost byla důstojná a řeči přednesené
se líbily zvlá&lé pak proslovy matky
praporu a kmotřičky si Marie Da
říčkovy Zvliřtní dojem učinily na obecen
stvo malé druMčky Julie Hartuňko
va která okrášlila prapor ve jménu
českých dívek stuhami národními a
Anna Knopfova krásným věncem
Slavnostním řečníkem byl pan 13
Peci který přednesl báseň "Srdce
spolku síla praporu" Po ukončení
odpoledni slavnosti zahrála hudba
"Na přej" a obecenstvo se počalo
rozcháiteti Spolky seřadivše se
kráčely za zvuku hudby do siné
Č 8 P 8 kde prapory a odznaky
na místa patřičná uložily Před
siní nalézal se náš známý "portorafi
sta" p E l Hans který dřevaře a
novým praporem "vyblejsknul" Čle
nové jmenované lože Jan Amos Ko
menský mohou plným právem býti
hrdi na slavnost která se svátku ná
rodnímu podobala a v každém ohle
du skvěle dopadla
Večer odbýván slavnostní ples
avšak návštěva nehyla jak ao vše
obecné očekávalo Než tomu se ne
divme staří spicnuli domu by dru
hý den pole a luki bez hospodáře
nezůstala a pak to nejhlavnějšf je ta
zpropadená tíseň finanční Nicmén3
ti kteří se plesu účastnili bavili se
až do tří hodin ráno
Mezi obecenstvem jež slavnosti
bylo přítomno bylo nám milo spa
třili pí Ševčíkovou ze Cedsr IUpids
h Paní Ševčíková jest bývalá
osadnice mésta našeho a proto mile
rád každý potřásl jí podanou pra
vici Dile nalézal se tu návštěvou ob
čan cedar-rapidký p Htřítecký se
svou rodinou ja návštévon u šva-
kra p Jos Zerzsna Nemálo pře- ]
kvapeni byli jsme návštěvou bývalé-'
ho občana scboylerskébo horlivého 1
Mftto
sHřt f
T ř' f i
Mfrvrfka m li ftovlnářiMm p
K 3 Křoupli i ChU-aa klrý m
řofínoft t tánt svli'1 ral4 a II
denní f4i lníny i Is irávl Ti f m
řoíořof U úH„ nkli hfel a jrvnl
ř Me slivnotll iVS#lflll Holi
řraňld(M dl# itiUhn tfWrt ořlíí inu
telkořni'tiý Jjvot immsnití
17 I w Wtutne mf'l přllelílost
poslsr hnotiti p fenka IínřM f Wll
hf Jelikož jf p I)ur4 pot'i
ll in4'n c dobrý řezník # irilý
mi ftáhlely v m4i4 íířiiřiení řielin
poelijivti íe tuh éstentvl
veliké a ! deštiví m krajané nejen
a Mílka nýttřl I vzdálení hy avé
miteřské řfi vyslechli které peníze
j'u nám prosplfiřjíl a ulitečrtéjíl
Minulou ne Jííi ml p Jos Petři
cek noček4vanoii a překvapující
ri4vAiévu Jmenovaný krajin bydli
v Maple 'reek" pret inktu a oby
čejné jez II v neděli celou rodinou
do kostela Tak se stalo neděli mi
nulou než při návratu čekalo j pře
kvapeníčko a sice nemilé Jakýi
uteenec ze Šatlavy a I)odge vida
že nikdo není doma vloupat se do
domu oblékl si pf-kny šat vzal ai
bílou košili a něco pojedl a když se
vším byl hotov vj švihnul se na mla
dého vraníka a zmizel Chlap neci
telný byl připraven na to nejhorší
to naznačovala nabitá puška p Pe
tříčkova na stole ležící kterou si
direba k ochraně sám na stfil byl
položil a z opatrnosti a sebou nevzal
Kozumí se že p Petříček věo tni
hned na patřičném místé ohlásil
Třeba že Šerif náš hned na vše stra
ny krádež oznámil je otázkou zdali
chlap dopaden a zatknut bude
Z nafli okresní klece vyletěl též
minulý týden kanárek kteréms kdys
v Howells rozličné zboží pod křidél
ky vězeli zůstalo Čipera přeřezal
železnou tyč a — "ufrnk"
Minulou sobotu udělali si demo
kraté okresu naAeho malou švandu
Moli totiž nominaci dvanácti dele
gátu a okr úřadníkO Delegáti byli
zvoleni beze všech obtíží když ale
přišlo k nominaci okresního zástupce
a navrhnut rodák p F Cuba za
tmělo ne nevím jestli v síni aneb v
hlavách v6dcft stříbrného koníka a
proto pro samé tmářství byl návrh
ďán by se celá komedie odložila na
čtyři neděle do Howells Pro?
To poví nominace populixtická Že
s panem Cubou nebylo jednáno sluš
né upřiti so nedá Pan Cuba jest
úřadu toho schopen tak dobře jako
každý jiný právník v městě našem
Jest to takřka urážkou pro p Cubu
než jmenovaný bude zajisté jednat
mužnA a ukáže že česká hlava se
nepoddá Zpravodaj
Vldloy noci lUvnJi mnohdy obrninijilol
[iMJmiiJInil rál'dki'm barbanki bol itl
xabA V tHkovroh prtpdi-cb )t jiniTjm bl
bcm mlU po raea initřtd'k skU]icl okmll
tou oloru lakm )—t Verrf Pavla Pila Klllar
MijU )"J ldy po rnoa 8
Nezklame uikdj
Pan Karel Svára a Bessemer
Mích píše: Ctěný pane Severo: —
Prosím Vás abyste mně zaslal láhev
léku proti choleře a průjmu Kupo
val jsem vaše léky dříve ve Wilber
Neb ale nyní jsem se přestěhoval
do Hessemer a zde nemohu Vaše
léky dostali Já bez nich býti ne
mohu a jiných léku nechci — Seve
rflv lék proti choleře a projmu ne
zklame nikdy užfvá-li se ho v čas a
podle předpisu zachraňte sebe a
r i _!_ ixu _Jtl_ t
SVe UIIKV "Ují" t'K ItlIUI BIOIO
doma Léčí letní nemoc projem
koliku zánět střev odstraAuje bole
sti Nikdy nebyl obecenstvu nabízen
lék leosí a spolehlivější Když ledete
na cesty
vezmete a sebou lahvičku)
Severova léku proti choleře a průjmu
Cena Sftd a Na skladě v lékár-
n&ih nlH-hiMle-h S lek V a U wrablle-
e
W F Severz Odar HapMs la
S úctou V F 8EVEUA
jednu nob víco kruv? [Hjl
jíl pro Mihu Hrd f'f s řfi dumifUMíl 4'ibu m'lifi iftH ff" J
iiilrwiir imInIí'mIIviv J
tttttf Milíři m i#í4 rll ď-t
líními kl ' o hlM i ' r h Hrinll ht I Itíl
fMfiil) Illl - H:f 'i4i tl lflM at 9f K W tflH
LITERJJURs
podářikhi ri(i'i ve opojených
t4ta h vjiln práv roé VI lín II
v Pbné éprivi a bohatfm vytíra
ným obavhan Uklo spoř4liftým:
lbytek lfíeíorlkf (a vyobraie
ním titulním) — OIMíl krávu —
Co éíniti při lMnf klisny — Vý
živa loné a jho pr4ce — Zkuti
krmítl ovc pru Jílky pleníci —
Amerlt ký řerv střhovavý ( % vyoh
roienímí) — Jik předejiti vymn
nutl oiírnu— Pozorujte nejn ornicl
ale i spodinu — Cukrovary pro jih
— KkliieA a uchováni cukrovky
( 2 vyobr) - Zemé lllatvl v Hul
harskn (pro Ilosp {š A Hkala v
Srřdri v Hulhartku a 3 vyobř) —
I7(fřvrk k dějinám a vývinu álu
(pro Hospodáře píše J U Jašek v
Praze Tex) — Zrovna jak vypadá
(8 vyobr) — Držme kurníky v čí
siotř — Váe co se nevvplácí (F J
OUan) — Ze zahrady n% stftl (F J
Oišo) — Lilek jedlý (a vyobr) —
ZiUsftovánl (F J Olšan) — Oprava
vlna i hroznft F J OUanJ — Stá
tem Mormonu (a 2 vyobr] — Pro
na4e Jižany — PosterAv automatický
chladič mléka a vystávač smetany
[n vyobr] — Mudrosloví rolníků _
Dopisy — Nemoci ústrojů pohlav
ních — Hftzné předpisy — Ženská
besídka — Obchodní poznámky
l vyobr] — Krom toho redakční
poznámky otázky a odpovědi a
množství zajímavých a užitečných
drobností Doporučujeme "Hospo
duře" co nejupřímněji
77t Cosmopolitan Měsíčníku
tohoto zaslán nám byl sešit zářijový
s obvyklou péčí pčkně vypraven a
bohatě illustrovaný Obsahuje 4 do
končené povídky cestopisný článek
o Granadě a Alhambře ve Španělsku
článek proslulého francouzského
hvězdáře Flammarionao novém pod
niku hvězdářském (fotografii nebes)
cestopis o severozápadním povodí
ukázky nejnovéjšich děl malířských
a hojnost zajímavých kraléích črt ze
véech oboru
Cyklon v St Louisů
Není v dějinách Ameriky případu
který by
zaznamenával tak velikou
rtrátu na životech i majetku cyklo
nem jako jest ana kteráž spfisobena
bvla nřed nedávnem v St Louisů
V mostě tom samém přes dvě stě lidí
zahynulo as tisfo bylo raněno a přes
120000000 jmění zničeno Mezi
i postiženými jest i mnoho našich
rodáku
Aby každý mohl si o tom pojem
učiniti zaopatřili jsme fotografické
pohledy na zříceniny tohoto cyklonu
kteréž mezi jinými obsahují též zří
ceniny sokolské síně í katolického
kostela sv Jana a v&beo nejzajíma
vějěí pohledy na spoustu spfifobenou
Celkem obsahuje sešit 43 plnostrán
kových vyobrazení a prodáváme je
za nepatrnou cenu
pouze 25 centů sešit
všem naším odběratelům Do Cech
zašlém sešit za 37 centů
Jelikož vyobrazení jsou snímky
fotografií jsou úplně věrné a zůsta
nou vždy zajímavou památkou na
hroznou tu událost Zašlete 25
„
eniu
v penězích neb kolkách a
obdržíte sešit obratem pošty tbd
Pokrok Západu Omaha Neb
Xřriižtltko nu v: clí
i- VW pl'kr ifcaUraji
)y nkbl 1° X Tri
JH a kroiif ka un ar kalif m Uht n N
mi k- lul k na blárkjr ! mnoho rell
nim nkrrui k nnnii-Uni zi m pnatoa
Trplaeeníia li anh A-lriuJN- i
' tfkiua?u iiurua fei Iru t ut iun I
LUttHEK ItKOS
dnt s#iii tiutfm- I rl-wN
4lli1 S řfh tl 'ittli nt K I m k L 4
Pravé ralíéa4 (HstloUr) rap
přetni dle pMrUtt rakonkho a
la pomd bývalého dllovedoaeího
v rakoaaké tovární vyráM
L J PALDA
JÚlyin Jirvi
PoAUte dva dvoneentové kolky
a oťdrlít poštou vzorek v té ctné
I)oal nio lepšího se ta v tom obo
ra etvyriMlo žádný lAopák af
nelení poalati al pro vzorek
Adresa:
Great Central Tobacco Works
Vyrábí tél dobré kuřlavé tabá
ky: Koruno Granulovaný Ao
strian Pure a Cigár Clipping (ol
padky od doutntko) 5 tfm
AUGUST PAPEŽ
' rlMtaf '
HOSTINEC PltYfe TÍtÍDY
(tak ar So Omaha He!nirter )
nu rohu £0 a JV ulic v #o Omaze
Krajané kteří za jakoukoliv zá
ležitosti So Omahu navštíví nechť
neopomenou hostineo tento navští
vit! a řízným mokem chutným
zákuskem se posilnit! 5-lr
Navštívíte Omahu?
Jest li ano neopomeňte zastavit! se u
prostřed 1'raby u starého známého
J OndrétcĎkia
1333 jtž 13 ul
který má pro via vždy nejlepíí OmaZuký
ágr importované kořalky i vína vSebo
druhu Jakož i dobré doutníky
Moje tmportotand frántká
jut jediná toho druhu miitě
Zastavte se u mné a přeivčdčte ae — — -1
Ir
Vzornou Českou lékárnu
V CRETE NEBR
zařízenou má
FR NEDĚLA
Léky obyčejné i patentní barvy
oleje atd v cenách velmi mírných
£5T Dr Itudiš Jičínský jest v
lékárně Nedělově každou dobu k na
lezení 3x
Čechové !
Jedete-li do staré vlastiračte sobě
zapamatovati že cestující a jich
kufry hned po přistání parolodě do-
pravuji se po zeieznici uczpiainc
až do mésta Břemen Chcete-li sobA
uspořiti zbytečných vydání nesvě
řujte po přistáni lodě nikomu tickety
a kufry nýbrž posečkejte a tím až
dojedete do města Břemen a pak
teprve odevzdejte své tickety a kufry
jediné české firmě:
Kareš & Stotzkv
20 BAHNHOFSTRASSE 29
bytta M iTýml knřry tMataZ ám domort do"
nml fcftl hll n-m
aTfllllOH -A lllllll
Hohuyler Nch
otM
skvostný hostince
byTi aUtaoatt Enakovi a iábll ) řbaýn
idiktOL d brŤBl llhViaBl ]-aaal dostat
lk- „ j j„iw i„a(iKra u
k lb ' ""'
rwkttnKav Tlá-lr
1 potř-ba
novinka
šnupákúm