Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 09, 1896, Weekly Edtions, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ♦~ POKROK ZÁPADŮM
n
h
x
1
íř
í
ě
M
t
}
ťi
-i -
i
ÍPBM ZAHRANICNF
„rite
trtmvmviJ
Mhta M-l ( ' i f i b ř l ř !
] iott ff j f tt4fiff oi i
panují filuty 1 J J'i ik t
!Mk lf LlfjJ f v II MJ
frh pf é 4t'íA l'Un N{
t l -J f tr I- I M
l#m íVt iliři (fři fit ii unfl
fiJfmi i't"t ik i aií mnutři i ljfl
Jlý ěkf ě on l oí ii rit t
vry říkli !!
Jin'l íiUif přotii l'kho fi i
d stal c ri 4 m Hiíii-imř sláhh
Mťitffiř rytíř Mifkh f k(ft
Spáchal lovnfi dl V Mim hifětn
ilopi ntt ll k friM pM
nutily JJ itoky m [i rnitiťk ýi h ěi
aopM ltré Jjobtinttly Íitkr4
dl t4t pM pliwřjf pivní h
HsrisM zprávu řMi4í ví ImU
"NUH FfÍ# IVH ktr& tVf I- l
mii Francii n Itikrfn nřiri
líjtj IIHIV fff p'lt lýktjďi
viájtrnné jMMljořy při možném týbo
Jí i Mřsny tiopolku Dl tihn
tvrdí I Franci nyní nadobro ti 14
tl se ruul myílénky rn otit
Hedsn a na vydubytl tyli Fi a I -tfilik
JAřiii hlavnA okuli Urin polj
leno bylo velkou r Itr2 f iiirvVn
ktré zpWhila ohromnch skol
lUky vn A Svaremu vy ti ji v
o evých břehl olnáíely přivaleni
avýra vile co nalézalo s v jich do
eahu
Ke uperu prudkému doAío mzi
arcivévodou Frant Fird 'Hnto a
▼éfodou Otlern Fmntiíek by! pft
fodrifm u&Nlfídulkem trůnu leú j ro
cbnravonf byl nucen vtd&tí nu 11 4
viedniclvf avSak nyní ]ffjo hí jt-j
roíti vrkťou xj-řt kdeilo Olto ta
lidnou cena necheu ko ho vtditi
MQIeroe tedy očekávali lajfmavé
tfir&vy o tomto bralrnkém Horu o
trftn
JiezprotfeUni příčinou Btnrti kni
íete LobanovaJtomovxklho ruHkho
minixtra vfcí zahianióntch byla
mrtvicfl a základní příčinou Ev&pnč
ní lepen Mrtvola dopravena do
Kijeva a tam balnnmovina V dobř
kdy jraenov&n byl minixtrein víci
tahraniínlcli činil riřtnecký cfniř
proti tomu n&iuilky aviak uduhIÍI
od nich po gcltňíco a novým mini
litrem Lobanov ItoHtovKkij byl ve
lice naklouřn Vatikánu a doHtai od
papeže Lva XIII kdy! mu úudnó
ohláxil nastoupeni cara Mikul&Ho na
Iron Kriítflv f&d
Var carootwu naleiají no na
p&dS Nřnecka kdeJ uvít&ni byli
cínařem a cínařovnou německou na
nádrall ve Vratialavi I)4U princi
a Princetnami nřmockf mi kancló-
řem a družinou vynokých vojen
f' akých a civilních úfednlkn l'o
li vtájemném poidravu car konal
přehlídka četnó gardy naíež do-
!i provoien byl do xamku k pobytu
j jeho připravenému Carevna ma
a aebou princetnu Olgu uarotenou
1 T listopadu předešlého roku To
)j skvělé hornině car a dna řem ode
I brali ae upolečnfi ku přehlídco voj
aka Večer včnovan ilatnfmu ban-
f keta při němí Vilém pronesl pří-
J pitek carivně a caru její uatval
F pilířem míru Car na přípitek
tento odpověděl írancoutnky a
ujilfoval Viléma ! chová k němu
a říSi jeho tyté! pocity jako jeho
oteo a akončil přfpiikem na tdraví
německého cfnaře a cíiařovny Vi
lém jmenoval cara admirálem
PřtlilMky m}hi předcházející
velká podtimní vojenuka cvičení
konány ta dotoru aaého krále a
německého cíaaře v království
aakém Ve čtvrtek podrobeno bylo
přehlídce mocnářů SO tUíu inulQ
Kancléř Hobenlohe prohlásil la
úmrtí runkřho minintra aihraničnfeh
aále!ilolí prince Ibanova Iloitov
akébo neimřní ničeho na taoijilené
konferenci a carem
H t f lUřd lí t }%Mh ilM 4f
k( H k tkhf Mtl !# tí(
f!if % f4U II 1 1 n k (t r# 1 1 tt tht
1 1 l '!' nkftit k i 1 t '
A'"t' VrttnJ i J(U 1 I I }fh h
li fitkfrh -ř'i4í 1tKn
f I tt&rif A - t tftf f i rif
t 1 V( In Jik l řii řtátit!
l#f I f řr fní o í'řfrb
#f i tk p m in WmI pih'i
ikf-b pUřn V ► t a 5itn kur
n ♦ rrfp iti jft'tí tikíCljl při
I '"t-" li k ii h
'ťtlié lutt i t íiíiijř ík f4li
♦ fir K l!ihlři fi o j!tiťi f iMimv
M H II tUřfh hd( liitiikf h
Jiná ( ř4 lltiji- í JI h b 4iífi
řfttfii I'třljkťi niku lí řf
iláitn bu In k T4ř#ii fi f(fiiiřiii a k'i
fílřlhi V?- ff h( k I í i lAll
při íl( " II iHi"i bjli pilitl p4
bjfbi filutu iře 'ob Knřdll
illlli t fi-lijíi i ''fJ'ilí 'é iř
inífik noudruhy UmIiívíII Jojiib
fnřlvidy (!iíii umí v Vhhítii
míjí uřft Ji ti' j rijory ih Ptátft
Ml ibinin h li ívřnv Milláfl
iijítUřk(iiikíli 1 vitfv)'Uni" In
foiu d CJlii í- "!:ttfa% byla
roiálilá "itřf fif by pnř4d k bjl
tu hotán Vt h vAik jik málo na
iimIiImh') iijíitřiil mf)2 u díUi Ná
hradu ikody jíl turi-cká vl4 h rixin
(Otu rtim muNit itplatit liuďa-i
lii-řky vynoka
ViiUčni parníky Novarin a Ale
xandr II torpédový křižák a dva ni
čitelé torpéd náležející k loilVlvu
kronítatikému vypluly do itředo
ternnlho rnofu a nacháxejí ne bepo
chyby ti tCMutě do Ctřihradu
Anylit ínjlmajícl ae o Armény
vyidtta vyulance Filipa Currie do
Cařibradti nu KvIáAinínii inntrukcemi
aby jťdnal dle potřeby úplně neod
vil od druhteh vynlancn Aby
anglickým požadavkfiin dodáio bylo
dftraru má m anglické lMrtvo
do C'ařihradu plující podrobili úplni
roíkaiuin vyxlaiícovyin
Niirotitd konvence irská odliývaná
v lublině hkončilii dle ťmiulkú čait
plsil pravým flankem
Vifézatoi u Sedanu oulavováno
letos v Německu a daleko menií nlá-
vou nežli leta minuly I čaopÍHo-
ctvo přeňlo ( vřtSiny nlavnom mlče
ním
VarSitmký yuvernér hrabě 1'ave
šuvalov jenž náležel k nejliorlivéjiím
píálelQm Německa byl raněn mrtvicí
avfiak dle pouledních zpráv lékaí
doufají v úplné jeho pozdravení Ně
mecko neplálo by hí nic toužebněji
nežil viděli Šuvhlovit v kícHle zemřu
lťlio lyiimnova avmik car zdít m býti
8píňe nakloněn ku jmenování Nelldo-
va inlnlrttietn zahranlěnlcli záleží to
Hlí
Vojnko kpattilnké odcházející na
Kubu provázeno bylo královukou
rodinou k pífatavIStl Král vynlovll
politování že nemňža vojnko své véntl
k vítěznémií potření revoluce
llerall obdržel depeSl 11 Ouby v
níž ho oznamuje nové načité vítěz
siví povdtalcň při němž ukofiMtilI
tito náboje a potraviny a rajall V)
muŽA
Volby ve $iuinéhkn dopadly ve
proHpěch vlády Ke kravalu doílo
v Harceloně kde při výtržnostech
poraněno bylo několik osob
'A ottroou Kuby pfináří new
yornký Herald v pondělním čfula
avém správu le měnto (Jorcoro je
r ibořeno a le ke konečnému vypu
lení Spanilá a Kuby učiněny byly i
jiné kroky Corcoro ]e malé hnitdo
ale strategicky důležité 'ežíc na
rentě mei Porlo Principe o (luay
matem
Zt tjiiknutí na ontrovech Filipo
vých (Filipínách) směřujícího k od
tržení se od 3snělka vyklubala se
iřrjmá revoluie která nabyla jil
povážlivých roimrrň ŠpauěUká
fáleřná M"llfl d ťo ba" dout ala
roikaa k okamžitému odpluli na
F I a
"H 11 IH I I IP ntrnr lif llin I
rtt tt f f Mf A ft A t k # l'l"dt
OK' !' I' t # ťl( Kř4bl W#J)!lř
Hi M Kub} "Nrli-i bf# ll Mlfi
fo)(ii Í nllt d-i koii l h 1
ř"ki j'řfis ftvn-l Nři' léto
pry oJoliři(
'i Ánti Tři"A ' f rhťlřn
Nb ( říjot w(n ďi fhy k 'fi
llfiío ti hiiicrov) aby jf f v
I'iji4 b''ý p4'H f 01 '♦ikofipftl
k iiý a kt'oi m Ii j f
fiií 'an Vailiv K-í a Kil
ftt-tf I'W lhárnt d idlrt U' kltff
obě MH ďi Umuhy byl ll po
říjii ftvy (4tl a oi řo hHii nco
ťh'i ♦foři!ho lioí o'i'řo n
tolik Jtko druhdy $"ud Jii řiil-
vall ly ťtt it eiy - miniu
frpi(lik4fiko - iUé MUiit nám
ineii yitjm 1 hoďa s p ř ' t 1 1 1
im' ět ďi dřívějllho ho dMiio
do titřoil Mieh odkid es příd 10
Isty n lipid přriíhova' l'o celou
tu dobo riepřfst4val povaloviti rol
koAný Dxíroit tu svfi) ď mov a upiv
fiovaH je v nUi'p l'iI viiid- dobř
dotua neIíf 1'řejřiin inuaiyss
plnily tím Jhn ni V1}-
— V pondlll přrkvanil i k návitě
vou pan (ob KAžička a CtiicKt
rřijid s Kanaskam byl poiláo odtiý
vat fiěkolik řeči v tajinu poctivé tnhtj
a ochrny celní a y na cestA do
Minnesoty k In! budu řícniti v bu
doucích dnech e vifsh vlAlih
osa lácH čeikých l'jn Hužička tak
jako větíinj Cechu býval druhdy
demokratem — - to slovo demokrat
bylo mu hned v Cechách aympati
(kým — alt několikaletá rkouíka
di-mokratické vlády a urovádí-nl
demokratických zánad vedla jej k
pimiánf id blahobyt jent možným
pouxe s republikánskou rtranou
republikánskými tánadami a stal i-e
t něho horlivý republikán
2— Milý dobrý přítel nás pan F
Fiala bývalý a doufáme že t budoucí
občan Nebraxky objevil se náhle u
nás loinulou sobotu ran nala za
ložil před 18 rub 20 lety českou
ocadii v Sherman a Hufalo Co A
jsa mužem bystré mysli a mnohých
řkuHi-noitf byl Jedním s nejpředtej
Síoh našich rodáka v Nebrasce 1'řed
2 lety odhodlal se k přesídlení do
lloridy ale ale pochodili Ztratil
Km v kratičké době několika měsíců
všechny své 6pory celé své jmění
přesídlil se do Missoori nyní pak
vrací se do Nebrasky jsa vvtván
anátnou venpolnou pojišťovací spo
lečností Farmers Union Ins Co t
(Jrand Iilsn JJejíž druhdy byl zakla
datelem a dlouholetým direktorem
aby vstoupil v její služby co rul tt el
ccskíh oddělení 1'řejeme p rialo
vi v tomto posUvení jeho vSemožné
ho zdaru a odporoučíme jej i spole
čnost onu všeobecné if ísnt
Idaho!-Idaho!
V Market Lukc Malio
zakládá se
česká osada
v širokém údolí při řece ánake v
kteréž pozemky soustavně zavodilo
vány jsou tak že úrody jsou jisté
každoročně neboř ani sucho ani
mokra ani rea ani kroupy aniž jatá
kolivěk jiná pohroma úrody nezkazí
1'fKIÍ Tjlct odbývá ht- 7 Omahy
Vzdáleněji! účastníci vyjedou o
ď-n dříve
O daUí podrobností dopisle na:
Tho Srtake River Land &
Irrigation Co
Market Lake Idaho
Přesvědčte se a nechybíte
Náxledujícl krajané z le jil zakou
pili : Karel Ksteřák Han layTei
HO akrů a 2 loty v 3Iarket laks
Jos Ledvina 210 akrá Jos Ker
mayer fO akrů: Fr Támk 100 akru:
Jos KAěa ICO akrň Jos Kleiák 230
akru a block ve městě Ant Mach
salon a 3 loty Ant Stuchlík 3 loty
il akrft F Neti 1 lot ve městě
ii T 16-1 f
' '1 r rf
lMHWIIViíl 1
i J
tejádWRÍ I'":
I I IiiHoVCITm J4llllll4
ULL DURHAM
i k_ klllk
Ij MMiia -tklMiis t9(t tl illl
m 'irxii q'1 1 mru
n
O
o
AYDED
OMAHA NEB
wé ií iiii šaty
Kráná sbírka novelty látek 42pa!uových celovlněné po 30c
48 a 40plcovó importované Mohair Herge látky černé i barevné po 6O0
Látky tyto Jsou nosti laciné i po ♦100
Vběr 40palcových Damasse Suitings v oďtínech po 39o
1'ěkný výběr novelties po 75c
Nejvybraněji noveltíes které vyrovnají se nejlepSťm na západě
po $100 a $125
Máme dosud asi padesát rozmanitých vzorku v krásných odstínech
v ceně od 15 do 40o
Jednoduché látky na šaty
40 aloová llenriettas černé i v barvácn úplně vlněné jž5o
4Qpalcové llenriettas v barvách 50c
ĎOpalcovó French Serjíe zvláštní Jakosti po 6O0
BIolr5 řStrfe
Máme více těchto látek nežli všechny ostatní r bchody v Omaze do
hromady 125 rozdílných vzorku a odstínu Dámy učiní dobře když
department tento navštíví
GItOCEItlE
20 lb pískového cukru za $1X0
Čistá huspenina (jeli)) kbelík 12jo
Ovtsná mouka paklik 5c
Dobrá mouka COo
9 kusu mýdla ku praní 25c
Nové sušené broskve libra 5o
Importované v kopru nakládané
okurky kvart 5c
3 lb japonské rýže 10c
Zhuštěné mléko krabice 7 Jo
MM snížení cen
Kdyl jiotřebujele střevícu navSllvlo
levněji nežli
Hayden Bros
Roli 10 a
lif" Venkovní olběralelé učiní dobře kdyl ai dopíšou v řečí Jakékolif
zmíněno nrme o oťrovtky katalog ouévnl
Toto
)0fit
ktířlavý
Utbťik
v trhu
1
kkillka kaa kIJÍs á 'A
i kMt ) ! n
"(w-ďn m
Zboží železné
Drátěné hřebíky 10 do G0 3jo
„ 8 D 30
1 OD 3 2-60
D 3o
! 3 1) 40
Zámky 120
1'érovó zásuvky do oken tucet 9o
I íronz zámky a co k nim patří 29o
Úbor pěkných dlát 95c
20palcové ruční pily 43o
Dobré ocelové kladivo 29o
oOstopovó měřítko 330
Velký šroubovák 7o
2stopová měřítka 3o
Pěkný perofizek 39q
Ostré náboje 100 za $125
strevícá a poiiL
Hayden Hroa Koupíte je mnohem
kdekoliv jinde
mmim
Ženké pěkné zapínací polobolky v čís 2 až 4
mají cenu $150 al $2 po 500
enské žluté Dongola polobolky mají cenu $125
a $150 t8ů
Trepky pro dívky a přeskou $125
Žluté střevíce pro dívky 75o
Muž-ke pf kno červené střevíce $250
Miižnké jékné žluté střevíce 22
Pěkné zspínací střevíce pro hochy 15
Omaha Noh
Dodgo ul