Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 09, 1896, Weekly Edtions, Page 16, Image 16

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    S
I i I M
# i-
4 (4 t I I
k i " V r "
i " I1
4 IIsmI rí#
f i ♦
" ř:- í -i -'' um" "i ♦
4 )#-- -t # ♦! "♦'"
#- ♦' ( ' I "- t
(' - _ ' - ♦♦ J
f 0 f tt 1 I l'l -
IMI ♦ "
to'i''ř'i it ala' '
DARMÁ :
ft V!Í4 - III
— t r"t "
kursu 4rr 'o ibUdí in
Office: 222 v Bcc budové
E-Siáencc 563 iil2Sil 61 SL Xans
tir nu
9fAltA
r Mluví k
Dr Rudis-Jicínsky
LÉKAÍt A UAMlOJlO
V CHETE NEB
Onlinujfl v lék&rnS p Fr Nedřly
Teleían čtxlo 32 15tf
P Un nutí
Ul ů 11UIU1 IbllJ
ČESKY LÉKAfl
OHI re b roba 1S llortrd ni nbf
:j'tliluck íís d?eH 210
OilAIlA - NEEI
Cim toletonu 143M
V ptikrrě k o!eii od 10 do 1S rino utl -
Obydlí v ÍÍBle 1619 Center ulice
Telefon t etvdlí 174
? Praú Hir CD Jei
je nyní čeaká lékárna
tkolasr léklrník
má tam na akladě váecnny byliny kt
Hnky všelijaké thé kapky olejíčky
afávičky prášky maaté náplasti
(flaatry) vodičky pilulky zkrátka vie
co do lékárny patří Třipravujl té'
rozličné mazání pro lidské neduhy
léčebniny pro domácí zvířata a vét
iím dílem trefím vidy nato pravé
Léků Severovýcha jiných t z patent
ních mám též hojný výbér jako£ '
barvy Stétce olej na barvení i na atro
'e zkrátka víe co v lékárné mívají
ZvláSté velkou zásobu mám všech vé
cí % kterých ae recepty připravují ar
Jsou jii z Čech anelo od doktoru zdej
iícb Dlouholetý cvik mné dal mno
hou zkušenost a ta přišla a přijde
mnohým krajanům vboo Zvláátn'
ataroatlivoat vénuje receptům
28_) A MARINU A
F J Shelany
uvři
b roba 26U a M te
1 blok o nádrmii c p drtb
v South Omaha j Neb
Kdekoliv s n4ioh injaot t aiovt
it Itrir éVbra crar min Lolale aatf
rr"' lta Ira t tvalar badoa ofc
uirr-t ur
f JShelaay 8 Omaha Seb
I ČESKÝCH VLASTI-
4f f m tf t Mt tilh
4f iMf ffittri láliffilrli
Ai futmtt J t rnuty fHftk4
l ifftflářiJ Křinl 5fifn#Wfi
nléff přn TfUftiefrH I''
O tftlrl ťn hf tftU Jitíí l
Vt ti h II i 14 rl ft ko)l
1tt#t míIipfítMb tlc b4iv
t lyji ti4f'Inf ?li
Hinf míli t řilfř th
ifif K II í' 9 ffrt oihTrf
pik pod 4 r Ilřl l Ki fno#U
o(fifflt J míirirkjm dlUm
hoiřf hotým Jmí lo I4l( ktfá
ti viU' lch Jdtjilnl m tir f
pUné přel pfftmjil'fm p!4-m
poaUi D p iiortioft ikfřjrh
řl4iSttRlkft
6Aí V Mílích II rou4n-ch o
ÍVkího HrtMÍa hořela B#ll(wt
LUtutmlný odkát Vlko!rpý oI
k JíuUinoTU fekřmo (irotoirci
očiteUklriiti ttif i! pn Joef Neu
mim ořitel Jnl inul ln 6 t m
v Mlulé BoíeUi v Iuřtil řno-
vav irotiiori dlm e sihrilwu
cně 10000 tl Zřřní-lý jetil dožil
víka toliko 20 let jflobil r íko
lach okrem tilNdoboleiiUkí'bo po
Id let ! do konce minoltho roku
c ji! dělil doba před Um trp£t oe
luhem plicafm (! e ttilecblilým
ivým inrra jedním nejtětifeb do
brodincQ četných BÍrotkfi ooitelkýck
Boizanovk lírotčince uíitcUkíbo
Vídeň se počeiCuje oá tímto &
hlavím pííoB 'N L": SpjeDý
néroeckým nacionalismem kotinemi
tiAicui nexaitavi proud kterým tne-
n&hla orlem v5ak jii ryol mřnl ae
rás a tvářnost VMnS a který čím
dá e tím moccčji bude pfttobiti na
toto mMo Jest to přiroiený tjet v
každém velikém centru obyatel-
kém 2e nestačí mn ke virůta pra
videlné ro'mno!o4n( ae obyvatelů
vlaatntch nýbrí 2e odk&z&no je
mnohem vřtií míře na pFiitchovalcť
Na jaké obytateUtvo odkázána jet
v této přičme videfiř vid-fi ro
mnoíuje svou populaci více n2 i
dobré polovice obyvatelstvem ae
cemf koruny čenkó JeU to patrno
jii dle počtu přÍMluínikft jirbi bylo
v roce 1890 s třchto tem! beimála
600000! A kdyby s uicb jen tfi pé
tiny přináleítíly národnonti naží pa
troo t tobo !e ve Vídni je bezmála
360 000 pfUluioíku národa českého
ŽhI že krajané naii ve Vídni dopud
nad potřeba ae krčí vialt tu i tam
přece jii vidno že také tevnt rái
mČMta znenáhla počne e připfiaobo
vati akutečiim pocuórfira Žj na
ulicích a ve veřejných mfetnoetecb
mluví ae ve Vídni hojné po česku
je véc o níž aadno ae přeavčdči kdo
do Vidné aavítá hned prvního dne
Vsak v poslední dobé vyškytají ae
tu i tam také jii na nárožích české
plakáty a na krámech a távodech
( vedle némeckýcb také české nápisy
To ovšem jeit obhájcům problema
tické ryto ti Vidné proti arsti víik
co plátno: obchodník t pravidla amé-
řen- CItí li udJ obcboJníci vídea-
itf potřebu českých označení je to
d&kaa mohutné aíly taméjiího české
ho proudu A tomu fjroř germáo
'
flddný profalOT rakouských déjin
na univeraiti pralaké dr Keařk Jme
oováo byl ministerským radou extra
Sftft f tfVtiiilU' ? t t fl ttaftl
VilM í'r íkUNí ifřibnti
bífK'ifi( JM f í'ti vk!4l4 Jn
prliv#říf mři! řlf' ř!ly řl'rk
tf Jm#Mjí S iřsťfom siřřdftíli'
j'kh' llofatíf Jk"l I kmh'H
řítil #řfbilř( lf I k 4 mím'fk'"i
U#l# i r4l f b# kl kťy
m v #ipi#f b í ř4ty n nh]tttm
J-'li4ef iM ln př pJfií d m-
i A íIh i l řfií k 'ti tyl i hn(
h bř jt i™ ílf!#f
pi řb' frát( MíUrf íblíf á
m wrři fif- lt4 ff"14á
ýll Křib řtai(4 # "l'bft
t l njtmarii Mity a iiittirir
ftl 9!) 1řiň kvtřťi(řli'i řřmá(ti
A ítřř tíňot at vl d lo VJ#
řé ob!Í Itbfftfcé rot vrbí '-b4 Uky
natři
illlyni (l f hJtrMoJ
ř ít) a d bti řovi lř l"f
tVrpat a rlé My knih a p'mBťk
Mťricfcýi:b i ar hi5 dfk d-r
ký h a ifwskýtb t knih viniínftb
přaBtovíth t i4pii ob rni h I
řarakých éřilual l 1'oku l týV
bby liejatifíí ae ♦' řo o p
♦ olu lalolt-nf uniku Jna ltbft
— v rftiných díifi bltořiťkf-h by
lo pťwiáno Jmeon Líbili" eistuj
l r 1030 ob-c pik najisto irá od
poíálka 14 stíd tf ti-ly skfrem 600
let V oddíle ttiinvaiiém třdní
'ibáírní pojifdnátá se o trvfch rnii
telíib Libu náilJujl podrobil
lámamy o Libhi jakožto pausu!
rk#m o vi o židovské ol!i li
fi ké a o zřídni vrchno-itenakém
Zijfrnavý jest léi oddíl iiadepaf-ý
"obráiky ibensk!"i!ahrnuilcí v mht
bd&bl od r 1800 do r 1825 Lib ft
plvala velkým počtem viníc a po
loeaéetné 0Medloti označeny j4 v
knihách jakožto viiiiceV r170 1 mtK
lé % oícb zinĚnily ae v živnosti bospo
láké v r 1820 byly v Libni již jen
I vinice dnea pak t-jrstuje již jen
ediná nepatrná polařt ee "Tak
e mřní čssy" — podotýká autor -
tak krujiny a a obojím lide Pivo
') pudilo vlno Nevypudilo aoad i
trerbu českého nadšení české vřelo
ti — MatečnoHti?" Četné diacramy
tabulky znázorňují neobyčejný
rfzruat léto obce pfetlnjestske ve
iech arnť-reeb tek rozvoj populaci
školství vzrůstáni poplatnosti ta
bulky narození a úmrtí a ti Sl&jti-ž
de jen čísla ke srovnání: v r 1875
ři počtu obyvatelstva 9000 platilo
e ví ch daní 29 520 zl v r IfcíM
iři 16700 obyvatelů 100000 zl
Ztim ovšem populace obce libeňské
přtu vzrostla a překročila daleko
uočet 17000 oby vatelQ — lv závěr
ku dovolává ae kniba očekávaného
povýření obce LibuS za mésto
Hledá se
a lllet chlapa ta řidni
rxliny pUVbným vadili
olm nřll aa UkirnleWi l-Mbliiky s odpor
ianlml draa)t s 61 Barátak rbarmaciat
Omatia Xah 4 li
lllnilá ca Pk'- PrteasUU
rasvuu ov a„tr pUL HlMle aa Bab
dopijte es A Dl Vulák 1110 Bo 13lb Bt Omaba
ab lil
Prodám
Tkaacl iařtw-0 bjllpae ta
vaak vakla (iklm maatl kds
tjlldl aa Mni obían }ťí! aa 1MW aoadkl
(dva Stavba na:l4 ap aa rotit klavol allca o
ítif lotech a aalaii aa fiylolta pofidka Bo
dová )aat 64 pH M at f ntmin BIS pat-
v vb a byla pM dvlna roky a Tjrrovoá aa DrJ-
vl-Km afnlm f aiáaU BIlUl iprlr pjd4 ř
VAKtCEE Braao Vrb který vfc-chay doUay
s oeboto ledpovl UUa
Dmnnlmit P° Hpad4 prám
nvmijiuu vaal téaaklai BiaaWka
Clarkaon Bab klrrl aa bodl obivUitl pro lia-
Ul itaaral aab aalooo }at to prvol stával
obahodai od aidraii a )aat valkl 11 M 11 Hop
va-kl Dobr! v uliřul irlx-al pra kW-Týk llT s
vreba ]naooaař abab'd J O Uoj acala aov
kaUAolk Maraa ! bot) a Jlal polřtbv Kdo
koliv ky atUI sloa sodobnlbo laflt aanbf al
anathd taU vbodaoa pHU-illoat ujit n-b pro
dibi po pMpadi prodáa taobato]neb pod
mlaak friblalk dl]U-l aa pd adraaoa B'b
éatod Aat tbka Oarkaas Xab 4 li
Rejstarti a ceizmiii5jSl festy přání
v Sebrance (est
w 7 w~ -w -v -~-v -ar arV a -w
va Pramont Plabr
Poalouii fwhrun l"ch pltpadrcb aouď
jrh v klerákotl řlall l4iu a f jakémkoli aoi
lanrb poradu f lakmallv popadl 15l-l4
aaca aoednl lajilfojv dobr raedky K—
Adraaajtai tritk át V9tUU Framaal ab
mm
tfh obl
nkaknjík
A
lirIM!!!') "V'!Hk4 ♦„t pfiffl ): U í-i
M -( ' a U nrířrf )" !' y fr '" '!i')'(h
itick1 It' í y i i rí''l f"k
Jinf n-vk k-pil 1 MVI ti ni M 11 Vi fí lkóf-i rsi řUM
Ml!řfc f f% vi Ul- 'l''ll M t'ty 1''"
p!U?l ni li V- ifi k'"j'í k nim k 'Mfí m " ' - ]!' h
f f j k Mm k 't J fřr!)l iUk ' Vt-inf pf ♦: jk
iftiif hlMfihi í f U k'#k kíff aiíiMlUMKA
pí l I aMíHní -lřt( f nt '1 k kl Utkf lk I
řnn KHt f Ifťtťt tf hf Iffipifl fMÍi
IfrJif $vtťnl Jii'iwr f'f'-ll#im
rf4íír 4m MH # Vi m ko-ř w'iíl phfií
fi ft
(Míf hno t) U f!t jo ♦
gÍGfira4fw€i
WiNiiMl'rTi
I
I
1 ÍTjm W kiiVi
I #V% %%%%VVVVVVrr -aryy wwwwwwy
11 "Haw "
iri
SEVER0VY
i
nalezly cesta do tWh
PROTOŽE SE YZDY
SeferuT Ilulsám
Ui ti'pl llvřjí!m IťUern irtl Viiíll
m m leky
7Tírm-l ______
chřlH-e (nětualUnli'iiaj — cena w a cubiu
Heverora Žaludení hořká
dotliv cbutl k JÍOIii fisirnBuJ Hl tl
iuJu aíivánl liliv4 t'lu ally — tona Hw a ' ci nin
Severflv Regulátor feuskýrb nemoci
X 'MlhtrHBu5 nepravlJe1watl lenske pMv4U luiravl vylWI dplní lenakí iemi1 Jt 4
♦ ptž tiiáiilm pro matky Iďivky Víuny v imf ii Uvol — Cuna H0) T
t Severfiv Sllllel
í Jt nejlepii lék proti víem tirmoí cm
4 kamuiiu oplavl l a
♦ Sererfir
f Jwt ffUtnftn lékem X™ di-tí pHv4il XU
Íhorkiwt vyléfi koliku 1 jwolniK liupomana virurnu souukb — uinas:
SeverAr Olej ar Oottharda
♦ h1íuí oUrkllny v ho druhu revmiiilHtnua tifebáiif u teK-r úvll v kflíl txmle a
d im ty J to liejlepi doia:l tuaMiil— Cena íuc
♦ Severův Sllltel Ylasft
i uu hrínl vlaky nfid vypadáváním podněcuji) vir6t Jl h a slil 1 airovi B dxlává
J pHJemné víinř lkupi Jenmwtl — Cetm IIŮU
Severár Krteí lsti tel
♦ vyKíintmK!tliJ!nHknjvriíVril'-%vTáíkyo0kyl)olíkyaJ ČUtí kruv allt Ulo
4 ouví-JíuJu myl — ('mi 1100
♦ Severory 1'llulky pro Játra
Ý odstraní kuWou wlepa a ořlnkuj! JUtí Ka'dá dívka m dolry flílnek — Cena U8c
'a pnnlej ve vSedi řcskrli
X Kdo objidní lWjr pHno mIm mne
Léky v rent KWpoílu m V W r niwi
JMlnodulns
V F SEVERA
ílambursko-Amer
l'o parolodích expresních nejrychlejií Jízda přea moře ta pět dnf 21 hod
I'o parolodích expreaiinicň
I'o parolodích pravidelných
Po parolodích Un'on linie
Vo parolwlícb li„Uimoraké linie
Po parolodích Ilaltlcké Unie do
hamburg ajierican line
Q9 Diunuiiftji i flMruai rasvrsy i e'Mii vwmt-m-vi'ii w _-miw v
8 KW yullK I irt-i—J ) CIUCAWJ
- krr nakolik pokyitnlí ři
ný iUL
OMAHA NKII
řeckých douiácnoati
DOBRÉ OSVĚDČILÍ
pro pllcní neduhy
rlirapolo clKiniim pu a amu nastnam a
4
laludku wibrsňuje viníku ierus t povibu-
ledvin a Jater
ll vln a Jater xvláítS proti K-jwvc! ntovťmu 4
ninřtu 11 vlu — Ceua 1185 J!
TlMtel dřU
hf a h!HiI spínek opravnjo íttíívíut zuhiil li
lékárnách a o!)€h(Mk'th h léky
ihuhI plulltl eiprewiiil nelMi po tjvnl dovozné
iuum uyu uiMiny napnu A'irtwuji iiopiiy
Cedar Rapids la
akciová paropl spol
Sf TorkQ Z namnurcu
do Hamburku: do New Yorku:
ri%hKA fofr
m w sihio ví
'!000 13150 F'
rT00 13150 ]
12700 i
řitétfna li00 ze Stétína t2950 1