Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 09, 1896, Weekly Edtions, Page 13, Image 13

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ~ťoiiorc západu-
1:1
orrrrootTTo
tií i rií
Dr
BALSAMU PROJATRAaLEDVINY
Trn m'tM k vylcn-i 1ní pravidrlrtth stuíVfMt lenkýtb A
iMi fitř"j i)ntiné Kí(n( n ttdrivl 4
4 fl 44a ( # f t fto Jv
ThMlrJJiflríKlS nVMťmuiHUtmUtih IJ
The Standard Ccm Roller Organ
ttlvrm tohoto vfkit I
llrsjsifi loti b Jtu Jrlcah)in ldi(4 6 naA kratl
„
í
A iiÍ!t1Í"i! "fí:'! í!'""!'lr ll!"í "'
írátl JliHrtjtpřl
řtrIri Mřiř-urlnf m V-y í Nt
Adreulo nai STANDARD
P O Box I3S9 íhi
THE UNION
L íi k i ' h")
w I
DRIVI
yjiKířtr k odha4nulI
Stavební dříví v malém
za reny vclkoohchoilní
Navltivte nrb
A L Patrick Lumber Co Omaha Neb
FRAZER AXLE GREASE
Nejlepši"
na světě
Noobsahiije
petrolej
t nijakém
7Lf rttn UTHF FRA7PR'' J"né tirnni rnr Ifíroli-Jovoo kolnmns na druhé
int mftttn hl-ltis lKI(AZKUvyíri!llHkrátlak dlouho jako tato
SSaneohto petrolejová Uolontnzl
Hakapajt Udaaa Jinou naill (icnilllie and Itlllilllle ťraerf v krablolcb plach vkieh kba
Ikicb aoadkácb a aad-cb Tjrrábaoa l tíí rl-lcal iH Mílo
FRAZER LUBRICATOR CO 31-49 Superior St ťlilragfl III
Rukopisy Kralodvorský a Zelenohorský
Nejnlaríi bdénické památky české trySlé tvikl Pokr Zdpadu
K nim připojen Junt fotolitografick nnírnok ilyř titran původních
rucopisft % proviti je vynvřtlivkjr o pfiolu náletu % uporu o Jich pravost
s dokladná přednika o jich kulturním významu kterou mť 25 května
1800 v DÍni Tel Jed Sokol v Chicagu pan J A Oliveriuii
KukopUy tahrnují nilnledující tpívy hrdinnké milostné a tlomky:
Itakopl Kráknlvornký — ZAboj a Slavoj [v pQvoánír mění utaro
Ó6Mkím — Cti mír s Vianfav — Jaromír a Iíolen!av — lltwl
lltřmanov— Jaroiilav — Lidní a Lubor — Zbihoň — Jelen
— Kytice — Opufitěna — KQŽe — Žehulice — Skřivánek —
Jahody
Hakopl ZťlenohorMký
Ona pouze 25c
f TSJK IIOSPO IlY li
J-din tnkf rolnický Iwwpl r Sp Hiátech 1'Mplatné rof f 1
Do Cech I&0
ži:nski: Ninoí!i:
Mnh4 MřVrd it im řtiíil
prt Wl líru U rmfrlitjl m
J4trn hdviny ftrli vnttíri'ilt r
tivu lt(řfitíTi #řl#
fiMrojItn npt ve itntf stav
ftint O
J II McLEANA 2
JlAiíilM ItftMrU M)A !#
AfluO-hi Rt J kiliai ) ht i I
' i 1S1 _ ii i iii
klfci
t C 4 hMh rtM rl olt íni k-f )
k!fl4 n M H lif tleli (iti
Ixitl V tlKfl Htl f kntltm
iAiImi iií Arliťm
lOOO ltil nisiť th
illfl ft )! I 1 á
'JI "'ti)ktiuim hántfitifm Jrat!
I In ( 1 II„J1 t i_
'' " ZíH1 H'H(lj (liii„„i a lxt(nkrinf
„„ tmai (llplII [ pMllr' lil
I SkMMkA H H u ni ÍIKM nJ( Tlil
! Jk„ iilluJIM r M
rrk l ily '""f' K'" ' 14 ZL'
M ANUF ACTURINC CO
45 v8ey st NeW York
LUMBER CO Winona Minn
trdávé Ktavfbnl dřiví a mílá J ptmtt farmorAm nb Jlnf m
k tiplám a hnltré Klrma tato n-iIJ!l k Iruwu Zloto ntm
koupí obchodník uřjl Ji kuitujxtn a utt-tfite ta- ouíllca lomu
pljnouui ZmiAtatwo nuM-tn imiu tl T&h
JoaMI řamllt aiavřll ne
op itn IlK i)ntl 11111 o fpfijr
1'rniUmn vám nijlfvtif)! ve
n i'ntí ii b iltiiUnm na vhI hIm
nlol kiltkollv v low Ncibranud
liib KHiiaaa
duplíto na
lun
Hleďte
dostat pravý
UňefH Táni
vydání
a práfi
HáeA 'LihuAiii soud' i tlornek b4nno 'Sněm"
Adreitujte: Tok rok Západ n
Omaha Neb
STATNI VÝSTAVA
lVřtf (tífíil nilkUnf ffMH
(kli M Mr ll#w mvI l!tn
flk'(pf m N fiw mul iilř( b
i fJiMk) K t 14 kp l im # l
f lfjín lfajf ipllf m ra
ní' h dltak ♦ ea lUít Kři h
iřrd íiil ft ihf ř#M tllild
P'dilif Kfkiřtnt hrtiMhl!
f I li#ií dm ! r"l!Ha dlitn
pfíftít i l4 hřk titfe l Jn4 tím -I
pfttab Utf I f ařotMtalf' ti
Imíi-v jiinil v Itilny lihly H ptt(ř
I't i ovtlitil i4toiU IiM i fnia
přUríHfa Kl Jikf íjnkfJ Im
i f#dfllta v Jfftf ta l
toapftfti
Nlt4 f4m lotid rrií(i
ji hom Hi htt )tnti'i vln ky
'p'-lk'ly vojnké a milení
ty iuté irAttdi iittriily
ohmtím m toliko na nJinrn
r# jl oddíly Judito l tiojmalcbtilj
fi h difa ll poskytovaly bVm tt
ry ViJnkí kť rprftfod ihjíjy
t'fni rni Ji? Snilko vojko
tyUlo k ttfna ílyřy tmny '42 p4
illio pluku fr i i pak 4 rAiiié hran
U V'JUřn rAvolu poutali na
potrrtioal foihřná fidy ř)tlř0 d'i
íí K inuaulí' tuřiíi St kolové
jftdivky klub na aoitfťh pru pruvud
ívlftiió vyhrinýcb řada ohromných
votft luiliaiiy íerty hohynérni i
poiťtnktmi andlí Hltotové v ca
rod tiíin kroji řťtníci na koních atd
Nej'etiipjl oldll průvotlu tvořili
Ct ii Střtidovft ' IM' pile o tomto
o J lilu takto: "Kapela 41a v cele
nojvAtfiího oddílu prů rodu óoko
amerického
Skoro každý úiiký 'polek nějakého
vjtnainu v iiičató byl tauloupen a v
několika případech četně (JJhido
valo íf io iif niéoě než 1000 tt bto
občana b)lo v prQvodu a činili vý
tečný dojem na diváky ne okaialontl
stebn vthledu nýbri akuteěnotí 2e
representovali prurnyn!nou čáat mě
sta xnad l6p nežli kterýkoli oddíl
prflvodu"
Pořad v jakém jednotlivé české
spolky v prflvodu se ubíraly ozná
mili jume už předeAle 1'rflvód uta
vírala jízdná četa řeznické unie
omažaké ta kterou jel patrolní v&z
aby držel v šachu případné vozy
reklamní
Jtiko bývá pravidelně při dnech
znhajovacfch byla návštěva výstavy
v pondělí poměrně ulabá od té doby
trOhlá vsak stále Hlavní rájem
vřtřiny návítěvníkfl poutá k sobě
bet odporu budova zemědělská Vie
od 20 stop vysokého kukuřičného
Hlonku až do nejmenst plodiny polní
jest nejlepAi jakkosti Taká vsak
ostatní budovy jsou s úzkostnou peč
livostí vypraveny a podávají svědče
tví že pořádáním zaměstnány byly
ruce dovedné a věci znalé
Ve středu večer kooán byl druhý
průvod — vozový jenž měl znázor
nit! zemědělské bohatství Nebrasky
Jako v úterý tak i ve ktřeiu nahro
madily se na skvěle osvětlených uli
cích záKtupy zástupy divákQ roz
množené četnými přibylými hosty
K prflvodu učiněny byly viecky
přípravy aby byl co možno nejvel
kolepějsim K pozváním rozešla
nym před nějikjm časem víem okre
sům dostalo se po výtce alibných od
povědí pohříchu víak tliby ty ne
byly splněny Omaha učinila vňe
co slíbila ale okresy opomenuly
dostáli slibflm Výminku činily
okresy Holt Sarpy a Douglaa Prfl
vodu súčastnilí ae rfltní kruhové ob
chodníku zemědělskými a hospodář
skými produkty basičstvo odděleni
Kytířfl Pytbiovýcb reklamní vozy
atd
Prflvod uspořádaný rytíři Ak-Sar-Hen
ve čtvrtek večer prohlaio
ván byl ni předem sa nejvelkole
pěji! a není tedy divo Ie už o 5
bod:ně odpolední počaly ulice
p!fiíil iMvým II jlitl v
pr4ro l aa all(#li mnhU l ýli
řisjffiíft řO)00 lllf Hňth
dmhy Ihtkttl fmsllftfy kiff tů
HftJly ihtllMfií pstr4 ffottly a
k'piflf v tthftmntm itřrt mraveni
40 a tf)4'ifaly ohm) tuh a ('
in div I ft#bvl nik U nik I ijt
rih př#j#l Tak4 vÍM-kt kn% a
hailoy aiiT l't ny btnjv byly
di#ny jtko n prisl ln(rt ťmdi
Ktmkol) ti $ rthrltih t4il#
Jlni ak'ři#h tnnh hlf
1'rDvol v 41 ai n h- Idyl
ll'# t f 4t vrrM Ikoly y
k"tí'i 24 Mft 1 dJfl I K-ft Cftok
lift jilA i(imM arriftlofin a
nal kde k lo tttÍ ďi vu1
pak I k blílaím svým "'hio
mil stát f lkňýřh prarliS ÍV1
VhUih pfsdta#ni byli p"imif
fiflrrt fiktM bohové itin Oly m
p9 V4kr skopiny vynikaly
ohrovakýml roirnfry a Udnf m ff
♦ tnltn t kují iím PM kal lým
voiom kráísl ífřtsný řlovík a ta
bulkou na nit tapáno b)lo Jrn4
přijíldíjíeího Iwha nsb bohy
ny ta nim pak dva jízdní rbrojnoii
v uniforma starořdmtkých vojíni
Mii prflvodsrn kráčf ly ovism čt
n4 kaply v jíehl hodhu ItUané
mísilo vffifiJfil triabt-k a áý
pískot a rv pánfl kluk A V řU
prflvodu jl vslkomarlál It Wilcox
s svým itáhfm a za ním hned dvé
kapv-ly najudnio Po té jíly jed
ttotlívé skupiny v tomto pořádku
Jupiter Juno Flora Ilerculss CV
řeš Minerva Apollo Njz (noc)
Aurora Neptun Merkur Pegisus
Vulaán Aeskulap Diana Pan Iu -sticia
[Spravedlnost] Kronos Mars
Victoria (vílězsívl) Co bychom v
prflvodu tom vytýkali byly odpor
né iirvy na tvářích představitelů1
jednotlivých božstev a pak to že v
prflvodu chyběla bohyně všemocné
lásky — VenuSe bez niž Olymp ne
ní Olympem
VčerejSf den (čtvrtek) předstihl
obrovskoa návštěvou víccHny dosa
vidní a tvrdí se že jeřtě nikdy ne
byl takový nával do státní výstavy
Vlaky vSecli drab každou pfll hodů
ny přijíždějící byly až do poslední
ho místečka naplněny a vozy pi ulič
ní elektrické dráhy v přestávkách
pětiminutových za sebou vypravova
né byly tik naplněny že lidé po
stranách jn viseli Odhaduje se že
branou týitavnf prošlo na 65000
lidí Hlavní pozornosti tésí se pa
vilon rybářský a krásných umění
jakož í výstava hospodářského zví
řectva Velké dostihy přilákaly
tisíce lidu na tribunu a když již tato
byla plná tedy i do vnitř ohrady
byli pouštěni diváoi Podrobnější
zprávu z výstavy pliueseme příště
Letošní státní výtitavu navčlfvilo
více krajanů snad než kteroukoliv
jinou Mezi těmi již byli 7 naSí
písárně jsou následující: Z Plea
sant Ilill pan Jos Kunci v ý po
mocný pontmistr Z Crete pan
Matěj Kunci dr Jičínský a Vin
cent Špirk Z Hemingfordu pp
Vinceno Dvořák a Alois Zajíc Z
Dunlap pan Vojtěch Chládek
rodinou kterýž přisel osobně nás
přesvědčit že se posud neutopil a
a nímž jsme tu kachnu o jeho
utopení jak se patří rozaekcírovali
ale nezažili Z Weston pp Jakub
Stuchlík hostinský Stránský jed
natel nái pan Vojta Hrubý Dole
žal a jiní Z Wilber slečna Lizzie
Semilská dr Šimeček krajský
klerk áabata Jobn lírt alečna Mi
lada Duraaova a jiní Z David
City přijel na výstava pan Karel
Masek očekávaje na jisto že čeití
pěstitelé uSlechtilého vepřového
dobytka so výstavy úsčastnilt a že
od nich několik kusů odkoupí
takto ale koupit od firmy Fre
montské Ze Slerling pan F Sy
ky ta a manželkou a John Křikava
Ze Spencer pan Jan Sedlá
ček a hostinský pan Janoušek
Z Wymrre dávný přítel ná pan Pí
ař dcerou jakož Í pan Dočekal
rhMÍ Z Vr dijjM f nn i f i
ďsřtft a d ifn sl!nwl Vyiř
'ifýttl Z Chrkánu pan Váí:l4
T#tkf ' Prtěte Ir Malořh
minMki n Vár-I it Vavik Z Mílii
Kin fttn Í f Jí ht hýralf i jí
'' A Itruh ř)'#tintf Ilittriý i
II IVá' Y II 4 Choti J
hk% 'k 'ř Ukovsti a Antíi
Hlkil Z Hrst 1'nÍMl i Jm
Vhi l Z 'ÍVfímb tn Hf l i
NM-Mcy pp { HotaitK Vhlňk a
V 0'íř ký Z ílňv f I f '
a Křlí 74 W IHliJlf if Jlf Jr(f
ři Tíii ovn nsřil ani i llkt
vysf'4f niri lathýah ř-átítvnl
Jíl ňs Mviiftíli jn oiřri#f'i!
l NASEH0_ MĚSTA
— Vdft#litý pro Omaht spoř
roíhodnui byt komisí msiistátní
v Hii"iil)rh dfti( h a sics l dráhy
jihu do Omahy a Chhist t edoif
el povinny Jsou voii'i ď 'nhy
lsnJi fisl do Chicag Zní t
ovsem iceli přirolsnn atn j přen
jsn pouhou skotněnoatí I ae Oma
ha o l mísila soudit hřáhy ťi
til počítaly ta ttiiii dopravu do
bytka i fVia'i do Omahy vluf tel
a Tz iu do Chicaga c ovíem by
lo velice na újmu dobytčímu %
mu trlm Jelikol dráhy zdráhaly
se učinili po právu a spravedlnosti
byla konečné na ně podána lulobi
Tak otčírnuky vedou si dráhy proí
město našemu! Ať se jedná o ná
draží o pohodlí o spravedlivé ceny
dopravy o zřízeni potřebných oprv
o viadskty aneb vftheo o cokolÍ7Čk
jiného musíme sv soudili o v se
Dráhy vidy a vždy jen nadržují
jiným městflm na úkor Onahy
Kam byla by Omaha dospě
la již kdyby dráhy činily jí po
právu?
— V úter veSer právě an odbý
val se v O mate prflvod spolků na
oslavu výnavy zničil požár příbytek
krajana pana Fr Hájka na 18 a O
ul Psn Hájek byl účastníkem prfl
vodu v Omsze a paní Hájková byla
sama dorra když oheň se vzňal Má
se za to že příčinou bylo vybuchnuti
lampy kfrou nechala paní Hájková
hořet v kuchyni kdy ž se uložila na
odpočinek Náhle probuzena byla a
seznala Že vnitřek domku je v pla
menech i mélH sotva času se zacbrá
niti Domek i a obsahem shořel
úplně a zničen tím veškerý majetek
pana Hájka který nebyl pojištěn
Ztráta obnášela přes fi500 Vedlejší
domek poškozen byl asi na 100
Jelikož hydrant byl vzdálený a ha
dice na dva bločky položtny býti
musily byl tlak vody nedostatečný
a proto hašení obtížné
— V měsíci iirpnu bylo pi i vezeno
do So Omaby 50911 kusfl hovězího
80'JO'J vepřového a 28808 skopového
dobytka krom 274 koní a mul
Hovězího bylo přivezeno letos méně
než loni o 21409 kusfl vsak vepřo
vého přiveženo o 34337 a skopového
o 10800 více Z dobytka přítěže
ného poraženo bylo v jatkách 23891
hovězího 07903 vepřového a 19827
skopového
— V krajském soudu zadal Mike
Meaney žaloba proti Northwestern
dráze za syna svého Stephen J
Meaney který při neštěstí výletní
ho vlaku v Logan utrpěl prý něj
kých ran a odřenin a žádá v náhra
da 1500
Hluchost nemůže být vyléčena
mlatalml apllkacami poatvadt m aamohoa ka
macai aU aeba dtU Totf )at Jdlny
vplaob vybabani MooboaU a to jcatUky knaau
laetiiml Blaebiat JmI pifb-na upánlia
Itanýeb blan b-mujicleh CnaUcbera trabtot
f dyl aa Utn trablea aapAlt eltiu hnřaal atlch
a doalyobito kdyl aa Aplnl umI( aaaladaja
oblacbaatl a pakli aa Upil aaodatraal a tra bio
aapřlvad do aormálalho atava ]aat alaeb pro
vidy tnl'
PavM dMttl pMpadl MacboaU j-al aflaa
bao kataraa col aaal )laih art tapalaai
llaaoh blao
Dana )daa ala dolar! ta kudý případ bia-
beatl (ipla-ibrai kalarara) )al aaatla byl
vyUaa lakaa Balťa CoUrrk Oara DoptMa al
pro atrkaUra— vdaraa kli Id kv
PiMlivA aa e MkárntklaaTSa
r t cbekct a oo tolkdo o
T BUi faUy rUaíky )sit ani'