Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 09, 1896, Weekly Edtions, Page 12, Image 12

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    jy
I fltXMllf
bbfhodnlk tou fhi( fnf
4 fa f Msrfc M '♦ ar I
J'Mhř l'Jl řsi ibpOfiřaft j V lf í
njíbojí tatll ao Mň byl f
J?MaMmA sarmitnlm I oaolí Jbo
ftSvodřím N!tl Jořrt jJ na Šfil
doma mohl m fif rn f ( I M
fnf' tliavřftí fMilotif 1 1 r 4 (d
řh't íkmliln villl Jem 1
J f f#m itif rjnrtt I i -ť ý m
fur ďlro a tíbee tni ibyajným
1 o í h nf Jaho d1w Mil a f
p'r í-irrí Jíftýeh ďmofodťu'
jetým etr'ipkým přepych' a
lkoslilorf 'llo(ol Í a4ij f sám f
tím (flf fřthfounUm !' ayf
ak#ru křojt a r-ilní Ujmi vlasy
tamním lřoifkffn 6mtm
fpďoby pařílskeV toiriorr-fat byl
lIátfilm slevám Mhvil VAeml
moltý ui 'aiyky vjínal uíd
t i"m'rth M}n íiviííaot fho
taměd tu a přee byl óplfi pl o ad
vládou ave leay ačkoli (} rojr-
vovala #ik#n původnost sv#ho
kmene AI jkkoli bhnttený bil
obzor tíio mladé lany a avilnýml
pardalírol 4J jr pk'u Imt gatalfmi
očima vypadala přec ve etéiu kif
linu ft i4voiflfja ma!b(á tt
ctnj Im fbof#ntm jk
(Hni oclrb kr4o}co t-llrí-b !
rinrtf n rbkfcb l-k6rili
Jkw IřDi atřfslt vho olíini" jm
al4tnkébo
lVi trvé Dil potu]® mlřm
které nj-Ii nl [tu vřčof rn iloati'
laulubujv otttfel mi al Juuf tvoj
rdcř
Jako viiclmi kiJol dim Jou ~
robni cílil potřeba mimo cliro tni o
viti (Fřo tti tvé onu citiocfim
"VUitně jem pr&vodálm jeo pro
ve potřísni" niol řř "a ne-
polou2ím také ledankomu Vy i
mi líbíte kdjbvit ae mi byl nelíbil!
i i i u i i i i
nelicl ticth ! vámi ani fi ir:n
"01 mne — ano"
"Z Seho žijel tedy?'
"J4 — žiju vlastně tu avé duí"
"UJkaJ vfibec ví Je n4 jakou
dufii?"
' VždjCjá jicb mám dobouce na
kolik" "Zdá m mi že tě tráj1 jtdno ko
lečko" "O já piám fžecka kolečka a! v
tuie dubrém pof&dku14 odvěce Ja
if uumívaje e" Když jnera avou
d uňi poprvně prodal byl jHt-rn jeAtč
na dacbu avém ometen a myilil
jsem i: "Tvá duna je teď ta tam
ní věky" Ta vík přisel takový
vypattený ttinicb a lytiou hlavou a do
kátal mi necvrato že mám pořád
ještě jednu duži to tedy byla druhá
a to té doby přivedl jnera to naaedm
duší a kaldá a třen duáí wk jiné
jméno''
'Ty tedy mái aedm jmen?"
"Ano sluji JuMRuf lana Jobannea
Nikolaj Abrabao Ilanna a Mar
tin" "Neroiumím t vyulov te ařetel
něji" 'Je to acela jednoduché" odpovř
děl Junauf "narodil jaem ee jako
mobamedán a doatal jtem jméno
Juaauř pročež mne lidé pořád jeítě
tak jmenují ačkoli jaem avé jméno
od té doby caatAji iměoil Můj ta
tik byl honákem oulujčfrn jiným měl
jaem e itáti než olákemtim apíée
jeíto jaem od otce idédil oala který
by byl býval boden noaitt každé
ho proroka tak byl kráaný a roi
omný a dobře vychovaný Slul Ke
liaar Mně t dařilo dobře velmi
dobře — proto jsem ae oženil — nu
vaak ji máte"
"Krásná to žena"
Bylo by mně mileji kdyby ta
kovon nebyla nebí f pomocí eé krá
ay doalala mne pod avé jbo Čím v
ni mám tedy abuaovati octu? H po
iitku to jealé ilo ale když mfij oael
! IfcřMi #mřll onif# #wiil a# (f
M I em tvykt ý pfteotaj}
t)d#l II m at lady m jfcfřf vý
dMitm afsltf a ')Mt fa Jsem
ft-l Iwlefl f# ífft fřffOl řlbo
ll j"l"tf hil nn fp'váka řtfbo
ijitktřtm p M lk jřifts J##m
lomí frtAlf rtebo řiin Jadftorf při
stihla mne Zobe jda při taková přlta
I toetl rdvedli mnu Antnh jiko
el která ## itMM If (ri4 ft
byla
IVkej" vikřikl Hyl Jm
pMii rbmí "Kř t) potím taky p-
h4 ife vypravovala mni ji jrn
busovon b'iL fikl# jí jlfl Jiíitih(
!' U titl iťlm tíhy (ti
h' lli I # b rá i j(ní helfni
('iijl mm nt ř'jk jin 4 i
Hufrb mroht jm ti'lls t )'
Vln íbl IhM klM k nkm p
Uij ihlíjl nit o)rrMl dní
li l)řiftoiti jik lna ílktjt Z 14
!# jim ti im mob (] U
' íťřt if Jjii h ntoku tké ika
miotti bnk)aj( mA jn
joti rmhtťijf nfi# )lnfraí ra
ktru iljr rofmnliIi ti ulilo Jtk
'!kÍl m Mcflm Nuilm t
ím J kJyl !
(mhu ititit i kMý J#o ríco
ttJIA JiJbu lolr oirfk4vtÍ
ArgličinkAtn drabnu fnnícLňm
bDř lfcb kutn4cb!M
N4rh ti-nto mi líbil Zb]ii
mořil mnu obímt mrjíitb4m 14
a aa a a
1VC' trrl kratir liotřlr
inmlíl blit# kdjffrl koínm
nfkdo rwj uíbol Jem nťJiti mohl
ii)tlrxl4rku tak VTd!l jm i bodně
fm jiotoa frinrouickoa d4ma iio
tl4UI i AniríiAaoku odříkáni
ílinou modlitbo ta Tyk)tl u
rifitřwtf frantik4n který mne tnal
" J " TW '
mnicha drobý od avé !eny
' '
j4(iotal dvojí výprakjfden od
vi ví aooy neoJaz laem ae
tivcoat avoo dale provoxovati tu
v pravý iaa přiíel jak fa arménský
duchovní jemuž jitém ae aalíbil a
ktř-rý ae mne ujal 1'onvadž to byl
(jilecbtilý moř který mne každého
dne alníně obdaroval tallbila ae mí
také jho vira í dal jaem ae obrátiti
Tenkrát jaem doatal jméno Iaaa
Armn alakal jednu duii a já pří
jemný život nelKť on doporučoval
mne víem avým aouvěrcum a mné
doatalo ae příleíitoati malými aluž
biflkaroi ledacoa ai vydělati Byli
jMme apokojeni všichni on já i moje
řena Tu opuatil váak ochrance m&j
caalíbenou cemí a táhy aačalo ae mi
aaa véati nedobře Naletí jaem však
když noute byla nejvyašl a Zobujda
až marnotratně barobuau užívala ja
kéhoi katolického mnicha který
podjal ae anadné práce obrátili mne
podruhé Bec rotmýálenf ba ra
dostné obětoval jaem avoji daíí
dostal jaem jméno Johannea a byl
jaem bojně obdarován Zobelda
uamívala ae opět a bambae pokryl ae
tentokrát v koutě nejeo prachem
nýbrž dokonce i pavučinami Když
vflak prvni dar byl apotřehován
almužny nepřitékaly tak bojně a já
tis pracovali měl což ae mné pranic
nelíbilo očistila Zobejda jednoho
dne bambua a vtala mne jak ae patří
na paškál Jako červ svíjel jaem ae
pod iejfroi ranami proail jaem sli
boval vše co ai jen vtpomnéla řval
jaem a vrhl ae k tem i — marno vše
dostalo ae mi k ranám bambuaem
jen ještě kopanců
"Ty mne mlátíš jako oalal" kvílel
jsem
"Však také jsi oseli"
"A kopeš mne jako psa"
"Však také ai jako pes lín a
ničemný"
KonečnA aadržela "Chceš pošlou
chat?" — Ano? Mít roaum?"
"K cema když Jal tak chytrá a
myaHÍ i mne?"
"Tak tedy vim o něčem pro tebe"
iWi jai to neřekla dříve?"
"Protože jsi jako rdUtroJ když
rbce člověk na tobé hráli musí tě
dříve naladit"
♦Naladěn jaem terf právě aldoaí"
odpověděl jsem a povtdechem "tak
tedy braj"
Pokoal
I 'itUťvlty
fhth riřKifíi tMy nnifřií
Mini aftrlalnlbn
ti?} fti fnttlljrfllfilni
Ztjlmavl rbfev tf trUitrttnt i
nf aílnil oftebdy tUgt%t jd# V
Miňffiřitfi Jífi ř"t"říí'4řií j
Mboa iMrka AAkolív Ivář díťi
levit nplftni IUtM't atajfiomšfňoii
piaf nkitofal nettív n tváři
mftofatfff Atuhnjch kvřf jícbl
povft řabjlolia vtilliliTei řv
po fiíkolik ilnefth U yavítlíb
kdy íotftiířaf opit spatřil total
dřikr htl ttář jevily atflé t ihv
jel iir při "torarofánf jeltA ne
b)Iy patrny ale byť) tiŠtlno e
dřcsko falt dan před foU£řffo4
ním ilfíotilřj a v plnm 14m
laeeífiím Tedy t ide patrni
aiiatpje s4!4ní avětelných [ tih
yňfihtelťh aire ři fitllvott řnto
eraftckon deske nikoli ale ni lid
kl rko 1'otobnf úkt byl rttt
nl poiorován jíl dříve kdy také
ř'itgřfitký obrn jlt4 uaoby j-vil
kvrniton tvář a t(o oaoby rbja
vily ae pět dní po folmrifov4ft
čers fteštovite tt nichl V d foto
grafování nabylo ještě ani atopy
íihnifnl kťtm
Zajímavou Iiter4rn( mystirikacl
provedl mladý frneotiiký básník
1'ierre I)iiya Vydal abírka 01
básní jel vydával ta překlady i
řečtiny A sire prý je napsala betéra
Rilitis naroiená v 9 století
l'amfyli)t jako dcera flek a Korní
ranky jel poiději ae dostala na
Lesbu do krohu Hapfína potom ae
odebrala na Cypr kde Žila jako
betéra ZUtnarnenávala avé přího
dy livotní nebo apfše avé nálady
v r&iných obdobích života do ati
básní jel byly vryty do dsky jjl
hrobky Německý archeolog je
den na Cypra ae tdržojící otevřel
prý její hrobka a naletí v ní ne
porušené ostatky a umrlčí masku
básnířčína vydal originál básní
naletěných a četnými obraly a vý
raty aemitickými jemuž proto Ite
těžko roauročt Úspěch Písní Bi
litidiných byl takový že přea noo
pomohl P Lonyaovi ke avulnému
jménu
( déíech
Die dat sebraných v knite P
Strauaaa L'enfance malheureuse
(Charpentíer 1666) umírá a dětí da
ných na venek do opatrování
nejméně 50 proč ročně tahy ne
tak sto až atopadeaát tisíc dětí
Jak dr Kodet vypočítává thynolo
v poalednfm století v prvním roce
svého života 17 miliono dětí a
nichž mohlo být na živa šachová
no 8J milionu (ročně 85000 den
ně 233 dětí) Ve Francii samé
dalo by ac ročně cachránit 0000
dětí V Mancheetru to 100000
dětí temře v prvním roce Života
26000 dětí v Anglii prBměrně
90000 dětí ročně V Bavorska ta
40 let semřelo nemanželských dětí
o 80000 vío než dětí manželských
ač děti nemanželské průměrně jaou
silnější Koko 1894 bylo v Paříži
a dětí opuštěných vío než čtvrtina
narosených v manželatvf
O vliou tisku
O vliva tisku tejména denního
na aločínnost přednášel na ujeidu
pro kriminální anthropologii v Že
nevě dr Aubry Hájil stanovi
sko že o takových osob jež jsou
ke tločinu disponovány muže mít
tisk betprostředoí vliv na prove
den! tločinnébo támřru % tím víc
čím je četba trvalejší tejména
dle jeho nátoru rot hodu jící jaou
podrobné referáty o sločinech sku
tečně spáchaných jichž čtení pou
čuje4iločinc6 o technice tločinu
U tloiincft politických sluší dávat
vinu jedině četbě novin Za pro
středek odpomoct pokládá Aubry
vyloučení podrobných ipráv o pro
vedených aločinch a novin ale
soudí le v té věci ničeho nelu če
kat od tákona nýbrž jen od úmlu
vy žarnalisto což by ae snad -mohlo
sabájit na obmýšleném ajetdu no
vinářů Pochybuje ovšem že ae
íe idíří po4vdl !mt břd
♦ Iplf l4'npřl ffltídffOwi fe1
i!li' tiki
Jatí tf l přirofehým I lim
AMňřlí iřaíHpnll výsledky elek
(fí(k# s(ly v příklirkm v
terbftlřf přemysli f 'l# pod
Um piMjJf třetel mají laditell
ku všem alřojlm fťli lajorne
moil kt elektřině atrnosfarUkí
pik v Strojí nktarýrb irířit v
Itsteib loljibárb řnstliaj al I ob
#aln4 Poslední dob vřřtJe
laartá poiorrtot tlrktřiní abro
mál 14 v ptaínt pří Pernit
řotiiho ptV:l jVÍ tik přesftotl
airvftost v Bfo4!4eí fijjmríj
llib plrsk !# jíl iiij'lřii aaval
iktl lefifo p') f)lk ot4ir# není ti
řoiptylotlní foboto rhmýřf p'1
miAotáfto tmí příčířiotí jko při
drobných ustřilfíib papírových a
nandi toto přesné npořád4nl a
ilUnf pírek viiblkem jistlo
mnolatvl elektřiny v nleh obal-
rln Přikročeno bylo ke blilií
ma koum4ní tnámýra prostřel
kerototil příblílením třené tfčín
ky peretnfbi voskn ku chmýří t
Um se vskutku okáialo la avrehu
projevená doměnka nepostráU ďi
vodnoati Na lom však nebylo
došli Hlavním úkolem jest obj
viti kde má tato elektřim v pta
Čím peří olmlená avQj adroj A
tu rutná tkotirnání dokátala le
jedná ae tu o elektřinu vtburova
ooo třením Hučí drletl pírko ta
brk a tnávati jím několikráte rychle
ve vtducbu aby aulo au elektri
ckým Ovšem nejeví všecka píra
při tření o vidlích týž alupefí elek
triky a ukáiato ae že positivnost či
negttivnost tálelí netoliko ni tom
t kterého druha ptactva péro po
cbátf ale i a které čáiti těla jeat
vytrženo Ještě tnačnější elektřina
vyvíjela ae nebyla li pírka třena
]cn o vzduch nýbrž o sebe sama a
ta nabylo se zajímavého ponánf
le třelo-li ae lehké chmýří o tadní
stranu silnějšího péra křídel bylo
toto positivní chmýří pak negativ
ní Dostačilo při tom tření jen
tcela jemné aby přiblížená magne
tická jehla uvedena byla v silné
kolíaání Peří udržuje tuto elek
třinu nabytou třením po dobu po
měrné dosti dlouho vytkoumalo
se Že etupefi její nebyl po době
celého jednoho dne valně oslaben a
stopy Její jevily se ve chmýří ještě
po plných 48 hodinách
V St Paul konal se v lěchto
dnech sjezd velké armády (Grand
Army of the Hepublic)
V Pituburgu byl v úterý oběšen
Slovák Josef Oroit vrah nevěrné
snoubenky své Terezie Bobakové
Důlníci v Hochester Pumbler
Worka ve Freedom u Beaver Falls
Pa uzavřeli zahájili slávku protože
jim byla mzda snížena o 20 procent
Do Sergeant Ky došla a okre
su Msgoflin zpráva že se tam při hře
v karty servali hráči tak že 4 z nich
jsou zabili a 2 těžce poraněni
Místečko Litonia v Mexiko Co
Mo postiženo bylo požárem který
zničiv obchodní čtvrt způsobil škody
na tSOOOOSkoda ta jest jen čáilečně
kiyta pojištěním
V Columbia Mo přišel John
llunt zpitý domů a beze vší příčiny
začal střílet z revolveru do své dcery
která vyéla mu naproti a poranil ji
Ulci) do pravého boku na to pak jal
se pálit í na svou ženu která váak
ušla poranění Po té seběhl do
stáje ustrojil koné a ujel byl však
druhého dne polapen a vydao úřa
dům
Dohrou apoaiTirNou jest kus po
zemku zvláAtě když pozemek tento
lest prvé třídy a umístěn v nové a
pokračující krajině poblíže trhů
atd Pěníte uložené takto adroj-
náaobí se v krátké době Lidé se
usazují zdokonalování krajiny po
kračuje atd Dopište na K Koaholt
Kau Claire Wis o ma)y cirkuláře
popisující 100000 akrů pozemků v
nich! mohon peníz-) a úspěchem býtí
uloženy 13 4x
AVrtt-r é a f
MUa! ir4aaía ♦ Waafamerf Wlae
ati ! ttut é-h-H f
! a ř V aa a a-4(l
#! t4ťU V I fthtt Vll4(i
ti t- f a - vnif i --
I f Wnaffswsř Ulán
4fi ! tk4 Ms 'ťrt a a mU
ftt#4-a — ř '' at
mtf Wma
Í III f W 1'sst Klas
4ktft fé l44 a l#if 9t4t t mUM
rMM-' ř A ' Maíl# fM S-
fit W ftft t M " as i -( frnl
ita
(! If t Kfasf apnlls
4ftHi ! vřii t mWt
ťnt # II WM(ta ffttl Wll 4 a
tw(M ř fi4i ui—m l #-ř a#i
Mill S ¥it fW Miss '(' r
UM
l'í-1 T t Jlaf Třase Hlna
Hfr4 nlaol-a ttlf a fV uMíil mt
rt-4Ms r-sal S'k mU t)oaii f I
-tftls iě i(!ak fmaas
Mioa
(la TI v Hajward Mlns
4hfié ati xiIm tl aMltt mU4 f-4-4M
lf ('ttst D w áalra éa
Ttloamít Vojiirh tuif otlK Miaa
Čfstntk Tt NIKa rkla4afa I#iraf
5otá TřrlK8 t III v Hlna
! r? hié kalí a I a-Utl v aifcll
rMNt Jsa IU) U!'aftt ia iiadr ttť
Mmi (ť Mlna f-tatW Mtl Tarife
aki4n(k ta M Hala
I Oakenler apel v Ienvera Cele
vtttfft iUm kU lna Srakaa a ltrťa tlMi t
mUM ailala-all p B SU4nk lUt lrlaisr
st rfxtsHi i L rrihrt oinbtii la -
Zt( tot-aaafk iot Drtiaa 17 M rrtnklia Si
D-avr Ctl Kslkotritk Ant Eelrj Pl
Marka! St ratr Colo
KUPTE SI
přeplavní lístky
do aneijo z Cech
za nejlevnřjší ceny od
JJB Havelky
vrchniho přeplavního jednatele
ťUárna oUvrna v Bulili o4 8 do 11 h rta
ldn- pi4ionl J J Havelka
1UK VanliureniU
Chlcauo lila
Lak Bhort k Mlcblgq ftoatbara
R B Capot Boom U
DritB s ptoWini vozy
DO TEXAS
VOLNÉ rOMOVKOVK VOZY
na tieeh tlukách
NcJ lepší drába do víecb miit
Kansas Mírnil území Toihsb
Mexiku a naTlcbomuřakéni pobřell
Jde přímo do
Denisou Slierman GroonvlIIe
Eallaa Ft Worth Ilillsboro
Wa2ahacUoWaco Toaplo
Bcltcn Taylor OalnosviHo
Lockhart Honrlotta SanHarcou
LaQrango Louten Alřarado
(I0USTON GAIVESTON AUSTiN
I m ANTONIO
II TK píjlltujlol
aa sta ot sioWiio
ti v Torka idiiul pro slily lowa a
Kbruka BlMalM ab aoilita aa Joaph F
Pllk Rortb Bail„Hh Iltt
- Cy)!™
centu Čtěte
místě
▼ St Louisu za 35
ohlášku na jíním
wk
tei F