Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 09, 1896, Weekly Edtions, Page 11, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    NEBHASU
- - V tjio hf odbývá Metnut
f f(v Wllln-r
— Illíls Otlhnl špinil Mmo
ml I frili If mul lřř)trřrt ivtr
Ihniirl ft4t íkfm fřircn I4ky
— V I rť iimf iříl o lfvot
tlltý řouh Cnrt H'nilH v )si
lořu v ftJml jinými t hf tk-tt
řili
bule m ndlftvi v líni I líf tnrl
výfoéňí sji přtítiů fvpy 3 p(
inirttf) řepového ftkri)
i — V Flínj itivíli plit !
fnftéjíl brk M4 (i ť i to
J"t n4ledkm úpvlkt hrnky v
Katríc
— Poprilisté V Cof ( ( Mvrhli
ft poslané fóioo Jitirf! Dun
ni t okr z4tp-i Jame A
íí ImmUons
— V Miundeř eoun'y iK ptokřilé
chv4Iili iHifit' kon tiketu dpl
nii Jí natrlffrt II (lilkem
t% okresního iAtope
-— V fiwalr rotijity navržen
byl A t„ tfnllívjíft tu pokladníka
n fnfl uptázliJné sioiovraldou
Mze (' Mu
— IHIŽ Arapahoe Pih t} mladík
Krvin VaVn tabít tiyl bleskem na
st hu při stí h vání ve středu mi
nulého týdne
— - U Meadow (trovť Madisori
county zastřelila náho lou I2letá
dceruška osidníka llcnsinj svojí
osmiletou sesiru
— V noh tu týden kopnut byl
mladík líarry Howell bydl'cí zá
pádná od Herman kouřní do prsou
a zemřel v zápětí
— V Aurora přisid o 2i vot zří
zeneo Jťltííiiiííní M Iteinhart
Chtěl vkročiti z jednoho železniční
ho votu na druhý & padnuv mezi ně
byl } řejet
— Minulý pálek ráno udeří
blesk do stavení na tak zvané
Fnaglové farmě u West Point pa
třící Jultu 1 hiele a zapáliv zniči
celou budovu
— Blíže Nebraska City spáchá
v neděli samovraždu íiSletý Arthor
Gage zastřeliv se z revolveru Jíž
po delší čas mělo ho za to že nemá
zdravých smysh
— V lloward Cuutty navrženi
byli následující kandidáti v republi
kánné konvenci: Z poslanco do
sněmu E E Nevoldson za zástupce
okr Ií D Ilajward ia komisaře W
II C Chinu
— V úterý minulého týdne za
hynul farrner Trowbridg" bydlící
bifle Nuligh Jel domu
nákladem Hena kdy2 náhle kolo
zapadlo tnu do hlubokého výmolu %
vui 6 zvrátil Trowbridge pad
nul pod vňz a byl jím rozdrcen
— O panu F J Sadílkovi ndélu
jí angl žatopiiy Je v nobotu mlu
vil v čeiiké Hihftti (jdbtvané ve
Wcston kteráž byla douli dobře
navštívena a přítomní vydechli
bedlivé jeho dttvody
— Demokraté čtvrtého kong
dit# schválili za poxlance do kon
greau navržení W L Ht&rka kterýž
jak známo populUty navržen byl
takže budou míti npolečného kan
didáta proti E J Ilainerovi
— V nedéli dne 2 t m bude
upolecná dtbats politická v (Jrete
mezi pp Hadílkem a Iloupodiikýtn
Mytlíme ž každá debata jent mař
ná člověkem který m trvává ve
lži i když byl uavědéen a který ne
nechce o pravdě přesvědčit když
maže
— Ve Stromtburgudoftlo v sobo
tu odpoledne k veliké výtržnosti
následkem hádky politické V
jedna chvíli zdálo se že pero ae
dohromady celé město a jen ob
tíží podařilo se zjeduati pořádek
Modřin a boulí je hojně a krve bylo
též trochu puštěno Maršál za
tknu! pro výtržnost bankera2elnéLo
obchodníka a jiná celné občany
- i l'iMilU f'idi# 'iďýv
ll 'i'ltá fih niňí křijtfiy A
" Ifiíkf fkýni} § řiřřHflííkýrní a
t drift i 5 i4řf
— V ftfldíli ifnu ít tkli ří jřýf
fi U U T Í Hokl v Mítífifi vý
lt p"Jfiý i VffVjftým pvifřifm f
h4!S p n#řtkfiMkrth'i 'řt -irrtf
SfiéMtiíf sh MI ěleftové "l'H ířd
Hofcfd i í'řřt
— ÍVká potitii ká hí v kt
té řs níkřr řd t I Imj {
odbýtiti p4fk ť(fř I lářt
v síni p í Jí iy v Millít( V
sbl i dne J: fáří lt { tf-ntýl
ř"iifk tefttiú ve Wjlbff a tt pí
říníje odpoďdi l tmdifty
p V rnrík! v CrMs m I ťtil
"I i ri'l fpíthdioy n% spodnírn
rtu flt r st i i r ve ll dr Iťi liž Ji
tířnký t% aitřfti dra íířiďřki
i ViIIr Ofrv# přovfdťrti byla
Vf Iií' ífatně a rythle v lékárné p
IV Nedly i I
— V Hanndrřs County niržn
byl rcpublikáriikoti konvencí si ko-
rniař Iřf til o i!iriktn rnárný kra
jin pn Fřsnk lUruk Ku le ny í
íálťžcti pouze na fkýh v!iííob
j"tli míjí mílí zástupce ve obora
korninařft tuk h4 v správě
obecné
— V Kt-atrice ohláíoti byl minu
lý týden úpadek jedné z nej-Hr
sích tamtif iifrh bank 1'rvní N4
rodní v níž hlavními ucaitníky
byli staří bankéři Smithové K ú-
padku donucena byla banka tím
le nebylo jí možno skoh klovali
co mřU rozpojceno kdežto vklada
telé neustále hotovost vybírali
— Cesým volicflrn v Salino
county není snad všeobecně známo
že navrlenec pro senátora Edward
Whiteorab jest jedním z pionérfl
který usadil se blíže nynějSího
Friend dříve niž toto založeno
bylo přod více než 25 lety na
horneťtesdu na němž posud bydlí
Zakusiv všecky nesnáze a obtíže
pionérfl jest ovšem mužem zkuSe
ným kterýž zná potřeby svých
spoluobčanů a dovede jim zadost
učinili
— Na bývalé Ponca reservaci ra
dí se osadníci co ěiniti aby vy
vázli z nesnází v nichž se nalézají
následkem darebácky nesprávného
původního vyměření pozemku kte
réž bylo provedeno hned r 1895
Mnozí osadníci vzdělali pozemky a
jinak je zdokonalili ale nyní shle
dávají velké neshody a vznikají
mnohé sváry A není cesty jak
tomu odpomocí! Novým vyměře
ním docílilo by se ovsVm správ
ných rozměrů ale mnozí osadníci
byli by zkrácení
— O stavu esení za tý ien kon
čící dnem 10 srpna podala pově
trnostní úřadovna následující zprá
vu: Teplota v roinolém týdní byla
asi leden stupen nat nrQmér ve
východní čáhti a tři stupně nad
prSměr v západní čáti slAtu Ze
severní c&sii aocnazi zpravv o
mrazíkách kteréž vsak žádnou ško
du nespAsobily l'o většině státu
nespadl žádný déíc během minulé
ho týdne Pouze v jihovýchodním
rohu fjižuě od Ilouglas a východně
od Gage okres 5] spadl dobrý déšf
dn 29 srpna přesahující jeden
palec místy v Neraah county
Deílík spadnul v jihozápadní čáti
dne 31 Kukuřice dobře pokro
čila a ranná jest nyní ekoro vesměi
dozrálou Později sázená bude
vyžadovat! ještě asi dva týdny
aby byla mimo veškeré nebezpečí
mrazu Poulní kukuřice celkem
jest velmi dobrá avSak v některých
místech potřebuje deště Suché
počasí minulého týdne bylo velmi
příznivo mlácení drobného obilí a
senoseči Mlácení valně pokročilo
Velmi hojně sena bylo sklizeno ve
stavu velmi dobrém: Pastviny se
trvávají výborné Mnoho orby Již
bylo vykonáno aviak místy počíná
ýt pfida příli suchá
— Dr tí P Cleroents zkuSený
lékař a ranhojičClarksonNeb lxroa
Not Ink f i (trh
H'4n( trfnfmé ft-i tfrti 'Uf "futr fl
V Vttt t srprifi Jí"í
nf ti 4 - 1111 fl„ § Tlhírf
řfif h ť'1ini rt?itmi fo4 flVh
'k (ik4 řsíiekj Ilícháil Id ni
"lít yřovn4řií ď A! k lo tnk
polil Pro vyroirsnl rni( íkt
Utmee NlJpU(' — tsk -f-t Iris
twrlínU tily — "U by to ststo
thAm fijjkího kompřornÍfi
mezi Ilrcrály a ulátoii lirbé KiS
ni m rií biktersk twtHhoiftt uzivřlti
a ti ml iiéjtkf potitichý obehod
Přijms vdřfné 'ích podporu v
tá rakouiko uhrrk'ho vyrovná
ní a odhodí pak lil řá!ní strinu ié
tneckou jko tymát kný citron
A'e budou li ('Vii zlu h To uvi
díme "Ať má l!defií jakékoli řftlovéstty
jest nt bfledni že bude min i natstl
spořádiná činnost pirtarnfntti Jenom
tehda když v nové lítíiné nebudou
vtéleny národnostní protivy
Toho vstk bude docíleno teprv pak
až politickotišridiií rozbroj mezi
Němci a Čechy vyrovnáním zmírní n
a do f ozslí bude zatlačen čehož —
jaW samo sebou se rozumí — jenom
změnou ústavy docílili lze opravou
kteráž by do možné míry vyhověla i
státoprávním snahám Cechu i poža
dávku Němcd aby jejich národní
uriava lépe byla zabezpečeni'
Nenf-liŽ tento bha německých
lixlfl % Vídně zpravovaných potvr
zením našich úrah? AC už zprávy
tyto jsou volavkami jichž účelem 1
mírnit českou opposici přece jasno
V !
15 nich že i rakouska vláda dnes
uznává že bez obnovení státního'
KHSera k WJní vii8 Iiako-kujo!
tedy ''rozřešeni čexké otázky'"
Jaký to pokrok za 2 léta JeŇtč'
ministrpresident Windischgraete ji-
' J
nak také historický (! ) šlechtic 1
jrohláiil že cesíté otázky nezná -—
' ' i
'o dvou letech otpoice o tk o tó-
že již dobrovolně z vládních kruhu
lUjrUllUTB AXUKritA U lOIVyt J II Ifc U
tfl
brou je dnes opposiční česká vytr
valá politika
Vzájemnost českodomnaká se ny
in v veeaacn pine pesiuje rrave
v těchto dnech roejeli se Cechové
dvěma směry: jedna česká výprava
meškala v Niž Novorodě v KuskoOHavu ÍI)rí) docíleného míru iímž
druhá v Turč Martině na Slovácku
Obé lenily se pozornosti a — tužily
svazky českoslovanské —
SUzhko na společném postupu V
Těšíně konána za předsednictvím
msgra Hwiezyho společná porada
českých a polských důvěrníku které
se zúčastnilo IU Čechu a 15 Poláku
Porada trvala čtyři hodiny a docíle
no — jak oznamuje "Opavsky Týd"
— úplné shody o společném progra
mu a obsahu společného volebního
provolání Konečná redakce voleb
ního provolání uložena posavadnfm
obapolným poslancům Usneseno zá
roveň aby nejen ve slovanských ob
cích venkovských nýbrž také ve
všech městských skupinách kde Po
láci neb Cechové bydlí postaveni
byli otliciálně poláli neb čeští kandi
dáli —
Slivhoat Potlétradom konala se
ve dnech 14 15 a lo srpna v Po
děbradech Za ohromné účasti lidu
ze všech končin remí ěexké koruny
byla odhalena socha Jiříka Podé
hradského známá z jubilejní a t ná
rodopisné výstavy Slavnostní řeč
proslovil ponlaneo dr Herold Nad
šení bylo ohromné Podobné slav
Dosti na venkově dávno nebylo
mezimlrmlní výtam Ukárni
efed zahájeni byla v Praze ve dnech
li 1 a ld srpna Dva svátky ho
Idy k ilijof d itfM VýMv
jp'n i c#'iý prftii i) piiáií
mh fm i j (fs ? i-ii fJ i n
" ':') l'kářfti l#í n íiřnifll
(řn o'ivil lf r t imj J 1 v
'Aid sbířky é'i4 iMř i n byíío
fi4-tříij n ( I Ifiri
ťiři t'k'ri"ká b %
Vi í'ffi' intft" t ří#i'fio Imámi'
rnoířřřií j !4f i i eo! t oo
{' i tnttit h' n'-! '( Před
pilái-t m shícdiiátfK t I-ivyml
b)Hh4mi ( o f uti r píítn h kol
nyní oiilin tnln k fs ht ' pnM i
orlí Jifíkov —
Výř'vu v n'fii{ f(f i nížili
lí line M j 'ko t"' kut i t íliil mí
(! Jii C d - 1 w 'ft zláj
ní ))!% rltonM ř U hostí t IM
{£) Fřifscín % N ' ' k i i odiinti I
Unií rriM' b pilin 'ee dř
Po Iiipriý J fftfni -t ' riki't o ta
msly ďtvíl s kroji ko!-kén
N vf vihi 1 lo k jj oi-i rnn
zinrodii(mi r"i i-f I r- tilíví
řovni r&Vfioti ytVui — j-ii Ht
říeí kul on riěriieekVr'viir'iprárno
niíef íe npri'tntov)tt vSude
"zářivě tiěwnk)" Výuiv je pěkná
Mim- Iiiil úil jt i irfio na ní 1
o zábím Mi vfij ehanlin své
ktf ely ííi'áiii 'i -tiur !( kaémy
V první den n ivtí íto vuvu jíi
na ftOUo oob píatík-fch
Ská mhli j na fifniitKé rmlhHi —
Staroóeill e p'ři iirmjl ďnt nu
ostudě kterou i ?iflbili sým po
vénlným hUiováníni o Ihnové pom
níku nýbrž řitifinj( denm1 aby
smutná jejich "láva ro-tl Tik
nejnověji jednalo ne o tníiii nové
pftjče na atanai i Mladočeří
opatrnosti vedouce co opařaká
většina s penězi umí radili aby se
napřed vynojčily U miliony a až ty
budou k svému ňčtdn "potřebovány
ahv trn tiňt')ii jtnluffiit °A iii i ttíl
' t
doplnila Ale avýni opatrným navr
xrA
hem píchli do vosího hutzda Vůdce
T ' '"
„
Ovsem menšina nemlčela I)r Milde
„
' '
n 1 ntl hti I noto fiAitiititu a iinrkQil
n #
'V l J 'VSnt 1 i l
pražské I přívrženci starořeští
stydí se už za ně Proto také návth
mlaď čekó menáiny prošel —
StirmnéKtsk rtk a jeho osudy
pře(] (jvfinH My £ly n(řltné
r: bělohorské dokrvácela tu čeká
éjetíhu m „„právním leření Na
tMiii-í 4 v4iba !„„': f„v„
nu Mlaiofuěstském náměstí stranou
Ferdinandovou a přMtřnfm jezovit
ským "Mariárský slouo" a k cloupu
jak u církevních našich památík(H)
jinak ani hýli nemůže byla ihned
přidána tučná fundace ne závazkem
(na oko aby s peněžní švindl zatu
šova') aby každou sobotu jeden ka
novník kapitoly sv Vítskó tu konal
pobožnost! Ovšem kanovníci pení
ze dodnes berou ale — o pobožno
stech není slechu Koku 1810
po památném KroměřlŽském sjezdu
slavný staročeský vůdce obmyslil
staroměstský rynk jiným údělem
Když si svou lak často velebenou
řečí (ale opravdu jen řečí necítil při
ní nic) rozlil v Kroměříži u pánů
ocet chtěl si to zas polepšit a než
otekl do ciziny aby ho jako jiné ne
zavřeli (má nedůtklivou kůži po
dnes) tu bylo to lfl dubna tu dr
Fr Lad Uieger zůstavil dr Pinka
soví skvostný nápad ab)ehotn si to
nahiit polepšili proto aC tf po
staví Priha na staroměstském rynku
pomník jenerála Uuleckého! Návrh
Iliegrov sio do městské rady přišel
ale po třlhodinné debvě irstně byl !
utlučen - htonpenci Ugrovi jml 1
ne-laly úspěchy milovaného vůdee
spálí ubili za to v nejnovějíl dob
svobodomyslný návth aby v proti-
ANI JEDINÝ DEN MEMOCE
po víco no5 třicet lot
výd í-k ažfvárif
AvrV IÍ1Ih
' A f y r i-r t%' pilulky mis
íl U f i ♦ti-f něj h ( lt V di
htt 1 t Ir i( a I řlMtl ďby 4 jn
' : ftvtl i ni difý d-n rřsí
vím 1 áiým roksm lřpl Jsem té
' - ti" ři's'edki'fl zárpy
iii''tvi I bob ním IUvy rtxurtl
: - dr ju(if vyr4tkni Kdyl
r-m ' ) řtv Jo yt d(diit
í J
i ý h ií fiiŮ filfrio bylo zácpou
i "' ' i"'n nla'i Avi rovy pilulky
vt' (V-HI iitjlMiJfm a nebylo le
i i i
1 1'
' en a ni ji r i ny nyi rychle
im ini' iiku li ho fisiinif lí linul
4
M Hťi' 's iiioii- která i huravMa io
ié s i" 'h ti- iJIvatí Averovy pi
' v 'Invt j-i byloivehle obno
vu C v(e dliek Isem sh'e lal
íe v ií i ) ti h neduhů má vznik
svfii i-ov i ra loxtí jsem seznal
1- ((? jou Ayerovy pilulky po
užil V v i n jk o ďlek tak n rodičů
ife b íd- nebezpečí nernoce" —
U Witt rris Kyron III
Ayoťs Pills
pooieij
vyšil f nou o Světové
v (si a ví
Aypr'x Siirsiiiiiillit sesilnje sjslěni
váe j rotí leaovitskéui švin II n
Mariáihkýtn sloupem a v uctěni ni
iiátky irsve fiské šlechty tu popři
veiié o4iveu byl ii stirouistshé n
iámfi il pomník hrdiny tó doby r
liny ěe-kého knfjs" dui tidnw r
přesvéili ní triučel-tlku! TJoohý ni
roiné-irki rynk — ! vru tis n r-
násob vit- i bt zl Htaicci si Na
tom starorněitr-kém nsměml v Uř
městské radniiý ssi staročeši i hrli
nové bry dodělají — -
Jlitriý 'láhur duti Tábor
intsto lisoiieky itimI ilé lo'iy
hiinitské ZiéÁii' láh tr ve dnes ku
khrikálnUnu sj'la ri tju véú
íiá což ienl v Tul oř- Ceihft a'y
toho jjiirkoitra h Ihuka $ik (-tud
sejčk t s-priž li?) A tiui t i si- „
Pěknou oí čiiot svolavateli! ivorl
uen éiiě tii ž li propadlý h jis am-ckýi-h
ká didiiill fNri či skycli imr
pam(átiil a kosietntch dofavatellt a
— tici t Sisríeťhň Teily Ntará
láka m r % vf vViuriCH klerikalů
se Hiarocei hv se obnovuje Dibrá
Jen aby sle Tatior nebyl pánům Do
itiMžlieenii Aby tak Ullk Žilka
vstalí — Neop nn'inme o sjezdu
patrné t Mini-uionstraci k sUvno
hIí Jiříkovo dodit zpráv Zatím k
charnkit rnosti panu půlmislra Seika
dodávánu Že týž sp lusvolavatel
kterikáin ho jezdu poslal a Tábor
(U lil i idulél si) tíž holdovací te
lepram do Poděbrid N i tako
vou bi h irnklarrif povahu je jedině
oceněni: fij!
Čmtuý aoud v liikousku totiž V
Čecháeh V rolnickém království
českém j-Ž honosí se tím že nej
slaviějří panovnický rod jeho byl
rod r 'bitka Při mysl — byl pohnán
přtd tk zvaný "čestný soud" syn
rolník proto le jako c k důstoj
nik ih Ih b in' o záloze v čas kdy
nevojaned si doma na oteckých ro
Kcli tasedlači!!!' A tohoto synka
udal či-stnému soudu redsklor rolni
ck" I o liwiu "Ilas rolníka vycháze
jícho v Prize !
K l)l y sí "čestný vojenský #oud"
Iďděl rsděj nepočeši ných kmisků
panů důstojníků (hýření pustý život
nemranost tu zvykem) a nikoli po-
f-"'éh konáni stavu selského udě-
Pf)n-i hi : tu nrn nlvmřfi
tora který koná špicla nad řynky
rolnickými sluší jen — politovat
— aup