Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 02, 1896, Weekly Edtions, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    IOK iSÁPADU
OK
ř tu ř' tttfl ' H m flM Mtra
'flOČNÍK XXVI CÍStO 4
OMAMA NLt % VE SíftEDO 2 ZAftl 1896
'rMi řat Uf # mi
Pokrok Západo" ifÉera
Jednoty i 8 P 8
Kl l# H f (if! i !řrrtv
jtt pfofofcJ ííií praMn J ř4ň( m
I t í } byl !( riin ftArrh
by aMovrti Nir Hl Ai 1 1 v y IV
val s ! 4it a f i nabili Orln
lak jífcíi tmi l#řhf jiné Jednoty
Návřhm limto ttabyl mír fa ftd
'Jký lftk ktrý by lh'l
Jeft flft4roftf '#Ib úředníků
i Jin1 podobné vyhlášky v tJml
by nft ottnl doplň mlo m
vMkimi pohádkami nlbrl mí
byl opí takový Jshol loii
by vyplníny byly pokyny k poučeni
čltntv PAvodm tohoto návrhu
napřed v výboru t pak k lyl zpráva
fbor podána byla navrhovatelem
Jeho sjezdu co opravy ku zprávě
výboru byl r Itktor Pokroku Zápa
du Jsa přesvědčen Že lidný Časopis
všeobecný ani Pokrok Zánadu ne
vyjímajíc nemai sloužili tak -
Jmatn Jednoty nernsj rozšíření ve
vAech vrstvách členft jsko muže
časopis zcela výhradně sálelito-
atem Jednoty věnovaný a v senu
členy čtený
Vsak sjtzd jiného byl náhledu
rozhodnou vtiinoa 4S proti B bia
afim usnesl e nevydávali 24dný
zvláštní "Organ" nýbrž pouze vy-
Jednávati ti kléry rn rozslřt-nějsím
časopisem o uveřejňováni záležitost!
spolkových Mezi časopisy kteréž
ve sjezdu uznány bj ly co oprávněné k
neházení se oorgánstvl byl těž l'uk
Západu
Z pf íiinyže choval jsem a chovám
náhled vtie uvedený nehodlal jsem
ae o orgánutl pro Pokrok Západu
ucb&seti byv vňk k tomu s mnoha
atran vybídnut přivolil jeem kono5
ní k tomu že podal jsem též rpolu
Itnrmi nabídka ivnn a tato Lvla
Úřadovnou aa nejvhodnčjHÍ uznána
a 1 Pokrokem Západu omlouvá ná
ledujícl učinčna:
Smlouva
Na tákladS konkursu vypaaného
Úřadovnou Národního Hlavního řá
du 0 S P S v aouhlaNe a unneHením
na ajeidu C 8 P 8 v 8t Paul
Minn ve dnech 1S do 20 června
roku 1896 dle článku IX hlavních
atanov "Orgán" atránka 43 Stanov
Národního Hlavního ftádu ktorý2to
konkurn pravidelně vypnán byl Z
nabídek učiočných po dobró a tralé
ůvaie uznána nabídka vydavatelHtva
caopUa ''Pokroku Západu" za nej
nilit a nejpřinpftrtobilejňf jak pro
celek tak i pro jednotlivé cleny za
nejvýhodněji! Pročež my nfžppia
DÍ a plnomocníci a výkonní ářadníci
Národního Hlavního Kádu a Jedno
ty C S P 8 tímto Vitupnjťme ve
mlouvu a vydavateUtvem "Pokroku
Západu" jak náaledaj:
Vydavatelstvo "Pokroku Západu"
uvoloje ae a zavazuje ae vyhovili
náiiledujlcím podmínkám po dobu
tří rokfi 1 alce počínaje mčnfcim září
1800 a konče měničem arpnem roku
1899
1) Uveřejňovali čtvrtletní zprávy
óčetnfka Nár III ftádu za každou za
bnO deet dolarfl ( 1000)
3) Uveřejňovali vSechny vyhláA
ky zprávy pojednání volby úřed
níků jakož i adreaář jednou za mMc
uveřejňovali zdarma
3) Dopity bratrů uveřejňovali
1arma a k tisku ty aamó opravovali
nuljhrJením I pouze takové dopi
eré by lonliti mohly ku zdaru
íanatifcécba jDOtJ( IMb dopi-y
při niž
it t ff 1 S m k nrliiífií '1 !
itt(t 4 't#i ftř! lilt
j
I) KIMmf lilii Jflnntf hvf
tkntt Oři(4 V řd'h 'flí pO'l#[
lva Mry (i tm) thfnt '
řt k 4'dr!#nf ti m!íif ťdrt
In 17 řfři
Vy fiMfUtf -Piiřh i 4p
! Ntftdfti Hlavní Jr l-tr
řrd Nář III Am™
lioUrl L Ptie Hj N III fí
Ut v# ir i'tit ftiftitn ťlfrl a
bratrtva íiJ l 1 řJiny 1 tlttk
Úř ln bývalá a příčin mi rt
zrimý' h a rvjířhtenýrh fjfm#
nn! v Orgánu l!rlrl 6řdnS
rdílámiti kiirtrmu řafpía a proč
řg4fití ivdáno byln a tak Jk
moíl Ifřílř pořadími Orgánu llritr
tva tiitavili teti' 'UK vy-lavanl
Aitif by úhitt vAdumoxt k Umu
elii an b vyivám uMrh l tak jroe
nuceni t my tiiiíiti poklona vou
brairitfit Mmi i inu představili
Zapořfnajfce tuto řiimt svou
oánit jen u k podotknutí že vna-
snaíírne j ille nejlepiích ailbychom
povinností své lotáliV(in" a t ltfine
ž časopis veřejný ntrnuže býti
Orgánem v tom smyslu a toho
rozsahu jako časopis zcela j?n účelu
svčmu včnovany Avšak proto přece
hodláme nřesvřdčili bratrstvo že
tuftle býti veliký rozdíl v orgánech a
ž názvem "orgái" nemusí so vyro
zumívali jen časopis proto že uve
řejňuje adresář aneb níkolik vyhlá
íek (-polkových
Hed 1 1 není v záležitostech naší
Jednoty nováčkem nýbrž mčl na
zdaru pokroku Jednoty Č S P 8
vřele a horlivé účastenství po
17 rokft a hodlá i nadále v jejím
zájmu a k jejímu prospóchu na tomto
novém poli působení ůčinkovati K
působení vjdatnčmu bude ovsem
míti zapotřebí Houcinnosti věech
dobře smýšlejících bratrft v kterouž
doufá a kterouž očekává Í za kterouž
bude vdčoen
8 bratrkým pozdnvem
Jan Kosický
Na ukázku!
Mezi naíimi bratry jsou mnozí
kteří Pokrok Západu neodbírají a
neodbírali a proto zasýláme jej nč
kterým brairňm na ukázku a jestli $i
pře}it bud me zasýlatí úplni ztíirma
měsíc aneb dva Jestli snad obdrží
jej nčkteří již by si jej vftbec ne
přáli nechť nás laskavě uvědomí a
my je ovsem oblcžovali" nebudem
Naproti tomu jestli snad nčkterý z
bratrft jenž jvst odběratelem obdrží
číslo toto neb jiné nechť jej laskavé
dá na ukázku jinčmu kdo posud ča
aopis nás neodbírá
8 br pozdravem J Koeieký
Hylo počato pracemi na elektri
cké dráze Milwaukee Itacine A Ke
nosha Dráha b le později dovedena
až do Chicaga prozatím povtde jen
až do Waukegan
IVii výměnu
Teiakí farmy n peněžitým přídavkem
ts farmy Irliei na severu NilKppaari
ochotou podi v tm vfivítlenl fííle ťe
tkf nrb anirllckr
CO Wolloniler
bWKMra 1'IKKCK STATION TRIAS
HOVE ZPRÁVY P0M1N
l hU fMf Ut b4fs sí
t
TJsMřii'tvo vnitra v# Wsttií
ttif j fíjřivtj sw ř"sIati pv4ftí j
k příilímt světovými % poi
titmtt kt4 filtilvtií mm tifi I h i
přstfob ve VVsh(roB! J Jinými'
ismriti klér k štětovému píifofní
m# slfiísní dosud neriálslf jsií
431 n svobodný sl4t Ořirký v
Afříf" l očskává s in ony vyiloii
k sjeidn své dlegity H)eid potrvá
at 3 mMc a jdn4h( bud se díti
řraneftiikf Jko al dosud Hjlo
navrhováno by ponfívalo hl
fg!í kč avlsk ponvdl prltl knn
grss kooati se bu ltv Vokohaiiřma
selo by s# tam dukU In jdnti j$-
pansky % i-Čro tskovho nsus přec
od delegátft ládti
rtlls failAnlstá
Populistická státní fri:íníi(: v
1'iwí vyíetřuje ter jtkčsí fíntnční
irúbly Na jť usnesla s státní
Irft€l cIMiiíIu(7)
William Jenninga Bryan jest jak známo nejvčtSfm hoatitolem pro
svobodný obchod a přítel (?) dčlnlka a piáce 8vým hlasem a jednáním
inmnhl uvahti n národ nvneisl zákon
jen jest na kříž zahálky a přes jeho
c velkó poteňe a radosti nelčho Anizlicka noreisi oorazen 10 ireino
naznačuje: "Jen drž" — praví Bryan dělníkovi a pomoz mi zpňsobiti hoj
nost penČz — tam za hranicemi
konvence na plánu sebrati 130000
na kampanní fond jenž sehnali se
mčl lidovými příspěvky po celém
státč K sbírání penřz jmenován
byl komitét pp 8 li Craoe před
rokem populistický kandidát guver
nérství A M Hutchina s Council
BluíTs a (i W Davis a Connesville
populistieký kandidát fusionistfi pro
ářad státního auditora Teď při
chází Farmer'a Tribune obviněním
Crsne-a že bylo nebráno jistých
$800 že byly pod jeho kontrolou ale
že zmizely Populistický výbor 1
okresu Polk jmenoval komitét aby
prohlédl Crane-ovy úcty Meredith
předseda komitétu a redaktor Tri
buny který měl a Cranem osobní
nepřátelství nesúčastnil ae této re
vise nýbrž odejel a místa Má se
za to že atátní organiaace aama věc
tu náležité vySetří a že Craneovy
poměry jsou ▼ pořádku
Týplata zlatem
Zřízenci dráhy Illinois Central ve
Fort Dodge la předlotivta ve stře
da své mcsíČnt ceky k výplatě první
národní bance byli vyplaceni zlatými
penízi Přea 11500 zlata bylo takto
vydáno Dělníci tuto okolnost úplně
ocenili pochopujíce že avé tčice vy
dělané peníze dostávají v poctivých
lOOcentových dollarech
rtstftMUAftf f 1s fsrle j
ofnH ve Slřeďt konvenci í§řl'
ň N V a n druhem bIM nrol J
ftovati ř' uřil g'iveřftíMký ko
(řresrtfst Křnka H Ils fcv Tfoy
př hl% mítognvřřtřk Tiwothy
í: WoodffiíTa 1 iWínktyftii
lit reMlláMkýrk llshl
konvli v střsdn i4řolřil fcf nvenel v
Míla's pod přsdednllvírř %U
A'plroým Příštím přededo lv
Isf byl ti K Wřdmřis# 1 Obiv
nsneseno příští l kontti v l#
třott Výkonný výlsrř vykoná jme
nm ligy n4vltl u Mi Klnley v
('aiitofiii
Xrklaleysfa řijfmari adre
Ve řs lu vyilal mvjor Mt Kínley
lit adresoviwý bon 3 M Thur
stonovi a ostatním ČUnum notifikač
ního výboru rspublik4nslié iarmlnl
konvence Jímž přijímá nomint 3Í
Obšírný tn přípt přineseme v pře
vodu přtstč
(M mesU lehle pApeiem
Místo Ontonagon Jlich ležící
při drtíte St PauUké obrárem bylo
celní nasieaicem lonoz aeiniK prim-
hlavu posylány jsou peníze za moře
hrozným požárem v ssutiny a popel
Nez&stal ani jediný domek 2000
lidí přišlo tím o přístřeší 4 hmotná
škoda páčí ae asi na (2000000
Pokud známo nepřisel o život nikdo
Vý pomocný výbor vydal již provo
láni o žádosti o áatstvo a pokrmy
pro vyhořelé Velký závod Diamond
Match Co rovněž lehl popelem
Plameny ztrávil 30 milionň stop
stavebního dříví Příčinou strafilivé
nehody té byl požár lesní který
rozdmychován silným větrem i mó
eto zasáhnul
Ze zlatařsko-demokratlcké kampaně
Celá řada zlatařsko-demokrati
ckfch sohAzt konala ee ▼ těchto
dnech za účelem usnesení se na stát
nich platformách a zvolení delegátů
k národní konvenci v Indianapolia
Tak zvolily delegáty Pensylvánie
Massachusetts Washington Kalifor
nie Texas Kansas Iowa Wacon
sin Michigan a J V dotyčných
platformách odsuzuje se včtfiinou
platorma chicagská a populistovi
llryanovi opírá se právo strkali se v
čelo demokracie Výkonný výbor
národní strany demokratické — toť
jejt úřední jméno usnesl se !e
dočasným předsedou konvence tná
býti někdo 1 východ a a stálým né-
RepuMikánská tickota
f flMt4 ll
wiUmh tllřf
tu VtrS yrMM'4Nt
osrrr 4 H ST
1 Ks ttmf
IU-Utittll
a i ntmtfltaw t % r
a ťiasr m
aii rR4řia 1 z " r
i l rioMl c-
o roria r
H řirR vii 1
I 1 aiMřitzf tt o
ř t KtUtt h S-Un tki
MTťl Ti ti
Za
#o!l H MHfl
1 tOM On
tm Mnblti
oausiMi tírn
s (" Cvaaty
Xa krMř it(tka
loZI A 1'třKR
HarUa Ocxntf
l 4llr
r o 11ri1irso
I fh-l( Otanljr
la polla4afla
fi r„ cAser
ra O-antf
Za iál4iil)ri)
A S CHL-WHItX
a liglaa Ooaaty
Ca 4tolbo oldnrí
u a coiiiirrr
s Varií Ooanljr
Za korolaitl ba Miakl a budov
JI C HD-SKLU
Clfi Onanly
Za ISlaiiy vrebalho sondn
EOBZRT Bí AU
a Adama 0aly
M B IISKA1D
t Unii Oonuty
Za ttdltala BUlal ODlvanlty
wo wbitiíore
a IXmyUa Ooaatf
který Jižan Vyvolenými jsou asi
nejspíše pp Bourke Cocbran a Do
neUon Caffery z Louisi any
Telké úpadky
Světoznámá firma Ililton Ilughea
& Co (dříve A T Stewart & Ce)
obchod střížním zbožím v New
Yorku zastavila platj předavši sprá
vu podstaty do rukou OMWhighta
O stavu majetnosti a sávazkS neví
se dosud nio určitého — V Denveru
ohláSen ve středu úpadek firmy
Wright & Altmore Clothmg Co
Byla to jedna s nejstarších firem
tamnějňích Appel Clothing Co V
Denver rovněž udělala úpadek
1200000 závazků Jmění páčí se
na $400000
DROnSÉ ZťltAVY
Senátor Allison % Iowy bnde
řečnili v Beatrice Nebr dne 10
září
V okolí Ironwood a Hurley v
Minnesotě zp&sobily lesní požáry
veliké škody
Pracbárny vylétly do povětří a
Xenia O (Miami Powder Works)
a u Goos Station O
VSecky stříbrařské živly v Mi
chiganu si postavili společnou státní
tiketu a usnesly se dáti v čelo spo
lečné tikety záhlaví "demoeratio
people's union silver party"
Mayor McKinley zasypán byl
po uveřejněněnf přijímací adressy
blahopřejnými telegramy a depeše
mi V Kansas City Mot zemřel ▼
pondělí o věku 75 let známý malíř
podobizen John C Merine Jeho
podobizny Abrahama Lincolna a
Henry Claye náleží k nejlepSfm své
ho druhu
'Biló čepice' vyvlékly t noci ne
daleko Molesto Ind bydlícího far
mářa Wm IUy-e příbytku přivá
zaly jej ke stromu a spráskavše jej
jej nemilosrdně nadehtovaly jej a
opeřily — protože zanedbával svou
rodinu a miliskoval se r cizí ženštinou