Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 26, 1896, Weekly Edtions, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1
PADU
fiii ai tm met firřfí
Í4 M4K4 44 tl"0f rr4 M4rTII
ROČNÍK XXVI ČÍSLO 3
OMAHA NEBRASKA VE STŘEDU 26 SRPNA 1890
ir'
Mk
POKROK
Republikánská ticketa
MÁ ftOMMf i
wriiuM i-iMUi
f Vt jf4-'x
((- 4 1104 ar
9 ltf
f ! foHf
4 prmfuw t r
n 4 ' c
tm r-nors $ I-1 (
4 Horu r
4 o ř'fi l"f'i r
H l Mír v#'tv v
I I h-himim i
r t Sllt Slin IV
tn
Z lřUř' (Ulalho
JoM a 1'tfKR
I HsrUa rnly
Z Mtllr
ř O llř(U'D
t f li-1 V- nniy
Z ptls4!ts
c k CAMty
g tw- (' flf
té litfMnfhn
A m cucsoiiiix
II H CoIlBETT
Vor i Cowuly
Z komiif "kw 1-o'tiutl bud
It C KOMÍKIU
X Dl Ni Coanty
Z éUny vrchního sonda
UODFHT STAR
t Adami Oaoty
M & IISEAID
t HJt O- u nty
I hdiUls HUlnl Cnlvunity
WU WIIITMOKF
Ii(lM (308f
Cyklon v St Louisů
Není v dějinách Ameriky případu
který by zaznamenával tak velikou
rtrátu na životech i majetku cyklo
nem Jako jest ana kteráž sposobena
byla před nedávnem v St Louisů
V měnič tom samém přes dvě ni o lidi
zahynulo a tisíc bylo raněno a přes
♦20000000 jmění zničeno Mezi
postiženými jesi i ninono nasicr:
rodáka
Aby každý rnohl si o lom pojem
učinili zaopatřili jsme fotografické
pohledy na zříceniny tohoto cyklonu
kteréž metl jinými onanuji též zn
ceniny sokolské síně i katolického
kostela sv Jana a vfibeo nejzajfma
vějůi pohledly na spoustu spftsobenou
Celkem obsahuje HeŇit 43 plnostrén-
kovýcb vyobrazení a prodáváme je
za nepatrnou cenu
pouze 25 centů sešit
všem naiím odběratelům Do Cech
zašlém neftit za 27 centu
Jelikož vyobrazeni jsou snímky
fotograBf jsou úplné věrné a zusta
dou vždy zajímavou památkou na
hrozoou tu událost Zašlete 25
centu V penězích neb kolkách a
obdržíte neřit obratem poíly thd
Pokrok Západu Omaha Neb
Itoliiíci pozor!
Není nnad knihy kteréž by ne
v nahodilých případech onemocnřní
koní skotu dobytka ukopového
vepřového drftbele atd tak vydatné
ponaučení ierpati dalo jako se
♦ZlaUf knihy pr§ farmě raw
V knize této naleznete mimo re
ceptft k léčení rozličných nemocí io
bytka ne5etných ponaučení potřeb
ných v každé domacnoati kdei
mnohdy včanným zakročením ztráta
mnoha dolaro e odvrátí Kniha ta
ková nalézat! by m mčla v každé
řenké domácnooti aby vždy a v kaž
dám případu byla po ruce "ZUU4
kniha pro fitrmcrá" jet přkné
úpravy v plátěné vaibé o 345 tr a
cena Její jet velmi nepatrná utojí
pouie 1100— Zanýlejte objednávky
i přiloženým obnosem na
11031'ODilt OMAHA NEH
NOVE ZFRW nOMÍCl
lfrl# (rirae rf ftr mm I
Vk přntřkfřiřilem imofifk d
j'kf !ieK lijjy j ři p'íM titt
koftáni byl t ttitf lt v Ml Iwn
Hjfi4ř (htiftMi v Kw Vířk lk4
'hfti v bil W Ioufk# Cktn
byl hlavním ř#řník-m odpovídaje k
nwyrrM llryinoví hehftm
nvl(vfn byl velmi lf tvnika
Jít ími obchodníky finančníky han
Ufi a prewí lenty drah i New Yorku
a Jinýi h mh{ Četná byla Ukí ná
vílcva # šiřiny dam V (hrdeno
bylo 1000 ftddl a ta byla víecka
obaieria I J Jfdm Urine před
#da liy uhájil uchfizi a předtavil
nejprve IVrry lelmonta který pro
mluvil krátkou řeč v níl poukázal
na potřebu vztýčili prapor poctivé
demokracie I'an Uryan přijl prý
populitické záoady a jita popu
lintou ám o Nobé prohlánil že
není demokratem Proto Jou po
ctivl demokraté nuceni povznénti
rví}J hlai proti nčrmi Ku konci p
Hvlmont představil Hourke (ckra
na jeni přivitác byl h lobřlivým
jáitoteni a fjzdraven pínnl "Ilvézd
ntý prapor" Cockrmovt řeó byla
velmi dobrá a pfcdevSfm velmi včo
ná Obratným způsobem vyvracel
řečník nabubřelé fráze popokratické
ho kandidáta o tom že tlaciněním
dollaru doHtane te mezi lidi více pe
níz Ifryan jak známo prohlánil
že dělníci námezdní vědí že zlatá
měna zvyiujío kupní sílu dolaru
činí zároveň obtížnějším dollar ta
kový dostali vědí že zaměstnání
méně je trvalé ztráta 2aměntnání
pravděpodobnější a opětné zamř-nt
nánf méně jisté Pan Hourke k tomu
odpovídá: "Jestliže alova tato co
značí značí to tolik že laciný dollar
poftkyll by dělníkovi více zaměstná
ní častější zaměstnání více díla a
větší naději na opětné obdržení prá
ce když i Jedné byl by propuštěn
Značí-li to co značí to tolik že ju li
dělník ochoten dát ii hvou mzdu
přistřihnout] dostane ie mu více
díla Avšak zmenšením mzdy nešíří
se přece obzor zaměstnáni Čím
více výroby tím vyňši mzda Pan
Bryan chce nám namluviti že blaho
byt roste zlaciněním mzdy avšak
klesání ceny mzdy pochází vždycky
z malé výroby a malá výroba známe
ná 2e je v trhu malá poptávka po
práci Když po panice r 1873 cena
práce klesla na 00 centu denně bylo
obtížnějším dostati práci nežli když
byla za (2 dennó "Po některé pole
mice so zásadami populistickými i
přešel řečník k tomu jak sestavena
byla konvence chicagská na uíž de- i
mokratičti přívrženci zdravé měny
byly potopeni vlnou populismuc jihu
se přihnavší a pádnými slovy dovo
dil odvrácení se demokratických
zlaťařu od principu platformy chi
cagské: 'Nelituji této kampaně"!
pravil řečník mezi jiným ku konci
"přijel čas kdy lid tito země ukáže
schopnost avou vládnouti sobé sám
On na vždy bude stříci a horlivé
upravovatí lampu osvity a pokroku
Vytrvale bude paiou tvojí potírali
plameny populistické nespokojenosti
populistické agitace a populistické
zhouby"
Ilrjad pepira
Z Upper Hed Hook N Y ozna
muje se ie W J Bryan poprvé od té
doby co chicagský Chronicle o něm
irohláail le Je ve službách majitelů
tříbrof cb dolu oficielní to prohlá-
ienf to popřel Pravilf Je nikdy
aul limo el nepMfno r"bjl ve sbil
U"h tlftífl stříbra r( ! pl n
od fádně liy pro d"JÍ minu Krom
ffdikťiřtkho plit ll'-0 fnJsln!
vy (lólával i tií ťiliko př IrtáJka
mi v ('liaiitawpia lyeiiiim a v lido
vých ehítíi b k l im vybirtlo
vťipř)í Pro vrdnMi řalbii atfíhr
byl prý ol t 1{0 k ly n h4l o
mtfídát k"fitřr)ík Na dále po
neeltá pfý Břyíň VVky px#dné
výčitky af m strany JdtMlivrft
nebo novin bea povšimnutí Vylo
vili republikánský nirodfii výUr
ofivielné o něm I kdy řečnil j k
toru nvjít od něJkho těžaře stří
bra neÍKi od společnosti j# prý
hotov prxlitl úplný výkat o všech
penězích které dostal t% řečnění
I Ivyt iiiii
y u
Doiitík (uvázaný na kříi provazem
zrnstajících cen potřeb životních):
myslil že jste proti křižování člověčenstva na kříž zlatý"
Bryan: — "Pro boha člověče
stříbrný!
Itepuhlikáné v (ieorgll
Republikánský ústřední výbor v
Georgii usnesl ae odporučit)' aby
letos nebyla žádná státní republikán
ská ticketa postavena a republikánů
aby volili podle svého nejlepšího vě
domí a přesvědčení
Nechtějí slyšet o Se iridioví
Národní výkonné výbory strany
populistické a demokratické otevřely
ve středu své hlavní stany ve Worm
ley's hotelu ve Washingtonu vedle
hl stanu demokratického kongresní
ho výboru % vedle hl stanu národní
ho výboru demokratického Tak
jsou vAecky stříbrařské hlavní stany
pod jednou střechou čími je po
trefným managerům umožněno
pracovat! v souhlasu a společné
Místopředaoda výboru strany stři
hrařské Slevena a tajemník Didden
dorfer budou veleli v hlavním
stanu stříbrařském Oeo Keeney
bude miti v rukou organísaci stlf
brařakých klubu Senátor Faulkner
předseda demokratického kongresnf
ho výboru mluvil ve středu o nedo
statku kampannfho fondu výbor
prý bude muset záviseli na malých
příspěvcích s lida Populistický
f'd"! I nllef odpovídal ku iv'á4t
nířfiu dt' ! pp kofivenm no
minovali f iry art a W I
tedy Je i4vnnoi pivmriortf kl Jb
fádního populxty pro ní hlovati
To J prý lkí Jfdfifimyslný náMed
retho výboru — Výkonný nyt
jHipuIístii ký řnI e zMditi fol f
ný hlivnf stan v Clii' k i Jj' fiditi
bude ííoorgi V Wahburn a Ma
ehuetl Jede stolfnr té 41
! Washingtonu adílnje e t
Buenos Ayres li Jístý aneri ký
syndikát ahti)l argentinské repablí
ce $'0MH1W)() ve stříbře výměnou
14 ♦I(KííhoíMI v honde-hplatnyh
ve zlatA a aťiroěitelnýth 4 prH enty a
prof na optátku iimořnvaeiho fori
v ví
zahálky a iiuhoucí triovuu korunu
— "Milosrdenutvf oano Bryane! Já
co pak etěžujete vždyť to jo kříž
du Nabídka Amerikánu pokládá
se za část plánu Argentiny která
chce místo měny papírové zavěsti
měnu prožitím aspoň stříbrnou
Praví so že tržní cena argentinských
4proc zlatých hondu je taková te
by transakce ta byla pro Amerikány
výhodnou protože by to mělo ten
účinek že by se nalezl odbyt pro
velký přebytek stříbra ve Spoj Stá
lech
Zlato do Spojených Mátu
Wall Streetera v New Yorku po
hnula ve středu zpráva o přípravách
k brzkému dovozu 12000000 vo zla
té a Iwropy a to že věsti přítok Žlu
tého kovu jenž jest páčen na 15 až
25 milionu dollaru Vešlo vo zná
most že někteří presidenti vůdčích
bank jako pp J Edward Simmons
od 4 národní a F I) Dappen od
Oallatin National banky měli pora
du stran dovozu zlata ale neví se o
tom nic určitého Výkonný tajem
nik ('urtis ve Wtishirgtonu dostal
ve středu telegram od přiručího po
kladníka v New Yorku že byla učí
něna opatření k dovozu $0000000 v
slalýcb mincích Z pokladny vy
bráno bylo ve středu $153000 v zla
tých mincích a $13000 v prutech
tó r-fm
X
tk I tw zbývá J-li iltti it IlOf
o
'IMÍ tlj! na tiém
Minjlá áisrý odbývali ník(ft
Vn leoví popnlit jťtf pofn t drno
křitiekýrni v Washingtonu avltk
rteďpíli k fálřiíifi'1 ďdio-lnatl
Přsd i Výb poplitl kíh Uit
Ir vyjádřil # l# populisií hstou
pí od sví fjřínA tikety Hrytna a
Vtom Hswalli na ladný pil !
dporovití nnohoii Jslikol nsi
stopuje lásvly popuiiti kí Ol
Bryan nebudoii pofovatl aby
f rmálne pfijil kandidaturu Přfd
ěiyřffj Irty pry také nebylo Wsavtr
ovi ani l'VI lovi foriiiálné oinmeno
I byli nominováni a není prý to vB
beo v obyřeji n popiilístiekí strany
Butler prý Jesl přesvědčen 1 bude
spisq zvolen Waton nežli Hswall
Senl pre střihre
ítidilel ímelťovny v (llendale
Monttoa Ilarry Knippenberg do
pisem ku svému příteli prohlásil ne
proti svobodnému ražení stříbra ft
vyjádřil se následovně: "Návrh na
svobodné a neobrnezené ražení stři
hra v poměru 16 ku 1 když tržní
cena jest 32 ku 1 jest neuctivým a
musel by zpftsobili zkázu Kfoi neb
dovozovali že zákonem lze vytvořili
ceny jest tvrzení Jemuž odporuji
dějiny zkušenost i zdravy rozum
Kdyby to bylo pravda pak pravidlo
o zásobě a spotřebě jest podvodem %
celý svět vedl obchod po C000 roku
na nepravém základě Kdyby to
bylo pravda pak jsme konečně našli
kbč kteiý otvírá dvéře a pak by
mohla z neřízení kongresu podepsa
ného presidentem Spoj Siátfl voda
téci do kopce Zákon o přitažlivosti
byl by na vždy odložen Zahálka a
mrhání přinášely by hojnost a blaho
byt Nepoctivost byla by čestnou a
poctivorit byla by podvodem Nevím
o jediném národě na světe který by
tvrditi chtěl tak jako my že svým
vlastním zakročením mohli bychom
povznésli tržní cena stříbra na $129
za unci Na tuto domněnku má pa
tent pouze jen stříbrařská strana
Salishury povoluje
Ve sporu venezuelském povoluje
prý lord Salisbury v důležitých vě
cech jak se nyní t Washingtonu
sděluje Od počátku sporu stál prý
na tom že o pruhu sporného území
ra němž několik Angličanu usazeno
jest nem&že býlí vyjednáváno ná
sledkem toho osazení Naproti torno
náš sekretář zahraniční Olney do
vozoval že vynecháním pruhu toho
minulo by se veškeré vyjednávání
cíle poněvadž pouze jen ten pruh
jest cenným a o jiné bezcenné části
Venezuela nedbá Nyní se sděluje
žc prý Salirbury v ohUdu tom
ustoupil a jest naděje že celá otázka
venezuelská bude předložena smír-
čímu soudu k rozhodnutí
Černoši a McKInleye
V úterý dostavila ne k McKinleyovt
do Cantonu O delegace 200 černo
chu c Cleťolandu se státním poslan
cem Smilhem v čele a hudbou a a
clevelandským sborem karabinnfku
McKinley oslovil deputaci přiměře
nou řečí jež byla často hlučným
souhlasem provázena
Státní demokratická konvence
ve Forth Worth Tex nominovala
opět guvernéra Culheraona a nynější
urziieie nejvyssicn siainicu urauu
Všecky nominace děly se ak lamači
Konvence prohlásila se pro platfor
mu chicagskou
Parníkem"Normannia"přivezeno
bude do Spoj Státu aa ieat milionu
rankň zlata
♦ -
I
w
V t
v
i
I
4
0
i