Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 19, 1896, Weekly Edtions, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    X -
ZÁPADU
— -
rillft AT fflt flint bt1{t% Af OSMřM f Jttmntt f)Ms MArriU
ROČNÍK XXVI ČÍSLO 2
OMAHA NEBRASKA Vt
h SRPNA 1890
fMtfal M řl-S ( lt Ml
f li řilř I !♦ !
POKROK
s
V
NOVE ZPRÁVY DOMIN
ICronlUn ti1i!f l
řslHb srkli f tfíhAek
Předl výkonného rspvbtikán
Who výbore Mtfk llsřtfts f řiby I I
fitý ď ('llf{ #-1 ý límM lftitu I stříbře jak prfdl4leno bylo
trávil MMov4fiffíi pfslnbh rif f lj4fmt iml flstfirrotml i
tAřňtfcA i tím Aílm aby ?ot#fl Jtskovhfi opatřeni Jimi ly ujištěno
JípIi k olbfvénl polítlkýth scřtAilIbylo I vlechny penli na rovnými
t tot 4m4 h ddnáeb jejich vyjd
fil Ku ipravodtjl vyjádřil lsllíťli r"iUrtk f mi naleiáae Jedna
nJUi'ffu #i-ft#otfři Jak (H4I nfMtll I
1u hn voliéa a dAlnlka Ital trnmlci
viti si Jejich lametnevatf li i no-
let Ullch k lomiidoa4hnoíiti tiV ffl
vlatnl dílné lelírbknlm t-romluv
no býtl mohlo Til otnamoje as !
ttvedt Ulefonnickl soolenl hlavni
republíkánké úřadovny H Yorku
- ai i - „iu„a tk „
právy meti oběma kaldé chvíle Us
prekalky vyměňovány bjll momy
! itvnlfit I
Min H II riiiinftt4nn I
Ule " ""' " ™-nruu
[xi]ini uiiMlo a (írmonram nic a
to nlmlkm toho in alb trny ne
mohou iloboinoutÍ ne vthlndem k
tomu kterak o úřly Jíl nlnte
o Mi(nta na Katka dohodnout! by ie
mtli PopolUté tvrdí U demokraté
židajl 'Mli3 mnoho a le n požada
vek jejich nikterak iř'utoapitl ne-
rnolno Demokraté naproti tomu
Jaou iae toho přeavfidčenJ íe l&dali
pouie to co epraveduvým je % když
jim v tom vyhoveno nebude le aa-
moKtatný llnUk do pj!e postaví by
to i vítřitttvl republikánské sa b&ale
dek mflo
Popullftté proti NewallofI
Tlioraaa K Waton populiatický
kandidát pro úřad mUtopreaidenta
řeinil v pondélt v Atlante Ua a
hlavní trecC jeho řeči kromě avo-
bodué ražby utříbra bylo poukaío-
v4nl na to že někteří demokraté
nechovají e k populintnm tak jak
ae na epojence aluní a patří Wataon
rothednů prohlaSuje že atrana popu-
Chtéjí jeti na naíem vlaku ale chtí
igroveň sraaiti nafteho atrojvedu do-
lft V Chicagu demokratičtí politi
káři spolkli naši platformu a domnl-
vajl ae íe už spolkli náa a ní Ale
když přiSla konvence nt-louiská
přeavédčili ae že tomu tak není
Stojíme při Hryanovi jako on byl
vždy pří nM a oojovu a námi n
bitvy vaak newaua uravii nemuze-
m°:r": i':Z Z:
Sí_a— v nam„íJavou f Otturowa a ph té přlležtoati
uj-- „ ri--
V2 Zr
Kál boj jeat Ujem jihu aápadu
lIii- - Lnn
prou vjenounuuu -
nemftžeme ít pro kandidáta až do
Maine Vyhledali jsme si ho meti
svými na jihu"
Kepoldlkáné wjemlnřUI
tahájiM atátnl svou konvenci ve stře
du T Cheyenne ta účastenství 104 te
10 delegáto Jež k aaaednutt v kon
nrUněni bvli Hned m tahá-
▼e
w vnnBnca doílo ku srážce meti
etoupenci tdravé mény a střlbrafi a málnl ovédomínl o navrženi svém
sice následkem toho že W Webster konvenci chicagskou a obřad tento
1 Uinta Co jakožto tástopce dva- ve středu t Madison Square Garden
nácti jiných střlbrařských delegátova přítomnosti tnařneho poctu vír
místo ▼ konvenci požadoval - lei ' nýcb popokratft odbyt Odhaduje se
n4roky jeho neutnány a delegace ]U řečlm přítomno bylo na 20000
tdravou mřou tatupajfcl dosatna osob Jež ale viechny až do konce
ZMtdiol na to exiročeno ca itvrtek nesetrv aly neb panovalo tam vedro
kly Mjili bylt platforma t níl
jihtilitj řifh( MrKinleyhi
lOt tifin relftf řnhli-i m i tilif
Js h'Ú íákofifl f f4Jml ftvrnl
inlí "Jim pro svobodnou nítii
jsi ísteno' — Msti ntvrlenýml vo
tnf
i"l éstafiil
V WJ UK W
šlM "Mdm Kplsrsm éatavno-t
on Jimi daň na dědictví tuná-
4n M M""" ''"hodnutt
tH" Abram nlnf řU
ho ''' J"t ' f"7 I''"' v
nftni HHnoi moni unnno
08 tkouíena byla
rýškoval se
KnM City otrumováno
ve
třflu lil dtiOlkof Oudc A VV
in _i_H:ott ou(lc třetího oklihomukého
Jilltrik0 E ŮMll ivéh()
ae podřko
Z
' XS- i
VC '4_
— 'Za - 'fí
" "-"-t
-"rA-sr
am-rk a m - jw jmm 1 1 s r i rv í i i i lKí
T7- - a a m a v c y 1 11
jí-ís- — -r:- :-! jr hml' m Trft 'av"'' i
Mtttí-UtV' WU+- iVHJr 'Ml4al t"'1! wa- t
faj % ie „a mfto jebo nejspíSe Wm
pynum Indiány jmenován bude
w b_j pr4vg Ukovým krenkem
jako omainký jeho jmenovec a a
prvnfky mel neustálé tahanice po
poledni dv roky
Demokraté lowSU
odlvM ve tM -Utni konvenci
d00flill pojení ae a populiaty a atřl-
brařakymi republikány sice roadé
lT nejen uřady tátnl me tyto t
frakce ale aároveft i kongreanl dut-
j demokraté pro
""Ji :P" cm °' „
sebe lvi podíl ponechali Tak ku př
vtali al devět kongresních distriktu
populiatum a střlbrař-kým republi
kánam dali pak po Jednom
Brjaa avědoměn
Jk anámo roahodnul ae demokra-
lickt cekaneo preaidentstvf Uryan
teleti ei až do New Yorku pro for-
tinřnířři fnfi'i 1 {tuh njřřftj- j
iU h ylí řift kdyl fta v polovici
říj fi httilf tllíidt a dřtí!í
0ři4nefi fiominv přdhiterto fnU
fivif llryinve byUtímlo ítihi
trvale o(ji mli rhvilkn JřimM
hodíft'1 plde4t fniftiit fjatldk o
feíi Hřyínoví k ahrnotttl v t
j podoťh4 anMkt ín"myh a U(
vnlfhnx h hfbyU mi l doud rok fy
při pitJofiA př(IJi(řti j f !n"i r
2 Whlřiřtn9
J K44 kniiaiil v Kmnifí v NA
metkti livliai - t krrt týdne há~
vitívou ďi Waliin{třnii a při tom
É a ai i a
npritornu aiattii ihor na na icn
nelřpAÍ apftaoti jkýrnl by rotAIřeni
výroťkft amerkkých v Kvropé docí
liti by ae dslo Navrhuje totil aby
do Evropy vyayláni byli jíkolto ob
chodnf ceatujlcf muli odhornn vido
laní kteří by a příluínými odlory
d&klidné obetn&rnent byli tak aby
po přfpadfi obcl0'It)íkftm tamním
náležitého bjanřní ponk) tnuti
mohli Spftaoba onoho ožíváno ]eat
c
v
- '
již v Německu po nějaký čas a
osvědčil prý ne výborně
I Státní odbor obdržel v úterý
správu od konsula nařeho ve Wei
maru v Německu ohledně spotřeby
pšenice a žita v řlii německé Dle
téže od roku 1879 spotřeba žitného
chleba v Německu neustále prý klu
sá a ta to vsak chléb pšeničný stále
vétsl a větní obliby dochátf Faktum
toto Jest pro Spoj Státy dftležitým
hlavně proto poněvadž te země naéí
do Německa nejvlo pšenice a mouky
pšeničné so vyváží Dle tprávy kon
sula tohoto spotřebovalo se ta min
rok 278 liber pšenice a poutě 151 Ib
žita na každou osobu Přívoa mouky
pšeničné stoupá prý tam ustavičně
počínaje r 1890 a minulého roku
přiveieno Jí tam 32537 tun v ceně
$1475(500 Z obnosu tohoto připa
dalo na Sp Státy pouxe 3910 tun a
obnoe tento byl nepatrným hlavně
následkem vysoké ceny ta kteréž s
moukou ruskou nikterak konknrovati
dosud nemaže
TjUnot l kelejl
U Otis Ind vySinul se ve čtvrtek
1 knl#jt tvláítní poílovni ryW lovlak
dráby Lske Sbore při tml stojveda
1 topié na místě usmrcení Neštěstí
~: - vitu
tfilo inno bybf f r 6 r f t mn'er
ktr4l im nMik lín přd tínt
udali a při řpfttl třuf přťit"ii
vody podemleta a pld k-!fjť tt
Vi afnp dl"níi4 a ni Í10 afrp MuÍMká
pftaoh byl Trnř línky vny
byly ř'itříí!ny iřfen pitfnl
vy4li 4ik ivliAfní ri4h"dm 1t
únvi
'paiř k
V New V'fkti učinili v íitrý
úpiďk Mnrrry IIill řiřikt ii%tU
to binkovní t4vr ve ifiřtA Vklady
obn4t ♦ I 'J'0OMJ a et4Uií kfmiiř
kteryl rprivu lianky do rukou avftb
převili j't toho n4h!ed l vklad
telé kž rent ipřt dotnn'i V%
dk iivínřn lyl tím l majetek
banky uložen byl po vř-tíine v akci
leh 11 nyní upenřžiti ntdn
Má práTomnrntHt
Boudce obvodního aotidu apolko
vého v Ioa Angloa ('! vyneal v
úterý roxmidek dle tiřhol vláda má
právo untan- voviti cenu dopravní
dopravu vojnka a poítovních i jiných
tásilek vlInlch po kterékoliv drke
Mí! I r -
1 1
1 'ti s-
t i
13
'ŤJ
a počítá se že následkem rohodnut
tohoto vládou při nejmenftím tSO
000000 ročně ušetřeno bude IJojisu
dek tento vynesen byl v žalobě dráhy
Atlantic and Pacific kteráž v žalobě
své všemi ostatními dráhami 't
tickými podporována byla Jedí
vojín který jel t AlbiKjueKjtie New
Met do Prencott Aritona v táloH
tosti služební odmítnul totiž tapla
liti ta lístek plnou cenu a nabídnu
taplatiti poutě lístek poloviční jak
při dopravě vojska dosud tvykem
to bylo lťó konduktér polovičn
jfadné přijinouti odmítnul a dráha
pak vládu spolkovou na plný obnos
jíxdného žalovala leč nepochodila
vynesen rozsudek jak výše uvedeno
V d:tžbě
V Kansae City prodáván vo středu
ve veřejné dražbě ůřadníky potem
kové úřadovny Menšina Island
rozlote 130 akru kterýž roku 1RG
jakožto reservace vojenská vyhražen
Srn f _ ! # r
ai Ir Ir iiAaIi ffran ntbiln tirtn Mi4n
i
HA
A
H 'T1 m„ír 11 Kl
L
v: - "„-::'::
u 1 1 x 1 vx 1 11 V 1 Na mehMnu vjel v úterý jak te
nebyl left jelikož Žádného kupce' „ ' '
i 1 iSan řrancisco otnamováno parník
nebylo a zároveň proti prodeji pro'
Point Arrena jedoucí a Mcndocino
test podán byl tu prodej Hnodus j koun by lou mroUf Jo
na ddu neurčitou odložen II M jen nejvyššlm namáháním podařilo
Snyder tvrdl totiž Že pozemek do- se Jí do nejbližS ho přístavu dostali
lttf Iitní t vim )' !' hjl í o
Viťlf i'iň riiMf mít ftM i st
hi t Mi run nebyli! ťfito 1 r y tt
H' Iřký od boř iw-yřaký Je
ni Iíei pro nd"iií svátku f iřflio
jmuJ by s řikli "lord diy" fptaěl
h) při kteřížto pMMiť-stl ddem
by bylo vjětto%4(io jink rtátor
ri' víťpiváoo by pornumly
tření ptvtvi hnus I mjfcVk a ml4-
ft 1 it še od rotpilttilé i hay trpf
rávř Jiko fd dop-lýrh lovrft kteří
n ženské klobouk) sluinějí ptačí
ocay in b křídla pr nd dm 1'lačl
I#-h j- už zaviln ve dvou mětch
Port Mili-on Wí Oil City IV
Jcité žú-btý stát s toho neujal a
neučinil to tákonem Ve Fort Msdi
son slavil se btos prvné "ptačí' den
'!' května a bud slaven prý každý
rok V Dii City byl slaven i vo íko
lúeh Vypočítává se že osení v terni
lenné iitrjd tu million škody od
hniytu všelikého n když so ptactvo
nechá na pokoji poniíiže rolníku
přemáhali hmya vydatně Tajemník
temřdélství Morton vyslovil so
vzlilttlem k táležitosti té přízuivě
ťriKlkým lijákem
navštíveno bylo ve čtvrtek po osmé
hod ranní okolí Pittburgu a epou
sta spndlé vody byla takovou žo ně
kolik čtverečních mil podniku by lo
zatopeno potoky v dravé proudy
proměněny mosty a obydlí podél
břehft stojící smeteny a několik ži
votu lidských utraceno Poto Pine
kterýž bývá 30 st širokým dosáhnul
Šířky téměř jedné mfl a zatopeny
jím úplně osady Claridge Jeanotte
a Irwin V prvně jmenované osadě
dosáhla voda výšky druhého patra
Zvláštností při lijáku tomto témfiř
prfttrži se podobajícímu bylo že ne
byl provázen ani hromobitím ani
blískánírn a žo přihnal se prudce
bez jakýchkoliv znamení výstražných
a lilo se bez ustání plné tři hodiny
NejvctSí spousty upnsohcny v mě
stečku Dehavcn ns 10 mil od Pitts
burgu vzdáleném kdež několik bu
dov dravým proudem smeteno pří
čemž pokrd zjištěno šest osob uto
nulo Ivr-ijiua od SliHrj shurg až k
městečku tomuto byla úplně zatope
na a škoda tam spftolmná na 100000
dolaru se odhadnje Podobně značná
škoda Npnsobena v okolí Kina kdež
hlavně citelně poškozena dolovnická
společnost Westmorelnnd Coal Co
Itunku olotiieiitt
Do Pocatello Mi došla ve čivr
ti k k večeru zpráva že v Montpelier
oloupena byla toho odpoledne tamní
bankao#10000 a že lupiče dosud do
padnouti so nepodařilo Loupež byla
provedeno třemi maskovanými lupi
či kteří s revolvery v rukou do
banky vstoupili všechny hotové pe
níze sobrali a rychle a nimi ujeli
Koňští zloději
řádí poslední dobou značnou měrou
na dobytkářských renčích so-dakot-ských
Tak ku příkladu ukradeno t
ranče John líella pří řero White
přes jedinou noc padesát koní aniž
by se podařilo stopu tl oději! vypá
trati Dobytkáři v okolí Chamlterlain
se zorgitnisimii a běda těm kdož do
rukou jim pa lnou
V Cedar Hapids la stižen byl
ve středu úžehem krsjan Ant Zejda
I v v' l'll lilii
1
♦
1
1
i r -i
jí- '
H
ť "
I t
0