Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 12, 1896, Weekly Edtions, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    -i'okrok zÁ§Aťtt~4
mm ZAHRANIČNÍ
IWHiVmilKÍ
lll„t ttiiUhf rafovy ve VI lni
ttjl i lisly 141" Jiné Uťirrt m li
? ]f aby li I fpletly VI # Jn
Idik In t f i1tte n císaře I dny
r'! riíunnť) rmtiloiit al
německým generelem Hahnkem ?
lese hlíle lilu Hěka roimhiti
Jel tjkal ff " Málky balkánské
neměl Ocn llahk odjel na ii
do Vit kde tkl kancléřem
Hohenlohew Jehl l '#I4 M po-
lil císaři neme km deUí
gram
y4n prfttrl mraíen zuřily v
Htkonsích zejména kolem Vídně
Mnohé buďvy ly !y značně poško
eny v Ottakaringu sbořtl jn
dům Souterrain lnry jeví značné
trhliny Mnoho lil( ly t poraněno
jk tm praví dvě osoby po
hMujl-
lakoutko sňali e eorganlsovati
meiiušrodrif středoevropskou Jedno
lu kltrá měla by ti fičel chránili
domácí hilt proti americké koiko-
rencl
r Uhrách zuřil désnj ork4n
provázený krupobitím Mnoho oob
zahynulo v přívalech vod hor se
ženoucích Škod na majetku ven
kovském způsobená jest značná V
Kečkernetu v Teplicích aliemkýc-h
v Trenčíně bouře a povodeň způso
bily velké spousty V Kečkernetu
měnté au s 60000 oby válely nezůstal
ani jeden dňni ncorueii n škoda
odhaduje se na několik millionů
slatých
iva početl vracejících so te
sjezdu socialistického německých
vůdců socialistických Liebknechta
Beoela a Singera koncertovala ka
peia městská na nábřeží v Calais
ve Francii na rozkaz aocialUttckó
ho parkmÍHtra Ten vsak byl opa
trnější než kolega jebo v Lilie
neboť nafídil aby policie i vojsko
byly pohotově pro všecky možnó
případy K demonstracím proti-
pruským tentokráte nedošlo
V Jižním Nimecku zuřily kruté
bouře proválené krupobitím a prů
trií mračen Místy jet obyvatel
stvo úplně ožebračeno
Prof Amine který balonem pa
stiti ne hodlá k Nevěrní toonč jest
již na centu úplné připraven Pra
vil ie jen dvou cílu mftže dosáh
nouti totiž buď že tahyne neb točnu
přeletí
Car ruský trpí nervosou přivodí-
nou strachem před nibilisty Prof
Mendell byl k němu až z Berlína
povolán K csrevně povolán též z
Berlína specialista aby urť-il rnii že
lí ve stavu v němž se nalézá
podniknouti cestu po evropských
dvorech Bylo roihodnuto že car
s carevnou během módíce září a
řijna navštíví Vídeň Berlín Kodaň
Paříž a Darmxtadt KuHký minUtr
zahraničních záležitoulí Lobanov
KoHtowoki bude carské manžele
provázet
Li Jluny Vany mél u královny
Viktorie audienci v onborntikém
paláci Z PortMmouth dovezem byl
královskou yachlou a válečné loď
tvo bylo po cestě rozestavěno Sta
řec pojedl a lordem Salisburym
královna se svou rodinou Pak
puStěa byl Číňan k audienci Krá
lovna obklopena rodonou seděla
na nízkém křesle Oblečená byla
▼ černý Sat Li měl červenou suk
ničí žlutý kabátec a páví pero co
odznak svého důstojenství Salia
bury ho přednUvil Na to 5etl starý
Li poselství své jménem císaře čín
ského a mladý syn jeho tlumočil
Královna odpověděla na to Ie se
třií 1 návítěvy jeho a přízně císaře
čínského Li uklánřje se odeíel
Politického významu návitěva tato
neměla jak v&bto celé posláni mí
stokrálovo
Dr íkhireiningtr otljel do Londý
na aby tam V Uong Čangovi vyňal
k'il lkh fiíl bf I po!řrltt V fbdiA
I ly řtilf-nl 9 Aimofťířki v 4Jnu
iiMř''fl řnff 1 frifil í!řfi(ti i Jpa -
itern jih iikmn lti 1 1 fculi tu f
tvt(řiř t v tři X srkf di
tMřií ri4Uďfft ndriilártl folnki
fit Kbl Mfiídin í U vl Valrrtr-ii
illm si I r JI f fjk' mtjfil (Kpj"tí
fl K tm
IV'í# i-iulk'l řipríU pír
irtfiřfilnm lm' fm ořtlndnA ntát
k kbitkí Na ril'hiiil riiífbo
vyahrid ttftl j aU
tlmfttk4 ithtn Iťit do M'U
nt mJícl &oo niyv%i!i Ut p
pCÍťlll
"riw pridff)la ('li''In
d )bíi-jlcl íbřany Amrrirké k
ni hutání ru utrality vyvUh po
i-tUtn {'♦psnřUkti fiplřiou spn
kfji'iiot Vévodí t 'IVtusím prý
b)l vyzván aby státnímu U
jmrilkii hpoj Htátft Olneyovl vy
ulovil uznání z% trito dSkaz pfitl
ttr f pro ŠpjnřUko
Kutními vyulali sté tajné c-mis-
siry do Španělska aby tam hleděli
vyvolatt vipouru lidu proti vládě
co! se jim dobře daří neboť lid
jent ožebračen a válka stále rto
vých dani vyžaduje Valencie jent
ode dávna známa jtko nespokojená
provincie a tam soustředili agenti
kubánití svou činnost Otnamujo
se nebezpečné revoluční hnutí Lte
ró zjevně vypuklo při odchodu voj
ska na Kubu Ncníť vo Španěl
sku rodiny která by některého
přítele neměla v boji na oHtrově
ty všechny protestují aby jich děti
posýlány byly jako na Jatky na
pospas nemocím a kulím povstale
ckým Hojnost peticí dochází vlá
du aby zastavila válku Zároveň
vypukly bouře proti protestantům
Vláda tvrdí že revoluční agenti
jsou občané Sp Státu
Na Jiretě se poměry dosud ne
změnily V kaneo bránil kordon
vojnka tureckého mohamedánskému
obyvatelstvu útočili na křďťany
Než Mohamedáné při třetím pokusu
prorazili kordon a jako zběsilí vrhli
se na povstalce Kréťané je ale tak
důrazně přivítali íc Restsčiii utíkat:
zpět Povstalci okořlstili hojně
zbraní a střeliva Turecké vojsko
dívalo se 11 a boj lhostejně
KréCaní prohlásili neodvislosť
a zvolili revoluční vládu s í)2letým
(íeromoHta-roH-em v čele Týž jest
přítelem Anglie a přeje jejímu
vlivu
Americký Nimec Ileck z New
Yorku jenž dlí v Německu návště
vou myslel si patrné že jako ameri
cký občan může dělali co chce a po
sla! psa na policajty Za to trčí 11
dnů v kameni
ÍAmdýnský "Daily Mail" se doví
dá Že vláda nehodlá žádných kroků
podniknouti v tom směru aby Cecil
Ibodes pro své účastenství v loupež
ném vpádu do Zaválska byl soudně
stíhán Týž list praví že Khodes
dle svého vyjádření podrobil by se
výrokn poroty ač opět s druhé ntra
ny předpokládá že není oprávněn
učiniti jakých výpovědí před výbo
ram parlamentním jež správu Kbo
desie a okolnosti s nájezdem Jame
Bonovýra souvisící vyšetřuje
inylie přijala rozsudek Portu
galska které bylo rozhodčím mezi
nl a Iirasilií ve sporu o ostrůvek
Trinidad Portugalsko přisoudilo
právo na něj Brazílii a Anglie na
oko a uspokojením rozsudek ten
přijala
Salitbury byl v sněmovně lordů
poražen 25 hlasy proti 19 které
ho podporovaly v oposici proti
předloze o irských dělnících
Výbuchem třaskavých plynů za
bito hylo 10 horníků v uhelném
dole v Brynoch v Jižním Walesu
Konyret socialistů v Londýně
e rozešel po přijetí p!atformy v
níl výhradně hlavni zásady soci
alismu naznačeny jsou
Trtttl ithhlnii t tmďíitali plat
po 7 fiiřifel
U-ic s'ry proti 4ivtli fm do Mc
blliis Vltrlill depll potif10t
AV JiH fřiký tt thtnjm
dfrftf Mf"'kfm dopiy t nílif
pf I I4 # Irnnu v prriapi b
svěbo yfH fo ly Hpiflf budou-
ti ii(nfioti liřfiiti ÍWkn 1 jrlio
mi(i4Ii 11 fříjojefií Kr-ty k své
MijHfli! l„itfir v JanovA tip-
roji ínk vládě pro lul křt
lák "ribI li prtols afnin
ká republika má naň slaril náro
ky Ministr námořnictví lSeranir
hodlá vjtlati ivláítní jdntey do
IÍUowa aby tam vyjednávali o
koupi dvou pancířových lodí
ťrif Anitrdt jen! chrň balo
nem k toně d'tti prohláil nf
ifnřriMi sn títr Ie sebers stftj balon
pojede rpřta odloll pokus ďtib-
uouti sem-rnl točny ai narok l"í7
ďrwrr CU"tltwl jmenován byl
rozhodčím mezi Ita'il a l!rsilií ve
eporu o náhradu za ztráty italské v
rtlediií občanské válc
I% Huny Vany rychle odcestuj t
Anglie přes Spojené Htáty domu
neboť zvěděl Ie V Udě kttjou se
proti němu pikle Pojede přes ostrov
Vaticouver Mftttokrál měl poradu
s líotliMchildein a ředitelem pukárny
Maximovy
Halitbury který utrpěl dvakráte
poríiíku v domě lordi) lozhodl se Vj
nebude sn na ně ohlíželi a setrvá
v úřndč důle
rdoa o resignaci kancléře Ho
henlohe se popírá
V Peru bylo jmenováno nové mi
uitterstvo liepublika Columbia hrozí Nica
ragué válkou v záležitosti ostrova
Manglers který Nicaragua zaujala
na žádost jeho obyvatelstva
Z Činy se oznamuje revoluce
vlastni boj dvou tajných spolků
Již od delší doby kvasilo to mezi
tajnými spolky Kin Lung Cao
(Povstalci zlatého draka) a Ta Fao
Hwei (Bratří velkého meče) až ko
nečně před 14 dny oba spolky po
vstaly i četné vojsko císařské bylo
' Přerao2eno a mnohé vesnice vzaty
načež povstalci obrátili ce na kře
sťanské vesnice sousední Tři obce
byly spáleny obyvatelé ztýráni a
dva křesťanští domorodci usmrceni
Misionářský ústav byl vydrancován
a dva francouzští kněži s těží za
chránili svůj holý život Oba je
zuiti Thomas 1 Tongohan a Le
Iiiboch ze San Tlenu podali zprá
vy Když opouštěli krajinu dověděli
se že německý misionář z misije
biskupa Anzera v Hantangu byl
zavražděn Misije kterou oba je
zuiti opouštěli byla dříve hájena
vojskem než toto muselo jí vydati
v ruce povstalců Povstalci jsou
sice četni na počet však velmi
špatně ozbrojeni a jak se soudí
vypuklo povstání dříve než na ně
byli dostatečně připraveni
HaUký lint Itiforma majetek to
bývalého premiéra Crispiho přestal
vycházet Po delší čau nalézal se
ve velké peněžní tísni Pád Crispi-
J J
— ivonecno vsak nockame no
toho že oznámen bude výsledek
přehlídky knih ex-pokladníka
Dolina kteráž v zájmu ručitelů
jeho podniknuta byla a kteráž po
několik měsíců se již vlekla Zá
stepce ručitelů právník Mahoney
oznámil totiž vn čtvrtek městskému
návladnímu že konečně připraven
jest k vyjednáváni vzhledem k vy
rovnání zpronevěřilé částky a pora
da také ještě téhož dne zahájena
Mnoho toho však nevykonáno ne
bo? shledáno že zprávy "znalců"
velice) od sebe se různí a proto ko
nečně další vyjednáváni přerušeno
až do té doby až znalci obou stran
města i ručitelů výsledky práce
tvé porovnají a mezi sebou na výii
schodku ie dohodnou
Nrtflřlkj f ('řth
ttt4t pt ť
V Přti 31í#řVeřir l"5
-
Volhy Mii " I rff l—i
mmi V4f - S ' 4 iU loft
VyrwwinionaH kňit — Vli ly
('isltjtsnU % tJbenka s a lilsvřil
pofi4 kiy řinvho deílileho y
řovnsfd rakousko uherskělio al
otáikn kvotoroti a binkotnl
— dr
bHlly [
Tak iřtj orgány fboi vlád t
Peíti jako 1 Vidní k l)to vak VÍ
ileřistl offj :ioov4 o výsledku tří lei-
fjíe h porad ministerských poptslbl
ftvu tisffnJ ničeho pověděli nesmí
m#ffitl 1 flkiosové jíl ém uher
skému publik tfi(éztUitinÍ ohlaítijl
! MťFaři opět skoro na celé áf§
na l nán1 vyhráli
Jen v otázcti kvóty dl nejnověj
i (cli zpráv liánfy uherský mlriUtr
povolil bez svoleni kvótové komise
uherské zvyAenf z 30 na 35 procent
pro Uhry To ale pro naí čtenáře
není novinka My to ui přtA tnwhn
ntdiUmi oznámili Ie se na 35 proč
pé"i eejflou Ale celek je skvost
ná ouvertura S Podle nl ul můžeme
hádat na celou další operu I jak to
dopadne otázkou bankovní a a
otázkou kvóty ? Ve stateřnoet a
tuhost nynějšího parlamentu cislaj
tanského neklademe ani zbla naděje
Poláci a šlechta schválí Badenově
vládé každoukolív její předloho ně
mecká levice pak si rovněž nebude
chtít rozlít b Maďary ocet: jsouť to
poslední její spojenci a přátelé na
širém světě — a proto nejspíše v roz
hodném okamžiku vezme do z a je
čich
Tak je většina pro famosnl vyrov
nání pana Badena 8 panem BáníTym
už napřed v cislajtanském parlamen
tu zajištěna a budeme to opět v Ci-
slajtanii jediný my český národ
jenž poctivo a neporušitelně bude se
brániti proti jhu čtvrtého šalebného
vyrovnání rakousko-uherského při
němž jako vždy rozhodují jedině po-
litické ohledy: strach vlády aby
Maďaři se ještě více neosamostatnili
nežli už Jsou: a elrach německých Ie-
vičáků aby je Maďaři neobětovali
nám Slovanům ! Leč my se z těch
strachů učme a spvtftne
Mučooáni Slovanů Na jihu usta
vil se slovanský trojspolekr Bulha
ři Srbsko Černá Hora pod protek
torátem Huška na Moravě sloučily
se lidové strany české v jedinou a ve
svorném postupu jdou do voleb proti
Němcům Jen Poláci a Chorvaté
poskytují žalostný obraz slovanské
tvrdopaličatosti A částečné i Če
chové A j nej vyšší čas aby ko
nečni už přes' aly drobné místní na
mnoze osobní třenice vzhle
dem k obrovským úkolům a k ne
scetným nebezpečenstvím jež Slo
vany rakouské očekávají se strany
německé maďarské a italské stejně
Je nejvyšší čar aby Slované rakou-
átt sloučili se v zásadních v celko
vých otázkách v jeden šik jak "P
Záp" tolikrát již toužil V den kdy
Šik tento se uskuteční padne maďař-sko-némecká
nad Slovany nadvláda
A proto šik ten atáti se skutkem
tnuti My v těchto dopisech jsme
ne toho dovolávali často a dávno —
dnes "Národní Listy" i všecky jiné
české volají po něm Jednomyslně:
ar
Nuž ruce k díla 1 —
Volby páté kurii se hlásí Za
tím adělávají se seznamy voličské
Práce dosti velká Voličové kteří
nejméně 6 měsíců v obci bydlí a ma
jí průkaz o ivéra dělnictví hlásí ac
hromadně Bude iich v každé obci
kde jindy bývalo voličů do desítek
sotva nyní do set i do tisíců Ale a
voliči roste í počet kandidátů o po
slanectví V některém volebním ob
vod a je jich spousta I Bude to vo
lební rej I A to v celém Uakousku!
llf m"Tttkýth 1%iht Simrt ti
třA-i#Mfi vjínsmn
jlbdudík tUnhumn koě4 ft
vládt iroeeká na M're pfikn#
t'} by ě —
I I'ěálkerit srpn np-í l]l ÍWho
v kyjovltl t4W lida na ktěm
bn l jedxAno o otret nfcH voli áeh
kyjoký(h Ilěastertdvi rijif í(h
venkova 1 Kyjovska i i Ulffji 1 h
okření j lipílřio Tk relul p
l hi I eítl 1 M -rv I svobfiny-
slnl p
nn 1 1 ari-mm hoiihi
llerř(
N táboru bud jloJef)f
prostředky "Neíin" li U
tik (mi
lojují o tměl4 prilbii)l til svho
parxlvl v českých měiel a jakým
i po I vodným nezkořřiým způsobem
' it ti ti té 1
ijrji s# riřoj ravřieri} pr viůví -rovrň
bude dotvf leim jak ťtla ly pO
dis přání německých liberálŮ poruá
htjí lídovskfMwtmJilerkým dfíite
6m moci k udrletil jích panství a k
zadrlenl beipeénébo vítězství Oecbft
všude kdm Cechové s Němci a Židy
lijí — Heslo: "S6J k svtW' se
ujímá Kupujm jn il Cechft I
ymťká ihikt Zit ki trůnu — ZijU
mavé usneseni učinil něrnet k o-naci-onálni
sfiolek rumburský ! Také do
tohoto arcínřrnrckcbo kout vniká
čeština také tam prý osazuje se český
nárůdtk i taao německá ryzosf je
ohrožena A je to zvláAlnl zjev že
jsou to především ciské idužky % po
tom ceštl uěedníci kteří prý krok za
krokem nabývají tam půdy Něme
cké paničky jsou prý po Češkách
jako posedlé zrovna tak jako mistři
po českých učednících (Maji palr
ně platné k tomu důvody neboť t
Kuhé lásky k našemu národu jistě
tak nečiní) Německo nacionálnl
spolek rumburský a také ostatní na
máhaly se sice všemožně aby tomu
to českému přívalu postavily hráz
ale vše bylo marné namáhání Na
vzdor nejdůtklivějsfm vyzváním na
vzdor odborům a spolkům jež chvat
ně byly za tím účelem zřízeny aby
sháněly pro německé kraje německé
služky a učně množil se počet Če
chů v těchto krajích každým dnem
Konečně připadli páni na to pravé
Usnesli se že budou duše německé
— kupovat Za každého německého
učedníka za každou německou služ
ku zaplatí korunu buď rodičům buď
dohazovači který je opatří — Budou
tedy ku větší slávě Německa služky
a učednický dorost kupovat Gratu
lujeme již z přodu k příznivému
výsledku avšak uznati sluší že páni
Němci přílié vysoko si tento národní
svůj materiál necení
Saitona letni u nás počala teplými
dny v půli července kdy konečně
přestalo pršet a být chladno Od té
doby do dneška bylo vedro Žně
jsou v proudu Jsou celkem dobré
sio místy ulrpělo obi'í i sena vlhkem
a chladnem ale zas jinde je úroda
utěšená Dnes se opět ochladilo
zapršelo Byl čas Nebývaly by
byly otavy ()teplf-li se po dešti
odbudou se žné dobře a otavy i
brambory se zotaví — Jinak je ve
veřejném ruchu Je doba mrtvá
Četné schůze na venkově pro žně a
polní práce přestanou a z Prahy a a
měst obyvatelstvo uteklo se na ve
nek: nastala "aaison mořte" doba
kyselých okurek švestek a sliv — V
té bují zase "novinářské kachny"
Proto z dopuštění redaktora ''Nár
Listů" i český Prášil Wagner zaa
vytáhl stavidla o Americe a mnohý
jiný ho bude o jiném světé násludo
vali Vážně se teď nio nebere —
My omezíme nyní dopisy g Čech
vždy na dobu čtrnáctidenní Není o
čem psát a droboty obstarává výteč-
sama
Téměř po dva měsíce trpěl jsem
neuralgii a bolestmi v obličeji
Když jem boz výsledku použil roz
ličných prostředků užil jsem olej av
Jakoba a byl jsem tímto trvale vylé
cen — W II Peck Oberlin Kans
Na prodej
obrf fwvetro) 11 kolik f
a rM rsty U
ib pnu ( u !' s