Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 12, 1896, Weekly Edtions, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    13
V 4'-k iUjna bvl v ín litru
p'H lni rfi pM4k4 tUVxl
skýili dmokMtft a fjť-A bil U
I rtovA lAto ornUni dmirttirfc4
dit n4i#v úrodní strm ďrookrt
(i k4" ís n4ř' !ftl k'invne n dn
1 září do ř'fiifi pli svoUn V
tradA noditi]r bily t4tuAli
hvroi Ciliř'fři ('-! f h rMr
Ircitt Klofi-li ) iji HmH [nli
an !wi Kv K r t k Mnii
Mlfylmd Mtchru Mu Msn
MiAfiii)ii# Mi!i 1 1 M !# r
Montaut N'"lrii Nřw lltmpM
re Nrth ťiř-lífn Nw Y"k Ohio
Oren Vnn)ttni fíliods Iltnd
H' I kot a 'IVnn- Tm Wnt
Virginii t Washington Po ilt4j#ff
porady byli mnou z 4tit 1 sratft
fvlmúnlt h % Jilnfi h ret i n tvrlcrtk
zvláštního INtku presiďntského a
od odporu svého ustoupili líjřt
pak kdyl ř#řl(rtí byli o tom
la ve státech slřVdnfrh trmo j1 počřt
demokratů radjí vůbec tni hlsoatl
nebuď když by u % ý r mezi
I(lky lovailnf rnl mři V provolá
ní k lidu mf rickému v nřml po
hnůlky ku svolání konvence této
vedoucí &hjaňovány )ou uvádí s#
I doposud hlavní zásadou sírany
demokratické vždy bylo zachovávali
pr&a a výsady jednotlivce svrcho
vanost zákonu jakož i udržování ná
rodní cti a úvéru kterýclilto zásad
prý ale oI#Uof konvence se zřekla
a tím ladil i nároku na jméno de
mokřade se zbavila Veškeré jednaní
konvence tó bylo prý rcvHueionář
ským a tuiíl také nemůže prý pod
pory tti strany teth pravých demo
krata více očekávat Proto také
niD&no ca nutno uvolati konvenci
novou v cil by tím pravým zba
dám demokracie prSchod d4n byl
ropuliste" v (jporřll
odbývali Btátní konvenci svou v p4
tek v Atlanta a navrhli eamoHtatné
iekance pro veřkery úřady utátnf
jakož i samostatné elektory popu! i
etické a výkonnému výboru naříze
no odvolat! poslednéjíí jediné tehdy
kdyby demokraticky čekaneo rabrto
prefidentutví Sewal! odstoupil a 5e
kanec populUtický Wattion na jeho
místo postaven byl v kterémžto
případe by demokratičtí elektoři na
lístek populitttický viati byli V
platformó schvaluje ee národní plat
forma požaduje se udélení pensí vy
sloužilcům konfederacním a žádá se
potlačení hostinců jimiž prý veřejná
mravnost mírou nejvyíií ohrožována
jest
Popolisté texanští
skončili státní konvenci svou v Gab
veston odbývanou teprvé v sobotu
dopoledne a výsledek jest týmž jak
jsme ji? naznačili Pro úřady státní
navrženi totiž čekanci samostatní
vybrání elektoru presidentských po
necháno pak bylo tříčlennému výbo
ru jemuž vedení kampaué svěřeno
Očekává se že popolisté podporovati
budou republikánský lístek elektor
ský ta což pak zaxe republikáni pod
pórovatí budou populislické čekan
čekance pro úřady státní — Jednání
delegace texasské v konvenci národ
ní nebylo ani schváleno ani odsouee
oo nýbrž pominuto mlčením
Prfltri mrafrn
udála se v sobotu u Liberty Ind a
spousta vod byla tak velkou že roi
vodoénými říčkami a potoky téméř
ca čtvrt milionu dolaru škody s půso
beno bylo — Pokud ijiitřno byly
při tom též i dva životy lidské utra
ceny rorota koranrrora
kteráž vyšetřovala příčiny děsného
neStéslí Zelexničnfho a Atlantic
City N Jf při nčmž tak značný
počet Zivotft lidnkýc)t utracen byl
končila vyšetřování své v sobota
Vétšiooa poroty rozhodnuto že
strojvedoucí Fa rr kterýž při tom o
život přisel byl neStéstfm oním
vinen a sice tím že při blížení se ku
křilovatce rychlost vlaku náležité
nesnížíL Zároveň uznáno U výhyh
ktř Mrir hí-jíImI #1 fkUiiUm
tnffhiut k t rá vr itj Ukn
vl-ftimi l l-ik-l ik krimln4l
ttk(rk )kn bfti
rlU uArm
pnu v t4ir! ý noilnfr U siřfl
nl-li a " dl df4iífbh iprf
t!l a Mf Tk v f4#k tn%
mikun utřf„iní ňř ltftn v
1 [fimlf itkttnvil
Kt'i M nyU a A'ink vdř tr
h"('i b)l lk pKrnfm t f plbýrlt
hihh bjb tobí ft plí ii nirkii
n V rt kflika ltvárriárh mu'll
lí t Í prác nAIi-dkřřri příliinlii
vedra ntviM V i'Av%%'% pinnvs
l' řiJí ifAtn v iNiliotu ď'i vet1
ř% iikmůt 'hú t ňfiiřtl ni
o firfWTnřní ní-hfn Itjneínřm
(I - hod ml byl) v-lfi r#jvítiím
tiebor lí-plumřř ukttov! ve stínu
IOJ (ilřiprtř V Hu !ui panovalo v
sobotu tél vedro dfné V 7 hodin
ráno uksxoval tam leplomfr jíl '
stupřt a Umit kíŽdoii hodinu o tfre
jak stupen stoupal tak ie a! ](
ve stínu doáhnul Cleh vyžádal si
dna onohi H obfil V Nt w Yorku
dostoupilo vedro svého vrchole v
nedíti a pokud ijirttřnn fO oob tnu
podlehlo a více jak 100 ůžehem za
saženo A v to zahrnuty j-Sté nejsou
obéli ů2í'hn kterými domácího oše
třování se dostalo V Chicagu tíž
panovalo toho dne vedro nesmírné a
počet técb je! mu podlehli jest neo
byčejné velkým Do 10 hodin dop
zemřelo patnáct osob úžehtni Jeden
hvéd se z horka zbláznil a v návalu
šílenství lidi z mostu do kanálu sha-
zovati chtřl — A podobné zprávy o
vedru dochází i z míst a státu jiných
nejvétňím pak bylo vedro v Cleve
landu 0Li'tle Rock Ark Newark
N J a v Kanas City kdež vesmés
teplomér 100 stupňů přestoupil—
Pondélí nepřineslo žádnou úlevu aj
počet obétí byl místy ješlé vyšším j
než v dnech předcházejících V údolí
obioakém bylo ponékud chlad ní-ji a
v okolí jezer dostavivší su bouřkou
poskytnuta obyvatelstvu aspoň čá
stecná úleva Za to ale na prériích
kanosřkýcb a eklahornskýcb a jižné
až k zálivu mexickému ukazoval te
plomér 100 stupňů ti pbřeží at
lantickém až k Dostonu bylo též
značné vedro přec však ne tak veli
ké jako ve drii předešlém Nejhůře
bylo v New Yorku a okolí kdež
oznámeno 100 úmrtí úžebem Am
bulance a vozy policejní nestačily
ani obtté do nemocnice dopravovati
koné pouliční dráhy padali jako
mouchy veškerá práce pouliční mu
sela býti zastavena a i v mnohých
továrnách pracovali se přestalo O
8 hod ranní ukazoval teplomér 82
v devét hodin 8 v jedenáct 97 v
jednu 9'J ve čtyry 102 a v šest hodin
večer klesnul na 92 stupňů Nejvíce
trpélo obyvatelstvo v čáti teneraent
ní kdež ani závévu vétříčku pozoro
vali nebylo — V Chicagu bylo v
pondělí vedro též nesnesitelným a
zvýšováno bylo ješté značnou mérou
horkým vétrem který od jihu témíř
po celý den vál Sedenát jedna osob
úžehu podlehlo — Úterý bylo v
New Yorku daleko ješté horším než
kterýkoliv t dnu předcházejících a
počet obétí úžehu dosáhnul svého
vrchole neboť počet téch jež úžehu
podlehli dle zpráv policejních v
New Yorku a v předměstích ICO ob-
nasbl
Prudkou bouM
navštíveno bylo v pondélí t rána
Haginaw Mich a spůsobená škoda
páčili se bude do staliaícu JJéhem
bouře udeřil blesk do methodislské
ho-koNtela na nímž za ♦iOOOO škody
spflsobeno Z padesáti budov byly
střechy odnešeny a na ala stromo z
kořene vyvráceno
LynéotáiiL
V Hahnville La lynčováni v ne
déli kolem 12 hod noční tři Italové
a sice byl to I Halsdino kterýž zá
keřné vraždy se dopnuti! I) hcorro
a A Marcuso kteří zatčeni byli před
nékolika dny pro zavraždéní jednoho
Špinčla Dav snadno přemohl žalář
ník fVl (Mkjřsfnl fcMik dfsř
tlť voň vjfvb-f rfd a v srki fvlniA
film p-fJřfl
ai ét4f
lí')pti4Vf m fd)iřřrt) oko
ým vy UfH hjh v Mrk Mffh4
ipráva o m ii fWU t nll tilířiii
m! ['tfl v tflni mnnlém bylo
tspl]í(m tift i jť jri tyjittikon
Iwřfonf úm htinifibi(
výrhHnl 4IÍ Mitrt jiJní Kbrí-
dy k I bjlo tlili Itji b4 t 't
d ! V„ tff 4by to ps lio jí
♦ l # riJ fljfřfjfi' v mísliií !ki
h loll mÍM'urkétio % výrlin£ ytm
l'wii Jk'l I lni 4tl Ilíiřufi
v Indián' a v tiď b notoinlj'
frl V lipalnlih táteh ulkýdt
pa-iu) viany poru ft#iiirn a to
lili
jeíl hltvn' pří pntMf Ve vílíl
tú Teiis a ArkiftM jikol I v
Mí mři Louiirté a Miií j tm
tlt vAb'C Nilf dkfm pří!inf'ho
horka nďlitko tláhy nnlyl min
týď-n ve státech jilnfdi oacní tak
příznivým Jiko lýden předchod
Hlsvné bavlna nestojí si tak dobře
jíko před týdnem tttimV náoledkem
přílišného horka Udce předčasné
pukijí - Stiv korný v kukuřičném
pásmu je dosud výborném V jižn'm
Missouri trpí korná ponékud suchem
a zároveň i v Arkansa Louimné a
Mississippi trvá sucho dosud — V
Oklahomé Arkansas panovaly hor
ké vétry při teploté 100 stupňft ji
miž pozdní korná nemálo poškozena
Ubili ve snopech dosud na polích se
nalezajicl bylo poškozeno přílišnými
dešti a místy zrůstá V N Dakoté
jest úroda ranné járky hojnou pozd
ní však vétšinou ani sklizena nebude
V Minnesolé poškozena byla ]arka
hmyzem — V jednotlivých státech
stálo osení koncem týdne náwledov
ní: — V IUinoin bylo veliké vedro
Hiicbo jen málo kde ovlažované
přeháňkami Rolnické práce se pilné
konaly a mlátilo se Oves a péenice
byly poškozeny dešti a mnoho obilí
je zkaženo Koma zdárné pokračuje
jen v nížinách žloutne — Indiána
dala pšenice prfimérem 85 hušlú po
akru letos Onm procent vsevu pše
nice bylo zaoráno Pšenice jest slabé
jakkosti vážíc 55 — 58 1b na buši
Korná a zeručata slojí výborné
vyjma kde bylo pole zatopeno Mno
ho pšenice a ovsa zrustá v kup
kách Mnoho sena vodou zkaženo —
V ítnré bylo mnoho dešti a oves i
pšenice zrŮHlá Zemčata pastviny a
otavy jsou výborné Korná též pékné
stojí — V Kentmky stojí koma
pékné Tabák jest vzrostlý ale má
místy housenky Len rg seče Stép
nice stojí pékné — Ohio utrpélo na
nížinách mnoho vodou ale co je za
chováno stojí j ékné Příliš mnoho
vláhy ublížilo mnohým rolím Hroz
ny dozrávají broskví je hojnost —
Michigan mél mnoho sucha na seve
ru a mnoho vláhy Da jihu Obé
uškodilo — Wiscontin mél v jižní
a střední části mnoho dešťů což
zrŮHtu pomáhalo ale obili zrňstá
Je po sklizni a mlátí se — Minnesota
méla dobré defité které osení po
mohly Žné počaly Korné dobře se
daří Hmyzu ubývá — V iV Jtoíoli
počla se sekati pšenice a jest mnoho
slibná Pozdní však se nebude ani
sekati Sena je hojnost — JS Dahota
očekává 30 milionu bušlů pšenice a
hojné zdravého ovsa Lnu selo se
letos o 25 ze sta méné — V Neltraa
ce byl deštivý týden překážel mláce
ní a stohování Koma je výborná —
V Jianaam byla povétrnost přímivá
zrající korné mlácení a senoseéi —
V jilnl Mitsouri sucho poškodilo
korný ale jinde stojí tato dobře V
severní části bylo dešťů příliš až
škodily obilí posečenému
Sa mé lil nu
vjel v nedéli a rána parník St Paul
tichomoř-ké pobřežní společnosti a
sice uvíznul a Port Pinos Ca! V
čase nehody nalézalo ae na palubé
aa 10 cestujících ti viicbni iťsstnů
Vřrto yMtliioJast Mo
zábavami venkovními
nt eml I ni vod Míjta vk na amti l U li rpii
vymknutím a
obražením
kwý vás v
Vííhiil allell a
táchrtfinýcb flunsdt na bMi ilo
pran-ní Piřfdk km pikozsn tou
f" fot) 1 sotVS a bude ffiOii býtl
lachovál
trwtkA Ixiuře
snesli se v neléii veAer lisd I-troil
Mich a nejfn I jí na msjrtku vdké
ško ly spfisoberiy alt zárorrft i nř ko
lik ži votft li Iskfch ntrscono N7 kolik
lodic na řece bylo totiž vichřicí pře
vráaiio a pokud ijištřno 4 osoby
zahynuly při tom ve vlnách — Míl
wiuk' navštíveno též toho dne
prudkou vichřicí kterouž střechy z
nékolika budov sneseny nf kolik
menších budov dřevéných rozmeteno
a zuačné stromů z kořene vytráceno
XenznaraJI řeriiM liy
V Okuiulga sídelním mésté Indiá
nů Cnekň v Indiao Territory vyne
sen nejvyšším soudcem území rozsu
lek ohledné občanství černochů
mezi Indiány unazenycb a sice proti
černochům čímž jest 1700 černochů
zbaveno občanství kmene dotyčného
Sudí rozhoduje že zákon přijímací
fernochy do kmenových svazků byl
neúslavní a proto není platným Od
řijell zákonu toho vybrali černoši
s Indiány od vlády ročních podpor
přes 11000000 méli farmy a Školy
na účet národa přes 20 let Z roz
hodnutí soudu není odvolání Odbor
vnitra před čaem rozhodl stejné v
podobném případu
Jak to rozdělil
Ve Washingtonu zamýšlí populi
sté demokraté a střlbrařátí republi-
káné postaviti společný lístek a roz
chází ee jim nyní jediné o to kterak
o jednotlivé úřady rozdéliti se mají
Populisté rádi měli by guvernéra v
kterémžlo případě republikáni siří
brařátí rádi dostali by poslance do
kongresu a vétšinu v zákonodárstvu
úřady státní nechali by pak demo
kratům a popplistům k rozdéleoí
Výbory kteréž rozdélení úřadů vy
pracovali mají sejdou se koncem
týdne v KlíenHburgu a poradám
předsedali bude senátor Spire
Osudný požár
V New Yorku zničí n byl v úterý
z rána požárem šestipatrový tene
mentnl dům číslo 405 Gn-enwich ul
Oheň rozšířil se s tskoo rychlostí že
osobám v hořeních poschodích se na
lézajícím východ zabránčn byl a tak
po vétAinč súchranu skokem vyhledá
vati musely Dva muži uhořeli tři
pak při skoku utrpéi peranéní tak
vážných že na zachování jich porny
šlení není Spůsobená škoda odha
duje se na $150000
I'oiir v káznici-
V úterý o 9 hodiné večerní vy
puknul požár v státní káznicí iowské
v Anamosa a než plameny udušeny
bylo celé jedno křídlo obsahující
knihovnu se 3000 svazky úplné zni
čeno Škoda páčí ae na 120000 —
Z vézňů nepodařilo se v nastalém
zmatku uprchnouti ani jednomu
Hepuldfkáoé kansasšti
odbývali státní svou konvenci v úte
rý v Topika a táž skončila znovuna
vrženfm guvernéra dosavadního E
N Morrilla Platforma přijatá jed
nohlasný ach valu je nominaci Mc
Kinley-bo a platforma národní a
zdrava mřna ochrana celní a vzá
jemnost obchodní prohlašují se ta tři
AvvjA
1
ntm IfKvejHvUkovfí
i fnfho hoiueis i
i ř í 1 1 1
brtkti housti tbiví a ii-lnř vyhojl
Hřlsmanl tf H jesl l proalfř
dk tirjlepil
hlivní zábaly republikánská dál#
pilvluj s cdíVtil spravedlivý! h
pensi tfiii-aí lepších cst a zavedeni
uvo Inovátil nákladem státním a ná
rodním mioitif ntm
V Fort Hcolt Kansf otráveno
v péti k při výletu nedílní školy 75
osob požitím zmrzliny na řléstí vísk
pouze jedna osoba otravé podlehla
V Oalahomé řádily mio týdne
značnou mérou prérijní požáry a mé
stečko Kohlenville jco radlidkým
namáháním bylo před zničením za
chránéno
U Leighton Iowa vyšinu! se v
pátek následkem zlomené nápravy z
kolejí dobytčí vlak při čemž 9 vozů
úplné roztřišlčno a 0 tuláků "na
slepo" so vezoucích usmrceno
Z Kankakee III oznámeno v
sobotu Že v dole u Clarke City zasy
páno sessutím se hlavní šachty 40
horníků z nichž pouze 25 zachránili
na hriilíHIri TpIíIíaí iirnvřl r&vaf so
i -
stém v dole onom velic nedokoná- -lým
jest ruá se za to že veškerá na
dej o na zachránénl otatních neboíá-
kft marnou jest
V San Jose Cal zavraždil v
nedéh II Allender v návalu šílenstvr
V Crosetta a rmrtelné ranil slečnu
W Fielderovou Střelba udála se na
veřejné olici a spůsobeno jí snadno
pochopitelné rozčilení
U Uridesburg Md utonulo v
pondélí v řece Delaware následkem
převrhnutí se élunu 5 osob a mrtvoly
jejich nalezeny nebyly
V Glasgow Ky pokusil se dav
lytičovníků o vloupání se do vézenf
kdež vrah N Uay chován byl leč
žalářník postavil se jim na odpor a
revolverem v ruce a k ústupu je při
nutil V Columbia la vyšinula se v
neděli z kolejí pouliční kára elekt
rická a 3 osoby byly při tom usmrce
ny a 15 jich poranéno
Při požáru v nakládárné Swifto
vé v Kansas City v pátek min týdne
byl noční hlídač Jos Iloblovic usmr
cen a 7 délníků téžce popáleno
TV ii výměnu
Texasské farmy a penéžitým přídavkem
u t%rmj Mici n irv-ra Hliopodsptunr
ssliota p4s Wa tjstíUibL Ptíte t+ij
ub imgtickr
C O WALLANDKn
Bmu-tm HEBCÍ BTATIOS TZXAS
Hcthuylr Nob
oIstSI
skvostný hostinec
bl4 ntalDoaU BaakOTi uUbll )] řiutfm
lsláksm ď brýinl UhiVlnml jHmoisl dontal
ky vlbso IIm oo do Hduh bUac )
lotř-ls Tlé-tí
F J Shelany
etovfal
na rohu oté a M nllr
pi I blok d nádrUl 0 P dráky
T South Omaha 'ei
Mí
m
jma TaUTk Btě
U tUI lil hf cpoatsoat JJ rlU
vil Bir ďbri a anai mlrai Lotalea a
ap a a řlsU Erajaai i vaakov badoa ck
looUul v WkoU laa t dat v aaol f
BtitiiJU (i aiUtGMtt iM
f J Hhílaay 8 Omaha Seb
Kdikall i-k k 1-1