Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 12, 1896, Weekly Edtions, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1 ř
t -fit"
POKROK ZÁB&DU '
:
l
rii Af TRI ř"f fríi"i Af omaká ftisiAA a H"oř
OMAHA NEBRASKA VE STřiEDD 12 SRPNA
pradaMaA Fftritt fapada # M
ř -! llaa It MMM
i
0
Republikánská ticketa
f j(4 #
itii i ittiřř
OfcW
l V Ira prm4ti
ff:itfc
A I R?aiát ff-ataM (H
it A fclSSf MHr
Sut ťMMR t r
I I H 't řl f MteV (V
a o r-ri tiM
N L mim vny t
i t n rnifi ir i c
r i tufliit o
hTX'I Ní I
ZA faa
N bMHlL
t ÍXMI Ol
U Maiatiia
outii mry
t Cwm Caaaiy
ta xluf aM laika
411 A rlflR
1 Harlaa V1atf
la as41ta
r o tiriirwi
ta aobladafka
0 K CAStV
t Páva C"nf
ta fcl4nlh
a curaoinu
PglM 0aaly
Ca lUtcIb tfU -ť tf
b a coRirrr
Yark Coanly
X kamlaala b twi I badv
X 0 ROUSKU
iCIfi Coanty
taliány vrakalbo aanda
ROBtllT STAS
AdaM Onaaty
M R KIXXAtO
Hnil Ouanty
la fldlWla Málat Calvtralty
WO WatTIfORK
1 Dooglaa Oiaatf
(rhoTÓ a jfjich lápas o Hmo
správu
Nákladem Pokroku Západu vvdi
di byla v broZSice přednáška pod
výse uvedeným natvem kterou pn
trávil p Lev J Palda pro li tor trn!
lub Autorovy knihovny v New
Yorku a upravil pak pro měsíčník
Midland Monthly Tento česky
překlad přednášky tvoři brožůrko
40 stránek obsshailcí vyobrateni
Jana Huna Jana Žižky Jana Amose
Komenského a Josefa Jungmana
Cena poutě lOct třeba v kolkách
Dva utéity měsíčníku Midland
Monthly obsahující tutéž přednášku
v angucine ta wa
Pokr Západu Omaha Neb
Pohodlný domov
JEST HÁJEM NA ZEMI
kttAf kdo pfJe l nrnf doutov v krltna
írfxln IcankU krajlaí Wtoonlnu krijltif
to olMibodnl kde rolník urafulnío )il r loti
roltilťfoiin rtlml knlin prodáváním
dřiví kd p4ntx jaou v itáléin oWhu i kdn li
ohdriťtl tamítlnánl to liwh továrnách a
plláťh kdykoliv rolník ni'l Jho aynová pfojl
t vrdřlatl penft k laplaconl farmy
Mám ph-a imnm akrft takovch pxenk6 ta
orný otui til in U utaaneia I'řijďt Dyn)
ílm drlva tlm )p tneli ti saáiete o knlnjr
olrkulářn mapy ináiorflujtcl imínín po
leiuky ZaJkiu ae idarma
li IlOMUOLT
17-4 KAU CLA I UK WIS
HLEOAJf SE
JadnaUlá k prodáváol obrá
tí aiLoalak4lo toraada a-b
klavalcb oab pHltl kampani Od l 4o fit
vdilia d-aní Blaala aa liaad a aaAlHa na
viarrk O íi biU0rman 8L 1'aut Minu
DaiirZ- iU-im
Hledám zaměstnáni vttKSSL
kera a on-iiairin liloubiilt4 ikuinit a
prakca Jrat aHU-píl Urukou Hlaate aa na
adraaa i 4 1 áaaalk cara oř Pokrok Západa
Omaha Rab Utf
Prnílifm Ht k-
I rUUUllI wt- ar mifU kda
ajfldl aa ttn aWaal a vyt4 aa 1M aoadkl
piva itavba aaJiaá a aa rob k lával alka a
Ityt lolcb a aláa4 aa íplaám poridka Ba-
étm )— i M (N MM raimira 111 piU-
vaaa byla pr4 44ma raky a výrova aa }-
váiálm ilatm V máati BUUI ipravy pudi F I
VARlČKE Rraaa Vb který aabay dotaay
t ooaaV aedpori 1U
" VfliVá IlOítflCt ! UiMm prodali!
IIIA9 IlUtflWtfll ml laclaa doaa4 ril
40y "Ratáka IOva(ka Otlova" Jadaabo a
aajátla}Uh alAVolki aváiovyah aa4 Jaal pro
maa a4iaaUai kavá-ulm Ida by al kriaaá
díla U4m taapaiftlt alitil aall 4pI4 pndreb
aotil aa admlalatraeá Puk roka S)da Omaká
Rab Rmt-U
KOVE ZřMfí OOMACL
ICpnnlIai tif mlraaif
f 1 tuhami
jtk mifttl Jfia Mf4mili if(4ti)i f
ynt Hfit tolM ttáifef dm'ikrit4
tU obfiiif dl )aji4 h ířtAfií líf
ín dm'kfu Jfihittrina i ivr
nř vmn u iákonrx!árlvt
ivoUrio bylo U ďnickřitii a V) po
puiíulA t laali li'řlk(íh pak mJif
bjtl přcitd#n4 řiovi fhlba ht tíA
ta ivolvno 11 iImokř(íl a 3 pnptilí
t# na m(t? pk clbytána btil
mm volba iiotá-- iVpuliaU ovltm
jiko thjhf)t tvrdl U vfiíntif d
mokrtlft dK tlfno bylo pv]v(xUm
hlivn fUovir(m llatkA volrbnUh
a odmíní Jim ta to prý tím U
pro ltryaoa hloti ntbudou a tak
víUit( Uklorálního lf(ku rej-u
btikirtakého nmolhf
WlM-atiaiaUi rpablikáaé
tká ftř J i A t
oidjviii utatni konvenci avoti ve
tfeiiu v Milw4ttkft ta vlkfho u6
tcnattl a Dťobyfajného nadi&( do
legátB V přijaté platformě achvalu
je m platforma náiodnf a demokra
tická platforma t-hicagk4 oduiu]e
e jakolto veřejnému pořádku ne
betpečni V olátce penelnl prohlásí
la te konvence tkrátka pro tdravou
minu Dále vyslovila te konvenc
pro přiměřené clo ochranné proti
lavadfnf nektáMvl do práy veřej
né a pro obmetenf pfietchovalectva
Pro úřad guvernéra navrlena byla
dlouhá řada kandidáta a jelikož no
minačnimi řečmi ttiedánf maunó
prodlouženo odročeno tanedái! po
10 hodiné na pátek dopoledne i kdy
konečné ku bliovánt přikročeno a
při Seetéra hlaoovioí Ed Schofield
ta guvernéra navržen Ootwtnt úřad
níci utátnf byli veoméa tnovu navr
Zeni
Bepobllkánl nilchlnití
odbývali fttátnf konvenci evou ve
středu v Grand Rapid V přijaté
platformě schválena platforma ná
rodní tvláátč pak peněžní článek
její a požaduje ee náležitá ochrana
prftmytla a délnictva nafieho Tuhý
boj rot předl tte o nominaci guvernér
flkou a vítězně s noho při čtvrtém
blatování vyíel detroitsk mayor
Pingree jebožto navržení učiněno
pak jednohlasném
ZnoTQ aarrien
V kongreHnf konvenci rep 1 okr
ku elátd Maine kteráž ve čtvrtek v
Portland odbývána tnovunavržen ta
poiilance Tboa li Keed jiZ po děná
té a tvolení jeho již nyní jistým
kl&dáno byU mQže
Demokraté mlssourlti
odbývali státní konvenci svou ve
středu v Jthierson City a aa izuver-
néra jednohlasně navržen Lon V
Slevena Teprvé po nominování Jeho
přikročeno k přijeli platformy kte
rouZ schvalována jest platforma ná
rodní požaduj'? se svobodni ražba
stříbra v poměru 10:1 dále ech vato
vána lest administrace státní poža
duje se na dráhách tavedení samo
činné brady a spojky by třltenci
před óraiern chráněni byli a koneč
ně požaduje ae přijetí takých táko-
nfi jimiž by stay dělnictva tlepiován
byl
to rika nauon
Populistický ěekaneo roístopreei-J
dentství Thomas K Watson odpo
věděl v úterý v Thompson (Ja na
námi JiZ uveřejněné vyjádření před
sedy nárwlnlho výboru demokratic
kého následovně: "Skoda Ze se pan
Jonea tak tlobf Nadáli jsme ae Ze
všichni stříbraH badou jedné mysli
a tatím se kočkují Bryan chtěl no-
minaci populistú i dostal ji bkoda
f fttrif ity II ii to ntm tak
km lil ř1třř4 rpnlllft aonpila
' i - i i
T I J"n '" rir řifrnill clH}val
lemřitl pro dimkrty Jiti do
řtAřfwlfííhl Loje fr{#liřilliO bl vUt
tilhn fcifti-) J tat rI l'iu třny
l)mohrit4 to 'dí dobřt proto
htl toho d -íliti hf pifirni rotbili
m aby Jím pomohla hájitl mříbro
My byli ohrinr itřlbri vily I
thdy k lI dtmokraté vyitapovall
pfotl fi#ma npřátlky v roně í1
iMmokraié rhlíjl ehythom nimi
plynuli ale tik abychom my byli
brook oni k hnaj my Joná a oni
velryba Zápal nebtide hlrivti pro
Hwalla Jnl natttptije nio i toho
m by lápad Í přál Je bankéř Itlei
iiičol král a boháě s monopolíata
Uoma jej nikdo bebud" voliti a
jinde tím méně
ťre a4rave airna
Zlrvá měna tlakala vydatného
toupence v otobě Afgr Zeíningera
generálního vikáře milwntké dicce
e katolické církve Prohlásil že po
dlouhém hádáni fři l k náhledu Ze
vubodná ražba elřtbra přivedla by
tem na miiino
Slteaee v ťteve laBd
Následkem etávky délntkA taměHt
naných v dílnách Ilrown ÍIoÍNting
Convaying Worku itává ne etAle
vážnější a Jhoo obavy Ze bet vážné
ho krveprolitf ee neobejde Jak jenie
minule otnámili prohlánilo orginieo
vanó délnictvoaouiitředěné v Centra
Labor Unif Ze vieobecnou itávko
nařídí pakliže požadavkům utávkářft
vyhověno nebude a že e hrotbou
touto amýíleno jeet to upřímně oká
talo ae hned v pondělí kdy na 100
dělníku v Zeletářeké jedné dílně prá
ce tanechalo Jelikož ae ukázalo 2e
dosavadní počet milice nikterak ne-
postačuje vyvolány v úterý do tbra
ně dvě eetniny dalfií tak že celkem 5
retnin ve službě ee naletalo Během
dne doílo ku urážce mezi milicí a
távkaři kteří jednoho ekába proná
ledovali a ač tnačnf počet ran do
řad etávkářQ vypálen přec žádný t
nich neporaněn Ve etředu požádali
zástupci stávkujících soud o vydán!
soudního tákatu jimi by městu za
katováno bylo další setniny milic
do tbraně povolávati čímZ prý po
platnictvu tbytečné vydání spQsobo
váno jest a zároveň tbytečné jitření
vyvoláváno jest
Nemohou konkurovat
V Iluron S D zavřeny ve středu
dobrovolně všecky místnosti v nichž
po-[108U J lihoviny prodávány byly a sice
aio iaa proio in lesarnou ni
kterak konkurovat nemohly Hostin
ce platili musely 40 měsíční "poku
ty" kdežto páni lékárníci neplatí
úplně nic ač prodávají více lahvové
ho piva — o kořalce vůbec ani ne
mluvě — neZ leckterý hostinec Ná
sledkem toho rozhodla rada městská
Ze lékárníci lahvové pivo prodávají
cí tutéž pokutu co hostinští platiti
musí nechtl-li aby jim marSál pro
nedovolený prodej na boly šlápnul
Týbuch kotle
Z Montgomery Mino pífle nim
přitel našeho listu p F V 3 Ze v
úterý ráno udál se výbuch parního
kotle ve mlýně Gurk&Co při čemž
Přiiel foj™ J Jíudař o Život
flliyn a většina siroju jsou na dobro
porouchány strojírna fipně smetena
a rothátena na v Se strany Otřas byl
tak velký Ze okolnf domy se otřásly
a skla v oknech praskala
3tdotatk vody
panuje prý ▼ Arkansas a jak a Liltle
Itock ve středu otnamováno jost v
některých částech stálo tak citelné
I li l I dobytek Mffit#if řnrou trpí I fibytovij n paní i't(onot4
V nkwý h okfMlrh rtospodf d mnjiti-tky první tlř ly slřiriltt d
II ďibna ani jfdírit křŘfíj d#íi a řn-i Muiy ilnj ovtl e vt4f
tf 0lawd4ernylstlZaftaditlrk srtifca M-fiVO llkťi plstil ♦
Vody Jn velikým V okrf h Jrtrf jřnfli"fUbiiho níli'í)Af J dfioho
on Clavelahl 'r%M-j vil liM '"'É J-"hřil diirotnlíl v
voh k pili v sn leih i tiJáUnneil c" troo alfdiv panf míjitelkt
al t míl a mnohdo nelie sklehíd UfHhn d-m-i byl v yh1 !e
voy vftUe ani i pnli dontS Ve Ulennty k ř l k navídrd eodoilo
ri#ttsilU vyilána mvn vrt Mtf ky vrátil iH U Ar'ie
klsmifs kťrottl Upovídá křnj-e
ní ulic an Vfxly k pití se nedostává
Isli# eiMe támk
Komiaař ifidiánskýťh lábřitostt
bařllíl ve středu kapitánu Ibi kovl
jsdmteli na reservaci Omshn a Win
Bdiitfo Ind lán ft ? Nebrasre aby
kaldamu Indiánu 'mláto otvyklýih
táaoh po 0 vyplatil Ja( to po
prvé eo místo potřeb pravidelné
rořn8 Jim vydávaných hotové peníze
rudochnm vypláceny Ju
1'nlkta vrwsl
Do Utw Yorku přibyla vo tředu
arnlkem Washington g Havany
slečna CVilia Charles kterál i Kuby
uprchnouti musela pakli Ze mchlěla
s vězením španělským se seznámiti
Slečna Cliarleeova jest spisovatelkou
a velkou přítelkyní Kvtah:Q kubán
ských a na Kubu odebrala se jedině
proto aby poměry tamní a vlaln
tkušenosti ioznala Při tom ni-jo
čínala si dosti opatrně tak že na ni
podezření padlo že jest vyslankyň
revoluční strany a tatčenl Její naří
teno Ze zatčení ušla ta to má jedi
ně co děkovati že ta včas o vjdfwií
tatykače tvéděla
Stávka vyrovnána soudně
V Leadville Colo jmenován ve
středu W II Oriflith správcem kon
kursní podstaty dolu Weldon kterýž
zabaven byl P W Hreenem jedním
z podílníku kdyZ práce tam násled
kem odepření zvýšeni mtdy zástave
na byla Horníci požadovali totiž
tvýšenl mzdy 1 1250 na 1300 denně
a Hreeno také na požadavek tento
pfÍMtoupil Při jmenování správce
koiikuraiií podstaty nařidil soudce
tomuto aby platil horník &m 1300 a
ostatním dělníkům 1250 a zároveň
prohlásil Ze rothodoulí tomuto děl
níci podrobili se musí nechtf-li aby
pro nevážnost rozkazů soudních stí
háni byli — Očekává ee Ze násled
kem tohoto kroku soudního skonče
na bude stávka náhledkom kteréž
několik tislo dělníků jiZ po delší čas
bez práce se nalézalo
Budou platit zlatem
Sun Franciské spořitelny vydaly
ve středu ku vkladatelům svým oběž
nik v němž oznamují v pádu že by
svob a neobmetená ražba stříbra
zavedena byla Ze vkladatelé kteří
vklady avé ve zlatě učinili také ve
zlatě vypláceni budou naproti čemu
však požadováno bude ode všech
kteři půjčky ni učinili Ze též tyto
ve zlatě spláceti budou
T zájmu ěernoehA
Soudce Kecne v St Joseph Mo
odhodlán jest za každou cenu zabez
pečili černochům práva ústavou Jim
zaručená hlavně pak právo usedali
na porotě Zmínili jsme se JiZ jaké
ho rozruchu mezi ostatními soudci a
právníky spůsobilo prohlášení soud
ce tohoto Ze v setnamu porotců vřa
dí jména černochů ku službě té
schopných a tím většího rozruchu
působeno prohlášením jeho ve stře
du Ze Černochy i na velkou porotu
povolá a také skutečně mezi Jména
tčch i nichž velki porota vylosována
býti má jména 35 černochů vřadil
re Ueck lete h
V čsse světové výstavy přibyl do I
Chicaga bankéř Mackey t Londýna
F'J fim-f y-iii mttt f lri l "'ai
Čoval Zl 6leifi tfm ijfltial nako
lik tajili kliM ailelili Vmhlini
Mjk Vyledk byl příznivý V
úť rý dopadli llt-nlfiíiVřii rM b4
zející au po buolevardu překrásným
diaroatitim na hrdle Zjilěro Zs j
tu Mu keftv rnJfrt k panička tst
čena Díle psIIrA
V Ilí-rea O tapáleito bylo v úterý
o 3 hod ranni neznámým bldákrm
obydlí l Ibiddt a sii-n vyřlrnuto
bylo drátové okno na:el petrolej na
prátdnoi postel u okna stofcí nalit
a zapálen Jenom tomu že jeden te
eynft v čas se probudil je děkovati
že celá rodina v plamenech nezahy
nula Hončtsně učiněn by] pokus as
týmž spůsobem na vy pálťiil příbytku
James Woodcocka a jelikož oba ka
mennickými konlraktory jsou a v
lomech dělníky neunbvé zaměstná
vají je oprávněné podezření že oheň
některým ze stávkářfl byl založen
Iřsiié vedro
Panovalo ve středu a ve čtvrtek
po celé téměř zemi největšl pak
snad v jižním Illinois kde ukazoval
ve středu odpoledne teploměr 108
stupíiŮ V ltamsey lil bylo 105 a
v Nokomis a Mascoutah 104 slupnu
V St Louis ukazoval teploměr ve
čtvrtek 09 stupňů ve Blinu a oznáme
no 20 úžehft t nichž v 7 případech
smrt následovala
Urodit v Kansas
Tajemníkem hocpodářského výbo
ru státního ob Irženy podrobné tprá
vy o stavu úrody ze véech townshipft
kansaHHkýchdle nichž obnáSf celková
úroda ozimky 29258449 bušlůnebo
li průměrem 9 bušlů po akru - Vy
hlídky na dobrou úrodu korný ne
byly prý nikdy lepšími ce celko
vý stav její odhadován jest přítomně
na 97 bodů a ve čtyřiceti okresích
odhadován jet dokonce na 100 až
116 bodů
T Kansusu
odbývaly se minulý týden konvence
demokratická i populistická Demo
kratická zahájila sezení hnod v úterý
v Ilutcbinson vsak nepokoušela so o
žádnou práci nýbrž zvolen pouze jen
konfereční výbor který mel vyjed
návali o společnou ticketu s po-
pulisiy jichž konvence zahájena
druhý den v Abilene Po dlouhém
vyjednávání shodil se konečně na
tom ie populisté schválí eleklorální
lístek který demokraté postaví a na
proti tomu deinokrit č že přijmou za
svůj lístek státních úředníků navr
žený populisty PoiMilisté navrhli za
guvernéra J W Ieedy za člena
vrchního soudu Frank Dctor ta po
slance do kongresu J 1J Itodkin a
ta náměstka guvernéra AN llarvey
kteréž demokraté všechny ta své
přijali
Tři tisíce dělnlkS zaměstnaných
v loděnicích chicagských zastavilo
ve středu práci a to následkem toho
že některým z nich mzda z 1150 na
1125 snížena býti měla
V Chillicothe O rotdrcena byla
ve středu Ivem hlava lutiměslčnlmu
lťcku majitele cirku Hurda a man
želka málem bývala by byla roztrhá
na nebýti rjchlého zakročení kroti
tele zvlřaL
V udirně nakládáren Swiflových
v Kansas City udál se ve ftt rlek vý
btteh jftnZ jeden třitenec usmrcen a
několik Jich raněno Zároveň vy
pukl při tom požár JfmZ ca ťiOooo
škody spůsobeno
' -ti I ií( t
i "
$
#
: f
4
1
t y
i
' r' :
1 :
t
i