Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 05, 1896, Weekly Edtions, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    'V
J "V- '
J
1
i
" I
-
: '
-VÍ
- {
í ' í
í I1
i "ii
i
í
-"
'i
A J
í J
-í
t
OMffttání fifulrh ififti f Mft
folrak 4f 44" f I-4# l# I ff #
Mo?fiy ntírr fi MCdilo
f frf l # f DmiM lí' 1 ísfc '%
len tttnf ť'k tmht řelksw tlil
rmb i ÍM tylo f s4M p-d
rk i? o l ! i i r '
o-l d 5 řok M relhffn p"t
řrM #mMo- % dftsfc
Pfoferifi emftrovtl dfk A J
d#r ř'k p#fovp4l ?lohnoii
émrtnnMf hf4JM4 3 Za tft simý
řok f#mř#ť f Orn# lit 4fřfc
Tff t ctliřiiMfth {!iMi
Wh"W t fit řk!ř'i I lftfrl P
řnf ilífrOjfi ňř"!f 'A ťli"ť
miUha ttilílihho ♦yí4
I# lííllijř !' 7tl řkft ( -!lí'( iJ
♦ fr Aramem 6mřtf'tf Jct f
tomto itiři fijřtíř Z "fh
fmf 1ttl fi!ilintirjl Jiíil
řftin4 drahý řft]m letfiřtli J1
otittrnnA r$ vjjf ttil Dříiunrl
Tto Iftuf f"inKi k!4t( !o rfV§ fr
dítek o-J (Muťhotl 4-Jl (-Hc
ft e i)l df ila i&ikrt hork 4 upujw
flohroini-ly ř( JI rKliř tolik
tí-UkiJí jko jinfih nrmHi(
Mfti liiJf m j iiiuj" iii!ií''l U li'U)i
ni-miK- (!řlkiihl'ř (chotvra infan
tům) ťhotrra mrlttt Iftnl jrftj m
Jmt ji-tlua t U iurni nemoc Tomu
tisk nn( tak
Lptol ncinoo romhuje m na tři
hlavni akupíny Jle jM'in a i:e dít
k& cholTkriívý rfijem(iiarrtioea
pertnvntetiva) a nervový j r6j m
(diarrhcH-a neroa) Tyto tfi Llavnt
íkupiny ae opít dé!( na jeJnotlivt
druhy dle rfimých ivliítních příčin
pMtnakft trviní atd v#ak f odrobný
popi by řten&ře nutajímal proto
obmeztm pouze utruSnž popsati pM
řiny a příznaky třthto hlavních tři
skupin a pak zp&HoboAetřov&ní riíu-k
aby ne nemocím předeílo Popiito
vatt léienl nerooce která již vypu
kla bylo by na tomto mft£ beitúřelié
ponžvadŽ léčení takové patří pak
lékařům Když nemoc již dítko za
chvátila j(t třeba pomoc rychlou a
riznou a pokuH e Htrauy rnaiky
porodní báby níaťiřkafa a jiných
nepovolaných v tomto přípa!6 osob
dítko vyléčili jen dart&o zdržuje lé
čení protahuje nemoc a ujímá dítku
příležitost ne uzdravili Matka však
maže dítko před nemoci velmi čaxto
nehranili dokud jent jefile zdravé
mfiže zabránili aby ae nerozotonalo
což má jak pro malku tak prj dítko
mnohem dfitežitéiáí význam než
návod jak dítko nemocné léčili
Détaká choroba tak pfivod HV&j ve
ívláétním mikrobu který doHud ttice
nebyl oaarnocen a vypfstován jako
mikroby jiných nemocí viak že jenl
tomu tak URHvřdúují mnohé okolno
ati Přednd dílko jent zachváceno
náhle nemoc ae vyvíjí velmi rychle
vyskytuje ae nčkdy epidemicky
výměty dílka takového mohou npft
obiti nemoc o Jiných dítek KdjŽ
jeMt dítko zachváceno détkoa chole
rou doHtane nejdříve krátký záchvat
horečky počne dávit doittaví ne
prudký průjem nestávající a prvu
x obyčejných výmřtň pak t čintó
krevní hýroviny ježae skorém pouhé
vodS podobá v níž ae viak unuzuje
bílá UMedlina teplota télení kleme
pod normál dostává čitó záchvaty
křečí oči ae obrací v sloup a ť) nej
niluřiíí dílko v několika hodinách
zhubne KQŽe jet Muchá chladná
však vložíme-li teplomřr do řiti
ukazuje vnitřní teplotu kolem 1031
Fahr dítko jed bea vlády ríla jeho
rychle kleni a vo 3 ( až 43 hodinách
zemře pakli mu uetyb v ča pomoc
poskvtnuU Tuto nemoc není však
tak čautá jak aa muot í domýálojf
neb vétíinou každý letní prftjera jenl
aa dětikou choleru považován ačko
liv jeat to nemoc zcela jiného druhu
V I! r tk M il hjvíe ivitf f
( ř1jm it#ř ml pto f v5j Vtn
l #IInf hitrtt dítka jb fijt
kfřtf pirffn riřksrrt J lr K
nim tílin triviířlnfm jk-IUm a po
fftifio hHt vybtřoviU t'-t
fti4!rf fíiri"í(ff a jk'ř mIIii Mi
rf tk thjht%fm íhIoi tífho
třti!#lftoti potnfi w-mll Itřávítl
Kljf tflki ftk dt folobná
i?řt# i jt "t I ťdiM r ' J f i
fif r 4 w # 1 1 4 titkf jttřity d4! do
trtkíh'i ftřa nl f rtijrřJflr při
pi t i klfl jt dífco llM(Š AU
ftfM tjfto (ky jako riii hmota
řyrlttjí ftdíjtijí fy ti fcmolf
vypn-lily tn ttliřsijl íii Jřovilá
tkfitiftf a poíf příjem Tato
ňtr4t#ři4 Mrtvi i'inky víw I pří
tomnfrh ríiřífeh dřnhl kviivýrh
lkťrif # rtk! lá ti Ít kf 1
Ufnl vyífij{ v titnk' h plyny
líiko f ti tfmi a řká f 1# rn4
kfdiku tl Indoftl břith Vjkaly
pří tk(' rtffn'K'Í j' nitfofta'
řl tk ídníhtijí mnoho p'rty a m!
bílé k'iky ktrr ♦távají i nitrá
Hťti píffřify jiko kokí ínM
oí ttri(iii i n!ka a io I ob
I#'né #liífiu n itřeV Tato ttmot
obvtejii lícn nrriáhl dílko
ra(-řrd j l vícekrát at ď n na tr
nu pak mívi obi tnA Wtení břicha
ztratí huť k jídlu nikdy má dáretl
zřídka též křeČ Obyiejnfl to
vezme několik dni než jext na ním
toiorovati le hubne Této neinorj
di velmi čtto pr4ným krmením
itka v ztrmlku zalrádili a když je#t
xprivné léčena dá skorém vždy
vj léčili (Dok)
Sfar oen ? NťbrHHfp
O povétrnosti a stavu osení za
týden končící dne 27 čce podána
byla povitrriOHtní úřadovnou násle
dující zpráva:
Týden minulý byl chladný neboť
teplou kolísala pét stnpnň pod
ríimčr Nejvyssí teplota toho tý-
dno byla pod 5 po vřtSl části
státu a po mnohé dny nejvylíl te
plota byla hoduč pod no Deítč
padlo nad pr&mčr a spád přesaho
val jeden palec po vétáinč v západ
ní a severozápadní táti státu po
dél jižních hranic bylo deíié ménč
než pul palce Sklizeň drobného
obilí jest as ttkoro ukončená po
vétsí části atátu Mlácení jest
vfieobecným a ze zpráv jeví se že z
ravidla bude drobného obili úro
da slabá Místy započalo podzimní
orání Kukuřice všady lostla do
bře etebla jsou silná a rostoucí
klasy alibují velmi hojnou úrodu
V některých místech byl zrftst po
nékud zdržtn nedostatkem vláhy a
v jihozápadních okresích kukuřice
utrpčla značné škody suchem Sena
je neobyčejně hojné a pastvin} jsou
dobré jednotlivých okresu jsou
zprávy následující:
liutler: Pienioe a žito ae mlátí
sypou uoore a zrno lei obstojné
O ven aype velmi málo a je lehké
váhy Kukuřice prospívá ale po
třebuje více desté
Clay: Mláceni započalo a obilí
sype asi tak juk ae očekávalo Len
dá uklizen dobrou čirok stojí vý
tečné kukuřice roste dohře Né
kteří orají atrništé
Fillmore: Kukuřice roste do
bře mláceni drobného obilí zapo
čalo Oves jest lehký a sklizeň
malá Píenic sype obstojné a zrno
dobré
(iage: Podzimní orba započala
a p&da jest v sUvu výliorném Ku
kuřice třtina a milleta stoji velmi
píkné
Lancaster: Kukuřice jest v do
brém alavu ďanejří priky zilrže
ly mláceni a níco obilí jest chatr
ného ISrambory d bře obdílávané
dají obyčejnou úrodu
Pawnee: Drobné oblil bylo po
škozeno ve stohách přílišnými deJti
minulý týden Ovea nype špatně
pří mlácení Kukuřice a tráva jaou
t stavu výtečném
Flln: (lpt ďbf tfdrt pro
kfikiiřicl 1'o-liifnnf orba lapfřala
Mládni j i ff!n'i i řiktř4 ídilf
v kupUfh iř4 iáte lkm dolrí 1
l'atvy vfbořnA
ř ifi lM! Knkfiřie atojí dolřt
Jifkaj-f polko„r4 a rM ml4
tí J4i# byly polkoiř
ř-lí i Itfnlrpfnl
Iloydí Jíft ottkoř koniny
pofUn4 audiovat i4ř wind
Mho tf fn nloifíil Ařodu kiki-
řl# Pfod letíiífil přrtitirtl
kti-řoikolív i Ut pMJfrfi
řolřai: fiotrl vyhIMka r vsi-
ko Aro-lit kkiřfl Ut%tnUith
řt#rtfřři hojní Iřrnbhl obilí m
wtř
f obili bylo řil l'koaf a yi
é i i i
llrtmhory no a řp dijl dobrott
(jř(i j J " ' '
' Ldí Mlárl j v prod
í)v aypii m41o j í hatrný V7 i-!
der tbrp'i hojnou fo In
kikufíii" Cakrovktrot vfUriá
Okoj ivánl Jpt skonírnn
Holt: rientui a ovea skoro po
kány a dtjf ai prSmírnoti firoflu
Kuksřien v dobrém stavu stonky
ftflohyčcjsi silné a naiuj na pík
ni klasy
Knoz: skoro skončeny )e
o mlát! aU ype málo Minutý
týden spadlo na palec d šté činil
dobrá úreU kukuřice skoro taji'
šté na Kasiiujft klasy píkné a jest
veliit slibnou Cukrová třtina ro
ste velmi píkné
Piercf : Žné v plném proudu
Pšenice bude prumíriiá úroda
ovsa hojná Sena jo dost Včas
ný deštík propel kukuřicí minulý
týden
Htinton: sklizen v plném prou
du Poslední dešf prospíl kukuřici
velice
Wtdster: Pastviny počínají vy-
sýchati místy Kukuřice stoji dosti
dobře ale potřebuje místy deští
zle
llox líutte: Týden byl deštivý
Drobné obili bylo rooo poškozeno
ale kukuřice bude v pořádku
Dawea: Drobné obili skoro vše
chno seče se na seno Kukuřice
vypadá dobře lírambory potřebuji
deští
tíheridan: Po deštíku minulého
týdne následovalo chladníjál poča
sí čímž se stav drobného obilí zlep
šil Kukuřice potřebuje trochu
dešť
Keya Paht: Žen pšeničná velni
pokročila Kukuřice se rnetá a
vypadá dobře Kobylky úrodu
trochu poškodily
lJuíTalo: Sklizeň ovsa skoro
skončena a úroda jest dobrá Ku
kuřice stojí Htiad lépn než kdykoliv
dříve
Custer: Mlácení započalo Ku
kuřice metá anasazuju klasy Dobrý
týden pro kukuřici i pro Vojtíšku
na semeuo
Iloward: Minulý týden byl pří
znivý tklizní kteráž je nyní skoro
skončena Pšenice dala mírnou
úrodu Oves zle rezí poškozen
skoro bea výminky Kukuřice vy
padá dobře metá se a nasazuje kla
y ale potřebuje dešť
Valley: Sklizeň skoro skončená
Ovsa jest skrovné následkem rezi
Pšenice poškozena trochu horkým
počasím
Ilurrah pro ťrlpile Creek
1'kmntuHe to Chimtro Hork Island k
Pacific dráha Jest jedinou linii vedoucí
z východu iMmo do Colorado Hprinfrs
přirozené to brftny do Lrlpple Creek
ok ruku
Colorado Hprlrjtrn !rí na úpatí I'ike'
Peak na výrhodníitranň aCruiple Creek
!( řáiitl lilii'tiHilii(ho svahu I'ike'i
'enkii a Mul se Jeho zápsilnl (Aic
t Coliimdn Hurin&a nimbvtiitf au úm
dvíceuly Jedna j Midland driie Lte
prnainykem přes Summit do Cripple
I ri'i'W ailrntií fwi I)i'ni r a Ido fruiwlii
draze pfe pueblo a ťlorenre do Cripple
Creek Vezmf te OreaUork Mid Htt
jedou™ do záranvcu trhto rlatyeb
dolfi Mapy cirkulaře a podmínky na
poMilííif u Ino KvtiHStian
Oen'1 PaMenger AfCU
4Htr Cli uhro III
— Cyklon
centu Ctíte
míatě
St Louisů a 25
ohlášku na jiném
OD N1MCII 00P1S0VATELO
Ntiřt Krariřlro Ji ervf s tt
1'ttt k r lok 4p ''Ui
'
'of Mh4 v
Hin l'M r- 'k i J- t
fU'f iht f ef f př iani ir- m
ífe dbt dvt Ut t k li lio druh
! htilo #4l-vi řj -l k tbl4-l4
t lim a 4rtk aIm rtujl bf ř-i
dflf ťtththn ol i fcf fo f ♦ ď
vtikf řf h 4h h ť'ř lní i í"lnl
j„„ i! ! ft ' d p r'nft
K 'iř mtt" řd t Kt I'r4 k
j 6M J „ Křjlk pikU Mk
'p Kriřt Ia4'rh WmH dram
i M "ťh bílíé l -eekho l"d
'
!k!illllo"klřý byl pod MÍ řioi
'Uil'b4ír4r„'íkHfsrM
" lár j k "'l ♦
M'"'" tloVÍ!& Mfíen
Kondl p Fřrt Korbel í r )
♦ ifJ ♦ r ' h !k a j hUJ
řed řiioi ih itístioi ibi ('t
odcetovat nit iii by %tl4ttbyl
písemní dik p Korbeloví m prl
ký k"f)'í!it 'Iin iif-iň ti lán
dík pf A Soukupové za d ♦'
Jak mámo pr-íet t f ejí (Wú-h jt
fnal a proto! zapotřebí tiruiiivt é
vytrvalé píle a torrcti by lk
vytknutím'! úéelí iaJat učinil Jet
Josti Ceehn ku ří k jich národnosti
se nehlál % i% Ní nice ra léii s vy
dávají toho důkaz idejíf spolek
"Kakouských vojáčku" který po&
stává vétšinou ze Slovanu níkolík
('echu v t( ni zahrnujíce Vzdor
tomu doufám ž "Jieseda" potká
zdarem S veškerou úctou
Jdi Katilner
Verdlprt1 Neb ~ Ct redakce!
Dovolte abych se zmínil o právé mi-
nuU'm sjezdu Jedfoty CHP8 jak
se dočítám v Orgánu Bratrstva My
staří členové jme očekávali nijaké
úlevy ale to zklamalo nás všechny
na misií úlevy naši bratří vyslanci
jen přitáhli šroub ctarším bratřím
totiž oním disciplinárním článkem
jenž zní : "Nezaplatíš li první mísíc
budeš suspendován a druhý mísíc
vyloučen " Tof velký hřích spá
chaný na Htarlch ktiří skrze ne
achopiiost a stáří každý mísic hoto
vých sobí opatřili v stavu nejsou
Budou tedy dle tohoto článku lítal
jeden po druhém ven Koku 1877
dne 17 července byl jsem do Jedno
ty uveden do čísla 5 v Allgheny a
od té doby jsem své poplatky platil a
rodinu hvou jako kaž lý jiný zkr&co
val v nadéji že když zemřu jim
přece níco zbyde a teď mne oneu
článek chce o vše i s mou rodinou
olouj it jelikož nejsem a to každý
mťsíc platit Já mohu platit pouze
dva- neb třikrát v roce kdvž se mi
podaří odprodat nijakou krávu neb
tepře a to jest všh aft dolar dostat
mehu Jsem výrnínkář a beru pátý
díl t bhí f0 akru Když st neurodí
tedy mám jistý pátý díl bídy jako
byla zde za předešlé dva roky tak že
jsem se mu-el 35 vydlužit abych se
na dále v Jednotí udrel A teď
onen strašák chce iúh rázem o vše
připravit a připraví nejen mne ale
jiných mnoho neb jest nás již mnoho
starých a ť-žko platících Vím že
mnohého k sebtvraždé dožene
Takový článek jest jako zrovna urče
ný proti sUrýrn a chudým ú lSrn a
špatnou volavkou pro Jednotu Č S
P S Umři článek t n by míl být
zrušen l Ta zrnina ohlední ženské
ho úmrtí jest jeu t řirážkou nro ty
'nešťastné bratry kterým it-ny re
aemřely
My jsme pomáhali jiným
VAX inaniWv -lušné toehovU
' '
teď kdy ž brjsme to onu přirážku
Déli mulme mmžIky své s
'
pochovat sC jak a kdekoliv Jo
sami
Jet
mutné dočkáni za tolik roku tolik
rod i ní odnešpriýi h peněz Jem jist
e muont a vltl článek
následujícího znénl : 'Kždý úd
klerý do Jednoty po dvacet roku
M(" Idyl řek # dUb h r4f""
ev J#rotu Jm JS ht
f iMfý phl'4'i! K lil b l)' "'
lUÍ-k mwhn nAň bf lú-ffh
ypIleetlaUf m'ff 'tr lly byl
Jik- di ř"oy retsk by nť y'
I f ( i""o dk by I fs!k t ' '' "
Kter) d-til při h-nV ifUňMky
i'fř tomu by fdcífly Kbyl
jnt iii ty t" dhrnf Jsdooty !
iř Jbj li le ftfmíf li klyl by
řily o( velkh MiM o-i-
lníynb!r mř!kýnebu l#řl!i If
' i4'm li l i vrfil iviflo nli
h#m4 o nkh lé ikHnot I ř-
U by bylo Mhodoo by jílit lid
' byl iousn eonsjr
♦nktňy 'Aurnohkm bratr
kýtu pi lff#i r t Jtř4k t
'niti řt l - AM '' P
Oj řit I lio ol Iné pUtKřil pří
ívk4 ijvit b)li přfto odívá 11
uiiáiá"- U pH nyijMm řuli'i
llřáff 14 ly nejffi mítoho ílelift al I
mři ho ) ll tíeh jl ftil tflou
ít přO líe llefil Kdo p'e )t ftnin
hkrát nb třikrát ra rok platní
( (rti uAh Hk učinili ku předu
4 Itibu Is lnu hroutí Jáli é rtebeípeřl
vylouVním Pob bé tn s to t
divením n úmrtí imnžeiek líd I
od samého zívedenl tohoto pláce
ní na inarže!ky ilovozoval Ž nelze
loto upravil lak aby to bylo dobřím
a propííiiým l na všechny strany
spravedlivým a zkušenost poučila
le měl pravdu Proto ani nyníjI
ařízer1 neuznává za bezvadné vik
řece upravediiví jšl než bylo doa
vadni Hlavni rodll mezi dřlvíjšlm
a dosavadním jest ten že se dřlvo
říkalo le na manželky se zvlášté ne-
ditl ale ve skuleénosti se přece
zvlášlé platilo Toho nejlepšl ukázku
spatřujeme v lom ž za minulých
5 rokft vyplaceno bylo na 408 úmrtí
manžílek ale jen na 45 úmrtí členu
o 760 Každý misie se platilo a
platí prAinérem na 10 úmrtí manže
ek ale za 3 mísíce jen dvakrát platí
se na jednoho čiena o $210 mění Ve
skutečnosti se říkalo 2c su platí na
tisíc ale platilo se skoro na 1250
dtíto nyní bude platit na litíc kdo
chc ralti Iímíc a na 11250 kdo chce
t250 na manželku Proli tomu přen
nemůže mít spravedlivé námitky žá
dný spravedlivý čUvík
llox Bulte County Neb Clí na
redakce! Vidím že jsem se s mi
nulým mým dopisem nikomu no
zachoval Nejsem si vědom že
bych byl psal cokoliv co by nebylo
pravda aniž jsem zamýšlel koho
sem vábit aneb snad nazpit svát
ty kť-ří odtud odejeli Ovšem že
než m&j dopis přišel do veřejnosti
osení zde vzdalo veliký obrat a
kdežto v dolíkách stála vodapřece
jen žloutlo a schlo a následkem
parných níkolika dnu a horkých
vétru nebylo k poznáni Však
přece nikteřl farraeři sekají a bu
dou mlátit a doufají že budou mít
dostatek pro svou potřebu ba né
kteří snad ješlé i odprodají Jestli
snad nikde úroda štiplavých bram
bora selhala nemusí se proto brát
celý okres v pochybnost Já tehdy
psal také jen o této části okresu a
ne anad o místech až 25 mil ode
mne vzdálených Ač jak praveno
nebyl rnfij dopis psán abych koho
sem vyzýval k návratu přece jen
jest pravdou že nikteřl se em
vrátí a mohu již povédíti jména
téch co jedou nazpit a ji šté k to
mu jak doslýchám jede jedna ro
dina s nimy a to a Minnesoty a je
den a východní Nebrasky Jak se
dočítám a dopisu zaslaných a Min
nesoty to mne pouze utvrzuje v
mém náhledu že ti kdož odtud
odjeli líox 15 itte Couly ještě jed
nou radí uvidí — Dne 2 čce jsme
doslali píknou vláhu a právé co
toto plši (dne 21) tas pikně pře
prchá tak že ne Štiplavých al do
brých bramboru bude hojnost Cc
e korný týče je téj dobrá ukázka
na úroda neb místy atojl t[m
I
1
r
V-
í "
'l
i
ů
i1
ř
c
4'
l
tí
í
V '
4
i
( f
t
1
i