Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 05, 1896, Weekly Edtions, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    li
- 1'OKUOK Al'Allll-4-
POKROK ZÁPADU
tv#kty 11'IIHnn
p p ► j f i I i Ťt"fii I
T)it(fi 1111 jlltl IIU II"
Tlfin ionm
ťki ♦
TíMM Orahtu
Já MOMtCVf
JtMIsf rsJsitflr
MlfMrS
f f H 4 " ' i
M nH (( ( f ! jimj
Il f i SJ
♦„! ri4řf f fit f I 'li ( f R ftíMtníi
( irlnl fl "
H"tft MM
KrK A rrrTl -i B f ! t Ifl M'n
Mrtknrní )rt (41 )
i t ! !' n ► ♦
' O tMI (' 4rt' f-H ! "
M I- fnn f VlfSnf
titUI!it "'' (l-I mirwim mrt
oif filtr
Ort) f4í r4 ni Mlf ' t'i rl
Mrl k f i- M t-ln !tni
k 4t t ''" fi nr-fh
M'if r1" ''" ťt -mi4 i t '
f ň nht41#nt t f4n mtí ) í 14
HO H1 lt pltM' 1 M njfl#ff
prrtf ) 4i m li tl jct I mř
íli!4 n Hnili f1"fíi fiimj f win#
Ktl4-ltrii ilt í# S 'iř Zé-
Alrjt Jtno4u i
ťOICHOK 5SAlAIt?
Onmha dno 5 hrpím 'ÍMi
Tímlo lýJntn ttloapí 1'okrok
Zipalu dvsultý Sentý rok uvilo
ftobsní Vyilof r% ní jeho íUo
dne 1 rjta 1871
Clvrt toletl! Celý liJký tk!
Jak dlouhá to doba! Co tu práce
co aUroHti a co strádání ta tak
drahnou řadu lt! To oceniti do
vede }oute ten kdo prací redik
ních a vjdavatelnkýth rakuftil je
esnal a ivčdomitč plnil
Pokrok Západu taloíen byl před
25 lety ia tím účelem aby byl
svědomitým vůdcem a rádcem
lidu cekého a toto tvé předevtetí
plnil po celou tu dobu pilně pocti
vé a neohrožení Tinfcovó oaadní
kfi tápadních vydají mu uvédectvl
že byl jim rádcem a vfidcem při
otatovánt ne a dovedl je k namo
BtatnCBti a blahobytu Tinlcové
jeho čtenářů munl doiivčdčiti mu
že ve věcech veřejných a politi
ckých byl vždy neohroženým háji
tělem práv lidu radil vždy jen k
tomu co by ku prospěchu obecnoHti
uloužiti mohlo JťHtli o tom snad
kdo dříve pochyboval přesvědčil
ne dojista v minulých čtyřech le
tech neboť splnily se do slova vře
obny výstrahy kteréž 1'okrok uvá
děl proti trušenl ochrany eelní
navrhovanému demokraty Kdo
pamatuje si co tehdy jsme předpo
vídali a co naproti tomu slibovali
listy demokratické ten dojjsta ne
maže váhati ani okamžiku a přizná-
ti musí že my svědomitě a poctivě
radili
Po celou dobu svého vycházení
v politice národní uznával Pokrok
Západu zásady republikánské za
prospěšnější národu a jeho blaho
bytu a v tom neklamal sebe ani své
čtenáře Jinak o v Sem zachovával
si Pokrok Západu svou neodvislost
nebyl otrokem strany nýbrž nevá
hal projeviti náhledy vé kljko
liv snad vůdcové strany poklesků
se dopustili Nemá proto ani co
omlouvati ani čeho litovati nýbrž
nachází uspokojení v tom vědomi a
přeevědřcnl le ve všech dobách i
za všech okolností jednal jak svě
domí mu kázalo i blaho obecné vy
žadovalo
Po více než čtyry pětiny trván
Pokroku po vlce uež dvacet road
spočívalo řízení jeho v rukou nj
néííí redace a tušíme le není
třebi snad ujišťovali Že zásady ji
m l řídila se v minulosti budou j
Todítkem i v budoucnosti
Ač prvním týJnem v srpnu na
stupujeme jil 26lý rok vycházení
třf ftejstf to l#ťi4rif í'i
ř'kf Z4pi ln řlř tl( mlft14
bjl' tpřvá ťřl#m litřiAiým ř'4
hlki VMhn Zoitli tsn pl'iff!
byl hn { f ř"- 71 Tokří li 7k
("til f f"ilm i lfUifjl
fřřri thvtfffí iy V jmfřt'1 t%ttÍ-
m "Amsřikáfii" p' h'Jkf í%
Iméno "rikfok UU
AmřiUB" AI ď ť dibři 7 1
v ÍMfArif pokřtil áho dAI#
dis řítl l kf -hi Zápsi lt
hl t r"'f!ki 3 £{!u i k Ulfo
Anříkirn býfibi by M i Ji ř-ř
RÍk-i pfvftfh' H litUtn fAl!j(
dm y hiJřn dne M dnbn l7 l
ktíříl mh fý ti tiéltt u Mířifk
rn)Jhn 1'tikroktt 4pvlu runAmiU
t"ld]í adrnifii(rv I- prý k vftlí
If If btf# řd t4 Uhf poíftiti
po ll l U Arnrřikárn a itlitad(l
ltUm prvým ř'iífi(ksi dfuUho
V tomto ttnikht bylo ol t doby
pkrof áno a kďlfo výroíl vy
itiáiin( Pokřiku ZA} l příidá
n poráUk trpná koncil ronfk
dU Í NIováfií iivfdpixPho J Jy v
mříťi dtibrui Abychom tuto w
řovnalost fStrtnili nipravujsmv
to přfd i :ti hty bylo tiwtáno a
dávají £M tomufi íUlo přvnl
rojníku irt bidm ! nynéjika
v £ítován( takto pVfa'ovtl
((debajlce se le j říiřfi do#vad
nich čt-riářa bud nás i nvlál pro
váleli a njen to nýbrl le mnoil
jiní rodáci přišli jil aneb přijdou
k jx)Zii4ní le časopis tento jet rád
cem svědomitým a poctivým a pro
to přízeň svou mu věnují nástupu-
em nový rok činnosti v té pevré
naději le letos napraví lid amen-
ký ve svrchovanosti svó chybu
které dopustil se před čtyřmi lety a
e vrátíme se znovu na cestu ve
doucí ku blahobytu jaký jsrne dříve
za republikánské správy a při pro
váděnl republikánských zásad poží
vali Toho přejeme všem našim čtená
6 to i sobě z plna srdce
Vydavatelé i redakce
Pokroku Západu
Iíbtah právzm piklXdXn bít
rafižfc za iiolitického bigamitu —
iřlsahalť dvěma drukám věrnost
Jsou-li dolary jako dolarv raoé
pak majitelé řtřibra nepošlou toto
do Mexika a nedají si razili tam do-
arft stříbrných?
Zlato jest pínízem poctivým
ale stříbro už za Krixta bylo uží
váno k hanebnostem neboť Jidáš
rodal mistia svého za třicet stříbr
ných
PťPULIbTICKÉ LI-T1T MAJÍ ZASE
jednou dobrou příležitost pozved-
nouti hlasu evého proti trustům
Oiuumuje se totiž že diamantový
trust nařídil zvýření cen
Ktebt z sáh to hudk? — vzov-
chají donud Siwall i Watson kteří s
liryanem na jednom lístku bčžeti
mají a z nichž pouxe jediný tím pra
vým spřežencem téhož býti mftže
10 KU 1 NKNAMKMX li BťDKiil
mít v tádu neobmeeeneho ražení
stříbra šeKtnáclkrát tolik stUbrných
dollarů co máme teď zlatých nýbrž
znamená že budeme mít řentnáct-
krátě tolik bídy co cyní
MclWNIET DAL PRCCHOI) SVATÉ
pravdě prohlášením že úlr jest
nezbytným k udržováni továren a
dílen v plné práci A úvíru tohoto
dosáhnouti můžeme jediné zabezpe
čením zdravé měny peněžní
NXiifliNÍ VÝROR STRANY fcTRÍIiRAft
ské vyzývá massy lidu k přispíváni
na řízeni kampanó volební Jiný
mi slovy chce na dělnictvu aby
platilo za to aby majitelé stříbr
ných d-jlů na vytěženém stříbru vl
ce vydělávali mohli
MllXIOMY KOBYLtk LKTkLY Itt
minulé neděle nad Lincoln což pry
jest dobrým inarnrblrn pro IJryans
Kobylky m-oca totiž s s lxu z plavi
dla zničení úrody a jlikož neúroda
rase a pravidla činí i furmt-rů popu
listy možno rfoi že tUn více koby
lek tím více b!aQ pro Ltrytna
V KM! mvmí (( t !!!# M lákUI ntUbi JtnK rttnfrn& f" J-j' Nn
ři'i!m mMrl Iisfo blbl f řfilfl
DfifřiAfh fř# ji ln milion stříbrných
Wtht řilholik to byli )ífh řJcřio
M Mfiřeli IU l % trvání nitn f ny
A ptk blábolí pipokn 1 bylo
tlí'ř' tfonir'ftfliiiino!
flinsiDA i-slno vfsosti
(finy poputUtlí kí i%n lliinnslly
i Mulil ifin }s stál u kn!ky (ř
ny frfui k# K l"tn i Iímíři4
dltl ) t A ř' ve ft stAl f n jejího
hrot"t iloťká-lt s lnť' lil d it
ns m ni't ří!r}tttl přltomrm bf ti
pohřbu potomki tl# — pohřbu
!ř(i rřk
Km I urin fíai Aiftf i port u#fi
iki ktivsfl tbl i{nřiA" l# n
fřlí-ní Mwtta risbfids schv i!#no
odpovídal jím Ihned aby jmsno jfho
nslfyb konvrnfi 1 1 IloJsro c kin
di Utt pro ptMÍdrititví Vlak vzdor
tomu byl př # řf-minovAn a nvídíms
I lí!í j( lil II 1111 0 !')♦ 1 1 t'i tl(h
mi naci ptpiiíítů olřpkns
1'gvFii stol Ai ku MKOrAirKovX
nl výoiěiiy nb oíwhodu vho m
jtku ťytl l'tiJI ku sprotře I
kovAnl výměny neb dopravy obití
ÍSulfiiilí mít více p)l!ů toho
nenásleduje le bult-rus mfti více
obilí Ovšťin ale k ly i byc hom
rněli více obilí btidm poiřslxvat
vícm pytlů l pytle nim obili neroz
mnolf
Za oowiiksXt k k6 od roku 19 i
do mi l raJiiio bylo v mincovnách
Spojených Hiátů skoro ra BQO00000
dollarů zlaté měny a pouze za 8000
000 stříbrných dollarů Za patt-áct
roků od roku lbTn do liSKJ raženo
bylo skoro za i00O0O0U0 stříbrných
dollarů a přece nám stříbraři praví
že prý strana republikánská jest ne
přátelskou stříbru a že zrušila jeho
raženi
Ktr(bkar'tí demokkate a 1'iiři-
listé v severní Dakotě spojili se do
hromady k sestaveni společné státní
tikety Aby toio spojeni a tento
svarek spečetili prohlásili se pro
svobodné a neobmezené raženi stři
bra v poměru 16 ku 1 pro prohibici
a ženské hlasovací právo Bude to
tak zajímavým až češti demokraté v
severní Dakotě budou hlasovat pro
prohibici a hlasovací právo žeuakých!
Dle p plistiokého senXtora
Stewarta jest Iiryan právě tak málo
demokratem jako on sám A má
bezpochyby pravdu Stewart stal se
populUtou jedinfi proto poněvadž
chtěl si zajÍHtiti znoviuvolenl do se
nátu spolkového a Iiryan by zajistil
si zvolení za presidenta byl by vol
ným přijmouti na su záhady všech
Hran kteréž by mu k tomu dopomo
ci mohly
Co inamenX 1tí ku 1 ? Tuto
otázku vysvětloval onehdy na ornaž
skýth ulicích jeden íinanční filosof
náIedovní : "Toť přece vl knždý !
Jestliže zvolíme líryíma za presi
denta pak dá kaž létnu šestnáct do
larfi ra každý dolar kteiý má nyní"
A jeho poslochsči většinou dělníci
počali dli-dati v kaimácb svých ten
jeden dolar který nemají od té doby
co nastaly nám ty dubré demokrati
ckó čay
1'REtlIiENT CLEVEIANI ZNOVU VY-
zývá občany 8p Států aby řetřili
neutrulilu a nepři pívali kubánským
povstalcům v jejich zápssu o svobo
du rresKlent Cíevelaiid jest asi
muž srdce ledového a
'
národ amer cký ro jeden muž vroucně
přeje vlastencům kubánským aby
dosiiMi kti-oého cíla a nlfduic }! 1 1
x i it ii
ic i)iirijni urivf ijviiw aunau viw
-
veland xmnvk In vi'Cf tím fcpa
nělsku aíe národa imerickému do-
jista ne
Předcttími LKTYsLm ivalHryan
a demokraté farinerům
nerům dollarovou
i cla McKinley-ho
pšenici od zruAen
i i j i
ale kdi zůstal ddlarová psrnica?
Teď siibďjl opět dollarovoa p4tíuí
M#lřtí líflnftb M"fi'l J""'
if liti JsH s dejl folnírl lípli
hk tnVm jiko ) h i řtyfnil bty ř
J#tll uvěM snové lřri n nlrll
mní nynf být rVstMřeril ls Jím
lhH Je kliřtnll
V Nim Mm řiarl t aii
mlři dolltř it nil pl-řilfs nvlsni
l's Jsn třrn kl"řl p lion plný lelsí
hii'řil ráih l o ano bní D'lllfv
kt#re VflilAei 4''l tílk MffUltt
tíik kil lerml idí tiU 1000 hulili
'ttivf slibujs dati resirt(sm dví
ttJitt ainfrlcké dollsry lk vi
rVr il'k v!i ťdi" ro nani
před ělyřmi btf dm'křt slilnit'
li U bt I pístiirs 1 1 dolhř Ak
tomu ítě m d ilisr který r4 jlé
vítíl váh i risfíi tiíl f-ll ar stříbrný
tí esidl Jfft polovlrlib
V RIPťKLlRXKSRl RlNVIlí! í~
dikotki poraisn ří4nek střlbraNký
177 proti 17 IdasŮ ni nM ťnto
hlouVk střlbrtřA tořiiiíioval sí
konvstici avlAštní 1 S přlkls bi sou
druhů svých V lěrh státeth V tiifiiJ
v konvencíih v nisršině — a to pře
vážné — zŮtH ()lir n in Ju h re
bblikánská strada ničeho liritratí
% spíše jiíté z'ská neboť na straně
Iruhé dotans zlaťařské demo-
krsty kteří za ladnou ctnu llrysna
strávit! nemohou
ItoESCIiKKU KIIIWI!lXlM'llO soflU
v Kansis City ukAzúno opětně žu
zákony jedině k vůli tomu píijím&ny
Jsou by obcházeny býti mohli
Rozhodnuti totiž Že vzdor zškonu
posledním zákonodárstvem přijaté
tnu nemůže zakáráno býti sázeni ua
výsledky koňských předstihů v Ji
ných státech pořádaných an prý by
to bylo jaksi porušením zákona o
obchodu mezistátním (!) a tudíž ne-
úitavnlm — Pak-li že by šalamoun
sky rozsudek tento i vyšší instanci
soudní potvrzen byl zajisté Že by to
nemalou měrou přispělo k uvidění
zákonů v nevážnost všeobecnou
Z Washingtonu se sděluje íe
prý několika kousulům ve Francii
IJrtuilii Mexiku a Kanadě bylo dáno
na srozuměnou že jejich resignace
bude přijata jinými slovy řečeno
jsou propuštěni To nestalo se proto
že by snad vláda nynější byla ptčli
vějftí o dobrou správu nežli jakáko
liv vláda jiná nýbrž následkem toho
že přišly tia jevo rozličné škandály a
nepravideloxti jichž se páni konsu
lové dopouštěli Tedy i v tomto
ohledu osvědčila se sjíráva demokra
tická co ničemná a zemi jen hanbu
přinášející
Redaktor míní — a hazeo míní
rravaa lono uk&zaia se opětně v
lintu našem min týdne ve zprávách
z Nebrasky kde všemohoucí sazeč z
Hryana udělul — navržence republi
kánského! Vynecháním řádky totiž
nasáreuo že ''v núrodní republikán'
ské konvenci navržen byl za presi
denta Wm J Jlryan z Nebrasky"
kdežto vlstnč stáli mělo: "V národ
ní republikánské konvenci byl před
tetluu eruít(r Jhurtton z Nthrtitky
o národní demokratické konvenci na
vržen za presidenta Wm J Urysn i
Nebrasky" atd — Ostatně chyba ta
byla tak samozřejmou že zajisté
žádný i čtenářů našich jí v omyl
uveden nebyl
Stejné i-rIcint stejné nXsleo
kyt V roce 1873 dobyto bylo i
I útrob zem 61000000 unci slřibra a
'! množství téhož obsažené v dollaru
mělo cenu přus dollar Minulý rok
dobyto bylo lí0001000 unci skoro
tř'krill tolik a
mnoŽHtví stříbra x
li r 4
doIUru rnřío cnu pouee 51 (cntft
u t
( ho jeet že v mincovním zákoně z r
1873 vypuštěn byl stříbrný dollar ze
setcsmu mincí
no bylo v Spojených Státech I7o'nioi j
000000 buňlů bramUrů a cena jejich neh„ J%k( eJileIo%í wkd#__
1
centy V roce lM sklizeno bylo
400000000 bušlů braralíorft a prů-
Ivti a mitů To mI "
pr-to U btlo níjjk ljft irsno
řilchl brimboř í
mt RTat froone ml f
{„brřs #(řlrř#kodsfii(krifi''k#ri
koiivrnel popflllllikoi pnft i4hh
finiMtAvA Plán n fctsrsml p j
lfé slř(brřkýml din"křity
prtrijl i Jbil #♦ řidl jsst liA-b-df
ní? Ni Jihu kde stoji proti 'dA
přtkřs popnli#te dsmokntí ť la
p#tsny dA tíkoty fl-ktřk
ivlAitftř jdri4 pro llryíM fswslli
o I dwiknlft a druhA pro U)%ts% %
Wl'tit '! popidislft NsthfEVb
!( Jdt) sutb druhá Hryan ivllřií
oviem f kslli přpK- Vi
Jinde př tijo o s!otirt)l se a (fo
stavřiil jodné likrty spoh-íne dt mo
krjtkko-populitiť ke ktsrAI by bt la
cei pro irysn i f y"
Hswtlll druhá pro Wtsoři aneb
která by n i)ámětk presidenta
hUnovil prololo kťrý by m1 hej
P1 vyhlídku A tak mé spí ti ten
j-dnohlavý dťinokrath ký drak se
dvojím nhoiirin k vítězství
V sMiOTt? A v NKťllI Vtiroi llt
prý teploiuřř v Oulhříe Oklihoms
n II i stupňů ve stínu a v Dallas
za t lo7J Z rftmýili států
lřltije s le l#i F tam bjlo sucho a
proto se úroda nezvedla buif přlh
mokrii a pi-stiené obilí a seno se
zkaziio buf krupobití heviiká
moucha chinrh btig vojnice rez
siiíť aneb jiná pt hroma postihla
osení tak že úroda bude skrovná
Jenom z Maho se sděluje in tam Je
podnebí mírné v zimě i v Udě že
tam m ni nikdy sucho proto že se
rolničí nomocl zavodňovaní le tam
není nikdy mokro proto že slunce
svitl v letě kaídodetině a vody se
pouští na pole jen tolik co je zapo-
třebí že tarn není žádné krupobití
ani žádný škodný hmyz ani žádná
jiná pohroma na osení tsk že každo
ročně bez výminky sklízí se hojnější
úrody nežli ty nejhojnějšl známé ve
státech východních A přece se tam
pozemky prodávají v ceně pouze jen
$15 až $22 ra akr a k tomu ua dlouhé
splátky
ScHrPKK ZA MINULÝ MEttíO MEZI
příjmy a vydáním vládním obnáší
maličkost M3O5J240 Měsíc čer
venec jest prvním měiícem roku
úřadního a jeet z toho patrným že
asi mnohá vydání ktetáž měla býti
učiněna koncem roku minulého
zdržena byla zúmyslně do roku
tohoto tak aby účty za minuly rok
nevykazovaly schodek tak příliš veli
ký Za celý čas správy republikán
ské od skončeni válkv až po tuto
dobu nevykazovaly nikdy účty něco
podobného jako za správy demokra
tické Za poslední tři leta nebyl
jeden jediný měsíc v kterémž nebyl
by schodek aniž mohou se demokra
té vymlouvali na republikánské zá
kony Vždyť soudobně s nastoupe
ním Clevelanda k presidentstvl na
stoupil též demokratický kongres
vždyť zákon ShermanŮv zruAen již
před ih mi lety a zákon Mi Kinleyho
před dvěmi lety ale demokratické
schodky spůsobené demokratickou
politikou trvají bez přestání
Jak blauouXknI pOhibí stríbu
ná měna v Meliku o tom píše a Me
xika Svornosti krajan J W Flande
ra Snad dopis jeho otevře někte
rým slřihrařským zaslepencům oči
Vyjímáme z nebo následující : —
"Všeobecně vzato poměry v Mexiku
ut-jsou tak uspořádány jako v 8ou
alátí Dělám zde na dráze která
bělochům platí od f'J50 do 500
denně ale to jet na mexhkých
peněiích kle l 00 platí pouze 54
centů arnericktch 7x ii Inlí&ni
Jich js u nejvf d 4 j
mostů
o'ra
v v''"' maso jest zde náramnA
irhá Hověsí S5c vepř é od 30
do 40 centů slanina od 35 do Ua
f
}'
Ks
S i
V
v
i i
f v
i -
I