Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 05, 1896, Weekly Edtions, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ( u
w íhw j „-w-
N IrMi Ir í'ř ftriftj'ff
NM řirnell poluob'ifi4 v
fh(r h řloukfi li jot jrVeif
n#nfřfA driýml I'íif(ř(( f
rhflri rov fo př4vnoti ořUkavvjl #h!
Mrh aby Iflill řtiVi ktr4l J ofri
aby kořili fm iíkovihft
Př-Í Mjtkf m řsm foJ 4 f4
Iník koloní4lníhf spolku rkoctkA
ovm l oMlfifk fmrký
v fcl#řžfnl Jurno yiv4nl byli k
♦IftttoínA podpoř apolku onoho
Msrýl i vil m lf U ulítaný m
♦ li-m ?y!-hov:Ii ůro Nsjnovlji
tlii# fcjU dpÍ4 fil (!# spols
eVU klet )mi vyfv4ni jm !'
nof£ podporovíti ntíin opfipm
hí přkv jři f ' k rk'iililfti roo
n vrchoví k Jho fd4tiUtmti
J'iliilřfi ptnov4ní a íi w4 rr
přsdlol# býti tUt hollovvf pod
psaný tvl41U ml kfJny ktM
ťíiífi a obzvl4ít i tnohtn pMý
Nsní gpotMy sňal podotýkat
1 lf4 křtřii4h nUtnul JwBfřn Ja m Mř#t IncAiti
♦ ftlí nřínití nmň!rhi# nihoH4wf jiř4 jn :ká Mrtnu rrK''
ri:h fctrý tk thUm hf m řrJ„nf tii „4 Jlř4f m„í
míl hj i14val hol! Jbo tfřk hMtb{ fU f f(!f ifH f
(rviilm i kr4IA £kýuh roh hn-
' ' ' ' I
luríWho jiní lff4 itvrditl
-f4 kr4tovt( tobo kořtinyvséní
'Mnihou n'h!-I' ani k torny J
n4m ť obíanftm amrrickf m řainí
by )oíelo aliytliom iřin4ífli hoM
nr#níku l)ti I4Ij K i!oJíU
kaJ Jý t rt&4 iřikl n nejvfUfm vnitř
ním upokojením Mimo toho
vioinín4me ni tél jak otcovnky
tar4 ne o ni J C M A5 lolř
in4mof !o devřt tli-rotín vynUhoval
cft a Mu rakouské jou Klované % i
lích ani j5l rojnta Dbyllf na
1'acifiokám pobřníí cítíme al vchnt
dobře ie o víech třch 40 k-t tK
t-migrace trvá ani joiliný (t-cb ani
jtliný Slovan nebyl v třchto Sirých
vbutt-ch amerických usUnoven kon
nulem rakouským a! tcrve nedá
vno jeden ale to jen pravé tamkd
mfiže ncjmínfi iroipfvati rwl&k6m
Kvým totiž na laci tickrn obře!í
Ve státech utřednfch kdo je 99 pro
cent emigrace rakouské a i uí 00
procent Slovanů mohli a mohou
býti konnuly l'ruíáci praBtí i jiní
iidé jen pro bfih ne ž&dný Cech
neb Slovan Mohli býti defraudanté
PalitHchkové ale Hdný Cech! A ta
to nad máme přinářeti hold JMC
ie jeho slavná vláda nejen nedo
přeje národu naSemu doma ro
vných práv b jinými ale 2e i zde xa
hranicemi onán víco než otčínmky
pečuje?
Či Hnad čaHopin uLi má holdova
ti J C M t'A to 2e mu ráčila odej
raouti právo dopravy poňtovní v
lemích Hho r&koueké? Ne ne milí
pánové od koloniálního spolku
českých podpisů na Vá5 holdovací
list nedostanete Muže být že ni
ko! i k uherských židu se Vám ve
Spojených Státech naň podepÍHeale
jinak buďte ujiítřniže ten Vás krá
sný úmysl dodčlá se velkého fiaska
V Nfw Yorku spáchal ve středu
simovraldu o!éšenítu ruiký hrabč
Zubov kterýž pro dluhy íatčen tam
byl právó když ďftiu do Kvropy na
stoupili zamýšli-1
Jižní Michigan navítíven v pon-
dflí v noci bouřkou a vichřicí a
i7ivi a saoťl oro-nurNsyci(ílrilltíe Dťřje(ln4 n4jravy myH
spůsobctéjKoudroinýui Jedné jilUnymi M4me „ l0( u to
r okolí Northville odhaduje s íko ljoa(avW „„ x„trt ř„
da na % 10000
1'opulisló alabaniMií prohlúili
" j y
krále společný lístek popokratský
odporovali budou když v pondči
nich volbáeh státních se strany de-'
mokratů obvyklé švindle páchány
nebudou
VAstinTex riištěno ve čtvr
V A u i rj suno ve Uvr
chod W fc I urtavražd svou
manieiau m s uivsy mnvoiy jejicn
do cisterny vhodil načež
města
zmizel
tfotlnkf l frřh
VPftM l UfVsftf
SM I II N'mli tlil Rtal
♦ 'Mft tftl l4 Ý t
VMifitt irtitfitm yff r 4?
ftt U %it(ttir1ih kd k''M I ttvttv
i ("n'4'li'i #řfrn tu l iMt trwtyi-
HirnřA iff Uk tm jíl M krfi
říU filjr kt#4 ]ilif tí'lff
řfflřííř t jtri4nf Im lfni iHfiy k f
tl IřtMtf JfOf4f rf ř#-lfJ V
4(4 kurii # Jil vi U m ntrriy
Mtrit v štnrrnt (i'oil Í'
ft(-rřK lit ((! IiJcirá
(r jdi inof f k4 iii trn fiottn(m
(II ífiíí-nfr) j K lu f itrf -il fm
r n ý ''u} Itokýrh litit kfi ři
bfímfif 1 liti !! h fci liifiCi h iltatl
tuci vo!4 pu xinffiř poměru u tnUV -
drlitfikví a lírvlři stálnírh kUr
udrluli nadvládu n'iie!(ou a J4I4
Mrotiiii rovnoprávnoxt tf Sh:Ii
olorfh viřfjfttho livota
lltj'A rotí NV-mcňm a filňni
řotviiiul se v dŮlelcích m činy
obou těchto fiktorft na Morat£ i t
Cechách Kdo není nšmí je proti
nám 7 tnásilAovánl a traxovánl
sebe přrco Ctchovó nabudou nikoho
živíti Troto ohlásili hexlo ''Svftj
k svímu'' a kupují jen u Čcchft
je t toho pláč v Iraili loiurní st
Ži li a Nřmci volají policii na po
moc ale — kdo smí komu nařizorati
kdo má co koti piti? Čťké závody
namnoze zdobi teď nápisy: "Český
obchod" atd
JlUionl úkol český dle vládního
programu jasno vynikající je nyní
boj proti vyrovnání Národ český
se o tom vyslovil rozbodnč na dvou
veřejných lidových schůzích Ve
Strakonicích prohlásil: ťři řešení
otázky rakousko uherského vyrov
náni budiž so přičinčno o to co nej
horlivěji aby příspřvek na společné
záležitosti stanoven byl stejuý dále
budiž o to pečováno aby celní a ob
chodní svazek a Uhrami byl vypo
včzcn a aby na ochranu hospodár
rkých plodin mezi občma polovicemi
řííe se zřídila celni hranice kteráž
by vyrovnala rozdíly ve výrobních
pomřrech obou polovic řlse rovm'ž
budiž o to pečováno aby vládní ná
vrh ve přfciuč zvýšení danů % piva
nestal se zákonem
Na schůzi pak v Přelouči pány
poslanci J Sokolem a V Formán
kem svolané jednomyslné stalo se
usnesení aby ve příčiué vyrovnání
B Uhry provedena byla úplná celní
rozluka Z obou usnesení správné
vytrysklo védouif že posavadní zá
sady na nichž spočívá vyrovnání
rakousko-uherské jsou nepřijatelný
že zejména nepoměr v příspévcích
na společné záležitosti a nedostateč
ná ochrana hospodářských plodin
záp polovice řííe jest to jež činí
sko-kaJló vyrovnAníf klerél J)0 lílo
( é „ —
toviti a důrazné hájiti zvlášté nyní
kdy vládní přípravy k vyrovnání
— - J ' — - J' - J ' j + mm m
l„ir i
1 se ministerstvu hraběte Uadena
[zjednali si většinu pro v) rovnání ra
kousko-uherské v tom směru jak se !
doposud ved- pak provede sico svůj
neidůležilější úkol ale obyvatelstvo
ÍP- lavice říše pospěje zrychlc
p i t j
1 "to K™ '
ouítexe im-ue ouji io v Ue-
chach opět cíle Vyrovnání novó
I volby hospodářská tíseň a jiné
jih řik'Mik'lio f ophtttfkl'! Itk yiť tn luk wjIm ik ku-
k fiřfi tt ivím fiilí Mmiii i !' I' řioí I ti liovávit llitní ol-ys)
vin nlnvlf VfliiA sliůí sf lili' - říjbřl in rfidtti křsfill
'l VA itf ď jHtnkonlc p-iaUhrn
Kof liiÉlfk H'ik#i irf 1'fffofiA
pof UtU tM d l VojHlitirr poJ It
Jllll 1 Ni (iVlr ( t liř lln n do
Koíťi Hj-t-ly f třiíffi komly
d: rn H ifkoTHf-b a dfwlij
v totifnii J'(-ři í )# I h tn
'lof lfi (foVf 1J Jilřrtiiť'1 }olft
k povil M jf( f IiffuHtt yt f
v Mif tfro' p-d fířpt-mpí
frrkí My fily i-jmti sveřnl
(t ht k f ivli fl-řt v tomto
tmři a Nv4 Pik (ůolí -Jfc
í n h U Vpilh Kl il ffvoh
t-Utl
lř!HÍr řftulo íi řoíliřiřii ná
ro lfioitfifm li Afpt slily b"jtí(rn
vlk bitvy volební Nímii thUl
Třfbi-fiío dobýl pfo eb# a ifm třjiiil
íofrdu I řl tu frMklu Tfbn
oídr a oatanoii It-At Sláv jun
KUritnínt hnutí Jk rt Mořivá
tak I v Či thár h roti ti r t f lido-
mu taví Lbrik4lové l'ali jms
o Mí h posUlnA J# ut Uková ířf
ná inli tutclouLlh" jlí j tiifidii t
nir pro cil vat' ji J diřij jun lil
lím" Kbrikálové iiokotiwril s'
také v CVcbách se "řjiřiíovat At
1 Ja valíiř nrpoíbodř éwití fíráH
kttfí jsiiii Živi % t Mikého lidu rozin)
sil si to dobře In i napnou beztoho
už síliifi napjituu ntrunu éské Uh-
hvosti k itoM iuu ro7niuhu To by
mohlo malý vliv kléru v Čechách
úplné zlomili Škoda by naíe ne
byla
JUkejní iiupiktvr zmizel Křivd
přísahal a utekl jakýsi Diirda in
spektor policejní stráže Nu vida
tedy došlo u nás už í na policajty
Ale policejní apparát aby setřel do
jem této aféry zatkl honem sedm
mladíků v Iraz pro zločin — tajné
ho spolcování Chce tedy patrné
néjakou novou Omladinou zatuíovat
provinění svého zřízenstva — Hurda
podned nebyl nalezen Ujel prý do
Ameriky Zh to sedm mladíků za
tčených pevné sedí
KráU)t)kt jibdy Někteří diurrii-
sté u é- k okresního hejtmanství
požívají sk vílou mésíční gáži JO až
14 zl r č tedy tolik kolik dostane
každá jen trochu obstojná kuchařka
ke stravé a zaopatření Netnéué
královské platy tnají nékleří diurni-
sté u c k okresních soudů Jeden ze
sluhů okresního hejtmanství má prý
platu — O zl mésířné! Tak řeší so-
ciální otázku svých služebníků stál a
státní orgáuové! A tomu se říká u
nás 'tátní služba"
1'ozdrav!
aup
O nauco Kristoví
V časopisu "The Kingdotu" oli-
stén je pozoruhodný článek Žaponco
Tomoyoshi Muraie o Kristu a jeho
uauce Článek je dopis bývalému
učiteli Muraiovu dru llerronovi
jemuž aponou dékuje za to že mu
teprvó odhalil j-ravý smysl učení Kri
stova a osvobodil jej od pochyb i
rozevřel přei nfn ůirsí obzor ivota
"Celý rok byl jsem nerpokojen
starým učením o problému Ježíšové
moje historické studiu mne ukázaly
jaký je rozdíl mezi pčením Kristo
vým a mezi učením nynějhího kře
- - I
Bťanstvl ale oořád isem nemohl io-
'"l''1 é v"kulku 0y auky í ? &Jrl'n' Vm'l h al kaí ' vždy
Kristovy jsou Ale ve Vašich v ýj JluV oWto vat sebe pro všechny
kIaeih o Ježíšovi viděl jsem tak ™! -poh-cnó rodmy stejné hotové
mLl TJ theologických a mytholo ! 0'řloval ? i lr 1CÍÍ větsma zla
Kých za to však tolik ducha'iťf n1 HI-t wuití
mravního spatřil jsem v Kristu k PJ obzoru ipřed vstávajícím
„tělesněni váAnivó lásky k lidstvu "ur !e boží bude naplněna
vítM (noj(J l h J stupně sjednocovala roztřfátěné id
„„„„ T—Wiit M
tho - il že íivot křestanskí neznáme-
uá přijati theologické krédo zjednat
jiiitn v iont rijrooi% i i
livot Křivil Jvko fitt uzákonil
vofi tit vltti yitr! rhi ) k li loi
iftttn Nikdy přsd Ho n
tnjU n Křiti křrf f t v i
kovéftl vtl O l ifi db PO jne fff
l sťťlotvt od Valof Vtdfřiím
dví ' I ntd fiiffii livA n oti řoji
lily řfl oirti vsltká i4kUln
myílřifci Kn'ovi vrtkl řrftjí
Itřiolí Kivlfffh' ďl l1 lllk'ho I
podtifii4 Jedfiotv tht obou ny
ilřik jI i Viíj"rrrt pomáhijf
by přivtdily vlk'i'i řsvílm i ori4l
ftí p'tij jsm í Jeitt npMd
bjr t%hiil #y!řři f4b Irn-k ý ritbi
ířidit Přřksv tiťjfl by li 1I( obj
vil vítípll rtovoi thi-orií livofi
ÍV i m i 4paf Jako dld'fc
k'4I vctvf bolí v tiovm #inylf n
Jiko tv btt loUtJho Jívot i ( mřtl
iitbrl jiko prvý spravedlivý r4d
li lki? spob řrtíMiU f lol prim ip J
rit v#-olpi ř)liobřtřtvíí krilovtvl
b"íl Jko 1-tfi j in !( r-10 'lot
teliVt V lw přo Vťlký Spoleéliý
i II toiii pokrok k dokonat tí A
iroříi touto r4 íléiikou iope
JIíj rozhodného pozii4ní Is nyní
phtný řád spobřností j ncupravv
dlivý ol-t ky a nekři rniký proto
le imzi tily ('lnvérpdtva není po
ťiiánl obf i ní víry lidlva a tudy ne
haroioniťkA práce nýbrl Ie kaldý Je
sbil pro ibe Ale současné poznal
j ein žu I Maje duch b-pří 2u su
pnbouii ioté nvM iKiťní sociálnfj
že se projevuje cfiaha po sjednocení
slružoní a bratrství V tomto my
slénkovém hnutí shledáváoi znamení
času pro nadcházející realici králov
ství božího na zemi Posledním
odhalením mné bylo— jiným možná
nikoli — že jsem pocítil skutečnost
tohoto království Již si toto krá
lovstvl nemyslím jako konečný úděl
hdnké civilizace existující až kdesi
v nedohledné dálce království skoro
zbavené vňl reality pro mnohé kteří
takto myslí
Já naopak vířím že královslv
boží není leč příští stupeň rozvoje
sociálního v němž bude zákon hra
irsivi uznán za vládnoucí princip
sociální jako je v nynějším stavu
společnosti všeobecně uznán princip
svobody Království boží jo prostě
nastávajíc' věk hned po věku svo
body imisí přijít věk sjednocení jenž
jo pávč včke!ii království ve smyslu
Krintově To je víra nového sociál-
ního uvědomění dneání doby
S jakým právem můžeme dnes
opakovat slova Pavlovu "A zvláště
pak vidouce tukovou příhodnost že
jest se náiu již čas ze sna probudili
Nyníť zajisté bližo nás jest spasení
nežli kdyE jmuu uvěřili Noc pomi
nula a den se přiblížil" Sluší vsak
pamatoval to není ve smyslu apo
kalyptickém nýbrž vo smyslu soci
ální revoluce Studoval jsem s veli
kým zájmem a symputií ideje a na
děje moderního socialismu ale jsem
po všem přesvědčen že opravdový
lék pro dnešní zto společenské nehu
de nalezen dokud velké duchovní
principy království božího úplně lid-
slvo neovládnou Cituju slova La
mennai3va abych vyslovil své ideje
o této věci a principech oné příští
božské společnosti: 'Až všichni
žijíce jako bratří budete h sebou
navzájem jednat jako bratří nž kaž
ždý z vá hledaje své štěstí ve štěstí
všech bude stotolňovat svůj život
bo životem všech a svůj zájeit vlastní
tvo a zoranisovala ie v leden
celek" Je mé přesvědčení že tento
stav se pomalu avšak určitě přildi '
' 1 il I I t - I
Rak vyhojon
Jvot :fiflitíiilii
vytrvalým nliv4ním
Ayers Sarsaoarilly
'o jtt oliv4ot jm byli b
I h kolsfií Jíl řiilie-IÍ lífcířlmn
oHf'ijř í Minvlt i riki !íiř'ijbi
mn tn řis! tí řiniti l b pří II
voA byli lifhříftnt Jko k "
Udřiímt á(oěi( přiměn Jsi byl
k v4ní Afr' fiřpiřilly po
vytiťl ďkobk lahvi bolák ffil
s itráj etl a zdraví vídsché lp
íilo Htrvali Jsin ří tom léku al
loták úpím' se íahojil O l té doby
jem ullvah Ayer' Hiripritlu J
iiou z čas jako sílícího prostředku
a čistitele krve a ve skutČtinti zdá
se mi In bych bet ně j v domácnosti
nemohla býti" - PaI H A FlIMm
llloomlicld lowa
AYER'S
Jediná Snrsapirllla nvM tstavy
iftf ij (Ilalkjr H)rIb]I J4tr
žuje Poznávám i tomto velikém
hnutí sociálním hroznou moc Ježíšo
vu a jeho ideálů — rozumějte mi že
Km nemyslím křesťanství jak je
dnes orgnnisováno jež se mi zdá je
v rozpacích v&či velké dnešní situaci
sociální
Toto krcsCíinství zajisté vykonalo
velké vznešené a účinné dílo v mi
uulesti — uznávám úplně jeho záslu
hu ale zároveň musím se přiznat ke
svému mínění že oficiální křesťan
ství jak dnes jo nemá sily aby
vyhovělo potřebě člověčenstva Ale
Jef íš a jeho ideje jež církev opomíjí
hlásat nikdy ješté nebyly světu tak
vroucné a vesele vítány jako dnes
On má za sebou veliký zástup násle
dovníků stojících mimo církev a
jeho velká myšlénka bratrství jako
ekonomicky a sociální princip života
jo hnací silou a inspirací dnešní
doby Kristus dogmatu je vyzýván
v církvi kdežto Ježíá dějin je ctěn
lidstvem žijícím V nedaleké bu
doucnosti bude Ježíš uznán za svr
chovaného pána svČta nikoli za
monopol organisovanó církve a jeho
království bude mít tytéž hrauice
jxko veškerá společnost lidská Kdo
praví že křesťanství jo v úpadku?
Daleko je toho: Ježíšovo křesťan
ství je život u vzkříšení nynějíí doby
on vstal % hrobu mrtvé církve a vede
lidstvo do bran Jerusalema"
Jinaká vláda povolila všem Zá
kům státních a veřejných škol ru
ských bezplatnou jízdu Železnici
na všeruskou výstavu v Nižním
Novgorodě a nazpět Žáci posled
ních 3 ročníků středních škol mo
hou jeli buď sami nebo pohroma
dě mladší Jáci mohou toliko po
hromadě a v průvodu svých učitelů
Tatáž výhoda poskytnuta všem děl
níkům ode dne 13 července až do
uzavření výstavy jsou li vypraveni
ve srozumění se svými hospodáři
nebo správci
Jrht mnoho po zemkových společností
které tvnlí že iimjf dobré pozemky
zvl íMé ony nn západe a jihu avšak tak
il'oiih dokud 1x doslHti Micuiky zvli
řtč v krásném n pokročilém Wiwoiisinu
isl f I ''" do I0 nkr nalezne se málu téeh
kilo? by v: odehniti chtěli do zápndníi i
prérií aneb mezi Spinsvé a IciioMvé čer-iHM-hy
na jihu 1'fečií-te si omámku K
líořliollH hnu Uaire Wis Ježc nalézá
na jinctu ihÍbIí 13-4
f
r
I
V
li '
I'
r
'i