Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 05, 1896, Weekly Edtions, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    # tM!
i
f-POKNOK NÁPADU"
í
i
4
t
i
1
i
-
„i
4
I
t
4
1
'ÍI
' 'Ji
'li
v) ř'
-'li
v: i
: '!!
i
í i
I til
%
" t
' "I
' i
" '4
i
J
:
N ' J i
'i :
t
s
-I
fQLITICKE ZPflVY ZAMCRSKf
V pn)riHf frinrotiké Mísy
popitlM řdíhl NpoforrVij In
pfíprivy konirté i ftřmfífcí střaftyj
UfKtft M!mé I ni venM vý
lín linu A fi Itriftim Mfi ké ffiř-
)f tprot Vt%tri !%tHt i f'fvl
ski lUMMf M %tM prul v
J"lfffn Mnfi h éll ýh J#
Vilém II iA rsM'4l vjli4 tu
l oeliráncff evropského mlřj ff(
při Um d4v4 sl4í# limnin ibro
jití k itri ř ti Fřinríl Jt I f'i l
4lkoi nt li't fit umři V i-n
k l ly 4lk tjj itkli Mj%!i t-
♦lfířci Křtřfi t4 ft% JJf
hfthii (rh Jili ilo kfljnonli ííf
WktJtf fjřiří(řlijf ít 'r
tof fťtU #rn fr %frMiii(' mu
MlmJy lfirkíhi
ml kl r4 i Křň i' j-lhjlo
n% to jt ta r Kr4řin n#Qtr4I
u(m íiímffij lj!jíitkfm nvko
fial 1 tiotiKl ikortírn 14 lnj h
třtl brannýc h M!rnA Ijr jilni
cm C4cb ř(tl Mfat t Vrrtíorm
OiJtl m)li by Nlmcí rychlá pm
niknoutl tiká ll k Lutjt hti A tk
IUlgii fřimřti hy fKnlff
ltl okkofivi n'tnMk# tneb fcťy
}fiiJruliU k NřniM ku v i4j'tti
Jebo roti Francii Z l6voft lích
doporačujt řřificoumké litjr 14]£
il&tklivé tljr i ti onom pruha lirs
dío vykoruls co nejrotih!Jf
í)hrann4 oj-atření vojiTik4 rr-ti
molníma j-fokvípt-rií te utrsnj N7
raeckt Znamenité nmltUnl ocek4v4 n%
pcliim jo{Utnictvo v NVmetko
Jk in4mo jt-nt n4mořnictvo iimi
lov&nou vřel Viléma II a st nřho
bylo loďntvo v4lečnó ojiřtné rot
mnolono Ned4vno teprve dou
vín ohromný obrořneo "Cínař I5
dřicb IM jenl i vytbrojenfm a
děly na nřra tál kol 20 mil marků
hned tehdy oh!4il Vilém II ve
vé řeči dalíí stavby lodi Nyní
pak sdélujtí se a Herlína že na pod
xim Jídino bude na řlínkéra onému
150—200 rnillionft na dalfilroimno
lení válečného loďotva nřrncckého
lielgicki volby nimovnl při
nichž jednalo e dne 5 července
o obnovení 77 raanditfl budoa rot
bodnuty teprve při volbách užších
Z uvedených 77 mandátu patřilo
klerik&lfim 66 10 liber&lfim a 1 ho
cialiwtftm (Ve enémovně jnou cel
kem 104 klerik&lové 33 ocia!itfi
a 15 liberálfi) V Urunelu na př
Hountedili klerik&lové 88000 hla
g(i 71500 spojení radikálové a
socialisté a 45500 liberálové Po
sud klerikálové se CG mandátu do
byli jen 38 kdežto sociální demo
krati uhájili avfij a očekávají ně
kolik vltčtství při užňích volbách
OdevsdajMi liberálové prázdné
lístky je vétsina pro klerikály ta
bespečena Se socialisty asi sotva
badou hlaHovatiaspofi v posledních
letech nikdy tak nečinili Hel-
gický liberalismus je týž jako v
celém ostatním svřtč: radřji rotho
duje se pro klerikalismns jejž vždy
potíral nežli opravdovým politi
ckým a sociálním pokrokem
flUíký mim nimecký přijal 222
hlasu proti 48 nový občanský tá-
konník dílo to 22 let V roce 1874
svolena komise právníku jíl své
řen ákol vypracovat! návrh jednot
ného občanského práva pro celou
říii Komise ta pracovala na návr
hu 13 let až do r 18S8 kdy výsle
dek práce její byl uveřejnén aby
bo veřejnost podrobili mohla kriti
ce Hlasy kritiky pečliv5 sbírány
návrh pak odkátán v letech 1891
— 95 komisi nové do níž tenkráte
přibráni národohospodářští odbor
níci Práce k jejímu! ukončeni
bylo potřebí 22 let projednána
pak y říšském sněmu sa necelých
přt mésícn Nový sákon má mno
hé předností jichi mu ani odpůrci
neodpírají a sjednocuje právo sou
kromé coi samo jii je snačným
pokrokem protilřívžjika neboř v
mnohých právních pomžrecb platí
!' ř!M V řrtlftjl h (tfflř li fíf
fkýb I f Jlřwtllý- kMjfh
fdlfířiljf (
l'trit luěin fi i V p'
4 1 a „ ti ě t m
i4Mlřn Hrnut #tif ttft UřiřTř)ij
ÍMtti fn ♦í ít isNktfh Hr f
I"
-(řft řn 4n$ 11 tím hhAtmt aliy
fijMi t"si řtiiíffiftui v
ijlíí mfříftf l# v p"lll 'hfi
i'likí iliv vVřií vlo víck
!4tts 1 ř'iký ímjí-řoti toriťi r
(ififT ifi In ř'íifInA - fř4 t Itr Iř
l li pil" lfí h Mi MftikJy jřílA
♦ liv Aftíftie v IVřil riflyl nk íí
řý jikrt njřf N mfott Snivých
I bl4iniýl di'I'mtt1 poulili Ah'
d IVři rtiti((ky llrnřf
hřiimmondi VV#iíí a Moftímpf
(lnrindt tltfi líívs in-lil km
m lMři u?trinkřm sul ss
úplný obřil Vliv A Mi bn-Iw 11
noli' sVh Jlií vílíř ďvllí
(iiiřř i iiíjm j íi'i i klínit jti
]( minií itkUditi hikf
ké a řinitičftl px tiky V i4trlrkn
auúiř praví J illMn anlíké po-
itiky v IVřil fipiiiilbýtl roiUlfbt
ííry i4jmí s Ilunksm nýbrž "ob
roirnl" prrkbo 4tti I!rllnk4
"Politin hit N'tiri:li t#n posutu -
fce o!4rik lrííToiiftv privf Obro-
inlm IVri sir íníTn neroiuml
samostatné a vlastního počinu v-
dýiajícl obrosení pcrkého státní
10 í'řjí"iřiimu nýbrž Ukoié pouta-
vení IVrn k Anglii v hkém na
tá s Ktfypt V Kyplé snirne-
n4 "obroseni" úplné podrobení s
anglickému vlivu a an(likvrri tá-
mftrn Dohodí Perme s Anglií
mohla by s stálí jen na újmu lin
ka Ale právé proto třetí strany
nebudou na sacha pnsobiti ve smy
slu anglickém
" ViirAumký Jtrmwilk" uveřejfiu-
článek proti Maifaram pří Semž
lostává sv&j díl i xahraničná poli
tiku rakouská Maďaři nemohou
odpuHtit Hušku že Srbové a ISqI-
laři se s ním sblížili a tím udali
strašnou ránu pýše maďarnké jež
na Huško a na ruskou vládu metá
ádé kalit a klevet Při tom se
Maďaři tváří jakoby se na Husy
vttekali jen s čisté lanky k Hulha
rftm a Srbům O slobé maďarské
netřeba se Siřití Vytírá s ní i
bázeň že Hulharsko i obchodné trh
ne s Hakousko-Uherskem jak se
zdá pravdé podobným při tom že
Ilulharsko váhá usavříti s Hakou-
sko Uherskem obchodní smlouvu
berouo si naučeni s příkladu Srb
ska jež bylo naproti Vídni a Pešti
povolné a sa to so octlo v nejboršf
finanční mizérii Všecky sofijskó
listy bez výjimky jsou pro čelnou
válku s HakouskO'Uhernkem vě
douce že za Hulhary sel by celý
východ
Srbovi a ťertwfairci "Nord"
uveřejňuje článek srbského liinto
rika Panty Srečkoviče jehož ně
které posnámky k návštěvě knížete
Nikoly v I'ýlchradě sasluhujf aby
nebyly sfistaveny bes povšimnutí
účelem obou srbských panovníka
nebylo jen osvědčiti že jejich do
my žijou ve shodě nýbrž i ukásati
že srdce všech Srbu bes rozdílu bi
jou jednohlasně Účinek návště
vy knížete Nikoly ntifintal ometen
na Srbsko a Černou llorn nýbrž
projevil se všude kde lid mluví ja
ty kem srbským Maďarské úřady
pokusily se zastaviti tento proup
xapovídajíce Srbům uherským zú
častnit! se slavností bělehradských
Ale nemohli jim zabránit aby
přítomni byli duchem Snaha vlá
dy rakousko-uherské odvrátit úči
nek událostí bělehradských muže
jen sveličiti jej jako vždy Před
okupací llosny a Ilerseoviny Sr
bové pravoslavní a mobamedánštl
žiii v neustálém sváru Od tá do
by co se v Hosnfi usadilo IUkou
ko-Unersko nesbody mesi nimi
přestaly ač Kallay právě na ně po
čítal Hakousko-Uhersko ovsem
spatřuje svou úlohu na Hilkáně
něčem jiném ne! Srbsko a Černá
Hora VJak sám Kalliy prozradil
} I : W '# k rhrk' !' t4(l
p!fn' luk4oi'i'i Hn f ý
l'"lrf Als řtý tťyt 1 křým
I5ik'tikí l'l rk' řn ! iStkt- ('
ř f ( n-l Hřln I' lt
!) j Mtil litý iit wřih i tikttfíht
ijfiotit f d(lif íi kttii
wr4f#íl mi in4htll fts
ftí fi" " nK-Mkho tik f
fík%fi4 lfihřI4 j dllsti ř
k'itk' ttft%i di'I'm v í K I yr ť jr
liijr M-fM piřk4 mly -r
v i ♦4lfi'#t h't stým lt kHm
řM lyly lit 1 1 fis řily 'ltrl
tik ifiiriým H i t ř4#lk
tkUil #li!f #řhkf'i fir'fifk1
nift kí#m liit"ří kfr J# íli
k £kř fi rkok' k'f 'inovam
ř'iliii tu 4} fcřjf h j)h'tii
#kýih A řilřký ik j'tnVf1
kí rtiký(h pJihrl nilf'iplitt
Mi'ltl Jftt prtvr tvrtý 'i'ti'íp
d lit ťl"to skutk'1 N4lJntl
mám výiliolnf ftáříwly řoihol'i)M
A %tf% přtnUr4 ft#klm
millinnjr ííhkď jl vyirtávJI a v
íií dfjlí
l ČESKÝCH VLASTI-
Hobeini An historical k-t l by
I'ífťw With sketeh maps and
tahU — vyJIo mío mřlc#u í'hap
man A Hiíl Londýnti Prosjekt
upogornuje In rukovřli úřjín č
kýth pro anglirké obeeentvo je
potřebí a ukatujo k stykurn ('m h
s Anglii "Vývoj dějin českých
vyinačuje se jmény jež mají veli
kou ttjímivot pro anglického čte
náře: Král Karel (syn velikého
krále českého jenž bojoval a padl
u Kresčaku) byl též lisařem nřme
kým vlasteneo a státník po němž
menují se pověstné látně Karlo
varské: Hus jenž pokračoval v
luchu iáiad WicklilTových ratil
dráho protestantské reformaci 'AI
ka a Prokop dva vojevůdci ve vál
kách husitNkých jichž strategie a
taktika zahájily moderní rnethody
álčenl Války husitské sjednaly
Čechám nezávislost kteráž zanikla
teprve když katolická reakco stala
se příliš silnou v poměru k isolova
nému slovanskému státu Ztráta
nezávislosti poutá se těsně ke jmé
nu Hedřicha zimního krále jenž
pojal za manželku Elišku dceru
anglického Jakuba I" Kniha ob
sáhuje mimo to též dějiny české
literatury i zprávy o styku (?eeh s
východní církví
Ncjstarším muiem v království
českém jest člen vojenského vyulou-
Žileckého spolku ve Skalici u České
Lípy Jostf Jierndt který narodil se
r 1788 a čítá tedy 108 roku
" UmlUc" v nebezpečí života V
lirně mělo býti pořádáno představe
ní cirkusem Sidoliho a hned s po
čátku oznámilo jeho řiditelství že
mimo jiuó bude m produkovali vy
cvičí ny býk Představení mělo se
konati v úterý 7 července ale ne
došlo k němu Ilýk pfisobil totiž v
jednom cirku v Humunsku odkud
přívoz dobytka do Hakouska je zaká
zán A Pík byť by sebe lépe byl
vycvičen patři přece Jen k dobytku
a proto nedostal se tak snadno přes
hranice Teprvé když příslušní oř
gánové dali se přesvěděiti že tento
"umělec' není vse lni zvíře a že t
ním dle zákonitých předpisu naklá-
dati se nemfie povolena byla do
prava býka do Hakouska Ale v
Brně jsou jiného náhledu Přive
zený býk byl tam ihned zabaven a
odveden do městských jatek kde
dle sněni zákona měl býlí poražen
Majitel zvířete nemálo byl tím ros
ruAcr Pravil že býka neprodá ani
za 20000 zl VynaložilC dlouho
letou práci a bezpříkladnou trpěli
vost než vycvičil neohrabané zvíře
jež má pro něho zcela jinou cenu
než pro hospodáře nebo řezníka
Ale nic naplit Úřad poukazoval
jen na zákas přívozu dobytka i Iíu
monska rozhodl také ? tox smyslu
Jníoi# df ih "lřiMi řK-řfio í VtiM í%i ful Vřs
řlolfři wiřb' tři I m ft(hif I '! r J J-fe fc'lt
Peny Davis' Paín-Killor
Kfljl mlff VnttiP NMIef pn futr Ut fff-vrf kIss Jm NmU
fc"Jř il rtftsm w ní! Kíf? s íftf l (orííM rjn ďřil řiřn'f
pÍKiiiii pi i pfMoj ok imtlfl
sí tft ll řii (i!i i''
o-o!í Týl podnikl tl pf hrejfttřfi
fi liteUM ii(olřlitutí ilfhtij
tnntftt kfky ! biýU lfA prot
pdil í "#t k f!ifií#f#( ví o h'l'
it y I4fí b{kl O l tohoto ffh
holí tii I m U Im U li ífjrffi"fiý
a fohstý rtumíle" v rirku ř - likř#
vití tiftn thjnmU pi!i( í řřtfiii kón
t"d hfUfll u flufM Vs
Iřed l díl" řsřtfftr! opoi lite
stil řjflnfk "lUitri-" řoiénjM
pn vsbM plo vedU ei iniř)
lMt HlfilrfíkáZliv jvi4tífři děrté
ksliíf-íy PII panujícím prfti
Oípo(ali ni lilfhu riediUko ♦-
tiíť llulké rodin Jo 1'fedřtf
ks t otce mitky a 5 dítek et4v -
jící Vrfetiii #♦ přd fie-lavřifiu z
rrn riky kde rienilein'!!" mí í(ě
stí bi i vlivy přiiii k potiiání
Že bldl přsen sn snásl domi lépe
riel za iK-eánem Milý chlapof kou
lal w v rjbnle Zid však ponA
knl dáU amfrttii ku divu kde
skloutnut do hluboké stoky a tonul
Matka vidouc to skočili bez rotmý
šlenl — ač na mře měla malé dítě —
za tonoucím chlapcem Voda se
nad ubohou zavřela — několik zou
falých avšak marných pokusu násle
dovalo Tím vsak neštěstí dovráeno
nebylo Otep vida zoufalý zápas
svých milých vrhnul so do vln
Všo mamo — i jemu staly sn vlny
hrobem Tak v několika okamžicích
pohltil zrádný živel čtyři životy lid
ské Pátá oběť byla rnu vyrvána
Ze tří na břehu stojících a hrůzné
ty výjevy pozorujících děti skočil
totiž jeden chlapec za svými rodiči
byl však svědkem katastrofy jistým
mladíkem v čas zachráněn Tři
sirotci 13 10 a 4 roky staří stáli tu
na hrázi opuštěni a v neskonalé bídě
Hodina byla příslušnou do Teré
nová v okresu zbirovském
(ZASLÁNO)
Ct redakce! Hačle laskavě ná
sledujíc! ve Vašem ct listu uve
řejnit Jak se ct čtenáři budou
pamatovati bylo pokynem Ir h
Stáně a Hory Kutné učiněno pro
volání v našich českých listech by
přátelé školního musea tamního
pro odděleni americké dle možno
sti různými předměty přispěli Ná
sledující krajané laskavě přispěli
dary: soudce (J J Chott K No
vák F Hess L Ině C Hurt II
Hrejsa J Spěvák F Mencl Čer
vený a Hora Anton Premiér sl M
Stluplova a pí Julie Premiérová
Okolo 300 předmětu bylo mým pro
střednictvím na patřičné místo za
sláno Pokládaje za svou povin
nost cL rodáky uvědomili o rozdě
lení předmětu sděluji že jsem
obdržel tyto dny troje díkuvzdáni
v tlohu následujícím: Holnické
škole v Kutné Hoře dostalo se la
skavostí slovutného pana o k ra
dy Madr Frant Stáné ze ibírky
krajanu s Chicaga panem Ant
Preglcrem sem saslané mnoho
pěkných daru (druhu obilí přírod
nin i průmyslových vfrobkfl) kte
rými platně rosmnoženy byly učeb
ní pomůcky íkolní Z té příčiny
v milé povinnosti a upřímné vděč
nosti dovoluje si v úctě podepsané
řiditelstvo vysloviti jak velectěné
mu p sasllateli a dárci Ant Pre
miérovi taktéž ostatním pánům v
Chicagu tak i slovutnému panu
Mudr F Stánému ▼ Hoře Kutné
rjejupřímnějií a nejsrdečněji! dik
"iořfM((i
I Vni 2'"' l '' I hv
Zi řoíni koti I ďi v Kuíné
Moř
KnnliJUk rjiáfek tl
Př iM dík1ti l4hl ml r4Ud v
tl Kofi4m ují t rrilo'1 polin
not vtťivti{ícfl Vám fřoufl llky
l ÍHné vtáené přfdměty kteřé
Jfa fk4m rtilim lífiovití il
sliti ř4éil a prosím" alyt ris
uplímřté ílfky tlfmoí'il Um yknltn
kteří k řoimolsff i4likt t4 plit
n f fičeli PlipomfftaJíf' t
předměty tyť bu lou Ol lobnil tl
Íhn rnu sbírky řlhřfoř fiek
přoím abyt i b i lnům 4ntli
obětitýí ('olpurei snah řiiili
ilMtsnei kýt h Z i Jboru aří biebu
sborn "WotelV v líořs Hutné dři
il kttrn I Kmil Swmintjeř
správce sbírek Kirel Vorlíček
arcidékan} II K jednatel 'Wot
la" Hr F Stáné předseda
Třeli díkůvzdáni má t ntýl obsah
a Jt potvrzené pečeti Všeobecné
skoty — Taktéž !ř Fř Stáné mezi
jiným plse: Jak vysoce Vaío da
ry ujímají obecenstvo toho důka
zem j"st Že snad každodenně hlásí
e jednotlivci u řidíulů o dovole
ní by mohli si prohlédnou ti krásné
ty předměty Každý obdivuje čo
skoamerickou obětavost a konče dí
kůvzdáni praví: l'ro tisíce jest
to morální ponaučeni - Na dotaz
v několika dopisech na mne sasla "
pých dlužno rně odpověděli že
ochotně přijímám každý předmět
pro účel naznačený a budu t na
dále americkou sbírku v českém
museu v Kutné Hoře rotmnožovati
a jakmile více předmětu dohroma
dy so sejde s nejvétšl ochotou opět
na patřičné místo zašlu S veške
rou úctou Anton Pregler Irving
Park III
Nemohla se hnout — Hhsrori Pn— lnnl
Zufina Krrijfiiukovn úU v dopise o
ilne 2 řtrvna
"V říjnu 1 Míl" pořiila Jhkíu pM:ifovatl
svrf liovnnou tlnhosť ? celém téle svém
Nevěnovala Jsem tomu z jmátku mnoho
pozornosti majíc za to že to pomine ale
na místě toho Jsem slííhla hubeněla a
moje pleť žloutla I bělmo mýc h oěf se
tak zbarvilo Konefnř mi4tla Jsem
ulehiiouti Příitek moje povolali lť-kuřc
ale zdálo se ze mi nemůže pomoci a bylo
ml í"ím ilfíli: tím hůře Levé ledví moje
oteklo tak že musili pfíložitj na Blížemi
mínta seilminict pijavekale bolest nepo
minula DoSlo to tak daleko že moje
lídy ruce nohy ba moje prsty u nohou
a rukou zdály se típlne ochrmneny a ne
liyla Jsem i to se pohriouti Myslila Jsem
že to déle nevydržím Jelikož Jsem byla
celit zdíevertélíí Když Jíme byli téměř
r zoufalství byly nim vníe prostředky
odporuéeny Můj manžel zafal mi diviiti
Dra Petra Hoboko a třel ninukdo loleť
byla nejprmléí Léfivým Olejem t tli lini
nieiitem Vypotřeliovall Jsme mnoho
láhví léku ale netrvalo lo dlouho i pofala
Jsem rítitl že Je ml lépe Nabudete
pojmu o mojí slabosti pfipamatujl -Ji )o
jsem nemohla použiti žádné Jiní? stravy
mimo mléko jelikož žaloudek můj zpe
řoval to néeo Jinébo zpracovali Zdraví
mé vracelo se povlovnčale jisté Užívala
jsem Hoboko peélivř a přlmié dle návo
du Ve třech měsících byla Jsi-m opét
na nohou Dékujl Hohu za svoje
uzdravení Píilméle můj nejvřeleji
powav"
A L WILIIiMS řlliSZ PIVOSIA
LUtbI fldll-l iro4taA flukint rtdr
Williams & Pivoňka
komUlonnH mt tlvým
diiliylkem
8VÍT5ICE lit Kiaktat Balldlag Cal Sl k
Vards g aUi Oaikt Xb
Krnla dobytos 4idinf r i il l n
IHil lrtT h 1ailt 11 oo4f ho U dnbylka
anljkatUrf JHMK LW Ol) TOHO
WILLIA3I8 & PIVOŇKA
umo tm
v
i
f '
tl
t
v:
li
I
i!
:
Mí
i
v f
ítl
s % ' ~f
t
4
V
I