Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 05, 1896, Weekly Edtions, Page 16, Image 16

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    in
1-I'OKHOK XÁPADU4
Přirozený léčivý prostředek
ptH p4wntttt ttffrff l4rlt lita
ar"l 4ltf ltll IMI
ljltl # I
litr! ji n'i4
I "' i rJtni'iS" plimn ti tí-tkf
řf V íwUtf l) l) Vr -kft f řrtf 4 Mll
JnX Spin vkAÍílt4 Mia Ík lakuje k
pitui
1 i fl H M n "
UU ililitiU "
li t : I Ml l
? % U
l- W-t- J- - j:i } '
I ř í' l !%f
ul jíiHc K - f "" w
komu ar j tu in
(—'( 1 1 r- i li # íattft M
f (! a ar-if! airtMima £r fa
Di C RMAIB
Office: 222 v Bee budovft
rb a Parata tlla
T'f
Salta 553 til- 25 iL 61 SL Maní
Tlfa !!?♦
3Maiia wnn
r Mluví íiwky
Kejstartl a ulůú čcsif práTEít
T Sebrawe Jest
JPJX TtOIslZ&AJ
ve Fremnnt) Nlr
Pntkiuíti ochotni eh připadeeh
itb v ktffrtkoll fli Utu a r Jakémkoli nou
"'aneb poradu v Jakémkoli pHlA lllHá
akce 'idni iaj'lťuj dobré vjlky (17-
Adrajtat Frick 4 Doležal Wmoat w#b
Dr E HOlOYt
ČESKY LÉKAŘ
OfSee di rohu lá ilovtrd ol iShwc
:j'iBlock ti dfíH 210
OMAHA - - NEBIL
Cím telefonu 14L3H
7 ptstrnl k Dklciení od 10 do li ráno od t— '
odpoL od 7— S Teíer
Obydli ▼ čísle 1619 Center ulice
Telefon ▼ obvdll 1674
flovinka šnupákum
Pravé haliíxké (Galicier) rapé
přesně dle předpiea rakouského a
za pomoci bývalého dllovedoncfho
v rakouské továrně vyrábí
L J PALDA
Elyin Jcnm
Pošlete dva dvoucentové kolky
a obdriíte postou vzorek v té ceně
Dosud nío lepňlho se tu v tom ot
tu nevyrábělo Žádný Sftopak ar
nelení poalati st pro vzorek
Adresa:
Great Central Tobacco Works
Kljint Iwa
Vyrábí též dobré kuřlavé tabá
ky: Koruna uranulovaný Au
trian Pure a Cigár Clipping (od
padky od doutníků) 5 tfra
Cechové !
Jedete-li do staré vlatiračto sobě
zapamatovat! Je cestující a jich
kufry hned po přistáni parolodě do
právají se po železnici bezplatné
al do města Břemen Chcete-li sobí
ospořiti zbytečných vydání nesvě
řujte po přistáni lodě nikomu tickety
a kufry nýbr! posečkejte tím a!
dojedete do místa Břemen a pak
teprve odevzdejte své tickety a kufry
jediné české firmě:
Kareš & StoízKv
20 BAHNHOFSTRASSE 29
brU m tvými kafry hmvt%i áV
cmner
HrhujÍPr ftlftll
Jtk jtff# ik I ř(4s Inntjf
r ikh'é ř!řiy k Utolřiímtf t-ji
hfř'H lnvímu ♦V#rbnftkH if
tfiřty íf (tft#tjí 'lřiM m fftg
li?Jf ffkftjtl # fi)( H OfíS
ři'm má i'ffl jkmil li
o'tJ j(Mri ptÍá(4 MJská ffmhf
ná U kJ# Nol j H tw viw
ř' ftj lířnfftlk h!i#a rhrlnit ř!
4#h Mmilf h h !k 'tř'trh f
ln ri)i itwdiftfťh kur
ita t řmí# n!ttik vytlnojt
()tyjň kf(jř bfkři křsf tik
ir( !iuMf lftv!jfií?# ktM
j l"h mÍBÍftí i fijí patrni fi
irálky Jl tik rá li v mII A
fflll4 fí lAf itl iov'lnt
N#jm#-H %íi)iii imt!iM !#
fiho a ani hfii n#m(i#m )rrť
ljrřim řtmílí r i4j#m o!i&
kaftt I4fik)i'kn rptátikr4 II
klohftuk livll II iltfn toť
uma poliv ajM ftbčín filá s# tnífm
k podobným výtaAm tlřhřifKití
v U iA)lrk ta i li lířky kUH
i rádi U Ují snil by mindiokrlit
tmi lílí ( roS a uě Dftatodmxti v
d bt politické nrtnajf nb jtkmils
m zavadí o fířto co jim njd pxl
vmih vttýčí práporrčsk na nfni!
pána jt hruUt a urálka
Ha stává se i mnohokráte } I
nevinné poznámky z ňtroje čicbo
krev politického ntnc teíe N!
podobného něco stává se fdiycejol
jn lam kde se rozum na sklenice
miřf
Bude to as zbytečné namáhání a
práce apoětolá fkt flitickych lid
na tu neb onu stranu k ItrtoAnl volbě
připraviti Lid nabyl zkušeností za
vlády CltfVelandovy a proto nedá s
nýbri bude jt-dnati dle vlastní zkuic
nosti a z přesvědčení z časft minu
lýcb Vůbec kíídý očekává lepií bu
doucnost lepAi časy a těch se dočká
me jen tehdy hudeme-H hlasovat
pro podrženi měny dobré a navráco
ni ochrany našemu promyslu Možná
že se mýlím než toto je má víra a v
tu fříra
Před nějakým časem zatknuta na
poště naSí mladá dívka 17 let eUrá
Černé pleti jménem Melissa Johnso
nova která dopadena byla při kráde
ži různých předmětu ze schránek
poštovních Myslilo se že celá ta věc
opomenuta a dívka že s dobrým
napomenutím ze vňebo vyvázla Než
není tomu tak Min týden dostavil
se poštovní inspektor maršálem
Spojených Státft a dívku zatkli
Jelikož se jmenovaná k činu přizná-
la byla dána pod 300 dol záruky a
odkázána k distriktnímu soudu Sp
Slátfi kterýž v měsíci záři v Omaze
zasedá
Před distriktním soudem naším
nalézá se přítomné zajímavá pře
mezi naším stavebním spolkem a
jedním držitelem několika dílců Je
likož dlužník po nějaký čas povinno
stí své nedostál začala společnost
'forclosure proceedings' což dlužníka
přimělo k žalobě v niž tvrdí že
společnost nemá práva hypotéku
soudnA dobývali Rozhodnuli ve při
té očekává ae s nemalým napjetlm
neb v pádu že by žalující strana
vyhrála bude mít společnost několik
takových pří na bedrách svých
Václav Marek onen mladík který
se při honbě tak nebezpečně na levé
ruce poranil 1e ze všeho nebezpečí
ale levá ruka ostane mu aa na vždy
ochromenou Při všem tom nemilém
neštěstí a bolestech jenž mlalý
krajan snášeli musel mole se pře
ce radovati a to proto poněvadž
přičinlivou péčí a prací dra Longa
mu ruka před odejmutím zachráněna
Jak se podobá nadácnost pro vý
lety a pik-niky a nás pominula To
se ukázalo min neděli Pamatujeme
že byla jednou nadšenost pro výlety
omalské taková že naši v čele hud
by v počtu neočekáváním ae dostaví
!i kdežto minulou neděli by! počet
účastníka do Frague aspoft od nás
velmi slabý Zpravodaj
fUdArti (H V H ti Mfánft
1f hraiM 14 li fwbrislnvin H:
V Ó n V M #hřfmálMl t mitfio
ís M Mil dne U 'sfvsex Mft
jsm (f vllf iňftm p''tiisri sta
ví Jlftly dkUMnv aválsnl
Jdfi4ř)l v sjsidti Htf'ilfcřn
JH há#ldj( ( řdl!
I lí !' řUři-ttf i tnyh bJ
Jprly Blil lávísl tf flklifkihrt
lařiisftl ci ft#jmfřřijf if řs
illit I ř'i i!f(á fřsm#m e Mtvo
i Kinlřiř )lrnj j mnlna
jn hb(vánfm £lsn fiovfh
amrilnlnl f ftts ft fhm mls t)m
Oakávali jm n 4 f ni tnvl I
rlá Jsdnota dU v "ntknrť avsřaj
nftvanýtb návrh) r'M n idAkkM
nravy v i4kldrtím fiffistit l tá
tupcH f Ht 1'auUkm
Nynf po próifcftismáftl prad ji
ďivýrh a an-l#níf ktf4 se stal
shledáváme ! Jal nevykonat své
poaalttví k'i f forhi a lirhovinl
Jsdnoty i ivláítl r"i l!!nf poplatkA
a lařffsnl vnitřní vdn( správy n
raktieké 1'rtito lad i I vutin:
I My lád čethoalovan čís 10
C r M tímto vyslovujřtn svou
nespokojenost t řotastajm proti
uneán( vj jmenovaného ja I u
2 Vyiýváme viseky řády aby
ve zvláštních :liftiích k tomu áčeli
svolaoých porokovaly o břemenech
nespritvedlivě na naše bedra roadě
lených stále rostoucích a dontáhsti
st zařízeni takových které by potře
bám naším vyhověly
3 Vyzýváme všuiky řády státu
Minnesota a státy západní aby po
uváleni vfšs jmenovaných nebeiptčl
Jednoty a nutné změně si zvolil po
jednom zástupci navrhli místo a čas
k sjezdu západnímu
4 Všichní zátupci do tohoto
sjezdu neciť jsou rptnomocnění je
dnat úplně za své řády třeba o odtr
žení ee od Jednoty a utvořeni západ
ni C S P S jakž by zi nejlepŠI
uznáno bylo
5 Rovnost a bratrství jsou možný
jen tehdy když břemena spravedlivě
rozdělena jtou tu svornost ovládne
všecky kruhy a nadšení budí novou
činnost která jest zřídlem obětavo
sti
6 Usnešeno zaslati jeden opis
této resoluce každému řádu v Min
nesotě a všem řádům států západ
nich a toto provolání uveřejnit v
časopise "Pokrok Západu"
Veškeré dopisy týkající se této
záležitosti nechť adresovány jsou
prozatímně na podepsaného tajem
nika
Jménem řádu Čechoslovan čta 30
Č S 1' S Jiří Hoffman
F V Vanásek předs tajem
Nejvyšším souden: Californským
potvrzen ve středa rozsudek smrti
nad 3 D Wordenem kterýž od sou
zen byl pro vyšinutí vlaku před dvě
ma roky v čase stávky zřízenců že
lezničních při čemž dva životy lid
ské zmařeny byly
Ve Washingtonu odkázán byl
ve středa porotou koronerovou soudu
kriminálním černoch James Smith
kterýž den před tím lSletou M
Drownovou znásilnil a zavraždil
Občanstvo hrozí mu lynčováním
Hledáni zaměstnáni &2
krm a ai4n4rii Dlouholetí ikufenoat a
prakc Jat ar J lepil lárukuu Hlaata aa na
adraaa t I i áaaaík cara oř fokrok Zipada
Omaha Rab IStf
Prrwl 6 m biatlaaa
X IUUUU1 icrok akiai mUU kda
JIMI aa aXnl aMaal a vy4í aa 1HS aoadkl
(4va aurba aaliai ae aa roba klaval aUoa a
Uff laVcb a Utá aa v ůpla potldka Ba
dova )aal S4 pH St at v ratatra Bil pnata
wmm byla před éiim rekf a rjwont aa ar-
Otia atalai V uM UUÍ ipríry podá T I
VAXtCKK Braaa ktar? vSaabajr daaay
ocaola ladpavt IWa
HLEDAJÍ se
}adaatol4k prodirial abra
il StIauktU toraida ab
blavateb a b v prtttl kapal Od 1 do 1S
Tdilka ďaki IlMt ta baad a ladMa Stu aa
rifk O é 8ti%UrrM Hl i'd( Min
Kosilo trvanlivé
eaUih protiv ťa ittíl
t hřW -f l' fH II Ml
přmřři4 fns) yumft 'H k i" f"' }' "" V'tň
fiUhfnhtk ktffn} hnal ttr I ) 'if V)řbll HjM
MjniJif rrnn dft íf nřjftii fbj#dí4vki Midři(k vhk
ftm1l kl4nl tAkf %k fcíili v-m frb jk d!'ih' vy Ui
V eá ÍMřftn jk K-iU i Nt f '♦" tif ťftl pfvfl tMf
I' H ř' l44fi nejlfpií hílé v [th$ % yh Um ♦ tnnobmt
mttli rftu nlli (lijí jiná fd-hly li f]trf íf f
it kfi4il# tf1hn 1V tou V'n ' i Mhn to Mo
N)íepfm Mffitrff jikf li A - f# řnAř id-lrlail )
bílá k'4iU NMk (itj!j# ih-ifAveni Mj)í) pláffio
I ffll ZtMťeM l# m'il vjf lfíf!i# nh řVI Zle
shUdáta 7Wnf h kiiftvářd kiíil řřjfM l likiflky
kttl pomíjí jikkt fcoii! Myl ji vidř jíV -l i ty k 1 1
rotili fisinijí
1
ILiraiřo iH!iinnííJhiU iuíli činit
TI
Pit
k
Severfiv
fKlittraBuJo nailmíril nulloby tavrutř
í(iuU'iiUu ciinnk'1 ílttlou tilu a m
Severovr ťrlškv nratl
_ - # 9
U rychlm aJUtm iinwtKidkem I pmll
Neverfir Uí proti revnintiHniti
vypudí V lilii f druh hottttxi aurhúbo UmAn! dny a mlMriinf ryclilo lxiliwtl rcvmatl
chi Dmlívi hliirým Hilem uvrjcsll it Hily — Cťiiu 1100
Zvěrův Ik proti choleře a průjmu
Jet UMJcenlUOnym primlh ilkem proti KmUielioroMm: pomftJU vfaly I v pripiulorh
ncju-Ziieb Kit?lý ly ml i mlU luk UnU duma — Ona u Kli
Severův Prejímavý Červokaz
ryhull vfcwhny rlaipinnlky v lllHkem Ulo Mi lahodnou rhuť a Jlutf flřlni k Ž
ludiWnl a Hifovnl katar tu tímto lékum nojdri ve míst riinl— Cena Sfi:
O Sererova Mast' proti
Ji-nt nixitiyliiin priMtfmlkem proti
Severova MuhV
pripravuná i léflvyi h bylin boji N ratv
Cna
w Severova IIoIlvA
—
íxUtranl rycblo boliwtl p!i:hánt khWo atrtenlny a ápaly — Oeua S5 cmnt A
Severova Růžová Hasť
dmlává tváflin a rukám krásného liwku a hladkosti hojf rwpukaná ruiMt a rty
Cena Vi centft
Severův 5 lil tel kuřích ok
odHtrttii! kuH oka rychli- a 1m Imlemi _ (Vna ' eento
Xa prol'j ve vseeh rT-cskych Kkárnách a obchodech n l(-ky
Kiloodjiilni Uk prlinoclo mne mul plnlltl enrHiit ih Iki ixlioviit ilnvnnil
J Ji dtíxiuin-
V F SEVERA
lkf niliAMUl iJ ii 1 ťm I!-
ilambursko-Amer akciová paropl spol
-p — Přeplavní ceriyrrrrrr—
Po parolodích expresních nejrychlejší jízda pes moře za pět dní 21 hod
frw 1y"fu t Hamburku
do Hamburku: do New Vorku:
Po parolodích expresjtních tnaoo ifl50
Po parolodích pravidelných a't0fs1 VMM
Po parolodích Union linie rJ700 13150
Po paroIolích Haltlmorské linle 12700
Po parolodích lUltlcké linie do Slřtína liíiiO ze Štřlína tW50
Ohledni přeplavit hlaste ae u
HAMBCBG-AMERICAN LINE
17 Brodwaf I aaaarait djaevty I HW corItandolph & Iaiíalla 8U
NKWYOUKl spaitssssil I CKICAGO
f br rttit f fi tlil j1' t
t i'-'
k f (i Mil ftii# m
OMAHA NKH
w v m — " SK
Životni Italsám
nravMi!lnou aUiltri oíkllvimt il luluiku
notní l-n(ě clmrnliy — Ona Tr i-'ti(A
kolektem hlitrr a nenralrii
~- rj „
borkiwtl Účinkuji vMy— (Vím Xí renta O
svrabo a vrražeulnám O
chorobám tomto ~ CenafiUccutA
ecutA J
i
a upáli-nlny 1
na rány a Iwlestl
I uwitarntá rány vfily boláky
'Jfi onlii
NmliiHť (fíuutrí O
— 1 " — -Bř
S i " V
iikíik-u AiireiiujM' uopiny q
Cedar Rapids la
'itiilin 1
fi n
r y if