Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 05, 1896, Weekly Edtions, Page 12, Image 12

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    "1
lil
J'UKKJ4 (Al'A!i(J
"Jmíííi" Jonai
! V '! í (#(
dfUm jih jif ffi Mf
l jr f H ♦ ilifitíl"
'('Míl M vám IM Klářko
! tl-řiáifnt i J'rhy v ísrslrv
skffb hiirri4h mm rok I ví i i
spitfí Nsmljt U-if rfiity í
bych mM snil J!ififm nrjro-
iMstftfw sloVSfll J'rf liti Vojt I
koti í( j# jtm k tik
lvnv }fIA uloupili hojni to
dífi o Jilmou rUVh'i fMori
poMÍnkn ni fintí ta ho o ttlml
# domltívA hjfl jhn oUsm
J#ho! faftiáfkoi it l honosí
No Jonáí t nik j řtvyiřlf ~
1'utom Jf m ván tllM V ov f
K(I Klářko i vslíaébo liMdut
Osuj kWf po dv #t let pomlísl
mi událost ]] Jinak mohl stá
lí pro tnn i4kUIr?t pořádného
livoti dnes — přiví ino zls i s
mnou zahrál I'roil {( mne
abych dítěti iirn!i donesl vá
pozdrav avfslulku 1'otlrtv Jm
vyřídil als vfslulku jni ukradl
Nshnévejle o — nevěděl Jsem
1'ítA v té chvíli ' Jm otcem
VojtfJkovfm — učinil Jsem tak s
hladu Novfin kdo mi uašeptal
abyth Jít ivé oloupil o sousto
jeJ posýlá na matka Jeho Snad
aa tn hřích mí sdělil osuj tajem
ství dávné Dokázal jsem tím U
Djm holf'0 jmíri "otce" kle tit
to nouiito uitnuté to GKlměním Voj
tíikovi jkktnile vjrbraja tftj pru
c' A chopiv ruka Ltpaniino políbil
ji a imixel t uilrIÍ
Li pánka báilivě oblidU thli
to nikdo neviděl
Nikdo Oddycbla ni a přetřela
dlaní Selo jako by chtřla tapuditi
myilénky a viporaínky je! na ni
dor4iely a otiikou co ne to v duši
její děje
"Tak Uk! — cbtila jitém ne ni
kolikr&t teptat Vojtíika odesdal
li mu Jon&i v pořádku tatimní vý
slaba Ale ia celé půldne nepřiíla
jsem k té řeSi Vždycky ne to
nějak lamluvilo Tak on to chu
dinka snědl itátn někde v koutku
kasáren — i hladu"
A nemohla se idržeti pláče
Jedné podtimní neděla — takhle
k večeru bylo ? houpfidce "u Ka
nónu" v podloubíproti černfnHkým
kaárnám neobvykle iivoahluěno
V hoHpodě hlava na hlavě a samý
kanonýr Jeden c nich hrál v kou
tě na tahací harmoniku a druit
mu ipěvem pomáhali 2e iitrop ho
prohýbal a okna ne otřánala a hrozi
la vypadnoati do ulice
Kanonýři se třetího roku ili na
dovolenou I)ontal kaidý s dumo
va na cetu peníze a ti co ubírali
te do Hvýob domovfi směrem ku
Kladna títraíecí a Rakovníku ur
čili le pojedou všichni společně a!
v noci pouledním vlakem a odpfil
dne ie stráví naposledy vesele se
svými kamarády Někteří chtěli
aby se Slo dolu do I'raby ale zá
vodčí Lipan se tomu opřel
"Kamarádi "u Kanónu" bývala
po tři léta naše hospoda po tři leta
nás hostinský poctivě obuluhovil
často i na křídu — bylo by hří
chem abychom dnes kdy mdleme
pustit do světa o několik grosu vío
nei bývalo abychom dnes zaSli do
hospody kde nás nikdo nená Ho
stinský rám vidy řádně nalíval a
neptal se mátne-li plníte či ne
Dejme mu utrlit dnes botově co
chceme 'utratit — Je to dnes po
lední útrata naie jako řadových
vojákft"
Návrh ten přijat bes odporu
teď se podívejte na ten život- Ta
kový najdete jen ve vojenské Lo
spftdce hradčanské
"Pijte kamarádi jexte co klo
rád kořte — já platím dnes ta vás
celou útrata!" volal jeden vyulou
iilý desátník bohatý selský synek
"im pUfifi ir fi ik l i
i il dtM Vtn ht) % hťi p
i?ttÍ h#lt'i ifif ( ihfo iiň v
dít
"H-li nt fii((t t(t tvntt
lhtmhit t"
' ť flt řní h A( sbjf f it v4
l'l' HU( 1'HřtUf" y UI fUni
Un f ilk t iH
'K l J ť k tlftii f%?it" A
fo)4l ři%ijlí ♦y Mp vilíli
N'Jik řbivk v hh'%nhn i-Jífu
k!"f-'"ik n -iím f M
"Klt ptft''"
"l(řfiký "jřif ř4t tiř
JH4Í
" d l dMk'i unht (
díl! Jlti ho t Il4ri'tí ftfpit
stiU"
"IV IiJ l řt ttritk iíitd ř
! itijtku th pfiliiiiit iin
t- kii'h Jfl!" fu4!i fit
J4Í
"N tyvři i ři"'bir n f
luttkti 1k j'in fi tlnikil li
Mm l přoltl jim dlir ťi (mi
liářoíhí di - "
"VI l)r tftrn bebyl 4Í!"
"Myl Kf'ipíl j-m bn int lotr
ifplk mne n ul oiilil U ji p
Muli koíMČnl přuics vyhřál a
dinu Jftii úhm svftj přd il ptIrn
ho za bot jví (V j# vidi?
Tu Jou samé suitky a tisícovky
A proti dtio platím j4 Jt mý
mi kamarády dávali jl tni lívo
bytí pruč bych vám nemřl oplatit
klyl m4m víu ul puiffbuji! Ho
spodo roivítit!" A odhodiv klo
bouk a hni uradil su dftvíriH? amti
vojáky
Vojáci slýchali z úl hradčanské
ho "Jenerála" tisíckrát tu historku
le vede proces o dfltn Ale myslili
ie Je blázen A lajedooti přijde a
ukazuje tinícovky
"Poslyšte "jenerále" snad by
bylo přece jen lépe abyste za nás
neplatil — "
"Proč?"
"Nu řekne se tak a tak — snad
nejsou peníze ani vaře a tny bychom
k vůli veselosti již jame si pořídili
sami neradi pak viděli nijaké oplo
tačky -"
"A tak — vy mi nevěříte! Vy
mylíte pořád že jsem blázen Pro
to jeliné j-m byl bláznem že
jsem nosil darované hadry na so
bě Dnes jstra si koupil za své
peníze oděv jaký jsem chtěl —
podívejte se a nikdo na mne ne
pokřikuje Či myslíte že advoká
ti a soudy by jednali rozumně s
bláznem?— -Že by se zabývali s
bláznovou obžalobou že by vy
slechli a přijali za své jeho d&vo
dy? Snad jsem byl chvílemi blá
zen ale nedivte se tni — až vy
ztratíte přes noc celý sví j majetek
nebude počínání vaSd taky vždy
správné Nyní jsem dostal zasn
jmění zpět a mám tae rozum jako
vy"
"Proč jste prodal dum tak záhy?"
'Lid je zlý Dnes mne dosud
nepoznali ale zítra až by se to roz
hlásilo pokřikovali by na mne zas
Dříve na mě pokřikovali že jsem
byl žebrákem nyní by mně spílali
že trám víc a lepší kabát než oni
Abych nzaporoěl — je tu mezi vá
mi taky Vojtěch Lipan?"
"To jsem právě já sám!'' poví
dal závodčí sedící po pravé straně
vedle Jonáše Jonáš se obrátil k
němu a zadíval se do jeho tváře
"Tys Vojtíšek?"
"Ano!— Ale že se chlubíte ie
máte rozum měl byste vědět že
nemáte právo vysloužilému poddů
stojníkovi tykat"
"Tak tak nemám právo! — Nu
já bych vás byl nepoznal"
"Nu snad by nebyla tak velká
škoda!" usmál se voják Poznám
ka ta patrné zabolela Jonáše Za
kýval hlavou jako by chtěl říci:
"Dobře tak nio jiného nezaslou
žím" Pak se nahnul k závodčímu
"Nezmiňovala se matka vaše o
mně když před rokem vás navštívi
la v kasárnách?"
"Jste příliš domfsiivýra "jene
rále" myslíte že každý mluví jen o
vás o vaší šarži"
"Nu nic nedělá Ale potornji
ie přátelská nálada a veselost mezi
4ml viirs i fntWlm Is jm tlrrt
vifn 4H
"Nsbiiftsi hk i!mflif m"
"N' il lyf m4řti roním Pftl l-i
ti AI jJftii sinJti-t ml prk4
fipifn Tjká in viM mttky"
"M muky?"
"Tti $yti f liř lii nt Jf
tik jilto clkti Jik# Vf 4m
o ťo„ ťtff TJI advokát j"fil
flM míj př'Hf byl priviifm i4
íp-rff í#lni (!# XtUltť t
ytl j #k(hřiii a advokát y)k
řťjikA litlny vAí inii tn)m př
stře f ní (vfm
"Viifrn i r ml I n m (lm'" divil
M Mit- Iíptfj
"Auo tnH ks mfi dlvřřu fo
nlil4m Jni(i 4fnJ} inHttn
I4lnf poMbiík Tm to m4t Js
in v# ř41f ž i-ťí fí ri O ďvi !']
ts ti tik fflítt s své
A nphtil svori sklfhku piva
podií %4-m řukri - to trvalo luckou
chvíli — a itnUU lí if I
Vojáíl prohlílfli t prot mi
Vrbkou olálku pot i káv tlí U
'Kh co r4m potom s(Jovfj to
Vojl hit a ty tam spuP níjkou
ttsulou!"
A tnovu miproiidil si! brpí)ď
kou rozpustilý smích a zpěv si
jínál "k návratu" u! byl dávno od
trouben kdyl vojái i ioi(i[' li ho
spi lku Jedoi ili na nálrilí ti
mi l lil do kasáren
Lipanka se mohla radostí zblá
znit kdy! syn Její v noci vrátil se
i vojny SpaU uí nečkala ho
proto to bylo pro ni překvapení
Veliké A bylo ť2 po spaní Voj
těch povečeřel a slíbil že všelijaké
ty povídačky vojanské si o Holí až
na zítřek ulehl do vystlané postele
a brzy usnul
Lipanka do rána nemohla oka
zamhouřit A z dlouhé chvíle pro
hlížela si jeho pěkné vojenské šaty
Jen po vrchu Do kapes by se ne
podívala za celý svět Vojtěch je
dospělý muž — to by nebylo hezké
Asi po desáté už prohlížela k rá
nu ty hvězdičky na límci kabátu
když Vojtěch Ne probudil
"Už jste nalezla matičko co
hledáte?'' smál se Vojtěch
"A co bych hledala dítě zlaté?'1
"Přece jsem vám říkal při svém
příchodu že vezu pro vás nějaké
listiny"
"Nic si mi neříkal''
"lííkal matičko ale přeslechla
jste asi Tam je to ve vnitřní kap
se kabátu'1
"A jaké listiny?'
"Prý od našeho advokáta''
"Pro pána boha vždyť jsem jak
živa nebyla u advokáta ani u úřadu!
— A kdo ti to dal?"
"Ten starý blázen hradčauský
"jenerál" — vidyC se naň pamatu
jete od loňska"
Lipanka se skoro lekla toho jmé
na A musila usednout Tak sují
nohy třásly
"Snad se nebudete lekat mati ti
ku když slyšíte slovo "advokát"!"
A vyprávěl jsk a kde se sešel
včera s tím člověkem
"A mně že to máš odevzdat?"
ptala se bojácně
"Přímo vám Tady to máte pe
čeť neporušena"
"Tak už vyhrál proces! Snad se
zbláznil docela a posýlá mi ty žalo
by staré"
"Jen to otevřie maličko!"
"Já se toho bojím''
"Tak to sem dejte!" — llyo — a
a obálky se sypaly bankovky Li
panka vykřikla a syn její vyslouži
lý poddůstojník délostřelcQ leknu
tím pustil všecko na zem
"Co to je dítě drahé?" chvěla se
Lipanka
"Peníz Slovky tisícovky —
takové nám ukazoval včera Jonáš''
"Co s tím V"
Vojtěch sebral peníze a zvedl
obálku Tam iich bylo ještě víc
"A lístek nějiký Podepsán:
Pavel Jonáš" i
"Prosím tě dítě nečti to!" j
"Proč matičko? —Je to krati
čkó Milý Vojtěchu! Más vzor-
(nou rtfitlti ty 4m Jl Jí hodn
Zftsfaft vl lf tak hodném jutn I
sbys Ji mohl ti4 uliv it přij"t
od miis tyto pfif#s JÍ bfdfm
l ř4it m j rtft(í m-iiiAM
Vím jio l]l i Prthy doiní J4 i
Příiy ďtiiiny Vbs nikdy
Mtrálím díro svflj Ntřlil jm
tříi t tff - d't ttí(t si np' ť4m
t(i řopriřřbijt (latttnl přijmi
jfo mIi a pro itku svoji Js to
n4lo ia provinční m J''"ti fobí
il přijmi to ý tiohoin
Ptvl Joi44
'„y{ „j r kM tr( dfvtl
li i ř li bukovffc pvk lilils
11 n blf J rttttťin obliíVJ
"Mifi'ko íffi h provinil #třý
Jonál prti ř r ?
"llivl ni dolui4n ftdl ti vf'
stuhu Jil jsf-iu ti po hm poslala
d kiAřit!" povídil Lípanka s
profbnjm fřkm J"n ahy Voj'
t(h uJ na nio s n-pial A vy
pr4vla tu historku ktrá cos tt(
proviriěid nestála ari za feč
"Co mi p iiy rsaminko?"
"Mní se tiptJ ho h'l já ttfVÍm
v té t hvlli kd mi ht iva stojí"
"Jonáš přecn nemá zdravý rozum
A včr mluvil přeew tak rozumní
Jako z kazatelny No peníz jsme
dostali uschováme je uložíme a já
zkusím abych vás í sebe uživil bet
pomoci Jonášovy Možná le po
casu přijde a bude chtít peníze Zpět
Tu j mái!" —
A od těch dob uplynula už hezká
řada let a Lipan ač se musil často
seprat s liídou aby život uhájil ne
tknul se těch penět Až v loni
když mu matka zemřela Vzal
několik ziatek z narostlých úroku
aby měl na rakev hrob a kněze
Ale slíbil si jakmile nastanou lepší
výdělky že tam těch několik zlatek
zase vrátí
Xťbťzpťfiiá doba
Letní doba ačkoii na pohled tak
krásná přináší s sebou muohé ne
bezpečí a mnohou nemoc zvláště
projem a rozličné nemoci střevní
Paní Antonie Kostková z Hed Lake
Wis píše: Ctrtiý pane Severo:
Vaíe léky jou dobré Mně umřely
dvě dítky na průjem před několika
lety Letos se mně roztonala holčič
ka tři měsíce stará — již byla kont'
a kulička Koupila jsem váš lék
proti choleře a průjmu a za dva dni
bylo děnku dobře — SevorŮv lék
proti choleře a průjmu odstraňuje
rychle a jiétě letní nemoc průjem
bolesti ctřeváťlj koliku zánět
střev a pobriAnice Cena velké láhve
0 clů menší 25ctů Nezapomeňte
si opatřiti v čas lúbvicku pro svoji
domácnost aby jste ji měli po ruce
v připadá potřeby Když jedete r
domova vezměte vždy s sebou láhev
Severova léku proti choleře a
průjmu (8x9)
AUGUST PAPEŽ
— vlaatui — — -
IÍOSTLNKC PKVĚ TÍtÍDY
(tuk xv Hi Omnlia llciiliunrtvr)
na rohu íifi a A ulic v S'o Otnaze
Krajané kteří za jakoukoliv zá
ležitostí So Omahu navštíví nechf
neopomenou hostinec tento navští
vili a řízným mokem a chutným
zákuskem so posilnili 5-1 r
v1! Sťhuylťr Neb
zařídil o Janečkovi nové budovž
(o axUll E Holubovi)
Thom Shaw
Hostinec tento opatřen je vším
pohodlím a zásoben hojně výtečný
mi nápoji doutníky ald Krajan
Jos Kudrna jest tu sklepníkem a
ochotou příznivce své obslouží
ZiJ" Ku pohodlí vzdálenějších
hostů zařízena při hostinci též stáj
I3u
PioybostiiensHiiai
MIsfNl Iřifst4 f 1ié't1 tis
4ti f Í l #kl4 Ht '"'
ii m r t sii t ''
vf těU s f i r ' v
f f Su'l V4-s' % ln 1 ř
- Víil S ':''' f 'S
I í f f Hí-slřmsff Hfss
4r (1 Srkl -4íl ♦
I i- - ř'U' It kt #
-řt X s
ihl lil f M l'ssf ntnn
f t (Mkl in s - a4n t !
tté-UtU f S V!ss(V tti SI
it m tm t ř"i i 4 isu ř
S'i
I IT f atissřspoUs
4-ftě fl i-lil i lt l fl"i 4lll f VI
t f tl'Ww 1111 ftfhit"1 as i
Hl ti i0 to]-M! i t S4l
í'-o' f R-lsaU
ril t t wt rtn Hlss
0 ! sl I # 1 11 htn' OH f mé
V M m-Ii rni S-fc mi t)Hittl t i
n t tf i i( is ř
Min
(s 11 v llsiwsnl lla
AI fit ! shoJm rnl kMIH mUM tt-ě-)
titl ZMst I w Asť s
T !! V!lV t r-M tslllp Minu
( ( ft ť Un Pt!lftfk RsfsJ řsf#
Invá TřrlMiů ' VIL V Minu
ll jttt H-hlit kll -U!l ? wMM
l-l U Un KUfn UfmkU Jsa Jls4f KU
iontf ttkf c „ Ml„ 4' milí Mtl Tar k
roklsdhfk U Kli
I Oskiítbif sud v lf líre r ťolH
Xllra Mm ksila Srakos ítrfV M v
! V tuIIB' stl v SUInk- Urluft
SI MrA 1 L rřlbfl Olobsvlll l' o~
Uj -mntk lo—t DrtlSk WtO rnklti SC
D' U-ř C- l i Knlknviilk Ani Kutrf Tlil
M irksl SI Itr Olo
KUPTE SI
přeplavní lístky
DO ANE1J0 Z ČECH
za nejlevnčjší ceny od
J PR
i lí
vrchniliu přeplarnihu jednatele
fUárn oUř'-n r nsdill od 8 do 11 b ráno 1
Idfis p4tonl J I Havelka
mK VanJJureniL
Chloubo II la
Lsk Hborf A Micblq Boathtra
ft U Depo! Boom
n nnhnTTirnrrTTmi nnnTT v
o piiuviuriiiii m] :tf
MML
r
— a — ' y
VOLNÉ POHOVKOVÉ VOZY '-( I
Nejlepší dráLa do váecb tnlst } }'}
Kansas Indiánském tal taBfcH
Mexiku a ualkhemořnkéui pehřeži 'yj
Jíle přímo do ' f
Icnison Sliorman thoonville i v
Dallas Ft Wcrth Hillsfcora } ]
Y7azalucUoWaco ToapK yty"
Eoltcn Taylor QalnoUlo jf ilj
Lockliart Hesrictta SaaHarcos t
LaOrango lOontca Alřaraáo s
HuUSTQN GALYtSTON AUSTÍN f
A SAN ANTONIO Jl-ř'
Josepli F Pal
ldiiUI MCTCAL
ltrE uJlMuilr
sU v w Trk idiihUl pro Máty Iua r
uvol iKilřno- ' I t
Pllk rtb Baad Mb
„ ř IAP
— ysioii v nt Loui-u ta as r
centíi Čtěte ohlášku na W £
ntíetě t ř f
(V
i i
(' -
i
i lil"
i t
T
'I t
v fi
I
ru
VI
f '
U II
Xv
h i i íl
til 1 '
í -
?
li