Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 29, 1896, Weekly Edtions, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1'OKHOK zAl'AI! 1~4
Bryan a Walson
i prctMin! odmítl!
vlik demokrati
li MméttltA
plřifsMf I
N tr ri(rtM # fon tf írti ru
iinll lltlrki
h4j''ft by i i t# 'J- 1 1 v I 117 l(i
1-lfiS přrfřlil fjk'tiibo {l ři
Tr ! kf m íi p'f!mffH tlfh
I líf dfl-! p-i r fřcÍH{
ohvtkté fi r-li(hj futr W řmiibtrt
!ltH4ftí !)! lr'f-tfttÍ ttfitřfnfřfl
mMriirkým H(riimf Jml bita
! fv í„"i!i'i rM btw i
Miř5fi-#l]ř jo #kfnifif jh't! ř'i
řpíí r j riit !í(uiiř j řfd a
J it!ř h i fi mí l'j l výkonný
vjboí p- dsUftu pro Tm Jln4řtl
jnln'MirtA bjl ímiíI Týl pfitfUft
prtffi bouří t!pki kfpff I bheiu
MJfn t 1" tik uhájit ř mv
"wrřťlJ přítomnost nv IU
ta ři!itnotíH l'tíiik4oS# pr4v
t4ť]tťtí vlá-lnMi v jHIi!n(m
člvrttoltí n!e!a s v nikou dru
ttf ctt dou ntfift národních po tu
ciu dobu In lil povinnostem svým
svědomití dot4vl % o rozkvět Zf-mě
se stíral Vi lcr tomu ale prý rn'
n4e následkem nn?lorn it ti stran
i vudcft přivedena byl na pokraj
úpadku Obě strany pry jo leta túj
royslnfi udržují Llarní otázku v boji
volebním v pfzadl nchr i zvítězí
ta neb on-t strana vždy prý jedině
kapitál vítězem jest Strana poplili
ntick& xorgsnisována byla t% Hra je
dinkým óói-lcni aby lidu úleva byla
tjedo&na a čau k Jy tomutu úkolu
svému buJa mot-i doHt4ti není prý
jil lalkým — "Lctot podařilo e
nam" pravil "strhnouti obéma stra
nám manku Kepublik&né přinuceni
byli přidržet! b ijcvnS pen£2nih
kralb idejíích i evropských a utrana
demokratická dobnana byla tak da
leko že voltů ni muHila mezi thtam
a lidem A potraí(nn byla tou rné
rou 2e v toufaUtvi evém dopun jla
ae velko- i malokrideže Ukradla
nim totiž platformu a pokouíí ne
vetříti se v naSI etranu"
Dále poukazoval řecnlk na v&žnoNt
situace a iodpovfdnpt kteráž na
konvenci spočívá Na výsledku kon
vence eáležeti bude má-li aHpofi čáxt
láwad populiflticdých k platnosti při
vedena býti a tobo prý docílili e
mfiže jedinó spolčením ne n demo
kraty a řeč svou ukončil slovy násle
dovnfmi: "Státi budeme svorné ve
Hvornoflli ne rozejdeme Pamatujte
že jMte stranou lidu a pamatujte že
dokázali jsme ve čtyrecb letech více
než kterákoliv ze stran druhých a
pamatujte že učinf-li nyní každý
hvou povinnoHt záhy eUneme e
stranou u vélšinč jtouclT
Po ukončení řeči jeho přikročeno
kň jmenování výboru na listiny po
věřující načež ve 2:10 zasedání na
8 hodinu večer odročeno
Zasedáni večerní
Když o omó hodinfi delegáti do
diné vstoupili ohledali že talo osvčt
lenon doniid není a ihned vznikla
domněnka že fttalo e tak následkem
"triku" jímž tím kteří pro nomino
vání zvláštního líttlku Jmoo plány
překaženy býti mžly — polobni jako
utaln ne tó r 1870 e strany protivní
kň ISlains v konvenci cincmnatoké—
a ihned utrhnul ne poprask od nřhoi
mnoho do vňeobecné rvačky neschá
zelo — Předseda konvence Jiutler
objevil se la stolkem předMedmckým
teprve v 8:45 a prohlásil jelikož prý
výbor na listiny pověřující teprve
ráno s prací svou hotov bude a záro
veň jelikož prý sjstem osvětlovací
nějak pofikozen prý byl že zasedáni
odrooaje na 10 hodino dopolední
Jhnthý den zasedáni
Zasedání čtvrteční eabájeno v Í0
hod 10 min prozatímním předsedou
a jelikož výbor ca platformu ani na
pověřující listiny a prací trou dosud
jil'tl I H'11 hUlttl sfřlftf
fir h k'#fl bli Kt Mftťftf ifftkt
ími'í % i n f i ' Nsr af-y ďi l"
?Hif 4lA by e!f {VÍ hn
V' f) !řl! řlt4 byl lífififi it
Fi rt pM'f fj#i v Iftřn fifftifi
lífy piff'ivaM p'k tt vyvn
tAfsf iiifs-s thmi I ("!
i-0 kř #i ř-M-i4ft být ln
výb'ř'i tiin'-htmt lM"IVd
I J I J h Ii-d '"Ip f-f fftt
'n (i( ní ttwtlnt tvnUnUn
9 I vi př kttfft k po-U4ft( riv f
flM fi litiny !f í 'ři
tr-řl fffdrl fl l4 '(
íblfh k'ň(ř! l I l'ibřn f timl
tjlfri i f(-tf 'i''n' Hl#ftí if
l'Ufifty i ř fii4i!i #
!#prve pik klyl prnjdnihf íířť-l
t% Ilřií lf l dlf(ř líítfil
W" řifiř Ni l' přikr''#ftf k
fřJ"df44fsl kfi#'let t l'l)ř'i k
yI"dl'l t'h"l přlblíÍř)f M Ifl
fiýra ripjtí(ff rinlif J# lrí li o
to řiil-li á'i%vt% býlí dlfřVf#
Hryanova íl dJew JMj pro
nvvrlí-řtf lftk'i tmmt%lfiHin % k lyl
kňii filil&4sn výtlodfk bUov4nft
ť kterhíil poslal ní pí { ibinn
re i !Sr)tnovu nrrbtít po
Ibk a J4t Utb ♦pravých' tmřř
aut kom br&tj
Otatnl protesty projednány pft
Jrm obvyklým nsčfl pfikrmVno
k podání ipr4vy výlx-rn r trvalou
ou ortnUaci a sice odpiruéen vít-
žinou výboru za předsedu s n Allen
i N braky rnrnsína pak odporučila
rý ty! úřa! James K Campíona
z Maine Ohlášení zprávy menšiny
vyvolalo pravou bouři na kteráž
ilavně delegace a Texa Arkansas
Ohio Mississippi a Mixsouri podílu
raly Když pořádek opětně zjed
nán byl přikročeio k hlasování o
tom má li p říj ta býlí zpráva většiny
či menšiny a tu opakovalo se zvlášt
ní náhodou to sarcě co dne před
ebozíbo — RlA zůstala zahalena
v tmu a jedinké osvětlení popkytnuto
bylo několika svíčkami a světla
elektrická zazářila teprvú když hla
sování těměř skoDČeno již bylo
Výsledek hlasování byl 753 hlasu
ro zprávu většiny a &CI hlasy pro
zprávu menšiny a to se rozumí že od
stoupenců Hryanových přijat byl a
nadšením neobyčejným neboí zvole
ní Allenovo za předsedu totožným
bylo se schválením nominace liry-
anovy
Allen uveden byl k etolku před-
sednickému Cyclone Davisem a Te
xas a IngnatiuN Donnellym z Minne
soty a oslovil konvenci sáhodlouhou
řečí v kteréž soudruhy své upozor
ňoval na zodpovědnost kteráž na
bedrách jeho spočívá a zároveň ob-
jasňoval záxady populistickó a otáz
ky o kturéž výhradně v letošní
kampani v presidentské jednati s
bude Kec svou skončil v 9:43
načež učiněn návrb na jmenování
výboru kterýž by s konvencí stři-
brařskou o spojení vyjednával a ná
vrh tento vzdor značnému odporu
přijatým prohlášen Po přijetí zprá
vy výboru na pořádek jednací zase
dání v 10:09 na pátek dopoledne
odročeno
Páteční zasedání bylo živějším
než zasedání předchozí a připraveno
všeobecné překvapení tím že zvrá
cen pořádek dosavadní a čekanec
místo-presidentství navržen dříve
než hlava lístku Zasedání zahájeno
v 10:04 předsedou Allenem a po ob
vykló modlitbo oznámeno úmrtí paní
K M Kmory ově z Michiganu kte
ráž mnoho pro věc populistickou
učinila načež Simpsonem i Kansu
protestováno proti dalšímu mrhán
časem a Dorem t Californie pouk
zováno na onen článek platformy
národní kterýmž úřadníkfim spolko
vým zasednutí v konvenci populisti
cké zakazováno jest Protest tento
ftimtř# byl MM Ml s4'tft
Al!#řl'# M Mlttoff I l'sří M
lil%1f pfílk'iV vlv4řd t-ff
řfií V Jmfi4hí kpfře '
Vý-řt klf ý I pn ť bslřff V)břm
nhn tp"J-ňl vy j#df4W tn'-it h
%ti!ěHt% k p'iňf M4?y výff M
kfipsftf #ři'i rflfij fciffoil
#lpr i''iv4i ( vy řki# řiř'i
pt¥i sfi(lí f f ttn bjl dM
k Jfř-ir fuftjslvf I f lprř'##fiř
{hn }-mttfl b?l' Íl1Vt "t&rh
'l'ř't4sí i!!ki d'kři'ikřni
byli M ř I f #i jdrttiři f itnh i
fthnt tVm ttíhři dniřfi't(tt rMťfi
l { 4t řn#řižir y ftif ř j # J
h4 UntUf 4 dbfi břcfn kťr'1
mttth& přt lsé !ov' ftntifipftn %
k lí kinf# k i #vířtl dniln
it pfi mthiinf 1%: fu
hthm i h4lnt Jsdsdiv s(4(y
Kívfily ftásís ďfvfiž
n f
St ' -1"
I
ti
I
1
í i
I r
I
M tt
M tu ( t
N ' r-
l ! t I
ttin
!" imU
i
I ti
i
V if iM
KS
t V iř 111(4
filli(f
%' I lit
'm I i 4 M H
ui ři I - jiitili
s i
i
I
l
W iillirft'l
Wi iíi iii (
h ! f
I (nril
n w rfk
i:
'li :
'A
'I
IHiiimU
V i mnnl
N'itl( l iimlirm
lil-4ifjfií
I'UIm
tlMllMIIR
JI
I l lkl III
Kdyl jáaui jýuil tbiušení vý
Hledku hlasování provázeno sn uti
šil přikročeno k podávání zprávy
výboru resoiučního a sice čtna
následovní zpráva většiny výboru
Weaverem z Iowy:
Platforma
'riiilu)i tti'' mřiiu nánxliii íilrsivnu ln-t-
in-iiim vjílávuimu J 1 1 1 1 - vluluu Hilkoviti
! xinitfi'Jkin án! hitiik ll iáí lylu ly nu'
ii"U zíkotiltiiit ku -[! itJ i rii i illuliu li á
rMliiii'h I oukromrli
I ' J:nl kj ji lix- mvoImmIiidu S lii iiliiiii ciiou tií-
liii ttiHhrtt s zlita v nyiif-JiSiii řákuiiiiřm iiř
inť-ru l k 1 ! ř kiní nu Bnp]i'ii iišru
duích
ŽiilAiiii- nliy iilmim x-rn'í v oIm-Iiu ryrlih' liyl
řvýřiván tik liy vyho vfivni uIii ImkIii ohy-
viti llvu liilo !'iiič a ithy iiHviídi rulli
v jim'r nim pril a ví mhy
0liiuji'mi' (iriMlt-J illu In ijiu ii xvint áni
úniky ri'iMiiiiiiii illulni iv)in'n: íiyiiíjíi
uliiiliillr:u'í jiikoJlu jřliytí-í ii1 íikiiii ni
liniiáviii'iii íí řiiiHini' nliy nu linii- illiihupKy
ty jfilíllř W (Voli-Iiiiil k'iti(řrhu vjíiáviiiy bfll
tmilily
Žáilámi- iířlji-ll 1-ikfcli Hknnfi Jlmli iiťifinJl-
ii'"n lyn liy iriii-liiMliiiM-fri řákiiiiilí mř-ny
fiij' iiv'li Málu kiiiitrtkli-m nitikiinjiii
jriHi lidy vláilii pfl il''iií m ýcli
ill tili ii uAiviiU iliibniláni hvřho v Jiik '! iá-
koiitilt)'-li (14'iii ícli illuliy ty iliiiiny b)tl
iimji ii miuuji'llii! Iiynřjíi I ilfiiriiíxjirl
bmIii lnul riu'i' nutí m iir&vtt Indol i
I nl u ji-in- íuvi-ili-iii tuifiiiviiiiii limu"' i
pfijtiifl M lim Iiťi-lriii nly iiulirniiiiiilrnv iy
bul-trvi Hrdli lllnlilii jřilun llljlllw lllllll i
povuluji'1111 iu-iavii- riilioilnuli nijvyíiítiu
miiilu ixilkinch' víIiIi-iIi-hi ku ilmil t pfijtmi
ni ípittný víklinl nu-i Aniavjr s nlimi-Ziivá-ii
i niriivfiliivyli priv koiitiri-mi vIiiiiiii k
u k I lulitll' ilkiii
PoiailtijMnr sby ixi'liiviii "ixiHii lny tlu-
ny lj'Iy vláilnu na účelem txiiiii'i ukUli-
lli liHir Hilu llttirllii
Ji-likož Ms)liiilky Uiipriiviií jiu pMMitlw-
kilu v iih'p ni rn Ji-m nul no ady vláln vlit-
nllii a spnvovalit ilrihy v cijmii hilu mi
ii úplni' nil ruii in- lik aliy vti in li jnou
lllí-mu pil ilnpravř lií li nu Ijll mohlo u noy
lyrsw-lv! n pulítli-kí mm- vi lkmi pnlinii
m 1 i li'iili'nliiil nyní m-iii vinní luk xill-tli-Ui
právu a ovilmí hvoIkhIii innnlivrh oVimů
ijliriiovéim Jit iilfi-n híll niohhi Vyvhl
in"nl tit iii"lo ly iiwili'ii hjil nwt upni
KIlihlltM! i tM pi lllilj Ml!ltikull Vl il Jlloll
l'mli Spnjfhcb MAtfi vt-ff-Jit jlt priH
Kl řiilcíi li ii i jvnii li ! n nyrh pi ni' u li j-
tií inl u vyt- Ái k Vťlkfrb pnxi iiikotjrli (íiKIA
ilráh 1'aťlflfkjfb nrm'l ly filkrly lijtl odrii-
-n 'i(lluliii mlí pmilSn nýtu pi' li v
tli-i n MuhlitM' kony Jlmlí niwvlii
ijrili ori'Vli iiprěviiťna liyl: Ffkuiil pnli-J
ynJf írlt niliil4n k Spi-Jhých Stáli na dra-
biW h tiH'tit4i mři hy Ihiu il nicliilovuli kJykii
Il iiiViiiij (Jiyii ávMkfim vyi neitit
Ui)i a r proli Jírli Ki-lito inřly (y ilriby tj
vliilou ipolkovou kou'iiy li)tl kijykollv liy
I tíjtui Mjniů J jkb tlo ryjiulovil kdyl by
ii' j'i
''S" i fi M"' citi #("''''
I jr t ! f ( ' '''
i i „ n: - i f i i ("
I" v?4 itli- 'ni i i ' n '
i(i tv i'ř
(t ' ♦řioii' fff 14 't- ('l I
i '
i
t i 'ťi
I I'
i I
li H S I I '
I I ' I nl r 'I 1
' t 1 I ' f I- ' i ' I I ' I
I ' #
r i' '-'
I-I r n% h -iiir-m ř'
1 P'
'I :
í !
I 1
I íl
r I
i ' I ' #
' I-
ř '
lni i
r
II
f- IW 1 ( ř
!' ři'
inř
'(' ' !
1 I
1 i-
í ' I ' ' i
I
i „f
i 4 f "
I t !
- # I"
♦ ! i
i
r lf I i
a
t f t t " íkiil ) 4l I
f i II I
f # 1 ' 1 I i
1 ID
I !
( i
1 1" i! i tn--l
ii # ' i-
i
'' IV ?
I -í- 1 111 fl t
H'ř "?
4 4 f 1
r ''
" C " M ' i
l I tl ř-alf
i t ' ' r m '-jíř ( ('i o f i
i-- r i#i'y í"'i k „#(
'' Kí' a i- (i'íí'#ř
l# # !#' I' " H I iUl '1 i- ' i ( 1 ' i
' i - i n f ! i i ii ' I b M in i H
f i'in
I" 1 iii-H-i- ' !) jf f n ♦ i-
„(4 4 # ' '' ti- fl 'HIa MlMlt
f i I in
V r -'-i r u i " „Iih- kiiiiit lul r
K 'i' 1 in- í Si il' í ii i s ii' - ii W i- ř # i2 ii i l
t ii:'j kt f i-tht in ! I4if -í i' i
i í-ii -li 1 ' U4ř j ují i o f I
" '
i 1 1
I l t II í' lil' ! -l'l I í f fls-
r S'iív lul ! ii in to fi t i i
"iilHifii n ' 1 f m 4i4iiiii
Ji(i" lfi Mlinirli i 'ni In i l a (!
íifiidl rnltimi: j přu m mfiii p'ul
(' Mř b i m- ií nii lt4
Viii r piaf V 'iilti k ' f y liy KjjMivnl til
fi pf" r b tsllknm r
V in il I -f ři přlf1)Flll l-zifl1
Hll II! ll- :il Ulil- llillli I I II „l'i
nit ptvi li ři jii' li
!! a Mřřfiii f!4 p„
iM P'mi ur-ukit Miijm p„„„ i
ti mlliii li fni Im i-f Inli l lil iiiiilHř
i vrtu přiirí iifín hn
jnv- pru pfviM í -i r- kimti
miifslli-tint vojimi ptiiknnimn
Viliii" ! právo Voltitifii n pi livj hhii jnt
iiulnf tni ku vl' 4 lij (itn lni l runn llln
Kluiímii1 xiii fi yffn tiiumunl otn'innli Im
pitwt vliltiiMi'i v ii'iii tj li iin li Jikn'lii
lii fi'ililillkáttiik ji inli iiokf iiliťk ý i piolil i
u)' lo till m Ifiiionti ruiiji li !k'itiinlnr-
ti v nimriii li im'IiiIii likiuř kroky jlmlA liy
HVlllHHlflř a pIMtiVB lililiUlVilli II I ¥ ř slUllí
lilami # Ji - tv m yl
f liil JluvlrnoKpif„n„t imllil
ilriinii tia-n duji a v tájiuu Jrjíí friiuiiliui j
k i
nsif lnuli- uiirinvni unm stnt- při- jevil- 1 ro ISryana hlasovaly celé delega
kun i unii iiuviiu iták'iu v nsotiivajíi-i kam-!ce z Arkansas Colorado Delaware
pnul m kiaiň uu-riii voit pr -iiii nuká Floridy Kansas Louisiany Maine
nmliinlmita lnuli i #t otíkii lliitun'iií a íwli-1 m„i_„i %!„„ r l _
„ t f
tni% aly i'-ki ry iirsuiiliti-i-a nliiitirt ku-M
obludu tmo 111111 Mjubliiií iil v MI141U"1 "jruujiumt tmny
Uiliiln ntsli"
Po utišení jásotu jakýmŽ čtení
jednotlivých fclánku platformy pro
vázeno přikročeno ku čtení zprávy
menSiny kteráž opodutatfiována byla
tím že prý zpráva větíiny příliš
platformě demokraticko' se podobá
jakož i tím že prý pNIÍS rozvláčnou
jest a zásady populislu že v mč-ně
bIov shrnouti se dají
Zpráva menšiny podepsána byla
delegáty a Texas Maine North
Carolina Oklahoma Florida a
Ohio
Po krátkěm rokování schválena
zpráva většiny převážnou většinou
načež znsedáuf na šestou hodinu
odročeno
Zasedáni večerní
zahájeno bylo předsedou v 0:32 a po
přečtení výsledku konvence etřlbrař
ské přikročeno k nominacím pro
úřad místo-presidenta: Navrženi
byli: poslanec Harry Skiner % North
Caroliny bývalý poslanec Thomas
E Watson z Alabamy navrženec
demokratický Hewell jehožto jméno
přivítáno aykotem Fr Curkitt z
Mississippi A Ii Mimms i Tennes
see a Marion Page a Virginie ÍCeči
nominovační jakož i ony Jimiž no
minace podporovány vyžádaly si
několik hodin Času tak Ze teprvé
ve 12 hodin ku hlasování přikro
čeno Během hlasování zhasla opět
ná světla elektrická vzdor tornu
vsak pokračováno Hned při po
čatku hlasováni bylo patrným že z
boje vyjde Watson vítězně a když
to nad vsí pochybnost ijiétřno
učiněno navržení Jeho 16 minut
iH# 4ftf ti 'i-íft I fiřtftí odř-
Hodioí Subiilld afijr(iI bf"
V ft l'l It tfiťfíthti f'l'l!-'í d-''
4 nit"ř' íini"! f ráftv fiiífřili
rpřf I" f f řlř bytí ft
(iřtrii ( f4 íUytr%fkthf t tn
'4tjí"f' b fiWřťitMÍ ftnmievl pM
jřldllU flřřílll fl! lfyfMÍV'1
ií rií'k44r' k'"řik l přifsl
j h' v Vf i ťin i! pfřibí4ií #s
f]í
ífrt"l p' M4j"í Il"d4řf fl4-
a a II II
m-fin pff i' i ni pftiťnit
]( fifftif i'f ř-t -fiili4 ťl
ňnfninnfftit í!řř íirssnsm f H-iM-ky
k!-ř4l! nfmiftť Hilpn
ř'v4nv v 4b' l M ř'i WM
řítr I í i#f ' I řis fn I Viř
gtru ftifřh dif a-y jmfU!t4til
l jfdf' K!lriýf ' lfíhf byfrt
Í7oí ř4řbl biffi io unl mi'bý
rfti' ř ktfjl imft'i uh't JsAtí
byl k íl přs í-př'dil4
íwo ?s r4rb tfito 'pthA fv říf
josi a ín Iífi4 pf)4 fifimíiivs lifiH%
býti nmí d"k'il ftávrhu tom
(I io4'iírn ř-iil '-íi'if' fibiď
I '1 ři í r h 4it ď-lm it pfViffiťi tomto
Ishaífif 4n i a k'mřn př j I jift4
fiomínar dovoleny J!im líryana
nvfl#fiíí N'rťn iHba t Illinois
lfifislly s Minnesoty a Cciy
i um ny
Po skorifení fsfí nominaí nbb a
dříve nel ku hlasování příkroět fto
navíjeno AoNittern a reiiraky aby
v ruce národního výboru vložena
byla po odroěení konveme vesaerá
mor konvenci ssmctniS přináležející
a než mnózi a delikátu překvapení
podáním návrhu toho splWdiněho
r imitiivili sn tu Kli iirrdif&nil
I '
předsun návrh za přijaty a přikro
zn( hlaoárd nařídil
I
notva že hlasováním započato
ystotifil na platformu puvernér
missoursý řftíme a Pattersonem a
Colorado aby delegátftm přečetl
telegram od Itrysna došlý v němž
prý týž přijetí nominace odmítal
íec předseda čtení tťhož nepřipustil
a když pak přímý dotaz naň učiněn
byl zda telegram podobný skutečně
'dosel prohlásil že o něm žádnó
ň-l-f „Inmfsti numi
'iunifinuiiu uuiiidii y iitruranay
v „ - "
Disirictu Columbie Indián Tcrrito-
ry New Mezico a Oklahomy Nor
Ion dostal 10 hhsft t Indiány 1 i
Iowy 10 i z Kentucky llzMiehi
gan 4 z Minnesoty 0 t Mississippi
32 z Missouri 2 z New Jersey 25 z
North Caroliny 7 c Pennsylvanie
32J i West Virginie a 103 z Texas
Celkový výsledek jak ohlášen byl
1012 pro Iíryana 321 pro Nortona
8 pro Debse 3 pro Donnellyho a 1
pro Coxey-ho
Tím práce konvence ukončena a
zasedání prohlášeno za skorif-enó
dříve jeítř' než jásot jímž nomino
vání Iíryana provázeno utišili se
mohl
PO KONVENCI
Stříbraři schválili Bryana i
Sewalla
I' lal forma
jVdná vý liradm'1
Athbru
Ve středu zahájena v hit Louia
národní konvence "národní strany
slříbrařskě' skládající se ze stou
penců svobodné a neobrnezenó ražby
stříbra bea ohledu na ostatní smýšle
ní politické a účastenství bylo skoro
četnějším než i prvu očekáváno
Zasedání zahájeno kj 12 hodinfi
oJpolední předsedou výkonného vý
boru J J Mottem načež po obvy
klé modlitbě přečteno alečnou L II
Piercovou prohlášení neodvislosti
kterěž nemalé nadšení mezi přitom
nýmt vyvolalo
Jakožto prozatímní předseda před
staven byl Francia íí Newlanls z
Nevady t jehožto řeči po objasnění