Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 29, 1896, Weekly Edtions, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    :4padd
POKROK
MMlft 4f THl of frr f tri if f4í!4
ROČNÍK XXV ČÍSLO 10
OMAHA NCOfTASKA VC SfACDU 29 tERVLftu
f ♦) # ! ! (IMiiwl
Republikánská tickota
# nttassuM
M t MSST M
nam i r
I I I - r
a o on i'm e
H I Mlřr r l
I í m nirtt r i i sf
ř I 4ťfl-M SIIMI Ol
nT'l # i
Jok) II 'M I
fa Cn
iiIMRlxi tím
fa tru- (((
- á rif M
t 411 f
t O tlřl lllt
řkl t% nxi
Z rtlfrUtl
t r v-mi-tt
A t rHťlM IIII J
X Ulnlkn t%ná f fr
a maarrr
t Hatit !My
Z kni4" irk mtl bud"
U O VMtlU
! If -i CoaMf
Z l rhalb MniN
i (liw G-watjr
M B EISIAID
t II lt 0alf
Z řldlUU HUlnl Cnlrtty
wo wiirrMoite
( I nKl Omni
NOVE ZPRAVÍ DOMÁCÍ
Kronika mlalonn
Oloupena icnuu
Ianl C E CatnmiDgHov& z Iíonto
nu nalersjíci e na echtí lo Han
FmnciBka oloupena by' v Cicero
III kdež na vlak £i'bali manda 3
híca jak hh podobá oloupena byla
žonou v jejimžlo bar&ku nalczuna
byla Po vyeoupnl s vlaku byla
santavena jinlou pani JohriHonovou
kteráž poblíž nádraží bydlí a nabíd
nuto jí na chvíli pohontintvf Vňf
na co dale ae pamatujo jent že byla
jí nabídnuta sklenka piva po vypití
kteréž vědomí pozbyla a když pak
drubého dne rané včdornf nabyla
shledala ne býti oloupenou a to jak o
peníze a klenoty tak i o železniční
Katek — Jolinaonova byla zntčena
Nlimioxtl v (ievelandu
na paraátkn toletó výrounice zalo
žení mřMta zahájtny byly v úterý
velkolepým koncertem kterýž ve
středu n&aledovan byl ohUvoii dne
zakladatelů a ve čtvrtek otdavou dne
novoanglického Dnea ulaven jett
den bicyklinta 1'ořad daliíeh tdavno
Htí nt n&ledovním: 27 čce z&vo
dy koní 28 cce den žen 27 fteu
den prvních onadníka 30 5ce den
z&padnl onady Od 10 do 14 srpna
regatta yacht OJ 24 do 31 srpna
t4bor Kytlřa Tythia Od 7 do 9
zárf historická konference 10 záři
oalavft vítězství Ierryho
roTedei v Krnturkj
Z Frankfurt Ky oznamováno v
úterý že okoli tamní navAtíveno bylo
prudkými lijáky následkem jichž ve
škery potoky rozvodněny aneumímó
Jkody ipQHobeny neboť tÍHÍce akrft
rolí bylo zatopeno a mnoho mou tři
odplaveno NeJvřtSí íkody spAno
beny v odolí I5enon ve ťrankhn
Co kdež znaSný poeet přlbytkft far
mentkých rnlplaven a okiid známo
dve rodiny o 11 řleuech pM tom uto
uly
1 kUfli
ftfý ifi !-' k4Mftn ř il init
lw I riiin rt O'o
ty h I f f k (íl ílft i lo ř"
M jim f ffMitircil
V (lititfl íl)JA i v tffl
fř 'ittťfii l i fíil(if(b
liifíMtiťh mh ř t íl t Illtfti In
ilUnf )tti M#nři Kprttitikf
Mlí htíW MlfňMf WiC iřtMHI
ftttlf o lom l MluíMil fcoiipfn#
f4fnfi( hti tuk ftl'0 Ji-
V ř)lAjft ( fciinti -f-i lt fiUk
i ttijiioxtt mnjf
Na smrt nemocný Jest 1
puiiuú ut
neprnviilcliioHti piilxii
ze nelie
elixírem "svobodného obchodu" l'oknd
" r)kii(t
Její inyiil a nervy oHvřžujlcíin zphaobem
poaltMÍtiíui tn2ení lionem uvolíni ttoktoM
zlatým i htí aapraviti co elixírem zkazili
uiijf ivr iui jeu nyiiiMiiiiii iiii uoi iiniiii u
tístavii(iii
irohlásen byl ve Mtředu v aoudí
spolkovém v 8t Paul iowvký zákon
jímž prodej cigaret zakazován Koz
bodnutí toto opodstatněno tím žo
prý cigarety považovali dlužno za
zboži v obalu povodním tak že pro
dej jich rakázati se nemáme nemá-li
tím zákon o obchoju meiÍKtátním
přestoupen býti
Doxnd se bouří
V Clevelandu doSlo v úterý večer
u dílen lírown lloisting Works k
opétné výtržnosti títávkáři počli
totiž házeti kamením po milióácíi h
službu tam konajících a jeden 1 nich
byl kamenem zasažen a k zemi sra
Zen Jakmile ae víct pil uchopil
pusku a střelil směrem odkud kámen
přiletěl v £emž i ostatní miličáci jej
následovali — Téhož večera poraněn
byl tam vojínem brzdaž pouliční
dráhy Da etávkáři kteří pro vý
tržnost zatčeni býti niéli skočili na
kára i rávé kolem jedoucí a brzdař
mffi aby n dtn fhi nttíf
fyrllj J4i j i$4tvil
ďprvtt fxnkrif# Myl b"U tn Ii
ilchííl f — 1ythr nb( tla
4t kftjlt ím U vlrhy ttif 4 dělníky
t ít n fif íjrn i a rilml a
vjlílfňf atlhtl vyjalhávatl brtd#
lA átktM ttnU tak 'tniii t
pffdiláaill l U prái ňtvřálf
flnk-l l ahil jJif H iilřilftí # fi It
lf d# f K#aM
M tpfávy matni htytkh%é
uřl'ny bilo p'i'al po r#l wín
I f I fříkamu fMftf pMthité i
itIíI pomol#fif bylo doatavivíiml
m dejlti knrnA jxjfllo ďďri éroda
tijcí jll njiítřftoij JM l'atiny i
(k Jod v itiiu tjboruím a ikliitn
bud pf ahoj noa V íátl západ
ní j tit 1 r jíl ktiifatf a dle iráv
o výtlfxlku mláofní n j iní Jko-
tl vf bnrn4 ljř(d Iftřnho amine
btida dobrou
U!kIi' ]iiicliil
ohy niicicnt UfiinokrHcie Ktrřek Hum
z peří dostoupilo vrchole že nadchli! krlse Před čtyřmi roky slibovali lífití Ji tehdejší lékaři
Jej neužíviiln bylo lolře Nad
Jej neužívala bylo doltře
tylo dobře Nadřje že
Vsnk když poéula elixír užívatl
kdu Juký vSak tu nová noHwíz! Tu juilen
Vari felf arové! rřestaňte Již vasíml
uviuiiu jiiK ae oHveii
1'ozemkové úřadovny
v Bismarck Iluron Pierrce Chanv
berlain Ilapids City S D a
0'Neill Neb uvfidomény ve stře
du o důležitém rozhodnutí odboru
vnitrozemního vzhledem k obno
sftm jakéž placeny býti musí za
pozemky jež v odstouplé reservaci
Sioux Indiánu zatijmuty byly Do
sud placeno při vysvedování pa
tentu po SI 25 ta akr za všechny
pozemky jež zaujmuty byly před
10 únorem 181)3 a 75 ctA za každý
akr zaulmntv msii 10 únorem
1893 a 10 Únorem 1895 a pěníte '
tyto připisovány k dobru Indiánům
jakožto splátka za onéch 11000000
pozemko jel r 1890 Spojeným
Státům odstoupeny byly Dle zá
kona musí každý kdož domovina
si saujmul ale dříve nel v pěti lo
tech patent obdržcU chce po $125
za akr zaplatit! a vznikla otázka
tdali osadníci na Sioux reservaci
tuto částku v případě takovém mi
mo obnosu Indiánům určeného pla-
liti wijf fitífikt vnitra M'M a'"H
Ikh min lýlň# fa iřio náalad K"Hi'mi naífn v iWidford v
m íahol Wli( Bíftf asInIH íjf „„Uň v 6ffrf alitnliflrt ft
a l i ti t á 14 a bofi f l# muářftíky Um-
áatkff (lallfrifi 11111 Aab ?A elU l ' '
alritldadtl i lM -k 1131 hannja r#mtá fb#t nalllm
pftjdř H lokidňy apolkoftbytokf tt bv přihnuv Jtn-I ty-
l ai 1 11 1 I I lilAi
paa pnj ia na ooi ionii innnaaa
ho
UtatMIka Mrrnlnl
M#iit4ffil koml( rfi( vy 14
na byU poAátkam lfdna vfffif zprá
va o av falainlo f řoat knnMttm
nnf htmtm rokt mlnaKho a vyjí
máma 1 MU fiálsjf itjími'
VOtl Dnem 30 éřřfňl
rtaleitlo lfl dráh 1 17 '5 mltaoil
lilfininíih tratí t řukon právr
konkursní pdtty Kapitál dráh
ifebto obnáíel 'J00Ki0000) nbo
li a 2J1 prwřftt Vfíki-řlto kapitálu
]lrirtt£n(lio aleznlBÍch tratí bylo
f rtoijitátí koncem roka :flkm )
fi7 mil rtrpoíttaje v to tk trati
pozoruje z horcínň rozpoleného řcla a z
elixír ten uřlnt Ji nesmrtelnou působila na
I (lontBVilv RCI Zlili V OHIlcImí lliln!ci!lí v n loil' lilť v
1 tinkturou stříbrnou druhy s lnfikviireni
experimentyl Uejto pacientu pro vrhnutí
( poboónf a nimiž 230894 mil trati
bylo Zřízenců železničních zamést
náváno bylo o 5420 více než před
rokem Kapitál v železniuíoh ulo
ženýobnááel 10985208125 IJéžnó
dluhy dráh obnááely #010830155
ff w „ _
Hrubý příjem obnáael 1075 37 1402
1 čehož bylo $25224fl180za dopravu IU
u u t um I- prohlásili se co nejrozhmlnéji proli
cestujících Vydání obnášelo 1725- „mýSlenému schválení platformy a
720415 -O život přidlo 1811 zří- navržencu demokratických a pro na
tenefl železničních % 270 cestujících I vržení samostatných čekaneft presi
rrocento zabití při cestujících jest
neobyčejně malým neboť přiděl o
livot Hen 1 2924832 cestujících
aranou leaoucicn
t a a t
Mtirka
prohlásilo v úterý y New Yorku
Iirooklyně a Brownsville bratrstvo
krejčovské následkem čehož přes
12000 krejčft práce zanechalo
hlávka prohlášena proto an mi-UL propuilřno bylo dne 20
snížena 20 až 25 procent mimo če-'u m „j i00 uhlokopft a tolik tél
hol požadována práoe více jak dese- koksařd následkem zastavení 275
tdiodinová pecí Špatný úkaz na lepil časy
„éft- f„Řm utky hř lfeř 1kí ftol
ivfísný prodej látek M fta!edk tnt
tl btidřfielF pntvo snjíMf k kteří
rádo po rolirtA fcr4lovka s nptfif
bud kttpovatl ftjrd hni k l# ktipnjn
královna IHI svádí konaní v
Ipf4é e r rely #e tffo páni
Aři'li"n Joi pr4vé Ukýml Jako
Ameri'n4 — tm d4jl totil přl
řiot ibflf i-ilifOM před t1tm do
Otáčím toto Jepfm a evii'jMfd
JmI
Kepobllkánl mlNr4ll
Ilhájitl ve středu státní konvenci
svou % HpringfUM a ta prý den
nv)konáno újtlrt rtlelio nebof vý
Ikí na listiny povřřujlcf a zprávou
svou hotof nebyl ta tak ttaedánl na
ftvrlik odročeno býti muaelo —IX)
hodntill docíleno bylo teprve dopo
ledne načež přikročeno k přijetí
platformy kterouž schvaluje se úpí
né platforma národní a odiuzuje se
oynčjsí platforma demokratická ja
kožto prvý krok k anarchismu — Za
"guteriiéra navržen It K Iewis 1
Henry Co
Hepahliiriné Wrst-i IrftlnAti
odbývali státní svou konvenci ve
středu v 1'atkersburgu a nominovali
cekanee pro všechny úřady státní
s (} W Atkinsonein ta guvernéra
v čele Konvenc' dodáno tvláátnl
zajímavosti tím žo předsedou jejím
byl senátor Kikins kterýž ao sám
majitelem dolů stříbrných přeo jen
proti svobodné a n jobmezené ražbč
stříbra ho vyslovil a mf nu zdravou
plnocennou hájil O otázce tó vyjá
dřil se mezi jiným následovní: —
'Jsem tčžitclera stříbra po víco jak
10 rokfl a přirozené jsem tudíž jeho
přítelem a jem pro nejsirSí uží
vání jeho 00 penřz Zájmy mé
vyžadovaly by na mnč abych byl
pro svobodnou a neobmezenou ražbu
stříbra a byl bych pro ni kdybych
byl přesvědčen že jest to praktic
kým neb možným aneb že zakládá
se na zdravých zásadách Lidé agi
tující v zájmu stříbra a požadující
svobodnou ražbu jeho v poměru 161
kdy vlastně pomír ceny jeho jest
31:1 jsou nejLorřími jeho nepřáteli
nehledě ani na škodu jakáž zemí
spAiobona by byla Nebyl jsem pro
onen odataveo zákona Sbermanova
jímž koupě stříbra nařizována poně
vadž jakožto přítel stříbra věděl
jsem že tím těžba jeho bude zvýšena
a tím cena jeho v trzích klesne a díl
vfra v nfj co prostředek platební'
bude podkopána A následky ty také
se dostavily"
1'opulisté kentučti
odbývali státní konvenci svou v pon-
nvM misii OVVU T
' ' „ a t
denlstvl
V Dos Moinea la utnán v úterý
v soudě spolkovém novinář A S
Durnell 1 Marshalltown vinným (ne
užíváním pošty Durnell vydával to
tiž časopis jehož jedinkým cílem
bylo vymáháni dluhí od ncplatu
Z Mount Tleasant Ta sděluje
nim tifftnl lialit nitiíohn tn Tr f
I Steří Že v koksovnách v Morewood
I _tti_ií u ! :
1%
1
#
ř
r 1
Ir
i'
í "
i'
: v
í
i