Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 22, 1896, Weekly Edtions, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    fOKKOK ZÁPADU
vyhlídky n ivolenl tiemi Nsíhř
aaldf demokrat ltřýl Ninivi ?Af
fo#t f Zlomné polilh fcl křie isnsta
I m wy ll mi mr? faktem Je hlas
)hn fřr HVKinlsyhn i (hMa j#t
dvojnásobní penným hlase ktsrlbo!
Orfif idal by tn toho řijlpho d
mokřete Jebol by tt rozumni fit
třany Jsho ftjfftl potav iti mohl fo
protest přotl hlimovstvf hjÍí hanA
tne f CMfii
'Nasel ljr Mnjký upřímný lmn
fcrel ktřfl povhoplv vf en volba
podiímnl pro im niti inamsni
Volným by byl Llasq ithn pro Isto
lak rozdvojit! Mae avftj ititvitl
polovině Jhci l8Ili(otiř
"fukne sle lakových demokrati
"Hiťl stává flskne 1 jsou de
mokrat ktř( f lidnýt h okolnosti
nehudoti M fn'M I odhodlali k hH'h-
vin! f-řo klrhokoli řepublikin
skébo kandídil rpMfcttvf
mofná 1 tomu tak Jtt TaH ucbř
tedy projev! avflj rot#t proti
Chicagské konvenci odmítnutím hle-
sovánl ro eleklory presidentské
nt tr veškeré své stranické nelíenl
soustředí na lístku státním i míst-
nim Tímto spftsobem Kmohou bá
jili čest národa i aabeapečl daUi
trváni našeho zřízeni na kterél stři
brařitf revolucionář! útok cinl IV
mohou Um ovlem pouze polotíci co
dokázat! by mohli hlasováním pro
McKinleyhú t Hobarta lei neporoo
bou ani o málo více než vrJenlm
blaA svých pro demokrata kterjž
by konvencí pro zlatou minu a
prohlásivší Jediné k vfili pohodlná
ti jejich navržen by)
"Naproti tomu máme ata tisíce de
mokrala ne li dokonce miliony kteří
t nynéjsl krisi ohledávají voláni do
zbrané a to voláni neméně nadšené a
nutoó ne2 ono jimi voláni byli před
35ti lety a náiiledkem kterého! tapo-
mlnali téměř da před tím demo
kraty či republikány byli Muli tito
v nedootatku uspokojivého kandi
dáta demokratického na idravó plat
formě nepřivolí ku iřeknutí bo celé
jedné polovice blanovaoího práva
avébo jediné k vfili tomu aby ideu
politické dfinlednoHti zachovali Ti
budou cbtiti vrbnouti blaau svého na
tu stranu kde nejvíce platným bude
proti populisuiu a národní neceHlno
ali lllaaem avým přímo mlřiti bu
dou na nepřítele poleóného byť i
při tom hlasovací lístky jejich joieno
McKinleybo nésti musely
"Bylo by to kučem politické poše
tilosti ba pMmo iloíinem odvraceti
poiornost této třidy demokratu od
otáčky hlavni a obroziti výsledek
volby stavénim do popředí nároku
na atrannickou věcnost kteráž v po
měrech nynějSloh jest plně s místa
Soustřeďme kaidý poctivý americký
hlas na iekanci representu jlclra po
čtivou měnu a národní Seat jakož i
úmysl lidu naíeho na aachování vlá
dy a aříienl naíeho v tomlo sp&sobě
v jakém od otcfi naňiuh přodána nám
byla Nemrhejme cbraní když po
pulism provolává již válečné heslo
avé a kdy anarchie v poxadí plíii se
ca ním a pochodni v ruce
'Osobnost McKinleyho v aápasu
tomto jest pro nás beavýanamnou a
jeho dřlvějál politické avaaky nejsou
pro náa ničím Osud tomu chtěl
aby přítomné atál v čele hnuti sa tá
adu kteráž nám rousl býti tisíckráte
dražil nežli svazky stranické"
— Louis Uoger který! jak mámo
obviněn byl i paličetvl propuitěn
byl a olžaloby této soudcem policej
ním f pátek Uoger dokánl totiž
několika svědky že v noci kdy požár
v příbytku Jeho na 30 a Paul ulici
vypuknul? Counoil Uluffs se nalézal
a tudil oheň založili nemohl
— SleSna Kmily Lourensenová po
dala v pátek žaloba na Egbert C
Wilkinse jednoho a obchodníka
zdsjíích a aice vini Jej ae trtáenl sli
ba manželského Patrně cení ai bý
valého miláčka avého bodně vysoko
neboť požaduje náhrada v obnosu
$20000
KaMnl promrl
I'M řtyírnl toky M4ly
kratičká lt(Uj potí skuíoftwMid
kaf lýw fs'bň4 fxwifovan4 jak f r ý
Jl ibtprvftftj m tn tkknn Mu
Klnlsyhm slibovali k ll hmUmě
mftl "tflHlný vmht" anftb řtf-ra
vn rslní klKftk (prv4 pak ritan
Un pravý blahobyt v fuml 'Yn byli
řUJiil pforrntl j lfioliodř'iliil Jíli4
orlafaMnfnh profokd byly í#opfsy
truhl rhi(agki Hvomrmtl ktřl l#
vtho ''UáfW ttanovlika § dlt
vhfli mlkli r oi urnu hlily I
njin4 v ti )' votobnlrn n iá
ly U to bude pořád Jidnn af tví
ttsí strana jodna anb druhá í
ftebu l ani Um ani bftři It
j"dn4 m U poum a jdin o ly fiřa-
iif o lu kořinf a lid ! bud o I(r4n
po volM jako před volbou Nul !
lkti2ffnoli seanal kald jestli a-oft
té sorty fahlné proroctví se Inilo
Tulra le nepopře nám nikdo le
kdojvn Idibeu a dravého rotumu rná
ajxjA tolik co by se vi-ilo do n4prU
ks potrial a uznal le přd 4 lety
jmlnalo tm sk itcčné o ziady daleko
sáhlího vlivu na blahobyt iHé toa
jící a U t vítězil směr ihoubtif kte
rým blahobyt země a národa zničen
byl rázem
lffcvucMiiyt
ben Htcwurt a Jiní stříbrařítí pavouci rozkládají svd 8tíílruhkí sítC aby lo
nich polapili df lnictvo a íarmerstvo V8ak Columbio stojí na stráíi uby jodinjřm
ro7niachcm smetákem zdravého rozumu roztrhala ty pavučiny a smetla jc v za
sloužené zapomenutí
Vzhledem k těmto zkušenostem
měli bychom právo od rozumných a
svědomitých lidí očukávati že neopo
váží se dál Bvádět lid a znovu opako
vali falešná proroctví jakými před 4
roky Bypali lidu písek do očí Vždyť
již Lincoln prý pravil že lze sice ně
které lidi někdy oklamali některé
pokaždé ale všechny lidi stále kla
(nati že je nemožno Však zdá se
že Svornost nesouhlasi s Lincolnem
neboť shledáváme že bude tutéž
odrhovačku kterou před 4 roky se
naučila a pokračuje v proroctví fa
lešném Poslyšme jen co praví v č
te dne 18 července:
"Političtí v&dcové chtějí panovali
dostati moo nad úřady aby jimi po
dělili avé věrné a musl dostati hlasy
lidu pro sebe Naučili se od kněžl
starých i novějších lákati hlasy lidu
bubáky strašidly a balamucenlm
Hrozi a děsí — a každý kdo ae dá
zastrašit! předěsit! obalamutiti —
jest jejich Mějme se tedy na pózo
ru aby náa straááky jejich nenaučily
moudrosti sice prohloupíme Letos
vedou strany nový boj politický o
preaidenUtvl o vliv a prospěch viech
těch kdo pro politika a řemesla pra
cuji Před 4 roky postavili ai ta
strašáka clo Leloa jest atrašákem
tím měna Nedejme se zastrašili
bubákem měnou k nějakému neroz
umnému a svobodného občana nedd
stolnému činu Je to len veliký
'bubák Utrhejme mu dva knoflíky
na kabátě a poznáme že je vycpaný
'slámou a ducha ▼ něm není Učme
ae od v&dcft"
""í nt e o li rvct mlt HtoJÍ
ti pak to i Utíl ll i U prý la kone
Én Jedno ivolllí lid McKInteybo
nb' Hryana Ani jdfi ani druhý
hernie ti I roky f!mi isrni snUtl
k tomu je přilil Vfliki Illahobyltt
Ui mnoho nejdiriMe lak jko lak
lto dle rptillikin6 mime ni ti t
M co nim j-omohbř t% iťih í l
rokli? Jsn nářky steaky rok od
rku vftií alylfme ne iM ěay ili
tdrfdirtdy tnkVt pr4 ftíikoe mzdu a
milo to pl Zviiřií-ll ldy republi
kin e MuKinlym a bulou tuto
vsVhnu dobrotu dIM 4 roky píto
vatlopdnoti jn v tietieipeěf le po
4 Irterh bu lou mut ltít tlm Ve
k mísící k ]e lid udatní vykope
v(tíií-H dmokrlé Hryaom —
o vřch vitidy — mftie být) v ml
bfíře nlli lo jt? MAIe býti na
rolnických pbxliň nilíf olnhody
blJnjí práe ménl mzdy níle
tárkd a tekA na viech stranách
více nrlli tfr? Jk by nim lo tedy
mohlo uSkoditi?"
Kdybychom tito ítti vkrejaro
vém časnpise pro děli aneb vy láva
něm v blázinci mohli bychom sl
ovírm pomylili o tom svoj dli
Vlak kdyl takto pUe jedeni četných
časoiiisa kdyl tak idse nejstarAl
čký redaktor v Americe pak věru
nelze to mlčením přejiti
Podle nevyzpytatelné moudrosti
pisatele jest tedy vše jedno zdali ta
neb ona strana těmi neb oněmi zása
dami zemi řídí Jestli to pravda
pak musí býti pravdou že jest to
úplně stejným jestli je kde vláda
monarchická despotická aneb repu
blikánská jestli jsou u vlády úřadnl
ci blaha semě pečliví aneb vyko
řiíťovatelé jestli máme vfibeu nějaké
zákony aneb nemáme jestli je pečo
váno o úvěr země o rozkvět průmy
slu a vzrůst blahobytu aneb ne
Jest li pravda že nezáleží na tom a
že země stále stejně prospívá za
jak ýchkolivčk okolností a jakékolivěk
správy pak také musl býti pravdou
že každý obchod etejně prospívá ať
jest řízen kýmkoliv a jakkoliv že na
každé farmě se stejně dobře hospo
dař! a etejně všem roste ať eázl neb
seji v březnu neb červenci ať ovorá-
vajl kukuřici aneb sedl v hospodě u
karet stejní naklidí ať sekají páenici
v čas aneb když už všechna poklesla
ať semeno před snětí ochránili vyprá
ním v kyselině nějaké aneb zaseli tu
nejhoršl zunu
Není snad otřeba abychom doka
zevali nerozumnost a nesmyslnost
takového blábolení které! nemůžeme
věřit! že by přišlo s hlavy zdravým
rozumem obdařené Vždyť snad
každý vl a cílí že podobné falešné
proroctví hlásané a téhož zdroje před
4 lety se nesplnilot Vždyť snad
každý pociťuje ten rozdíl mezi tehdy
a nyní mezi dobou kdy ochrana
celní byla poskytována našemu prů
" "
myslu tahoipeíovala prá l dobrou
midu riěfnlcitvti I dobrl reny rolni
ctvu VMjř snad kal lý asinal lu
khotu a prázdnotu ujUťoviní !
Vl( býti bhhn I Jtll bude l#
"Ut smMme i"e ví lej bflře nl
yl i rnAle býti Mře ! Jt i mi
ni k Icplímu ftsnt tak snadnou
Je alce prav U le pridrit O ve
and it tři minuli roky mi "ne
nl II" ale e lak! pravda le mili
ony hU lovili a til je pravda i
skoro jedna samovraM dnnl pf A-
mírem nmt Cmhy "or pie se
v Chicagu tmotnlm a krev lito f
hlavu tlthbj nssvídomltcb nsb ne
vído$(ih faUifivh prorok f i
pravda U mime aUto ol roku l?J
(llpe Mno od I II vyjma —
a }e lakl pravda le země nJe
slynula blahobytem a bohatost' po
kud neposlechla hlasu těchto fale!
nýth a hesvždomitých prorok a ne
inítíla m blahobyt len chránilo a
tvořili jej ptmahalo ochranní clo o
němí líto faleinl proroci přel 4 roky
pll le jest to humbuk a slraUk
jako to dnes píši o stříbru Jest tél
pravda le od té doby co tito faleSní
proroci lid svedli u Uprvi ot U duby
a n tlřlm je alysutl nlřky na zlé
časy a to ěim dále tím horší
Phd čtyřmi lety lid dat se svesti
takovými i jinými ialešnmi proroky
na cestu která vedla k zbavení ho
zaměstnáni a výdělku a jestli nepro
hlédnul a nepoznal že jsou pouze jen
falešnými aneb nevidomým! a nevě
domými proroky a bude li jejich
falešné rady následovat zavedou je
na ta místa že zbaven bude též ještě
i měny všech peněz a přikvač! na
zem bída jaké posud rovno nebylo
Kdypak vezme lid na takové své
vůdce bíč a vypráská je a redakci
jako vypráskal Kristus kramáře z
chrámu ?
Tržní zprávy
ChlcH' 30' i rvi nc
Trh obilní Jati J"U Vloba' nni-
vá U Ikodj iiiAobt4 na tklUal 4sdIoi
milj by tpatublU ilipátti sviiik aiUoa poli
UckA So klér atrli-na jaal nula mina ilobl
tUafi triích paaMnlch a tlia nadoalatak peutt
ool }eat Ul p citováno trJoh obllalcli Piu
nloa ]t ďoy aplin tyUI n-i před tfda'ta tu
til Jarka 1 i i M SiíSíV pro sáM M' proal
bh B vttWíi olmka íeroná 6 3 sa t1iífift
Knkuřlo )t o ny iplia ooliablujil a 3220
OTaa aa opit trnoha zl-pill a prodírá (a njriil
inibílýt17(ailS
Žito Je Um dile tlm letl)l oral za
Jeiman Joat annd luk levom la Jli kIinuaU
nemilá a proto prodári au u MQft
Lníuí toeoo a o poutal 7 o-nÍ ali pillo Jh
za T3s
Dobytek botaai koncem minulého tjdue byl
ocnjr oobablejil vlitk taoto tdun poílná opit
cauoa p'Toejii ao puaud nlUI nei před tý
dnem Krmeni voU priidirajl a ?a tllOQiM
teUiaoa po %MQiX0 kráry a Jaloloa lla&íi
l4 vtUlnoa po $aOoei68i voli k lira tiWú
IM) Haattl Toll t2WiAlO
VařoTý dobyť k lehký Jeet oany pevnijl! a
Tjiál Jluy baď neiminan aneb iplia nllil l h
ky prodává ao ca 13 l&ilflo smUuny 1310r3
IM tiiky %3m W
Omaha 30 farvanoa
Přivol dobytka hovltlbo a viřovibo vrlutá
pouanáliln Od novího roka do ayoijika bylo
přtveieno MVí9 kaaA hovialbo o 1813 vloa
al loni — xol3 rei řiJTáho o 189U míní ni
iont a — ltlMt tkopovibo o 4t9 vloa ani
1 ol O ny dobytka boviIbo Jeoa oolabla]i( a
o poaaáol alUI Prodává ea:
Tnfal voU ÍUKVIDOO 1b Táby 3 M4J4 00
Pil-ni voli (60 ai 1300 1b váby S 804 OS
Proatřdnl voU a 3t3 U
rknl U B'J14( krávy 3 SocJ u
Chodi ai proetřadul krávy 1 řJ u
Fiknf voli k lira a áora M
Proetřednl voli k lira 3 tfiíi M
Viřoy dobytek Ja eaay epile vjUi Tký
prodává m ?!31-M amiifBý ta
I1S a pikaý lebky 100íi910
V-Joa ci-retvi Jaoa a V&íiM
Mulo Ui ymt pud bet tminy obyčejní
k nakládáni ta TH nr]lr4I aťtnf ra 0rítl3o
Drib i Ui aa pradávl Jako dMve: el ploa
krocani I kachny po te kařata Udílet uladt
kachny 131 Jo
St Loale 3S fervanoa
Ptealoe aalnalý tydea atoapla avlak t ato
tydaa pod vlivem aapřlalvyob správ a barvy
Kewyoraki Jiot oany oehabli prodává ee li rve-
Dl í 3 aa UiíU tvrdl í 8 aa M
Kakařloa je valní levaijll aa He
Bavlna má oeaa oehubloa nlUt pMtře4ti
11-lao
N" Orleane to ěrvafe
Bavlna Ja eaay klidni pmatri4al H
Dřjlny nárotla řoského
od Kezka a Dolenského jest nový a
skvostný spis a nesčetným množ
stvím kráaných vyobraienl a ve
skvostné vazbé Stoji i a poštovní
zásylkou pouze 1350
Knih Pokroku Západu
HOVORNA
lřá mií weflU 1 MlpíMl
ptf a"-iř" nmfm l
rmh Nsh — IWm "H
llovorn mnoho li stolí i -ta Jsdna
osobu! IJ Z Kutné llořy a %fh
l příitavti k moři i) Mnoho IÍ
přee vo bt 3) Mnoho li I přistaví
tdejafho ď Hi hylř a 4) mnohodi
just lo rti f ské penise ť-til koraný
Jo H Kovář
0tjitť— I ) Z Kutné Mory do
Hamburku ve itvrté tříd # 175 ve
třetí ti a" v druhé IliiS v prvé
11715 i) Vu lnion ííne neb pra
videtnfcb hamburských lodích V Ins
lípelubí UMO Vn iipř'S"WÍch lo
dl h v mnsípaliibf lUM) v druhé
kajwtA ♦'íO W al 7 w v první ka-
julft al IJ7500 oeííbe 3) Z
New Yorku jtc'j aflttno 4) Cf
tsjte h korun na dolar blx li 2"o na
korunu a vypočítáte si mu o hod i
korun to bhnUí
wliaHn'f Oklahoma — Trosím
sdťlte mi soukromým dopisem Zdali
muí obchodiifk platil lícen! na né
které groternl zboží
(Mp — Nezbývá nám řasu na do
laty takové soukromými líty odpo
vídat! Ne na obyčejná zboží V
některých státech ukládá se lícense
na prodej padělaného másla však
není nánfámo že by podobný zá
kon byl platným v Oklahomfl V
nkterch státech ukládá se živno
stenská daň místní (mostská) Druhdy
musil míli vládní iicensi k prodeji
tabáku to však ten zatroleuý McKin
ley zmařil v' roce 1890
Wahoo Neb — 'rosím sdělte v
Hovorné zdali uveřejnil nékterý
český časopis celou reu Hryanovu ze
dne 10 července 1898 Jestli ano
který Jan Dokuli!
Odp — 1'okrok Západu uveřejnil
řeft tu doslovné až na úvod Jak
dalece víme žádný časopis český ne
podal ji tak virnó a obšírné
Wťslotl Neb— Četl jsem žo vojín
kléry utekl z omažských kasáren na
zývá se J Kletcher a opět že Kučera
Které jest vluutné správným?
Al J Kovanda
Odp — Anglické časopisy udávaly
jméno Kletcher a tak i my nejdříve
zprávu přinesli však nás asi třet!
den po jeho uprchnut! doála zpráva
od poštovního úřadu abychom zasta
vili časopis posýlaný na J H Kuče
ru jelikož týž desertoval a tu jsme
teprve seznali že to byl krajan
Na podzim roku 1835 stížena jsem
byla zánétným revmatisraem — píše
pí I H Vandecar North Iíranch
Mích — a byla jsem připoutána
k l&žku po dva týdny Jediná láhev
Oleje ev Jakuba mne vyléčila
Cyklon v St Louisů
Není v dějinách Ameriky případu
který by zaznamenával tak velikou
ztrátu na životech i majetku cyklo
nem jako jest ana kteráž sp&sobena
bvla před nedávnem v St Louisů
V méstě tom samém přes dvč sto lidí
zahynulo as tisíc bylo ranč-no a přen
♦20000000 jmřní zničeno Mezi
postiženými jest i mnoho našich
rodáka
Aby každý mohl si o tom pojem
učiniti zaopatřili jsme fotografické
pohledy na zříceniny tohoto cyklonu
kteréž mezi jinými obsahuj! též zří
ceniny sokolské siné i katolického
kostela sv Jana a v&beo nejzajfma
vřjáf pohledy na spoustu spftsobenou
Celkem obsahuje sešit 43 plnostrán
kových vyobrazeni a prodáváme je
sa nepatrnou cenu
pouze 25 centů sešít
víem naSím odběratelům Do Cech
zašlém seáit za 27 centu
Jelikož vyobrazeni jsou snímky
fotografii jsou úplné vřrné a zasta
nou vždy zajímavou památkou na
hroznou tu událost Zaílete 25
centu v penězích neb kolkách a
obdržíte eeíit obratem pošly thd
Pokrok Západu Omaha Neb