Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 22, 1896, Weekly Edtions, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i
ZPRÁVY ZAHRANIČNÍ
- hlwhtjiri tintltUl M VÍďftiké
Utirtlu iflfflhtM propadl rrif jj
lod ffiřOf frf!Jitri f f ibwiftejf
Jiíího fřnf#ř Aňidlka (Mtl fii
' y vdver IVfffr Jest rarifn
{ M antisemiti rpt
velbmi vjffft-! poslaiee aísko
ehehbbfae!ipb Afrionfr Ta
i ]ffi4 rtfJil tfdiM fMí pndetl
I (fin n íínufmli Přítomní
V antisemité spfteoMI) al# Ubovo v
Wlaot# f mie být M# fozpt
IteVt Z ba řádné mf-e
netřeba pod kati
V Křittml pokutu byl vnuk bar
tUh flismsrrba syn hrsMte Vité
' mi Itiantareba Krsotry byli tittl
i Vitém hrab n-Mrt-r! ItUmartk t
hrsb Kmtiťl ('fař ustupoval
Ker4l Jízdy drtU Lehndorff
' W4Í #itM4 i Ktbotisba vy
stall ivhUtnl delegaci h Londýne
btrá přičinili (mi mé o t aby b pro
MAftf zásad socialisti bfch přidána
tyl ládoet ta ňeodvislost 1'nUbjř
r Mn$kvi ebonČeno bvlo vvie
třovánf katastrofy na ChodyAsbém
poli béhem korunovačních slavná
stí Dle dotroidinf vvletfovacího
výboru hlavni vinn ne neitlatl tom
nese (olicJn( prefekt Vlaeovský
I předseda sltvnostolho výboru ge-
I reral IIIn# člen toho výboru ba-
I řfto Hudberg a stavitel jen! stavil
bodky pro pokrmy Zmíněni o
í staveni budou před soud
CrJf tmntrU na sé ctfi nt
I západ kterou v podzimu polniknoati
1 hodlijí laxtavf v Vídni Dirm
itidlii ÍAndfnl i Kodáni Tél f
Korlínfi n£in( prý n j4teínf cciti
iMtivka kde chyglá jím e!ko-
' lepé pftvít4nf
f ' ííjt Juture president republiky
franooutakt mat ne přudmCtem aten
t4to při pťel)i(dc vojáka v památný
den rotbořenl baštily Kďyi přijel
na proatranatvf a chyntal e vstoupit
na tribunu proft určenou aa 40letý
mu! velmi aluSnA oděný jen! ai do
nud o strom opřen pobil! tu t4l vy
Hlřelil nafi dvě ránj a revolveru
Dříve ne! útočník připravit! ae mohl
k r&n6 třetí byl t&ntupem obklíčen a
odibrojen Pobouřený lid !&dal ta
jeho amrt Zdálo ho okutecnč íe
dojde k nejhorSímu když tu pojed
nou objevila ne nt míst5 policie a
útočníka tatkla Na Htanici podro
ben byl výslechu Jmi' no jeho jeHt
Francois Pravil že jest představě
ným v m£stskčm kanceláři veřejných
prací Kevolver mři dosud u sebe
Byl to tak tvaný bulldog a dosud
slepými patronami opatřený Fran
cois tvrdil íe obí rány jel na presi
donta vypálil byly rovnčí Blepó A
čin jeho němči jiný účel ne! aby
vzbudil sensaci a obrátil pozornost
na jeho stížnosti Po atentátu bylo
v přehlídce vojska pokračováno a
president stal se předmčtem nadfa
nýoh ovací Panovalo dčsné vedro
Mnotí vojáci stíicoi byli ňžohem
Kdy! vojsko táhlo ipčt viděl ka!dý
jak hroinfi trpčlo Mnozí byli scela
vysíleni a sotva se vlekli Všecky
ambulance byly pouJity Konečnfi
byl dán rockaa k odpočinku vojáci
pak vrazili do domu aby se douíkem
vody posilnili Mnozí namáčeli své
látky cestou v kalužích a chladili
tak své Selo Dle vioho nehody ty
Dřimčií úřadv k torno ibv ununtilo
I 1 ~i
ř se od přehlídky vojska na 14 čce
A t _ t _ 1 3Ě nt ti t fl m
] uhk ou aftvna zaaa oy vojaaam
uspořila ae trýzeň
Pařiiané uspořádali presidentu
Faureovi který iťastně vyvázl a
atentátu velkolepé ovace Zatčený
Franc jís popírá !e račí v úmyslu za
střelit! presidenta revolver mčl prý
nabitý slepými náboji aviak nikdo
tnu nevěří Německý Vilém aaslal
Faureovi blahopřání k ifastnému
vyváznutí
hffit fatUthmy výivsl M llnf4
( blorý (on liřďti ittAlbá v
PsHl by Mfítlnl Anii jbr f'-t
hinnrmtk% fUhl lflj rn ři
ďV' řiilii #'ir!Vhfi fřibfn l 1
tttttkh m n 'i-t řR'iv
řih řubfn h% s m r) 4bnn tn
fJds V fdatfKmt f sfpftS t d b l
ftsbýfljí pUíňfMlti flfřiKillA vMA(
přml
Mně filfík Filip Holtt Vvrp
d fiflMfxsf tjn íinilfto ItřiMtw
rMIWU r4#lníh ďirnt l!"'if
Um OřUftkho tMfcmUii byl na
i4mk AUnib v f'braH s ařf-íhřI
ftř#'i Mřtí IkitnUm Ařnslií eťm
roíbn{lt io#řs
Vlni(t vlMit ft#dli pfVilfií
nlmobo alith4 f-ňs b iifni(
tUUtfa t IVbirtt Příííl in
vliv lhba VyJ Ifi44ní a iřínl
mřlb4 bsnbj v Hnkím Mnffn
mt poir!nj#
tSiiUttt nh„'tl n vítali vllíi
stv( střlbrařu na domobratif bé kon
vnl chiťatkl a j4otm jko
víťsitvf sv)rh il'l
t'iitf ntmtrj itJ( a a tom aby
bylo loďtvo nrisoké o nakolik
kříf4ku rotmnolwno Manévry v
njbliliím miíni prý tikilots potře
btt tohou roimnolsní mocí v4lčné
lr MumilU kterého cíař Vi
lém polal na Krétu aby vylctřil
stav věcí na omrové tom vrátil se
spět a vyslovil se následovně: "Ci
vilisovaný člověk nelovede si uči
niti představu o hanebném násilí
je! páchají Torcl na křeiranských
ženách a dívkách Velmoci musejí
zakročit! aby se zabránilo hnusným
scénám Jediná cesta je ku záchra
ně: Vyhnání Turku a Fvropy Po
vstalci odhodláni jsou k vytrvalému
boji"
Král llumbcrt italský hodlá na
podzim navětíyiti německého císaře
v llerlíně aby mu oplatil návltěvu
V Jhlyii konaly se doplňovací
volby do sněmovny aa město Urus
sel % klerikálové získali 0 míst proti
hberál&m
Na KrítS panuje na chvíli ticho
válečný řev nyní tlumený vypukne
zajisté dvojnásobnou sílou Po
vstalci jsou odhodlání bojovat! do
posledního rauio Porta svolala
do zbraně nových 20 batailonfi zálo
žníků Šestbatailonfl posláno bude
na řecké hranice ostatní rozděleny
na hranicích Makedonie Turecká
loď válečná stíhala řeckou loď je
nalézala se na cestě i Apokorona
do Acrotiri s křesťanskými uprchlí
ky lodi řecké podařilo se vňak sti
hatclfim uniknouti
fymnllsko koupilo v Anglii dvfi
dální válečné lodě a 10000 opako
vaček soustavy Mauserovy
Markýz Hudini sestavil se sohvá
lením krále následující kabinet
Ministr president ministr vnitra a
ministr zahraničních záležitostí
Hudini ministr námořnictví adm
Urin ministr války gen Polloux
ministr spravedlnostiCosta ministr
financí Unnea ministr pokladu
Luszatti ministr veřejnýah prácí
Pnnetti ministr kultu (Jianturoo
ministr orby Gaiociardini ministr
poít a telegrafu Sineo ministr boz-
portefeuillu komisař sicilský Con
ďroohi Parlament sejde se 21
č'ce Křeslo ministra zahraničních
záležitostí nabídnuto bylo vikomtu
Venostovi
Ometal Weylcr guvernér ostrova
Kuby vydal rozkaz že víichni cizin
ci na ostrovd se zdržující do 30 dnu
musí býti registrováni neb jinak ne
bude brán na jich listiny žádný
ohled a budou za spojence povstalců
považováni — Gen Antonio Maceo
byl střelen do kolena Jest to ji!
24tá rána kterou v boji ta svobodu
utržil Není nebezpečná ale bolestná
a lékaři doufali íe se brzo uzdraví
neb nikdy ani nekouřil ani nepil
lihovin
O $mrti Jose Macea jednoho i
v&dcu povstaleckých na Kubě a bra-!
trs prostavěného AťrÍ4 Maeet
ptftfijf r4n p'ivMI IH )ffMi
IMfMeft byl v bnjl Kdyl pot#s
pfthivníb (!řlí'na byl i
bil v fáf# v hMkih ihtn Meo
pneíifilM f (9n dř donfajs U
ApsnMf ďmtí b (nttp Ml smolil
ts HM-dsI l# AýftM ljt velká
! Vida l s doufaje fe bil
mr anibriritití v-tl na své li li
wZp4(by t(ipme Je jirb - Mi J
tnrhn na fk'u H( nyi (a
-r'iftet (reftla ho bule ttiMr y
p4tn4 ď lije př'j)U řii rt vor
AS mffté tnutt iim klum
liahitktl jřífeljeho h řhiařřia
tnt'hn jiňýeb hth I ]h't et4ťi
lile p'dfnřední ipr4vy byl Jre
Meo mu rtiivérMnf txKUlri'!!)
gen ()rri'vi (opraven K lyl U -
mea t4řn n titm rotsideb eeb4td
řyl třit proveden a in M n ta
tMpn Ilyl fdířben na pltntAfi
britb bíbo boneula Hama fena blíle
Hongři N4elřiíh janíy v New
lorbu prttf íe tato drnbá fpr4ta
je ftemyetm
WMin potftý botfktor n
rnefbé výrbfxlnf Afríby jenl fxlenu
i-n byl pro ubrutnoetl na ernoiíih
páihané k jK(butl'0 vstoupil do
lIby sátní a bude jmenován soud
tem v sevemiin Prnbn
Vll'lt ttrlid roíhoílla poetati na
fmkoturpťké hranice silný oMll
vojska To stato s následkem na
pnutí je! mesl fí -ckem a Tum kero
ohledné povstání na Kreté zavládlo
ZAroveft zaslala velmoeem notu ve
ku-ré upozorňuje na povállívost si
tuace
$p9ntUk'l vUUa nechce přistou
pit! na požadavky jel klade alliance
a Franií nebo s Huškem Špantlská
diplomacie shledala že obě velmoci
spojí se rády se Španělskem v otáz
kách evropských a afrických vžsk
ani Francie ani Kusko nechtéjl
sebe menSího podniknout! qo by
vztahovalo se na poměr mezi Spoj
Hiáty a španělskem stran otázky ku
bánské Vláda madridská noučiní
žádný krok aby zajistila si evrop
-kou pomoc do té doby dokud trvá
přátelský pomčr se Spoj Státy Vsak
bude-Ii toho třeba hledčti bude po
mocí některé vlády evropské učiniti
nátlak na Spojené Státy kdy jednati
e bude o urovnání sporu kubán
ského Ves Key Wctt Fla se oznamuje
o veliké porážce španělského vojska
tyto dni Povstalci pod Antonem
Maocou je porazili V Havano se
docela povídalo že i gen Inclan byl
iajat a jest držán povstalci Stalo se
to 16 červenco nedaleko Pinar del
Itio Povstalci prý poslodních 14 dní
znepokojovali řady Španělské a! ko
nečné gen Inclan dostal nařízení
by je odpudil Vzal 2000 mužft s
sebou Maceo to očekával vlákal
vojsko do pasti a pak pustil na ně
Krutou palbu čím! je uvedl v nepo
řádek a porazil Asi 300 Spaučlu prý
padlo Maceo prý podrží Inclana na
výměnu za zajaté povstalecké dňstoj
niky zvláňtč Cadota Bude-li prý
tento zastřelen zastřeli povstalci
Inclana
ZJHni Afriky t distriktň Mar-
gue a Tali došly do Londýna správy
velice ddlelitého znění Povstalý
kmen Matabelu Impi zaujal silné
postavení na cestě Tati jih spojů
jící as 25 mil na jihozápad od Bulu
wayo Feke Jeden a nejmocnějňích
náčelníku domorodců se vňemi zbra
ně schopnými lidmi svými přidal se
k povstalcům a a pozoruhodnou zna
lostí věcí zatarasil cestu Tati Na
severozápadě distriktu Tati bouří se
Makalakové Jsou to divocí lidé
nkrutní vo váloe a bělochy a násle
duji náčeloíky své slepě Zapřísáhli
se že vyženou te svého území bri
tanské osadníky a tničí obchodní
stanice Soudí se že bělofii v Hho
desii stojí před těžkými boji a má se
ta to !e přesile černých povstalců
dlouho čeliti nebudou Ncpřijde-li
lllllilIMATISM
1
PřVMf4 i
jilřf n mfie
Dr J
BALSAMU PRO JAT R A a LED VIN Y
JfJ thtUV proti nem'KTm jiter lni vin
étřoj tnuíntfth
I Ml4'e(lé Ceee %IM !4S#f
TV Ur J II HtWAH M IM ISK ( 0 Ht ImU Mn
WěvVWWWVVWvVvVVVvVVWvV
hribá pomoe do Kapbé botfrníe
j#t os! I Mlého eťrrenta v Uhod
sil fpřetn
tA Huny t%ty ftepříjnde prý do
Hpoj řt4tl ponvall llrisbo Jtt
lářlivona víerky semé ham copatý
ten liiemarb ia(tá
JiifHtnHi kwnUnH přijeli do Me
zica aby aby tam zakoupili 1W0'i0
akrft pftdy pro japonské vytho
vabe
Utnut s dř Jamesonem pro vpád
do republiby transvaatské který
před éaeem al do příchodu Svřdkft
ollo!n byl opét v Indýné započal
V Vitlru onemor nlo v pátek a V
sobotu 391 lidí cholerou a 333 jích
zamřelo Mezi nimi ti britiSti vojíni
ve Wady Haifa Celkem zemřelo
ji! v řadách vojska egyptského 165
vojína
yvUiHni utni i ustanovena byla
královně anglické na ci stu a Wind
soru do Londýna Jest to násled
kem atentátu na presidenta Faurea
Itritickd tuiana jak ('atholio
News a Tricidatu ohlašují sesilaje
svou moo proti Venezuele Právě
utvořena byla baterie jízdy při ko
loniální milici Naproti tomu J
J Storrow sástapoe Venezuely
zaslal vyšetřující komisi do Wash
íngtonu list na odpověď k uveřej
něné modré knize anglické
— Dnes dopoledne odbýváno v
policejním soudě přelíčení p Fr
Pokorným na něho! jak známo
následkem vypuknuti požáru v pří—
scmku obydlí jeho v noci po 4 čer
venci obžaloba pro paličství vzne
sena byla Z předvedeného svčde
ctví státního bylo patrným že oheň
ve sklepě jeho skutečně založen byl
a sice tím as spnsobem jak v listu
našem tehdy jsme přinesli leč ani
jedinkého slova důkazu nebylo před
vedeno kteréž by p Pokorného se
zločinem tím spojovalo a jelikož zá
roveň nedokázáno že by byl shoře
ním stavení svého jakéhokoliv
prospěchu s toho byl měl
neuznala obhajoba jeho ani za nutné
jakékoliv svědky své na stolici svčd
ka povolati a soudcem byl čestně a
obžaloby propuštěn
— í)r P Lackum zažaloval v pá
tek společnost pouliční dráhy zdejší
na náhradu v obnosu $5000 a to za
poranění jeho! byl v srpnu minulého
roku na 20té a Lake vinou společno
sti utrpěl Při skočení % káry sko
čil prý toti! na hromadu železa kte
rá! zřízenci společnosti zanechána
tam byla při čemž nohu ai zlomil a
jinak potlučen byl Bolestné a ztrátu
na obchodu odhaduje ai na obnos
výío uvedený
— V policejním soudě odbýváno
v pátek přelíčeni a hostinským panem
J V Kašparem ze 13té a Williams
který! jak známo před několika týd
ny pro nedělní prodej zatčen byl
Na základě svědoctvi uznán byl
soudcem vinným a odsouzen k poku
tě $100 a zaplacení útrat Jeliko!
rozsudek tento zároveň sebou i ztrátu
lioense nese odvolal se pan Kašpar
a roeudku k soudu krajskému
íjmfnýtfi (
fýtl -J
II McLEANA
LITERATURA
)HMUU"„vri}" vytloa
následujícím obsahem: IHI4 plemena
prasat ( vy obráněním plemen Haf
folk Chesjer White a malé York
ehíre)_ Úprava krmiva pro krmená
praeatai — Volba blisny — Jak
kupovat) koné — Výliva vývoj
kopyta — Pravidla výkrmu vepřo
vého dobytka — Tri ní zprávy —
Jetel naehový čili ínrarnat ( vyob
razením) — Ošetřování eukrovky
(Pokr) — Zně — Vjběr semene—
Pfilletnl zpráva taj Č H V P 8
proti ohni a bleku v Táboře H I)
— Hovorna —Obchodní jKmiárnky
— Hospodářské výstavy v Nebrasce
— Seiívánl ran (se třemi vyobrJ —
Kpithetiomata ml dra J J Draské
ho zvěrolékaře ve Wilber Nebr —
Příspěvek k dějinám a vývinu úlu
píše J H Jašek Praha Ttx Strana
redakčních povsimek [celkem 27j—
Naáe cukrovarnictví padne v ruco
monopolu — Netopýr náa přítel —
Zelenářství — Hybtz čili meruzal
ka červená — Něco i herbáře —
Pořekadla a přísloví rolníku [Sebral
V Chládek] — Ženská besídka
[Schuzo třináctá] — Ještě o vycho
váni dčtí [Napsala pí Anna Šafaří
ková z Wilber Neb] A konečně
jedna a pfil strany dopisS Toto
číslo vyniká jako všechna dosavadní
vzornou úpravou a pečlivým výbě
rem látky Předplatné tl00 na rok
a toto budiž zasýláno pod adresou:
HoBpodář Omaha Nebr
iVuluiu Ď H I? N
Mámo na skladě knihy pro opiso
vání čtvrtletních zpráv pro řády i
Velkořády
Každý úřadrík ví jak žádoucným
jest aby zachovány byly opisy čtvrt
letních zpráv Nejen že poskytuji
obraz stavu a pokroku řádu nýbrž
shusta je jich potrobfc k zjiňtění
okolností účtft atd Nemáli řád
knihy takové nemá také své čtvrt
lotní zprávy uloženy proto že opis
na obyčejných blanketáčh se snadno
pohodí a ztratí V knize jsou vfiak
na vždy zachovány Prodávámo
knihu tuto obsahujíc! místa pro 40
zpráv tedy na 10 roku iq 75a
Pro velkořády jest kniha taková té!
nezbytnou Každý tajemník Volko
řádu by měl mfti tachovaný opis
čtvrletnícb tpráv víech řádQ aby
mohl je a následujícími porovnávati
Kde tak se nečiní chybuje so Má
me knihy takové pro Velkořády dvou
velkostí v tuhé vazbě o 400 a 600
stranách po $350 a $500 Kde by
přáli si tajemníci Velkořádu knihy
takové jednotlivě pro každý řád
prodáme lim je ta cenu valně sníže
nou Objednávky knih těchto i
víech prací tiskových nechť dějí se
laskavé pod adresou
Pokrok Západu Omaha Neb
Do North Judson Ind
Pan Karel J líeneí jest naeim
oprávnéným jednatelem v North
Judson Ind a splnomocnČn jest
přijímali předplatné na nase časo
pisy Pokrok Zápa lu Knihovna Ame
rickou i Hospodáře Odporoučíme
jej přísni ct rodáku taměiAfch
vya 1'oaroau i£ipadu
f
#
ř
I
i '
f
f
I
Ku
1
1
i
I
K"
'
k v
S
v-