Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 22, 1896, Weekly Edtions, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    J II j"Uřik)u odbornn vy Un
byl oliníkJímí f řmfl poiořftnjf
se fit nový if'ifi pfvb ktsřýl po f
mU triA tak ihnnbhým jtt ik't4lm fiftnr( I-Jr-A I4I od
hodl4k fnský sír t" řoSnl hoř
r m
ř'r4 l vjblij I V '
slednf dob dt mnoht mít V "po
Jsnýrh Mfáterb Mltfi plk ďi vý
rhodní 40 ťikoty přsnsish
tyti N#jvf vykyt?ijs e mno
písvsle tohoto v irninti bojfftkotrím
pakliře nálslit kfih y m vjlmlsríf
ptfV#U Mflfifljf nbtl lotf ťl prý
snadno Í'ťt4n( bojínku přu
l Ve Wahinto vy lina byla v
o bot a vtll' fiř léroisi t t
Ioridfi$ vti dm ifisjiir kou současné
ldy víkerli ltif #ft l"í klr4I
moií oběma vládami vihblm ki
sporu ohledně hranici Ven'nikýc h
vymaněn byl íc sulo se Itk
il tou pfífínmj e (41 parlamentu
anglickém J-tě fomto nfiifil
předložena hýli mobta
4 ktl # edtrhst
VHt !inU odbýván ve čtvrtsk
porad předních ttrřkýtb demo
krktS i si4tu Missouri v nll uřr
íeno svolali konvenci vWh stoupen
cA zlaté měny ve státu v n(l bylo
by porokováno o tom sU navrle o
býti mi samostatný ztarřký lístek
demokratický či rnijí-li alaraři jro
McKinleyho ařejmé prohtásiti
l'fpaltU arkan&t(
přijmutí ve čtvrtek platformu v
n(l co nejrozhodněji odsuzovány
Jsou obé strany ]rnbé jak republi
kánská tak i demokratická a v cti
požaduje svobodná a neobmeze
d4 ralba otftbra Wx f:rkint na ion
blin neb upoIupftuoWnt kteréhokoliv
národa jiného a dikle po!adaj ae
xruAení bank národních
ropullxté re Hfouilnřa
odbývali atátnf avoa konvenci v pá
tek v Cbeyenne ca ůcanteníitvl pra
nepatrného nehoř vřebo víude pome
11 delegttft bylo přítomno Heno
luce kterouž delegaci do konvence
národní návod dáván býti mři pro
chváleni nominace Bryanovi bláno
vati byla značnou vřtřinou pora!e
na V platformě přijaté schválili
cáflady vyslovené v ponlednl platfor
mě národní v Omaze přijaté mimo
čehož gamofitatný čekanec pro úřad
kongreHníka do pole postaven
Dojde k roztrircl
Čím více tahájení národní kon
věnce popolialické m blíží tím více
podobá ee k tomn že podobně jako
ve straně republikánské a demokra
tické tak i v řadách popuhxtických
k roztržce dojde a že kdežto jedna
frakce Dryanova nominaci schválí
frakce druhá samostatného čekance
presidentství navrhne Jako v kon
věnci demokratické setkají se obé
frakce v boji již při volbě předsedy
neboť stoupenci Dryanovi navrhuj
pro úřad ten sen Allena s Nebrasky
kdežto strana drubá pro "Cyclone"
Davise t Texas se prohlásili a př
něm do upadu státi xamýh A vý
sledek bude as týmž jako v konven
ci demokratické neboť stoupenci
Bryanovi tvrdí že z 1350 delegátu
na 000 zajištěno jich mají a s tak
nřevážnou vétsinoa nehodlali na
přání menšiny pražádného ohledu
bráti Stane-li se tak tu prý meníi
na konvenci opustí a samostatného
íekance do pole postaví S menšinou
jda ruka v ruce i předseda výkonné
bo výboru Taabeneck kterýž pro
hlásil že pro schválení lístku demo
kratického za žádných podmínek a
okolností nebude neboť něco podob
ného bylo by prý ponížením strany a
zradou zásad populistických
WlflCAnsiiiftkA dVlrirare
g poslední národní konvence demo-
kratičké vydala v soboto provolání káznice Iowuké propuštěný o zavraž
k demokracii státní v němž uvádí dění II It Hanta výhybkáře na
příčiny proč že hlasování při nomí-j dráze Missouri Pacific aaměstnané
naii presidentské ae držela Mezi ho Ilunt před dvanácti lety byl
Jiným uvádí ae tam že platforma 'policistou v De Moines lowa a
Jk vítiinott přijet Jst f fdlmm
odpore dsvedftfml 4edml
tfriey iflUlí pek pokel řil n
ifii'ij # en řiJřfitflf)jl ff#n
£)4ttk platformy ktrfrnJ I4I4
tr-knruítake řij y i!bo (Mf i j-
Ofébo l (thf ilítlrliými S k
kff)'l tjtUfPt) jt ři%Mji( t
iUlf"fířio(i tfrni fe ř t trk 'mi tu
jr"t yU !!oipitl — frohliiortl
pťif'4no jt řřifoi jinými I
křijnřrt 3 WatHvott i Kmíhum
kt#rýJ co ij"bt4t v kfivi-ftrl rtárlnf
ia4tl
voláno bal vit (4k'iiiO't4fto
lowk4 a ih4jno prý b-i-I
tku Vtta ro íft# HvoI4no
!il g'ivř-rnéřiř m bidlem rfokon
í-rnf opravy i4k'iRrifksi stitnUio kt
tím provina ftibyla
J a#staf al al pUtsn
Jak jm jíl rsnántili imýll
govřrnéř t4ti Wirnin svolat!
ivlátnf ii-i4nf zákonoi4rfva a to
ná])lkim probláin( likona jimi
ori{BÍ#! veni řízena co n6tav-
níbo leě t tobo nyní srIo a to ná
ledkem i4Uin4bo avr4cent roiud
ku tobo aoudrm obvodním Hotido
totil rozhodnut 1 a5 zákon onen
sám o sobě neústavním býti by mohl
řeo nikdo ba ani stát sám proti
nérou ntoěiti nemaže a to proto an
účinkem zákona tobo žádná škoda
působena není nýbrž na opak jcitě
zvrácením zákona tobo zájmy znav
ného poctu oběanitvt oSkozfny býti
by mohly
IMrnoa ústava
mají dle vieho v 8 D V sobf)tu
ožádal totiž F II Cranns r z Aber-
deen o vydáni soudního zákazu jímž
y tajemníku státnímu zabráněno
bylo předložití v nastávající volbě
podzimní dodatek probibtění znovu
k odhlasování a slySení před nejvyi-
sím soudem státním v Pierre ustano
veno na 22 t m Otáika ktráž k
odhlasování předložena býti má znf
Má článek 24 ústavy býti dl volán V
a v žádosti se uvádí že prý zákono
dárstvo nemá zcela žádného práva
odvolání kteréhokoliv článku útavy
k odhlasování předložiti Zákonodár
stvo nikdy prý o článku dotyčném
nehlasovalo a nikdy o něm neuvažo
valo a tudíž prý přijetím návrhu na
předložení článku dotyčného k zno
vuodhlasování právomoo avou pře
stoupilo Nejvysfií návladní uznal
námitku tuto za tak vážnou a důleži
tou že rozhodnul se záležitost onu
přímo před soud nejvysií přednésti
Umrti
V Adelaida nedaleko Grand
Pabos Quebec Canada zemřel ve
čtvrtek náhle ochrnutím prý srdce
býv guvtrner Massachuwíttský Wra
Justice Hučeli Týž jefitě před týd
nem zúčastnil se národní konvence
demokratické kdež v zájmu zdravé
měny mluvil a do Adelaida odebral
se za tím účelem aby několik dnu
lovem ryb tam ztrávil Smrt jeho
byla neočekávanou a zasažen jí byl
ve spánku
Kronika uflaloarl
Zena popravena
V (Joburn V a popravena ve
čtvrtek černoška Mary Snodgrasso
vá kteréž pro zavraždénf nemanžel
skébo dítka avého k smrti odsouze-
na byla Černoška tato zbavila se
děcka svého tím způsobem ie hodi
la jej do rozpálených kamen
1'amatoral nu stou přisahá
V Sedalia Mo„ pokusil se v pátek
večer A Palmer nedávno ze státní
!'sfmr istkftul a Llivním tfMksm
přídí fiřwi byl 1'almi-ř tďísifiil
Mtl I" Hatit fMj jakmít (
iní t- ď(ns a fílni (ato
rf( v itok thtěpfiU HiMil
totil fn riftt fcijyl t$ há lřslf f ptM
4f Ktftort fiidolofi t! tnlf
í!# i fríft'i!i Ihmui ri % Un
byl
M# správy knmitř řilbov
Iwlva řijl'i iU Mijonýrlt řf slf v
řo "JO f tfttm k'ftVém 31 tJl7
přÍtbovať pMi]'4Al( ytitxlhn
vib ftm v 1' hit )%tm 7 pft
lobrtt hjn m!4 a I !'' I
U 7 IÍkoka l?h-řkf byh U b
ň%Hn a ft!í ri'(h a }{i'ke
Mn i N'mrka ntt' i AiU
filfil7 a t iKml fMif ftfí b II M4
7 6hfnn4b fb"to poíťi itii-mn
Jirb zpít Vt Vtvípj mM 3'M0
bylo Jich pipř1 771 ďlníkU křn
traktoírh t blUc bl4in a i
morfii !'lirm roka p'f!4n- tt
ď Kvřopy ai itAi VkmH vylivo
vati se t nodavill a břcmnm
ocením se stati
hrotí dojiti v CUvtfsndii kdsl jtk
minule jmff oznámili optn milice
k udržení pffá-lka o dlien Ilrown
Iloístingtk Convsyirtg Work vydá
na býti rrjuíela Ňítuacv Unii přio
siřila se lim ] zřízenci pooUlai
dráhy odmítli voziti skéby t rkrt
se vracející Kdyl v čtvrtek vrčsr
práce zanecháno a stávkáři prl
ochranou fiolipejnl k pouliční káře
přivedeni zanechal brzdař práce a
ř-kl jelnoduíe policistovi by místo
jeho zaujmul V pátek ae situace
přiostřila Uk že uznáno za nutno
v distriktu v némŽ kamcnnické
dílny se nalézají stav obležení pro
hlásit! Když totiž dělníci a práce se
vraceli a střiž konající tam milice
stávkáře rozehnat! chtěla vrhli se
tito na ní a počti po mili£ácích háze
ti kamením Velící důstojník dal na
to znamení k útoku a as tucet osob
bylo při tom bodákem poraněno
Později večer dolilo k opětné srážce
mezí milicí a stávkujícími tak že
jak výře uvedeno prohlášení stavu
obleženi v celém distriktu nutným
uznáno Celkem povoláno do zbraně
pět setři in milice
Domáhá se manželky soodně
V Des Moines požádal ve čtvrtek
miletý C K Warren krajský soud
vydání rozkazu babeas corpus
kterýž dopomoci mu má ku manžel
ce a kterouž sňatek teprve v úterý
byl uzavřel Manželka jeho jest te
prve 17 roka stará a sňatek uzavřen
smírčím soudcem v té dumněncn že
oba plnoletými Již jsou Sotva že
vňak obřady svatební byly vykoná
ny dostavily so na místo rodiče
nevěstiny kteréž ji od ženicha od
trhly a doma zavřely Kodiče tvrdí
že sňatek je neplatným an oba byli
dosud neplnoletými a svolení rodičů
neměli Drubá strana vsak tvrdí že
nyní jest již pozdě a že jediné soud
ně rozvedeni býti mohou
Celá rodina poraněna
V Chicagu bývala by málem ve
čtvrtek v noci uhořela rodina II
Hammersleybo obchodníka v čísle
1039 sev Clark ulice a před osudem
tímto byla pouze odvážným skokem
a okna druhého poschodí aachráně
na Matka a 211etá dcera poraněny
při tom smrtelně tak že o zachován
jich se pochybuje a ostatní tři členo
vé rodiny poraněny pouze lehce Ne
tlěstí zaviněno tím že oheft epozoro
ván teprvo tenkráte když každý
východ a budovy plameny zamezen
již byl
1'rodkým lijákem
navštíveno bylo v pondělí večer oko
lí Centralía III a značné íkdy tam
aposobeny Veškery petoky v okol
vystouply a břehu a doprava železní
ční byla zastavena an tratě na mno
ha místech byly odplaveny NejvěUí
ikody spusoueny na farmách neboť
pole veměs do značné výše byla zaplavena
Vládalm bpfiářtkým olbofsm
y l4řt byla koflfnm (fine ftásls-lov
xí iprlve etsiH iřody v lýfnl
prVMtosfm pfjf bybt řMMJf
hf řfyísj f Ohio slMftl JÍUi
stippl Adolf My MU"ifkm ve
i4í#fb JiltiM jikřil I Kin
Oitlshom Ve sl4tsb Nosfirll-
kjřb iiMtli pih'dl skulňíb bylt
Mproll l'wif povffKt lí-plujiř fisl
fiyNjřií Vn ý# tm v!4hy to n
pvlnil 6plř lid d-íf v n l -lf
í)lii'kém ft li sle Tls l
vláhy bjMMd % js I !( si na tři
ale řnříl V t4lr h Jiho-
athňlb l'b nbřřnijffl v tit ťlsfříl
r'briďi Alehami byl sj il d#t#
ivl4t bojeým a mfty ďkfie
spadl al I mri palrft vI4hf TotJ
ltf i o rdtuti pfh'M skalního n
proti fsmnl ie vsik nt ilhlt
THonvdikéfs) ptnovato srbo C VI-
kpi vžito řisbyla rfvirn'wit vsíke
řrni onf tak fdlinivon jako ve
Ivo lMnseh delcb4isjfcfeh Je
linkou výmínkou snvl v Titi
kde hojnými dii stav imnt inaěnon
mírou itř{-in byl Ve Virginii
obou Carolinicb výrholnim Tsnnps
e Florid a v tkl (Wraie a
Alabarny bylo onl přílišnými de
lt! a zvlaitě rak v nížinách značné
lolkoneno Naproti čemu! pak tyli
soleny zase velké Ukody suchem v
Mississippi ItOuisianě a Arkansas
akol I V Minnesotě Drílě isjv-
třebl bylo ve Wisíionsínu lowf
MímooH jakož i místy v Nebrasce a
Washingtona Koma poikozena
byla přiiíinýml dešti v státech atlao-
tíckch a ve výchlních stálých galf
skýcb zlepSíla se jediné v Texas
Ve státech středních stojí si korná
výborně Bavlna poákozena byla
ijáky ve Virginii obou Carolinách
Floridě a částečně i v Tennessee
V Texas kde dosud bavlna nesmírně
suchem trpěla značně xlep&íla se
dostavivšími se deiti a slojí si nyní
výborně a vyhlídky nasluSnou úrodu
nebyly nikdy lepif V jihozápadním
Texas se sbíráním bavlny jii započa
to V Iowě započato již ae sekáním
járky a vyhlídky na sklizeň nejsou
právě mnohoslibnými neboť oseni
snětí poškozeno bylo V severní
Minnesotě jest pšenice nízkou a říd
kou a jedině ve jižní části státu Jsou
vyhlídky na úrodu prostřední
1'ožárem zničeno
bylo v sobotu i rána městečko Mal
vern Ark a jen rychlému zakroče
ní úřadu jest co děkovat! že muži
ze založení ohně obvinění lynčováni
nebyli Městečko čítalo na 0000
obyvatel a z celé obchodní čtvrti
zůstaly pouze tři budovy dravým
živlem ušetřeny tak Že fikoda $400
000 přesahovat! bude Ztráta lato
jest pro nešťastníky tím citelnější
an pouze nepatrná část pojištěním
kryta jest V čase kdy požár jeátě
řádil prohlásil jeden tramp že za $3
prozradí kým oheft založen byl
odpovědí na to bylo mu že uchopen
provaz na krk mu hozen a škrcením
k vyznání nucen Celkem dostali se
za mřfe čtyři muži 2 běloši a 2 čer
noši a důkazy proti ním zdají se
býti přesvědčivými neboť požár
vtniknul na několika místech najed
nou Jeden ze zatčených se přiznat
a prohlásil Že oheft založen v té na
ději že v nastalém zmatku značné
kořisti dojiti mohou
Konečně
Co nepodařilo ee vzdor nejpilněj
éímu pátrání policii chicagské doká
zala v sobotu policie v Delroit a sice
zatknula totiž 'dlouhého a krátkého'
kteří již po kolik týdnu obchodníky
v Chicaga pácháním téměř každo
denních loupeží v postrachu udržo
vali Zatčení vydáni budou úřadům
chicagkm k polreitání
Osudný polár
V Chicagu vypuknul v sobotu
noci požár v kůlnách chicagské pou
liční dráhy na Cottage (Jrove ave
39 ad a íkodi iďM pll mílin íot
obftáisjbf piHňe (Vlksw iniíe-
no (am pofárem ' kár ttvn i
' í A A li 11
Ift kord t-H lom h W I ři
ov4nf třwfc fprvs tjiíťn" 1
roven t tři lívoty lílM f-Miy M
lom m ttntt noFslt %r% vi
líÍMftH Jimi při pokřti m vyrsl"
ftf fcoid ipátsnf eta plimny byl
iimMe t
t
f #! fJM#
řá lř Jik i Mmoo (!ity fi##Mna- j
mtj p' ritm #krsi a fdijst ily se í
v mnof(f Itk Khtfmtitm Is ohavy
Jo# U rs(4 ároda fcorsy Jmd mlíe Ca
n ha u iivm t ri jn ssrřsiy e jii
fcol jim iiiMo Jiftbo nhý4 pm
4tf tm do korný Vkry j-okesy
vybíleni Jtb bvl dosed mttnf
ml
I ItSill
V CUnHnU yhiln ve čtvrtek
i?t lívot fiíkolik dlofkl na
lokái b Clsvsland A Pitlsbq Had-
way 0 im#tnanýřh a efnell
při pfsprivovánf se starým fsítUm
lVw třsplavnf j#t al 30 stop
dlouhá a sotva 4 stopy lirnká a vidor
torna Ie na nf místa sotva pro ter#t
(mth Im smtnalo tam na Í0
Í!ntkA nsUf každý jil šplhal by
louft ee dostal Kdyl pramic v
prol l p'ond a se naMiala zasale
na byla vlnami spftsobenými koten
jedoucím parnikem náldkm če
hož voli ae do lodé nabrata a dělni
ci tím postrašení na jednu stranu se
shrnuli a katastrofu Km spntobyli
Loď se převrhla a všichni do vody
vrženi a pokud známo poutě třem
podařilo se břehu dosáhnout! Do
večera vyloveno bylo II mrtvol me
zi tiíiiiií i ona krajana Prokopa
Ire pekns Tjilnatí vlaka l kolrjl
zatčen byl v úterý v Deadwood
South Dakola Charles Ueming
ton zaměstnaný na dráze Fremont
Klkborn A Missouri Valley Týl
přiznal že na 4 července koleje ne- I
daleko Brennan uvolnil a mimo toho 1
kamení na trať naházel lec později I
tré mi in mmvaltl mLnt élpft4nA
Y J IWIUJBil 0-ni I j nu nw
znamení blížícímu vlako dal
DR005É zntivr
President omilostnil v pondělí
tři Texany kteří 4 září pro vražda
popraveni býti měli
V Massilon Ohio splašilo se ve
čtvrtek při pouličním průvodu Buf
falo Btlla Divokého Západu 8 koní
zapřažených v povoz v němž hudeb
níci se nalézali při čemž 4 poraněni
smrtelně a dva lehce
Stříbřaři kanaašlí odbývali stát-
ní konvenci svou ve čtvrtek v Topě
ka a delegaci do stříbrařaké konven
ce St-louisské dán návrh pro schvá
lení nominace Bryans praoovati
V Zanesvílle0zemřela v pátek
ze strachu desítiletá Iíosie Foucbo-
á Táž v poslední době čtla zprá
vy o posledním cyklonu Hí Louis
akém a když ve čtvrtek nad krajinou
tamní bouře se vznesla jata byla
strachem a že cyklon přijde a
děsila se tak že druhého dne smrt
následovala
Ze San Franciaca oznamováno
koncem týdne že aoudce nejvyššíbo
soudu spolkového Stephen J Fielda
povážlivě tam onemocněl a Ze ná
sledkem vysokého stáří jeho obavy
Jsou že onemocněni jeho ovudně
skončí
Na stávka vyvoláni budou bě
hem tohoto týdne horníci zaměstna
ní v dolech v Indianě a to násled
kem toho an majitelé dolů uniovou +-
mzdu více platili jim nechtf
U Lawrcnceburg Ky spáchal
v sobotu a neznámé příčiny samo
vražda Jos Hopper manželkou a
sice slehli si na koleje železniční
tak že hlavy na kolejnici spočívaly )
smrt byla okamžitoa
— Předplácejte evým přátelům
"Hospodáře" do Čoch Pouze tlCO
na rok