Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 22, 1896, Weekly Edtions, Page 15, Image 15

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    f~ ! 'OK NOK '4Ál'AJ)U-4'
H E B IU S K A
fl m Ví M l(hitt i vyUf iJM
O ! t ! A-'t ty ty 4 fy 4 ůt -# 4Vty fy- ty-
O
DlkAriuláiii
II lá'tff Att Hlt flalltlinjK
A tlí t A'n OmiKff Po
M44) f44 44 W řf M 44
M 4 'jUm-m itmhUm
rt i u
l S'l MÍH IMM Mt kfU
§ r w -v m
tt i r I m M
I4t Hél 4 1 rii
ftfMott 4 f f tHfft M 4f- 4
Mft#hf M flM )
♦'( ( M1 4 4'V4ttl
Mt 4 moi ) li tNťfi li
Mi 44 () 4 fi 4k
mm r M
M lUrbAM Mrs#
IWMIIIM 1 4kl_ j
fl4f M #l4 j l 4 r 44l
m 4 t 4 ' m% w i %
t4 byl ř-4 4i4 Mlf lfMM Hť
ltHm !( f 4l4 kllUl '44-f M r i
VáSlCa ' Pth tfcrf -(# 44f
4 M4)t Ift}
Dr nudis-Jicínský
— í KHKÍ —
LtKAÍt A UANIIOIIŮ
V CIIKTK NKI1
Ordinuj f UMrnb p Vr Neděly
Telefon číslo 33 15tí
AL WILUAMS
řBAKU i iron 14
bUttl hdlU prodává rinM#at Hi+
Williams & Pivoňka
kom I alou AM ti0 21 vým
dobyt kom
BTiTRICX UT liehMf linlldlag Cnlon Sl-ck
Ttrdf Bmik Omb Ktb
Kruta dobytek p'Udiínf Ehili ! o
Irtniipráty ab Ukík"ll podrobaU dnbylki
MlMtlItl JSMK ZUK OI TOHO
WILLIAMS & PIVOŇKA
hfttio m
iTohgí -A IP i lil 11
Huhuylcr Neb
0ItM„
skvostný hostinec
T byviU mUtooatl Bnakori tfaobl! ]a) Kioým
Idiktm dobrými UhoVlnnml Jemnými dontnl
ky vlbao vilu oo do řádDho hcxUnM Je
It#b T14-tř
Iíruiíitlío na :elí
l " tU!l(ky ktort x&Htivnji
UmU táloMrytnl VlWhny telen I
ny okurky brambory Bíd ilaji n Ji in krá
Jt fl kr)Uk& uřiinn kaJlým tnlitíii Nu
ni tkae luplik nu hlávky rIo mnoho rcll go
nUn nkroui k nukláiláiii ZhhIo r (xiítou
vypifton in i nnrti 3 12 Aiiri'iijin-
LUSHKU Hltoa KLKU AKT INI)
Lešetínský kovář
Před nřkolika lety vydána byla v
Praze úchvatná vvnravná báHeň Hva
toploka Čecha: "IoBetínský kovář"
Líceno v ní OHtrými tahy ponřmco
vání 6onkých dědin cizozemskými
labnkanty a vřela lanka lidu české
ho k řeci oteft svých Lefietínaký
kovář vzor pravého Čecha vzdoruje
anahám ponómčovacfm a zaplatí
vzdor vňj životem neboť za poněm
fiovately stojí mocné rameno "záko
na a Hpravedlnoflti" Háseň psaná
v slohu lehkém přece úchvatné jí
mavém způsobila veliký rozruch
V Sak ten trval na krátce 1 Vláda ji
tkonňakowual Jen néco málo vý-
tiskA před konfiskací rozprodaných
přišlo mezi lid
Jsouce přesvídčeni íe přijdem
vstřío přáni každého milovníka ušle
chtilé četby vydali jsme se svole
ním spisovatele báseň tuto v plném
míní konfiskovaného vydání A v
očekávání tom jsme ho nemýlili
Béhem prvého roku vybráno prvé
vydáni skrovné ovsem a uspořáda
li jsme vydáni druhé v mnohem
lepší a dokonalejší úpravě a větním
formátě nel bylo prvé Báseň tvoří
kniha o 88 stranách a prodáváme ji
po 95o Do Čech se zaručením
a 60 centft a druhého vydání (ana
kniha valné téžsi) za 81 cento
Do Monnt Plcasant IV
l'an Josef Stell jest naším opráv
něným jednatelem nechť se kiIJý
kdokoliv má cokoliv v našem závo
du k vyřízení důvěrou na něho
obrátí Vyd V Z a K Am
litfťin f M'ifi'i u lil f)'r4tfti4
U4
- V ítk Vlh'itř)S V fi?#řf 41
itttlm m oUht f'í Ml4(f ř f4 fit
r f r
ni l#ř liíMA jířf t# ptrhjhnif
(MU 'f At % I'4i(lif4 v 44 M tn
řífcí lř4l ř N lt 11 4(rff
p M t'hm kl irffl m Bli fř'h
— V NUňfi vloni al í nm n
tři-dd f)itiAm( tpi fffi %mn tu
Ity alrxtpili a "hU-rt ?v Ni
yiiiř4IJIoh Vj4řta fiřaly Mt
lfvf mí ixlmna I jmi
— V tiUH O Ml Jmi btivU drob
ho nliilf ňitfbjížiijř brihtUia Tak
ku řlkUJn Jani Hmithtirat l
sWft ♦jmtAtil 105 ImilO TiŘmrtm
rxlhi taj t Urti ftrrxh ha 35
a akra
— V MiivJun ('ostřvlita dťtruika
N II Uiti I jlt-tou tciira svoa
tak ! o Jivotl J#Jím (N'hybtij
Na4 iiáhtxlou revolver a při pohrá
vání i a ním rána vylía a otra Jcjl
m t r# itranr obllfir iia h a
— V llnco'n opral s v nadřli o
I hodind rtnnt John Soow a Chas
Scottem a synum téhol Ffpdcrickem
a utrpěl při tom tak těikjch porané
ní le o lifoté jeho pochybuje
8 iott i so synem nalézají se za mři
Krnl
— Z Cbadron oznámeno ve řtvr
tek Vťcí-r utonutí farmera Jaoob
Himmonsf bydlícího 3 míle od
Whitney Týl koupat s v řece
při čem! zaa!en byl křečemi a uto
nu! dříve nel mu ku pomoci mohlo
býti přispěno
— V IMattsmouth podlehl v úterý
stařec jménem Stearns poranění
které mu bylo předchozího týdne
John Woodenera v Pacifio Junctíon
spílsobeno Útočník nalézá se ve
vezení a bude vznesena proti němu
žaloba pro zabití
— Ve Fairbury uhořela ve 5tvr
tek 71etá dceruška manželu Stinbly
ových Tál bavila se s několika
družkami skákáním přes ohníček
při černi šaty na ní chytly a ona tak
těžkých popálenin utrpěla le smrt
za několik hodin následovala
— V Odell utrpěl ve čtvrtek amr
telnébo poranění Metý hošík George
Phillippse Týl jel s mlátičkou
maje hošíka s sebou kdjl tu tento
nešťastnou náhodou kozlíku spadl
a pod kola přišel Prsa byla mu
rozmačkána tak le smrt brzy na to
následovala
— U Swedeborg v Colfai County
přišel ve středu k vážnému úrazu
Mletý llarry Eliason Týž jel
otcem do VVahoo a když koně pla
šiti se jim počali vyskočil aby koně
zadržel Při tom však byl koněm
kopnut do hlavy a lebka mu rotraže-
na tak le na zachování při livotd
naděje neni
- U West Point usmýkán k smrti
ve čtvrtek večer farmer Nicholas
Wootzel bydlící asi 7 mil severně
od města Týl jel domů kdyl tu
koně a noznámé příčiny se mu spla
šili on a vozu vyhozen a značný kua
cesty vlečen Veškerá pomoc lékař
ská byla marnou a on k ránu ducha
vypustil
- Ve Schuyler přišel ve čtvrtek
k večeru o čivot Oletý hošík krajana
Josefa Hobáče a sice zasažen byl
vlakem Union Pacific Pravá noha
a levá ruka byly mu rozdrceny mimo
čeho! utrpěl těžkých poranění na
hlavě a prsou tak le smrt ve dvou
hodinách následovala
— V okolí Weston pracoval min
týdne podvodník udávající jméno
hfth ftMUft#rf tfUlttl IMMJIf
íktky pKl Irm lAmínkon U m
!! #i-Ur5firi4( t4ajf f#
S)'fc ♦ mířfiý éřfk aiiřiid m
hoi
- U Krsnklin nUmnW v fWt {-
I I m š m š t t ě li
iimfin mini! iufti#i4'ii wm-
ťhn Vchtt yh h0 a yh l„m m
hltili fhytáftfm tjb a k'mp4řiím
NilifflMi tlt rt iftnA a I
i na iofh m r#fttjtil
Mlnlolkl Jho bili flltítsría k lft
jil V llim hmtlU tmttn S)tb'4l4
a v#kr4 poniMt Mkirk4 ltl mír
t'Vt Vt Střfltl dlf h VJfpl4tl
- v i iif4řin a4ififvia run a
oMiavlT J K"ko JiM tVUbrti
tmUl dn 9 srpot vtlkf výltt a v
řj4 t)ln14 a sifl# vt inAmírei háji
V Iki a míli tl mhlili
To řij l díti vhod ffsrn vrstvám
oMiní iský( h t lřm ftkfijf
- V tltk twf)U(ni thUnn btlo
Mncola v l áv slavnostní a lota ňř
lem oátrata j#dnoho obíand tam- lil J
nfch Wm Jtonlng Pryana který J
j mámo dmokratíckou nominaci
přuiídfntstvl iítí'ň byl Ilryan při
I do mláta o 7 hodíná večtrní a
očskátán byl tUíci občan? ktsřf
spoluoUana sví ho přivítali nařež v
provodil dovezen byl do státního k
1 1 M M 1 m i
pitoiu siavnottnf vítaní mu
řipraveno
— Ve MWillMr Kepublican- dočt-
táma se le přinlminulé aohoty vy
stoupnul f úřadovny okresního po
kladntka p K J Hpírk kUrýl tam
po více jak 14 rokfi zaměstnán byl a "V
ice co příručí čtyř pokladníka a
konečně po 4 roky aám úřad pokladní
ka ustával Po celý ten čas ukázal
se býti úřadnikem schopným a bedli
výra a získal si všeobecné přízně ob
čanstva celého okresu bez rozdílu
stran a bude nyní v úřadovně po
kladníkově tělce pohřešován
— Z Vallej county se nám píše :
Žně jsou v plném proudu ale chybí
nám déšť na kukuřice Náá krajan
p Jan KokoS sn rozloučil a námi a
odebral se na véčnost po operaci v
Lincoln lil po tři dny Pohřeb se
_ li i m r % i
oaDyvai 14 i m a ava ony po
pana K opustil nás na vidy tél p
Jan Iíouda a pohřben na Českoslo
vanském hřbitově blíle Ordu Pan
Josef Hulínský jest těžce nemocen a
lékaři jil pozbývají naděje na jeho
zachování neboť prý má otrávenou
krev a i léčením pozdě započal Tak
se s námi ti staří osadníci loučí jedon
po druhém
— Přítel Lidu ve své nevyzpyta
telné moudrosti opětně jednou na
leznouti chtěl v listu našem chybu
tam kde vlastně chyby není a "po
řezal" se zase jednou tam kde vlastně
asi má místo nej bolestnější Vy
vrací totil v posledním čísle svém
naši zprávu o uprchnutí českého vo
jína Kučery a kasáren zdejších a tvr
dí že na zprávě té ničeho pravdy
neni Vzdor Příteli Lidu musíme na
zprávě té trvati a stoj Mi na tom
mažeme posloužili mu i zprávou
ářadnf kterou! v rukou máme a v
které! íe praví : '—— deserted from
the ar my" To by mělo tušíme po
stačit
I P lír
b4#
rodAno
V 'mh u it rň4
I ř# lmy ktUMrn
Durham ?
Tobncco
T
Nfjlpíl
kiifht (ahák jtkhHi
O 4HHt ť 1-4-ty-'- (tt 'm" -ty 4m-4' Ó
tiil i n4 0 # 4t tp
ř ť't# 444 i i#4v
i-'!"i tř 41 iHk
' lt'4j J4 #44
flVDS
Plil
o
o
SBOTHEBS
OMAHA NEB
za
50c na dolai
látky
červenci srpnu a záři
tři z nejteplejších měsíců v nichž prací látky
jsou užívány
Všimnuté sobe níže položených cen:
6ic yard
no-
pal porkály mající ceny 15c nejno
věji! vzorky a barvy No 1
71c
6c
91c
yard
yard
yard
Péknó Oimities nejnovějších vzorkft mají
cích ceny Hc Jsoc zvláště cenné
Za 30 palcové tmavé Challies dají se
dobře práti a mají cenu 12jc
Za vzorkované Mulls kteréž z bavlně
ných látek jsou nejblíže vzorkova
nému hedvábí a mají cenu 20c
B
ílé látky:
Píízové látky:
Plátna a poslamky
i
Grocíric
— O neivýhoílnřjftí pfiičky na far-
my dojděte si k M 1) Cameron-ovi
ve Schuyler Neb Mflžeto splatíti
jakoukoliv částku kdykoliv Obdrží
te penise v týl den kdy jsou listiny
vyhotoveny 50tí
— Dr G P Clements zkušený
úkařaranhojičCIarksonNeb 1-xraO
Kikwtvi Pfikr ttnk
Máme na ikUilS velké mnnžitvt sotiá
4ba vn# ch a poučných se viech možních
oboro iJivKieinl spisy máma vnechnyi
lei jsou k dostání v rázných sbírkách
riítesl o seznam aobdrillele] zdarma
Adresujte Jednoduše
Jhkrok Zdfxtdu Omaha Neb
15c pruhované liatiaty 7Jo
Kostkované Nainsooks 5o
imitiec mající cony 25c po 10 a 12io
Zbytky černých a bílých Batistu za 1 ceny 34 a 5o
Tečkované Swísh mající ceny 20c yard po 10c
Všechny přízové látky na stoly za poloviční
cenu Všechny naše 10o 15c a 25o ručníky po
5c 7Jc a 12Ja Pokrývky na postele za polovic
4-4 Arrow Brand Co
4-4 Fruit Loom Lonsdales Cjo
8-4 Hllené plátno 15o
0-4 Nebílené plátno 12J
Ušclřímo vám 50c na dolaru
Nejlepší moilka 850
9 kusA mýdla ku praní 25o
Velký kus čistého Castile mýdla lCo
Rýže 240 I Mocha a Java káva 30c
Queen olivy quart 25o Nejlepší Oolden Kio 25c
Zvláštní srážka cen na obuvi
Mužké pěkné červené střevíce 2i0
Mužské pékné žluté střevíce 225
Pěkné ínřrovací střevíce pro hochy 150
Ženské pěkné šnčrovacf polobotky v čís 2 al 4
mají cenu $150 až 2 po 60o
Ženské pěkné žluté ručně dělané stře
Více mají cenu až 15 po 300
Ženské trepky s přeskon od 08o do $150
Vše ostatní v podobném poměru
Hayden Bros Omaha Neb
Roh 16 a Dodce ul
2T" Venkovní odběratelé učiní dobře kdyl si dopíšou v řeči jakékoliv
zmíněné firmě o obrovský katalog oděvní