Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 22, 1896, Weekly Edtions, Page 14, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    M
4-I'OKNOK zAl'A!tf ~4
— V 'Ikii r1jI#f)i přk vs
pna bjla cl4 I#k4 ItvM M#
Jkt blk roiMhftavlf ipr4vr
! vVhrň4 ln4rof dlotthoUtf
(Uft iljlí Aňt ŽllkňVskj
niUin v pHťytk svlm rnMv
Ir J tžínll llvl mi kftfton
vltnl řakoti it'i spáchav limo
vrallsj ntMnfm Mnhi bylo
ihh k I )l lpf4vl M vlřf fiípříklá
dali M i4hy o pravdivosti jJI
jřMtMíill klyl nt flttft( f£l
mrtvota jho f Mik t spatMI
p4tk byli nřjft"tl pM'li
Mmovfilly Jsho l4hadm a Wď-ll
plikiilaU tfff funí la učinil tik
v pomti myl- řífft!í4
pMlilntrn foiilfntm ř4Udkro
r4lky lS#iňíŽňJ při návrat i
pik niku itarýik dln!U l l? 1
dtln při kUraftn pMisMrwll f r
Zilkovký ]n ivUltní n4ho
li volem vy4il I A i4hy m
kakovatl poíty j"řU Jin po
Jiltní pravdivosti Jichl bkáialo
h I dohnán byl ltr k m
triMi i strachu pM nížením
kl#rél na itlho pro spronavfffnf
punli spotkov Jeh Čekalo Zilkov
ký byl toiil jf k J lntkm dvora
Nbraka čk 210 NVi lesníků a
vzdor tomu le Jil ve nrhdil červ
nová 4tupre Jeho svolen byl pt
nfie in #eboo mJícf IlJO tomuto
neodevzdal nátledkem řshol ja
daliího odkladu jil najcn výbor
majetku v čtvrtek proti němu c
tou právní zakročil t zatykač ro
zpronevěření nt něho li vjzvednnl
O tom doivldél i y čas Žižkov
ký a proto i doma odešel Ve
čtvrtek bjl hledán leč nebyl n&
leten a v p4tk učinili ručitelé je
ho pp Sluníčko a Housek pokus o
vyrovnáni cestou smírnou a slíbeno
jim jak e povídá le iitítnl odlo-
ieno bode Domů vrátil no Žiž
kovský teprvé v p4uk po 1 hodině
večera po rychlém přehlédnutí an
glického 8aaopiu večerního opřtniv
odešel a teprvé o 11 hodině ae
vrátil a po napsání nřkohks řádka
▼ lápinníka ivém na odpočinek ne
odebral V sobotu ráno přiiel je
den i ručitelů jeho p Sluníčko
aby se přesvědčil da Žilkovský
doma se jil naléiá a kdyl shledal
le jest odejel pro ručitele druhé
ho p Houska Syn meti tím chtěl
otce vzbuditi a tu teprvé semal že
oteo jho vychladlou jil tnrtvoloa
jest střeliv se i revolveru do levé
strany prsou a rána byla tak dobře
mířena 2e smrt byla okamžitou —
Jelikol manželka jeho právě v
Casper Wyo návžtěvou u dcery
se nalézala odložen býti muNel po
hřeb na sítra odpoledne — Žižkov
ský byl au 50 roka stár a v měfdě
nalem bydlel po minulých 20 roku
Byl členfm řádu Starobylých 1)51
níkfl Dřevařft Světa Neodvislých
Lesníka a Sokola TyrSe a pojiStění
jeho na život celkem prý IG0OO
obnáSí — Spolek jemuž peníze
apronevěřil nepřijde as o nicnebot
manželce své odporučil aby i pe
něz jež obdrží schodek upravila
"Omrtvých jen dobré" a proto ne
chceme sinu slov Vsak proto
přece můžeme připomenout! že
Pokrok Západu stal se nebohou
obětí prolhaného a klepařakébo ta
jemníka hřbitovního spolku k jehož
výslovnému přání uveřejnili jsme
referát te sobore hřbitovní tak jak
byl nám ústně sdělen onou babou
T kalhotech dle něhož Žižkovský
00 bývalý tajemník byl podezříván
1 nepoctivosti což vedlo k sondu
pro úrážku na cti kterýž měl pro
nás výsledek nemilý Víak z kon
ců zdá se Ze pokřivděným byl kone
čně přece jen Pokrok Západu
— Pan Jos W Rousek prjjel se
? pondělí večer dolu do města
Talián Nicholas Nickola používal
prý totiž dvorka jeho jako nějaké
ulice což dopálilo jej tou mírou že
mu v pondělí večer Jednu ustřihnul
a kdy! pro maličkost tuto Nickoli
zlobit! se počal jak tento tvrdí
dokonce i revolver na něho vytáhnul
To se rozumí že před bouchačkou
dostal Talián náležitý reiSpekt a po
licii na pomoc si přivolal kteráž pak
P Itooka do města "svezla" Přeli
cení odbýváno bude dnes
— V jMum nwtéftl nly IMhI p Jilit n U#ifft( pf4vNi
J# lnliM b'tf Mimi 0 lrtfvnf fc"hkMf( po-1( (l#řm f iif
mloiiy ffttřřn ft irtirn ffiký kř4f Jk lh4rf'ffs lý !ft#rt
l'utm sic Aiřlio4nif jt aby itHltotal pU t 14 !l Mi
(11 0Mř-n ťyll M r tAt f třt rky bil ♦ tiUU ď#d řb'l
přl fuíňi llňřK) tnhé fl tyb 4ň Hpráva lnky -M Jm#fi'4
by 9 ''mi vím t d rtil pf ftí(ř4f' roí#tnj Itfdf U %
mi Jpt Hwltifi tílliiiá #iřř' tl!lími př'f Im kl!ifl I'
f4 i ti i-Miny pfý hj tím bl#( fc fyl vyNvft4v4řtí ktih
IMftí fiifp vAAl fi l'iklh( jkj ) 1 [ rávo'i ďiMfádrif tttl řfii —
n#4iilýřn nlinln hj a twlil ftáisí timtitt bik'ivftí CViw lry
lvínnntl t 4 v'drmi(fjl t ls ) 1 ktřl kníty banky ffMfJf v)4
ký hkotít obll plnili moM tý Jdřil (♦ tlrí B4fd'n!
Iňl ibifnltři Hipřlftrtf 4iři Jrrfoiknnml JW Mttll tkUlihu
puk tím I prý Ikolďtťifw dM#jlU bftky a m rnttk
I'Xí řoím dn!4fl nyijl brky ft#řiliýřn 1 prlt jjf
fe nt(nofm hyl n jkl proiatl! byla p'-tivo křrtiřttivnl a !
mní si by fla pfvtMUi li fMnh knn !' řnínuli h 2mf'r
4k'll"iřp pfvlwftf(it#w ivýro l-lll4 í4U tklaly ipt l bi'l aM
t44 Nnlfl i r ly íkolnff b jii ř-řřn tylln' tmř llv
řnihwlnl proti kI Mrnn iy4ovánl("0 Nm-UM vytahováni p#n#i At
sNíního a ío i 14 pMólny nlvadl ří' bylo va řlřtk cxljxillfic
(lnnf tklnt v ípitnm tti htlttě brrtrvot bankovní
li4il a vmolnýťh 4or rit h (nUtna ftron l nfrl banky
třifiárh třfba )at nm4li rhnlok byln Km fijT'iUjlmf ro pr4va
it flot4n bftl uhniti rnobli Ma]M-k banky ob
— Uflvánf akríí itrol-aíipká n4M ItTojHlo a tkla Ut-lím j-t
výdavy pokranj id4rnl ka přila dlulno 1II2J R9 — VífmnIJ#m
a fídittto nern4 ani t4 ntjmtnlt
poohybno-tl 1 Jíl tímto tý Jntm
upiáno bude daltko v(c nr 1 obno
povolní vytčený obn4ií Výlir
Urarl doNud nikde odmítnutím
oetntkal a akci 0lov4ny joa
J%k od oticbodníka a rftiných
promyslníku tak i od oob jadnotlť
výcb vobcholch lamřiinanýcb NeJ
vótif íátka jaká Jednotlivcem dosud
upsána byla Jet 15000 kter41 upsá
na byla Frank Colpetirom a Chicago
Lumber Company
— iiouia Hayles as mm rokfl starý
boilk zanažen byl ve čtvrtek k večeru
fřed obydlím rodičů svých v čísle
1720 sev 33tá ulice padoucnicí a to
právě v okamžiku když povoz jeden
se blížil Vozka nemohl jil kóno
zabavili a tak hostk bvt uřelet a
vážné poranění mu spOsobeno
Stavební inspektor Ilarte pří
tomné zaměstnán jest pilně strhová
ním starých dřevěných boud kteréž
v rftrných částech města ostudu plo-
lily a každým okamžikem spadnouti
hrozily Ve čtvrtek nařídil stržení
dalňtch sedmí a nichž čtyry nalézají
se na llarney ulicí právě proti budo
vě veřejné knihovny a stržení jich
okolí ono nemálo na vihledu zíká
— Okresní korainsH zaměstnáni
jsou přítomně bedlivým prohlížením
veíkerých cest okresních za účelem
přesvědčení s o tom kde jaké
opravy zapotřeby by bylo
— Farmeři v okolí Klkhorn svo
lávají na lOho srpna NchDti vňech
farmerft okresu naSeho za účelem
porady o tom jaké kroky učinili by
se mely aby podzimní volbě přivodě
no bylo poražení dodatku k ústavě
jim! by městnm metropolním dáváno
bylo právo tvořití samostatnou obec
připojiti a správu okresní i městskou
v jedno sloučiti Každý venkovský
precinct oprávněn jest k pěti delegá
tům
- Nh( Sokolíci kteří tak důklad
ným spuHobem na sv džulaje v Iliver
view parku německým Turnerům
na frak dali nejsou spokojení s kri
tikou jakouž o výkonech a vítězství
jejich orgánek Turnerů přinesl
kterýž u překladu jsme přinesli
vyzvali proto pány Němce k novému
zápasu Vyzvali je totiž k novému
zápasu 0 mužů proti 0 a aby zápase
no bylo v témž oo v Ilivervew par
ku neb na nářadí vůbec při čemž
ca soudce jmenovala by si každá
četa po jednom soudci třetím byl
by cvičitel zdejší Y M C A a dal-
lími soudci istntí Hwi a VrM
iirMi Mftn 'na „„1
noven byl by po vzájemném dohod -
nutí a Cisty výtěžek věnovin byl by
některé i nemocnic idejilch - ror -
leiitnst dnkLti sil tílioh Uob1"1 d"kté FrDm k
v'
Šokolíky naíe podceRovall a že kri -
tikou y orginu bylo Jim křivděna
— NeJvySším návlatlnímCburchill-
m podána v soboto soudu krajiké-
! Mlt# ! jaklto jdna i pH
fio -amovral ly A Zilkvího 14
4ns Jat itráta #ti Jol v bance
tito utnlony rnl llfllivA pro
hllnsl jm knihy a Jmno jho
mil vkladateli Jm nenaleznul
— V sobotu vAr dostal na 30
a Walnot John J!rwinkl do
hádky s Fr Fialou v hostinci paní
Dudkové a na památku odnl si
hftky rozbitou hlavu Jbnrwinki
začal s s Fialou hádati a tento
nemoha jinak náhledy své jemu do
hlavy vtlouci pokusil so klackem
tak učinili a když dosti rychle to
neúčinkovalo sáhnul po zbrani jiné
a sklenicí do hlavy soupeři s vénou
vrazil Než přivolaný policista na
míxto so dostavil vzali oba práči
"roh" a v tom kvapu zapomenuli
vypité pivo zaplatili Na oba
vystaven zatykač
V sobotu projednány v soudě
okresním prvé dvě žaloby o náhradu
podané následkem srážky železniční
proti dráze Northwestern a v obou
případech vyvázla dráha lehce V
prvém případě žalujícím byl zástupce
hoííka Ilarry Slavina a Žaloba zněla
na 50 za odškodné za poranění
utrpěné "nedbalostí a lehkomyslností
zřlienců dráhy" Dráha v odpovědi
na obžalobu uváděla že hoftík žádné
ho práva neměl na vlaku tom se
nalézali neboť prý lístek neměl a
bez vědomí pořadatelů na vlak prý
se vloudil Když k přelíčení dofilo
tu dráha nepostavila si svědka
žádného a následkem toho rozsudek
na úplný obnos požadované částky
vydán Odpoledne projednávána
druhá žaloba podaná nezletilým
Dan Iíoganem na náhradu 1100 a
také v tomto případě rozsudek na
plný obnos vydán Zástupce dráhy
prohlásil že oběma případům pone
chán volný průchod cestou soudní
jedině proto aby žalujícím zabráně
no bylo nějakou dalSí náhradu
později požadovat!
— Doprava cestujících navýstavi
itě státní bude letos daleko dokona
lejší nežli v roce minulém Jediná
dráha Missouri Paciflo bude totiž
vypravovali v ?&e výstavy na výsta-
viité vlaky každých 15 minut tak že
každý bude se tam moci pohodlně
dosiati
— V pátek vrátil ae do města
vrchní řiditol dráhy li & M Hol
dredge kterýž v Burlington Iowa
několik dnů meikal a s presidentem
1 winwm oueune svvuj
ústředního nádraží v městě našem se
' radil Iloldredge prohlásil že dráha
kho dosud neustoDÍIa od avého od-
j protl UvM níAnU Bllřeáoíbo
dráhy Uock Islandská a Milwaucká
'se přidalynebof prý k tomu náhledu
přtfjy že by pro né umístění nádraží
ústředního na 10 a Mason mnohem
pohodlnější bylo
JM'M'M'feM'eM'1tlMW'-'f'rTH 'í
r ti Aaf nlffti
Průvan tb
náhlá m'na
v ti fot A
ir
A Aéll i
č Zi a A a A JI I A
§ iMf m (1 nbávatl
StjRkobs Oel
The QUtry f Qur 0'untry min pajces í fl Uťok
itiim l-v
Peoplďs History of the
United States
t&U hc Brllllant Story
CMw Valut á Pi
Ammki hvm m Ci utni
IJohn Clark Ridpath LLD
TME A1LÍÍICAN MI3T08IAV
'oyti% of Iht OIJ Sorttmrn to Ibt Nw World
AJttoturtt oi the Spánnh EngUih nj Frmch
ťltntint of Settltmtoii by lbe Whitt Rice$
Crowth of the Amrtican Colonln
War of tbe Revnlutlon Etlablltbmtot of tbt l O ion i
Drvtlopment ottbt Crett Nationi
War tor tbe Pretervatlon of tht Coloni
Jhe
ontnii
ttt 1
I TM
V
17
Toto velké a znamenité dílo Dtjiny Spojených fitdtů v řeči anglické
nelnovějíí prács znamenilého dějepisce John Clark Kidpatha prodává se
ta krámské ceně $375 vízk my uzavřeli tak výhodnou smlouvu s vydava
veli že můžeme je poskytnouti co prémii k Pokroku Západu za doplatek
1180 v naií pfsárně aneb za doplatek $200 zašleme je zásilkou vypláče
nou Znamenité dílo 000 stran velkého formátu 300 vyobrazení
Každý i našich odběratelů má dítky anglioky čtoucí a způsobí jim
radost velikou když jim zaopatří toto krásné a trvalou cenu mající dílo
za tak nepatrnou výdohu totiž za doplatek $200 i se sásylkou
Adresujte: POIfllOK ZXPADU
OMAHA NKBRASKA
— V nemocnici sv Josefa zemřela
v pátek dopoledne slečna Kva Maso
nova kteráž při srážce výletního
vlaku minulé soboty těžkých po
ranění utrpěla Poranění její nepo
kládáno a prvu těžkým a lékaři
těšili se nadějí že brzké vyléčení
budo následovati Teprve pozdě
'pozorovali že mimo ran zevnějších
utrpěla i vážného poranění vnitřní
ho kterýmž také smrt zaviněna
Úmrtím jejím zasazena otci jejímu
rána nemalá neboť teprve v úterý
pohřbil syna kterýž y téže srážoe o
Život přišel
— V pátek odjel Šerif Stoutzer ze
sousedního Sarpy county do Uloo
mington His odkud zprávu dostal
H zatčen tam byl mol kterýž nápad
ně Vick McCarthymu se podobá Jak
známo uprchl ptáček tento a okre
mlho vězeni našeho v den před tím
kdy do káznice státní k nastoupeni
dvacetiletého trestu dopraven býti
mél a na vypátrání jeho vypsána jest
liorkdm
řvwatimti
nsufaigil
nl l#dftl v
fyth pH
? otl inb
obnovili
tfJhřlfř-H ftásUIfcO
j# fnvřfivňv'li tm v lnf
ilrhii nhl a Utl Ir
val# M4jt ho v dmánfMitl
Ul v tá-"M
ii m rf ar
of Our ftmntry and Pcoplc
ANO RECENT EVFJSTS IN
History of the Republlcl
PÁ0SAJM OP
Hlitorlcal lllustratlonsl
Sktuaa
Sifillít řortrjitj
rn IflHMM KWk ii
m 1 ťmm i l '
odměna $1000 V neděli vrátil se
zpět a to sám neboť McCarthy to
nebyL
— Wm Ture! bydlící na Mason
mezi 14 a lV Jest velkým milovní
kem slepiček a nemaje právě peněz
rozhodnul se v sobotu nějakým
jiným spŮHobem k ním si pomoci
Zašel si proto v noci do kůrniku
sousedky pí M Moranové čís 1514
Mason ulici a vybral si tam 17
slepiček Jež pak ve vlastním kůrnfků
ukryl To se rozumí le krádež
byla y neděli ráno spozorována a
policie kteréž to oznámeno dlouho
to nevzalo zloděje vypátrali Když
policisté na dvéře přfbydku Turela
taklepali nebylo jim odpověděno a
vědouce že týž uvnitř se nalézá
vyrazili jednoduše dveře a tu uviděli
chlapíka s kuchyňským nožem v
ruce na odpor jim připraveného
Po krátkém zápase byl přemožen
poután a na stanici dopraven a
a vloupání se obžalován
a
k
i
I