Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 22, 1896, Weekly Edtions, Page 12, Image 12

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Hltil ipMilWl#lUMIt MtMUntiMr W M iMliimi I ll lltilWlpIllii-tmiiWlt!- 1
1U
pokwok ♦ ?Ai'Anu-4
Nevýiíovne utrpení
REVMATISMEM
ť II Klxíř Wir Tullr Im
Ajrcr' Hiriiiiirlllii
"f M ml H at if l
# ! Jai l-Hf émf
ttt r4l i -) ' ♦ ♦
!)♦ M 4 #( '
f) M4 l4t 4 kyw
a4 i-—"t
M a h ) MM kfft ♦"
M 141 v ) ! I tj
ay 4 4 ! ř# f i -#'
4t ki }a # - fcíM ki ►
Ml pkkiit mé áiia M a4f4f ai
aaaa(at Cktl I JMla ) M'4 lrUI a
U M J!4!IJ - IfU f
4W-ry lrtnllUk kty tk kf mí ! )
iltrf akt r" " '' SMfflSS f if
kH m iMMtti v klttl ♦! kt4i'lta
ata Jtal ilMikaat kyt aWataS
K4l { Jíl ttaall Uaif tr4 lkri
a!!al klkMt pti jata i(tU iTf
4M4řAIIXf M%m 4f mí!! fl
) k4lU W-l ho- V lř-fk Mi!ick
faly 44y ) hfU tily t kJk'M J!- k-
ftitta kyt ! t)IVn Tá ty ) ny4(t
Utxr mi tUtomií KkAH" Mifti
(o4'aal !fit )klt0 k"ř I- l"inlíol
AYEIťS
JEUINÍ SVřlTOVX SA1(SAI'A
RILLA ATX&OVY riLCLKT IM( bclnl kUty
KUPTE SI
PtEPUVNI LÍSTKY
do anebo z Cech
za nejlevnčjšf ceoy od
rrcbniho přeplatnlho (ednatfle
HirM oUtfu t BdlU o4 S do 11 ku riso
iaMa pcloTnI: J J Havelka
Chicago Ills
Lkk Sbor a: Xlcblgm Boothra
S B Dppot aoon M
Drába s roíiovkovymi vozy
DO TEXAS
fípfj a-T:1:: !:i:í Vciy
TOLNÉ rOUOVKOTE VOZY
na ticch tlukách
Ncjlep&l dráha do ykcch mlt
Kaisas MaMéia území Teiasi
Mexiku naTicliomořitkém pobřeží
Jde přímo do
Dallas Ft Wcrth Hilktcro
WaxaiacHoWaco Temply
Eeltcn Tajlcr GaherTiHo
Lcc&art Sonriotta Sa&líarccs
LaQrano Ecntca Alrarado
HOUSTON GALVESTON AUSTÍK
A SAfi ANTONIO
JOSBDÍl F
]4dM KCTUáL
Ug pr]tt(a)(ol
aa IItoí ipeMao
tM Torka Ja4nWt pro tUty lova
Xebreaka Blnať M Bab dopliU o Joaph F
řUU Horik Ba4 Vak IJtř
— Cyklon v St Souisu ta 25
cenlfl Čtíta obliíku na Jiném
J Cl? 1
rvi iá TT
' "Jtnerll" Joaái
'# V V Vlf: X(jtt-f ♦##!
" UltfUn
f ffMÍHall f nt k44řh4m naplit
ninil ttnkotiki mi(ik Vtlkf
o4nn) k"ilk "-tfil vll
llfrifil (ftmt A
MliVi -j(t ( h ♦ftkí m( li
ttt !( k ll f řlMMíilí rMM
I fřfiUřfiÍft filiiíl l'řo
ftkla - al Uk I ikt - !!lft(
♦ ! MJc In Uhniti fcoikjř jtl
řkí tl# i!tnqti fntlf řřnf
Uuk dt hUvl k l-la Ikf "n
U'ř ' ilft4k iIMtc ! ih
kuilk i hoto-ň' íoíU nrni
it t' kolorit mimovotnl {']!
lf alr#m cj-4!# řr J y
hall4 ruc nt kllnl Utm
(xjviJucktm ivlífil n ohrom
nA k4řnjr ťrndiikl
!M! I jr n r m
J tu fJ4kam li (Ulotf!cQ
I7tjlt r4no lk#rn V I're
4 tit]fin4 Io(ř v domtnf le
J l m1 tXIrtK ř) kiminn mot
U }ř4l 1 (JiSU thu linka na
konce Karlina (Mimi muniti ia
ijiit a ra léji kaUoa chvíli
ltaU ntl ahy w táhlou lila
l'ř4 chvílí }HU Troaiia ty to
j4ky jil Jaoit na ntrili e tr4oi
ka4rn aby jí poví-díli kde by
nalétla aW-ho ty na Jmennje m
tak a tak a j u dřloutřelcfl l'o
kríili ramny Právě prý je pře
hlídka konf i dílcmtrelcfl nefirní
nikdo ven Al poidéji — takhle
po jedenácté hodině
Venkovanka poděkovala přen
dala kolík t raky na roka a le
právo v blítké Loretté vyivineii
na mái vtpomčla ti le ]e dnes ne
dřle a ila do kontela Iidu al U
dy nabito motila stálí celou ho
dinu nel bylo po mši a nel mohla
tane ven Proto tak útkootlivě
ptala Re venku tech výrostka umí-li
e ta Heděti na té odřené laviioe
kam ol se usadila A sepjala ru
ce na klíné spočinula a tadívala se
na kasárny Slýchávala le to bu
dova ohromná ale le by byla tak
velikou nikdy si nepředstavovala
Člyry poschodí v každém poscho
pí devětadvacet oken daleko od
sebe vzdálených — s přísemkem
skoro pfil druhého sta téch oken v
prftcelí
Tu a tam s oken vyloleni
vojáci r&znýcb uniforem v če
picích bei čepic v kabátech bes
kabátu jeden tamlkle díval se
kamsi přes Prahu druhý si pokuřo
val a pátral není li to na nám želí
nikdo i jeho příbutných neb zná
mých třetí cídil na odp&ldne pra
sky a při tom v taktu prozpěvoval
si nějakou vojenskou píseíl opět
jiný pokřikoval na děvčata kolem
jdoucí Nyní spustila vojenská
hřmotná hudba Hudebníci cvičili
se při otevřených oknech
Stařena pozorovala vie mlčky
Od okna k oknu těkaly její oči
Zda li pak oěkJe tak dívá se v té
chvíli její syn? Z kterého okna?
— Ani neví le matka dnes přije
de Zdali pak by ji poznal g té
dálky? -
Po rozsáhlém vypískovaném pro
stranství před kasárnami prochá
zeli se d&stojnfci neb stáli v kruhu
před samými vraty kasáren bavili
se smáli se — bylo po prvním — a
skulinou v bráné bylo viděli do
nádvoří kasárny kde míhaly se
koně v klusu za sebou kde ozývaly
se povely křiky klení V nádvoří
či v pr&jezdě brány kaáren zahla
holila polní trubka vojenský si
gnál pak vyiel trubač ven a týl
hlis zamířil prostranstvím před ka
sárnami "Prosím vás hoši co pak to
znamená?' ptala se venkovanka ně
kolika výrostka jil nedaleko lavič
ky hráli o krejcary
"Hlava — orel"
"Co má kde znamenat?"
"Jak ten voják vytruboval Snad
al se smí do kasáren?"
"My neznáme vojenské signály
TehU J U Ar4Í" tn vám to
poví"
A MU dát
VsAkovtskt pfitiU-ll m étavM
k jJI K"ít MMtli jmanam "g
itr4l"l U 4 !Mr4la jtkfivt m
villlt p? ihfil flimystila fa
inr4l takhle flvvfhlllf
Vyheblý shrhoaý melik vIm
fiy jaltt msoH sv isns fotni
Matláni ve fysíkfck
tyU4(nýh Uilitth n tile olř
nou m ''' drsfoenakov bl)ii
na kUvl r'iiMhraiiý promilUný
eilm Uř jnl lfott slear) hr41 haf
in di ilna line n i4dh
Iftlany resil dlouhými feahoefml
řy drlsl malý i4it#k — nllky
t!řitv dlouhý híbn vylá
ptanými Mhy eol vl Honhali
eprýskan4ho reil4mn4!o pt4ln
voskovaného PtsnwJ ťhvfll
díval hntviti na výrostky rty jsbo
se pohybovaly toasy s Jslily
konlal íiima — ~
"Jtnerál! — vy chaso tpaatli vy
tu lt pokukovat na starha IU-
vlka? JntUIÍ - kdybych vídil
kurý vás to fíkl krk bych ni
ukroatil Taly J doa lidé ko
stela ě tací nezdarové ttt tropí ne
plechy Zlali pak jste byli dnes
na šlové bolím? Nebyli To vím
Ale tady koafit hrát o krejcary a
přezdívat atarým lidem — — O vy
e mi badete jeté imát?"
A hrozivé pokročil k nim Ti
nečekali Honem sebrali rozkutá
lené pěníte a sáiky po zemi křo
vím prodrali se do kamenité vyrale
té cesty proti Loretě a jako by je
rotfooknol zmizeli za kapucínským
kuiterem
Dědek ai odplivnul a spokojeně
se nsmál
"Já vás naučím! Hylo jich osm
výrostkové nlní jak valaai a utekli
přede mnou Já říkám jen rázné
na ta chásku"
Domníval se le je zaplašil jedi
ným krokem svým ale nebylo tomu
tak Hráči se rozprchli proto le
od loubí tíhnul sem policajt byv
přilákán povykem "jenerála"
"Chasa nevzdělaná!" udělal si a
usedl na lavici vedle venkovanky
položiv "řemeslo" vedle sebe Je
ště chvíli huboval pak ne obrátil
ku avé sousedce
"Přišla jste a venkova matko?"
"Ano"
"To já ol poznám ČUi z vás
takový zdravý svěií vzduch— zcela
jiný nel ten pražský" A díval
se při tom na veliký bílým ubrou
skem ovázaný košík "Kam pak
jdete? — le se tak ptám — "
"Za synem — je tady v Černín
ských kasárnách"
"Tak tak Nejspíše a mysliv
ca!" "Ne a dělostřelcfi Ale nechtějí
mne k němu pustit do kasáren vo
jáci prý mají nějakou přehlídka
koní"
"Ano honí to tam po nádvoří
Tady se nemoha dočkat a al jsem
tam byl třikrát Já totiž smím
do kasárem kdy chci — jako je
nerál Jsem objednán k některým
voják&m abych je oholil nebo
ostříhal a nemoha se dočkat al
bude po přehlídce koní Pomaluje
denánct hodin a já dosud nesnídal
— a nevím boda li dnes obědvat
Opravdu Včera přiili vojáci po
zdě večer ze cvičení na moje ře
meslo nebylo ul vidět a já za to
dnes nesnídal Dva tři krejcary
za holení — to víte jak to chodí
mezi vojáky Ale pět vojáka pře
ce mi sežene na snídani A zrov
na dnes — zrovna dnes musilo se
státi le jsem dosud neměl v ú
stech No snad budu mít aa to
leplí obéd"
Venkovanka opřeni se dívala na
toho blázna jenž doet rozumně
mluvil Šaty na sobí jak blázen
ale řeč Jeho bodala v duši Každé
slovo hylo tak upřímné srdečné
Shýbla se rozvázala obrousekvtala
vrchu kolíka několik koláčka a
podala mu je dobrácky "Zakou
sněte máte-li na to zuby Ale
jsoo jen tak Jednoduchý venkovské"
Ht)h Hplsf pánbnM— nkft?
ski fsnhtvtMí T ? To J-
ntrwr J!n4hí fial ly pdUn bolí
W4rky v místi Ta ?An irtftt p
mlí 4 ne vnkw ne mlvlá lu ~
n dVímst
M ťi rivjdfll PímuI mtn
vit vitmmffisf rhv4lit a J II
KlUvJ — j hltvott kýval Af Jí
bylo líti ťh é lov ks
"A ut isu lív ! ukMe? — kI
voJ4fc4?"
Mlypisvéil
"l'Uhý ělavlia!" Jtkliva slý
ehala Je ( voj4k1 ďbřomi fy
lift ani plnksve
Asi laat t4h kol4k mudtro
vals ale n#I pv4i tle im koilk
Jr se po nich uprásilo
♦♦JmíIÍ taky míkj Vjillk dns
od rána niho nsjsdi!" poví Iy hl
si venkovanka
"Jak se Jmsnaje v44 syn?"
"Vojtích — příjmením Iípin"
"Tohe nsifi4m"
"Sloall druhý rdk-
"Který pak by to byl?"
"Je i tístí batterie-"
"To ov!m Tam jich m4m Jn
asi t Jsi holím jedno týdné
To Jsoa tak ti bohatil synkové ti
se dají holit — drutl se holí sami
společnou břitvou"
"Zdali pak ol se smí do kaná
ren?" ptala se netrpělivě
"Já se teplám v br4ně"
A vstal a sebral své n4činí Jedi
ný zdroj Živobytí zamířil ku brá
ně kasáren Chvíli Um hovořil s
vojáky ji! seděli na druhé lluté
lavici a vrat a kdyl se dozvěděl
03 zvěděli chtěl lei zpět
"Ani ta hodinu nebude přehlídka
o-lby ta Vál syn nemá koně není
a přehlídky ale dokud je plukov
nik v kasárnách bojí se stráž koho
vpustiti A taky by se nikdo ne
prodral řetétem důstojníků v pra
jezdě Jak povídám Uk někdy v
poledne se ta paráda skončí A já
nebudu obědvat Ul to tak
dopadne"
"Ale ti oo nemají koni a nejsou
a přehlídky snad se mohou na
jíst?" "Ani pomyšlení Menál se vy
dává pro všecky a stejnou chvíli"
"Chudinka ten mflj hoch! Dnes
neděle každý žebrák má lepší sou
sto a ten mflj hoch snad od rána
neměl v ústech A já mu tolik to
ho přinesla — koláče dvě kuřátka
pečená jahody z naší zahrady a to
tady všecko na slunci okorá v koší
ka Jestli by tam nemohli člověka
vpustit k dítěti!"
"Nepustí — to já znám"
"Aspoň některý voják mohl by
mu vyřídili le ta naft čekám ráda
bych od cesty zaplatila"
Stařec se zvedl z lavice "Víte
oo? Já tam dojdu k vašemu vojá
kovi Já smí mjít všude i do kan
celáře Tak co mu mám vyřídit?"
"Že Jsem ráno přijela le ta čekám
a do kasáren le nesmím Aby te
dy přišel sem im A počkejte
prosím vás — kdyl ul tam jděte
vezměte Um něco torna hochovi
aby mi ubylo" A honem rozvá
zala košík "Všecko byste nepo
bral ale tuhle několik koláčků
oplatky — řekněte le je pekla te
tička Anežka A tahle to kuřátko
a akrojek domácího chleba Uk A
řekněte oo toho mám ještě v koií-
ku aby tím tedy nešetřil Jen
kdyl něčeho zatím ochutná A co
nesní ať dá kamarádovi kterého má
rád A počkejte ještě Abych na
váe nezapoměla"
Vykasala vrchní polohedvábnou
aukni roztočila tkaničku Jíl byla
kapsa zavátána vyňala sbalený šá
tek podržela zatím tkanička mezi
rty rozvázala cíp látka a mezi
zlatníky pomačkanými bankovkami
a drobnými penězy vzala několik
ttříbrfiáčka a dala je "jenerálovi"
"Abyste měl na oběd Dopole
dne bet toho ol ničeho nevydělá-
Tak srdečně mlčky jen podíval
e na ta dobráckou ieno rty se mu
sevřel zakýval hlavou a lei do ka
sáren (Pokračovaní)
'M-1 WM
y'í ' fit ##r (' i '!
IlUf al iHsofe f %ntmřfjt Nin
44?4 tl ♦! I -4 fM nua
4t f iM ř V f 4f~4
Viťn '" 4r I ftlM - V4fa
mi t V St - VU4Mf
— Vtt p M'I Vfc F't4i4t
lll# I f Wwufřowř Mina
Mf( ftl kt t44 a '4l f Mf
y l $m ul tf it t Í4f4
fft — f li #-
m~ti -a
UU III f M l'f Hlen
ť fl ě 111 44 mi-
fn—u f 4 l" ř„l
tu W ttk rt S ril M aa i ( fraal
Sl
If f llsřspilN
a4y#4 -ě a-kl liMol ltH44ll mm4
(! 4 ti'M-tia NH Wtk4m 4m
r4Ma r $ t mymt i a-f eirakai
4í(a! t Zlta
ťíl T f Vtát Use
atlatitl' IM a řtr 4 t
V tr H4 rMit Bak- ( blaa!S t I
9 i-tf t'-tat 19 4'fa rraa
Hia
VI V Il4jw4ril fflasj
t yi t4 wIm ?! MJí t mimU ff4
M1 } If!k th+t 4at 4aaa
T)(k Vft'i-h rwoy oimiuk wiaa
t#U!k tt vil řll4f laral faafM
Xlá7hMh t Tlí v lxs
ihfié tv4 aeklta kll a 4 s40 f aifatol
rr-4-4 4n ZUJ Ul-aiafk 4a 4la4 Itl
kay UMt C Mina iMatk II ♦ Tark
kt4iilt 4a M Klála
I Oakwtlev spel v iXf arřr Cele
4by mIIi ktlJea drakaa a íiTrt a it4a t
v tutata -atl p K SMnk iftt Imrimt
W řrl4a 4 V řfllyl Ol tltl ('Má—
Hy UJmaík lo—t DHiaa S7M rrankUa St
D-ot-r C-l KatkoTtilk Ant Zolrf 1711
kf4rkt 81 Vmmw CuUt
AUGUST PAPEŽ
— VlKtul — —
HOSTINEC PIIVÉ TftÍDY
(tak li 8o (Jiimlia Il(aliuarter)
wt rohu 20 a JV ulic v So Omazt
Krajané kteří za jakoukoliv zá
ležitosti So Omaha navštíví nechť
neopomenou hostineo tento navití
viti a řízným mokem a chutným
zákuskem se posilniti 5-lr
NavStívíto Omahu ?
Jest li ano neopomeňte zastavitl se u
prostřed Praby u starého známého
J Ondráčka
1333 JIŽ 13 ul
který má pro vás vždy nejlepfif OmaískJ
Akt imimrtovanó kořalky i vina vsebo
druUu Jakož i dobré doutníky
Mvie importovaná yr drnká
jcl jediná toho druhu tt mitU
Zastavte se u mně a přesvědčte se —
41 -Ir
praví každý jenž navštíví
fo
a vidi zdokonalení učiněné
v onou ROCE
Osadníci přicházejí re všech stran
vr_i__ „_
naieztt ne iu misio pro
STARÉ
mladé ženaté a svobodné muže Ve
skutečnosti každý může si ta pořídili
DOMOV
kdo si lei břeie DuoImIm ai n man
a cirkuláre Hudou vám zaslány
zdarma Adresujte:
James Kluzáka
713 Pioneer Press Bldg
ST PAUL MINN
aneb na
HOPKWELL CLARKEp
- kealatf Si f D 11
St Paul Minn
ZÁZRACJVÉ!!
m o ni