Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 22, 1896, Weekly Edtions, Page 11, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ''Í9--ÍÍ
11
71 yf7rwrrwr"yí wr
PROBHÉ MYŠLÉNKY
"('Mnft I Af pM mými fřa
lly prVI ftoM(lf iirhráriim se )il
4í" i tottt i M(í4I I fc lí i ď
i4dl t on Mm ll#rf Ml 'ilf
Vvt V Hni rntr lttt4if d
ítf J tvr lf I rM'f4M ilodAJI
i mmi Ihh spikli aby hn itbílí
Ale kam loti flink? (Idríyítí
ilodíjl hojnou tik hloupí aby ubili
tk'lV4hfl lhí(p"d J#-bll Spř4v0t
tak l#h molům ťftipitt
V tUrkotr judl ui lídá 11 u n
kár4rh a v (1iiri{i s o tom
rnhvl Ke sUtku lo al sotva dojde
(o iw jtl Yífk p4y ldr
V CllIfíAMHRi tVke obci laěfhi
11 nelwtpíné řádit horečka eb
vrtledni mající temř příčinu
Ji vbfU( Kdo drive slyšel !
který df Inlk ěeký spáchal lvral
clu 1 bídy? Tuhu ilfMjkali Jsme ae
teprve nyní ta lích krásných demo
kritických caŮ
NinI ran orATKMosT] Aby byl
chr4néu přud lupiči koupil si Karel
Bartl kolektor pivovaru revolver 1
kljl skuecné byt předešlý týden
přepaden ta vtali mu lupiči peníze i
revolver Aspoň ni mohl ušttřit vy
dání i tu bouchačku
Uík JKDNoiiu večerního listu 11 a ho
policie zaměstnává se nyní tatýká
nim Mve velkém" A přece loupeže
krádeže neustávají 1'alrno jo Cli i
cago náramní) bohatým oa ilodřjť
ObtvatiU g Lake View protentu
jí proti tomu aby jich pitná voda
míchaná byla a blátem Ale v Lake
View joHt prohibice a tu př-c mínt
rký vodárerinký úřad ntn-uí ji míchat
něčím "uilni-jSIm"
Dut vŠKiio ne nám ídá 2o učktuřt
naii aldrmani nejnou nic jiného nu!
agenty Yerkt-Hovými tvolenými ale
občanHtvoru
Troó bt vlastní chtčli páni lupi
či ubližiti uaSumu chefovi? Vždyf
by to byl čirý nevdčk nebot on do
sud ubližoval jim co nejménó
Illinois budo ani středům blavní
ho tápánu mezi republikány a demo
kraty Nehrajeme hí na proroky ale
mdímo ne 2o Uryan pochodí jako
Keo u Jankova
EVDkum tnámý dčnický vQdce
ve Rvém linte o politické situaci pra
ví ie stříbro nebude mít na ilepáení
pomčrft dčlnictva žádného vlivu A
má pravdu píá na thoráení
Fkantiíku Markovi zalíbilo tie
pár botek a aoudce mu ta to dikto
val 175 pokuty To tajiatě 2e Marek
jakživ jeňtó tak drahé botky nenosil
Aldkumax Kixt hodlá prý odvo
lat obviněni jím proneAnó proti dč
kterým kollegum To bude málo
plátno Veřejnoit přece přiloží více
víry jebo obvinění ne! jeho odvolání
Kozlova bratrská láska sáhala i k
petiříňm — bratří Slovákův jak se
1 "Amerického Slováka" dovídám
ohnul je asi o 12000
Policista Tlkkk tatknul anar
chistu čapka pro divoká jebo nápa
dy pronesené a 'bára1 To bylo aby
t ?fc ílV -TV" i':" 51 f'
ZAHRAD
fnt f'nk řtáUK k t#ff tlk
fiýfn klf ří )4tí dy nsmitoftt — Jfnrn
hubfHi
NlKtlAÍ MwtR rai m tát A rol
ffffílf il II mtjf pfv{ proti
'mn ftk a pr ilřifiti mnn
NA to ibjWfJ Bjvtfovártí? Hryin
ht byl iJřlfS hniti k fbf M dW
krstiik4 konvcrtr riyla pro
lisuj rislitif v své Mi pfnnlni v
lliřminj{fifn# v Ala přsvilí Mů n
nll ani U na tm ifil v pkls
íwl by ##fi Dmotito přířntf
byi-h pojpoffjv! ilttomrsrkha
kandidáta dtfiokřiírk'hí
bo ksndidáu dóm krátit Mim IkxIIA
amřnitl vá Jnitnr nt íirysn Wll
nehýbl by Itye pikali s lim sl do
liiťpaduf
Naíi riiASti Sokolí i mají přece
Jr vslkou protekci riabofe u svitého
I'etr Njprvé hloupý írií t North
Judson ilitíl ckaiíti jim tam výlet
povoláním miliťo a Hokolíui nepřáli
si nio tou!ebnéi nel aby v nedéli
prAelo a piknik musil týt proto oď
ložen by tatím mohli šerifovi doká
tati jaký je os— laveneo A skutečné
toužebný déšť snesl se nad Chica
gem a příští nedři i odbýván bude
výlet as bet vojenského dozoru
CuicAcio ruflío se tedy také pochlu
bili jiJ Imtkou lupičkou My si
ovsem nedáme vtlt přednost? v ni
čem EuiíBnk Dkbs prohlašuje opétnfi
že prý nechce být presidentem Ne
jsou ty hrozny trochu kysely pane
PosTMtSTR IlesiDg praví žo tlato
ho stává v Chicagu vzácným Zde
je nmotio lidí kteří rozhodiié tvrdí
2e nejen zlato ale všecky peuíze jwou
nyní vzácný u nás
ŽknskX zlodějka ukradla v Oak
parku pár mužských kalhot 1'atrné
íe náleží k lém emancipovaným že
nám které kalhotám dávají předuosť
před sukněmi
Inbikktor Schaack se onehdy na
ramnfi rozhorlil nad tím proč prý
občanstvo samo se nechrání proti lu
picAni Táky A k čemu jsou vlast
nfi teay modrokabátníci? Oi jen
aby brali peníze a Htáli na rohu? Za
laskavou odpověď pana inspektora
prosince
títřlbrnátnickd horečka která za
chvacuje masny nemyslícího lidu
nechávajícího se podvádět! frázemi
'o laciných penězích' atd spttso-
buje 1 straně republikánské dosti
starosti V příští schůzi státního
výboru republikánského bude této
otázce věnováno důkladné proskou
máni a člen národního republikán
ského výboru za stát Illinois Dr T
N Jamieson nepokryté se vyslovil
že stát náS náleží nyní k pochybným
a že jediné horlivou a neúnavnou
prací možo býti republikánské ví-
tětstvf pojištěno Naproti tomu
John K- Tanner kandidát gn?er-
nérství se domnívá že stát jest pro
republikánskou stranu jistým ačkoli
prý tu a tam jeví ae značné nadšení
pro stříbro Téhož náhledu jest té!
předseda republikánského státního
výboru Fitcb jenž tvrdí že v okresu
jebo atříbrnáčnicki horečka ie spíše
umeniuje Pověst: o roztržce mezi
národním a státním výborem repu
blikánským se úplné popírá Tato
Z POLITICKÉ ARÉNY
pmi%t t (4 příiřty t Mfk Ihnnt
tvrdit M íl if# tli národník
fýk'wfib výbor t MiniU UA
njni ( f4t rt jv( U Ní#t M
řsbMftdtfi byjíi rtJprv4 tUn UmW
fifif h Ifl Jl ofmliřml Js
přiiMrt( U hn U tn tt%th své
p'"k4fti pl(r4j4( tUWtf lttim
l-lsjlího řMlbir f)4ř'tř)fhíl řplli
k4nkéhn stinti llivs orthrl se
f tirý df ('ifitont k lehni fot
wáiňí jmsřifv4ř a tkťíith vysvitli
líiftfiTvI tby itpilsrhl ř ty Hwif
Jíf Kinlyovy hyh iťltn ido Kř
rovl lk si r41 mjfnt líitoté lt
JimÍMoftov! Tshřifřo apř4t#lití
přjí
fítjttjitlm d 'kntm kumarni ta
ipUn svobdřt řlby stříbra pro
spftl jl připJUk llfířrfiO kt"rý
(drdrlst t4tnl dffnokrsfiuký vflr
(xl jsdnidia msjítle stříbrných doh
aby mohl li dtkladfiý boj va pro
peh stříbra lna f4#m stříbro
st4U klc4 a má více bs! o poluvíd
mi)ší trhovou dnut rlli jakou rna
demokraté hodUjí dáti prrfi by tdy
fiiajitelové stříbrnfch do!6 neuhodili
se pfps kapsu kdy! rnoloým vítť-
stvlm vytieIo by jim lo miliony 71
JAifiyef MoKiotayovy presídsnť
k kampaně Mark Jíanna očtká
vá se tento týdon v Chicagu aby
otevřel td tápadní odlwr nárolnť
ho hlavního výboru výkonného
který! řiditl bude politický tápán v
tápadníoh státech
NtpřdUli Tanoerovi snaží sa
neustále podkopávat! vzájemnou
shodu mezi národním a státním vý
konným výborem ač zapomínají při
tom že právě nyní jest svornosť a
společná práce nanejvýš důležitá
pro konečná vítězství a že máli
cherné osobní tyto rozpory před
volebním zápasem jsou nanejvýš
nebezpečny a skodhvy
Henry C í'ayne z Milwaukee
jmenován byl ředitelem západního
odboru národního výkonného re
publikánskébo výboru led jmeno
vání toto nelze nazvali zrovna nej
iřastnějším Payne postavil se proti
pozaaavkam zřlzencQ pouličnfon
dráh v Milwaukee což jak známo
vyvolalo dlouhou a urputnou stávku
Tím ovšem uvalil na sebe nepřízeň
dělnictva a dělnických organisací
Včerejší sch&zu řeznické a dělnické
rady na návrh Uyana tabývala ae
Paynem a sice navrhovatel žádal za
zvolení výboru kterýž by vyjedná
val a republikánským národním vý
borem aby týž přiměl Payna k
smírnému urovnání stávky a tím
pojistil kandidátu pro nějž pracuje
též přízeň dčlnictva Proti tomu
vyvstal I rank Kgers vysloviv své
přesvědčení že McKinley bude
rozhodně příštím presidentem Spoj
Stá'! Konečně návrh KjanSv
odkázán stížnostnfmu výboru k pro
jednání Kozumí se samo sebou
že demokraté vykořistí Payneovo
d&ležité postavení proti McKinley-
mu a že budou chtít svalovati vinu
Payneovu na bedra republikánské
ho kandidáta což jest ovšem ne
smysl Jmenování Paynea nelze
sice schvalovat! leč na konečný vý
sledek voleb nebude míti ono žá
dného účinku Lid a především
dčlnictvo žádá si míti v čele vlády
muže který by hájil a chránil jeho
práci a tu v posledních čtyřech le
tech měli jsme smutnou zkuSonost
že demokratická strana zásadou tou
se neřídí ani ve svém středu tako
vého muže nemá a že jediným kan
didátem blahobyt amerického lidu
pojistajícím jest McKinley!
Do hlavního stanu demokratické
zlatoměnecké strany dochází síla do
pisu ze všech končin Amerických v
nichS vyslovuje se souhlas aby de
mokratická slatoměnecká strana po
stavila do pole vlastní svfij president
ský lístek Tento týden odbývati
má státní výkonný výbor avoji sobů
zi v ní! má se konati ůrada zdali
skutečně mi být přikročeno k dalším
prácím pokud se týká svolání národní
konvence zlatoměnecké strany demo
kftllfk! aneb t Itli rnyttnkt d má
narhal lontl Jisto jt Vk
U dřfi'iknií'ti tttomnci pottsvl
linir roihtdnA ttttťnWttf II
ik státní
ťltintym t4%kuk náplní p
P'!ifíi kt koftvsn''} fHM'řlf se jíl
!' Hl fiifi itk ífiářfVf atfifsny
ťU 1 frkr% jdň pf- vA tmvlvím
tt Tsylora dřU pf! Uirnivým
1 ftbhf oM ivtlilf sv4 dslit fcs
kxfivsňrl rfk4vá sk httytfil
t pofiie dísj(''e Tsylořfiva btids
ď fcoftvsnť připnítft IhUjic
tál ifestřfflováot Jt ntvrliftml
Ms#ivtl přoTsytořl jtkm kirtdidáta
mÍ4toprssittihtstvf nklořtfi jt
TstUrovl jko kin li látsj přin
tví Naproti lomu ale dlj(iie
llurnsova jt isujsta pro llrysfti
AlfK-lbi př(!6 AMSinií tsk4 il
tajn páky sby x t#rnt'ř byl stálhí
kfinvcfn'1 ptp(ilitD indorsiván —
DENNÍ KRONIKA
A opft nofjt druh podvodu
Koloia- — Zdálo si Ie podvody
Kotlový spáchané na dftt ěřujícít h
mu lídsch jsou vřsjnti úplní jíl
mámy Iró nyní vychátí na jsvo
opít joden který ilířtuje všechny
ostatní Obiti bezpříkladné nevědo
mitosti Kozlovy jet jistý Tomáš
Vn her 1 čísla 1140 Hpaulding ave
který statie se sh snad nyní úplným
žebrákem Ja podavačem na stav
bách tahospotJařil si ta dlouhá léta
mozolné své práce několik set dolla
r& a přikročil s nimi ku stavbě malé
ho domku Peněz otáem se mu ne
dontávalo i vypAjéil si z výpomocné
ho spolku f 1000 a od hostinského p
Nejdla #200 — Dluh hlavně ve vý
pomocném spolku jej tížil poněvsč
splátky musí tam odváděny hýli
správně což dělníku odkázanému
na práci svých rukou je často dosti
obtížné i rothodl se prostřednictvím
Kozlovým vyp&jčiti si na domek
svfij $1200 aby se zbavil starosti a
pan bankéř mu také vyhověl nechav
si zaplatiti za toto své namáhání 30
dol Vicher s radostí tento honorář
zaplatil a byl spokojen posud nena
dešel den Kozlova bankrotu a neroz
hlásily se švindle nim spáchané Tu
Vicher požádal notáře p Kircbmana
aby prohlédnul v knihách zdali tam
má všecko v pořádku Kdo popíše
ale uleknutí tohoto ubožáka kdy!
mu bylo sděleno Že v knihách má
vtěleny 2 morgiče v celku na $2200
Kozel se totiž sice peuíze vydlužil
na majetek ubožáka ale morgič vý-
pomocnému spolku nezaplatil První
hypotéku vlastní nyní grocerista pan
Vošahlík druhou má od Kozla dr
Wistein Majetek mú v celku ceny
ani $1(500 a morgiče přesahují tedy
o $000 Vicher vyzvednul si na
Kozla tatýkač u soudce Kehve a byl
dán pod záruku jíž podepsal opětně
p Layer a právník Veselý Chudák
bude mít bezpochyby zadostiučině
ní že uvidí šikovného pana bankéře
seděti jest-li ale dopomůže si ku
ztraceným $1000 — to jest ovšem
jiná otázka Případ tento jest však
opět novým důkazem že Kozel byl
člověk beze všeho svědomí kterýž
okrádal lidi bez ohledu jaké násled
ky to pro něho míti bude
Z POLE PRÁCE
Rada stavebních řemesel v Chi
cagu náleží k nejdokonalejším děl
nickým organisacím v Americe a
dělniotvo chicagské poukazuje na
ní a pýchou Hada tato sestává z
delegátu od více ne! dvaceti unií
mailoích 23 tisío členů Každá
unie má jednoho neb více svých
obchodních jednatelek kteří opět
tvoří radu pro sebe len! mi úplné
právo k prohlašoviní stávek a
urovnávání veškerých sporu jak se
zaměstnávately tak i mezi jednotli
vými odbory stavebními vůbec
Hada tato taložena jsouo na rot
umných základech a respektujío i
práva taměstnivatelo domohla ae
nyní všeobecného ntnání
"Vtn L%Ut Ujisti" natývi
e nový U"pf d4ferký vnMte
Jiří V UiíflStí'1
flittríktftí ns#fnMy Ht 10 lly
WM prá' 1-114 ftbfitl V AU'v
má f rpftflitnf ktlonil a k r-fli
torní HnUni tvláJtnt komli4
Mala t%Ui mi být vtorspi v kať
lAřrt řdtí de itioffna m i4klU
pMi4 pr4 a spiMíUho Jro'nf
a kdyby tsnto pfjfcu prý stkal se
e 1 třilýrtt fýsledksrn ťi Afanl
4 e tiodlá itkonpíti p"imky
v rotných stáiw h a utojiil ide
n V ih on ty aby tímdokáiala
Ie pf řtífi kdonie nsjsoti
!á tn'i(f Mftvilnostf a ! rníls dát
řiintvoj 4l yAltil práce
p'dího jmínl přinsti vbie lle
stí nelil d'MMvdftí systsrn
KďrA strana pHnáird %hij
bUhobyt amprlrkf mu lidu? Mrav
trn rrptibUUinU J Pokrok Záp
slonili od dob zaloJrnl niiho
draní' této hmUf toho pamMiltl
odbifjtp 11 odporufujle Ihi
prunijlrl pro fítif-zsttt xtran jel
přtnre nám AltistnAj4 budou-
fiioat !
Jodnatoló v Chicagu
Ku iepšimu íxjhodll vtrůstajíuího
po tu našich odběratelů v Chicagu
ustanovili jmiie jdnately v různých
osadách Seskýuh a sico jak násleluje:
Pan Slaninlrtr Falt!
domovník cesko-anglické školy 400
W 18lh St jet jednatelem pro 7
8 a 19 warda
Pau J Kalapsa
00 Emma St jest jednatelem pro
strano severozápadní
Pan Frank liecher
domovník česko-anglické školy na
robu 48 a (ínodspeed ul jest jedna
telem pro Towu of Lake
Pan Karel Musil
572 W 1'Jth St zůstává jednatelem
pro 0 a 10 wardu i jiné části města
Prosíme aby rodáci chicagští pp
jednatelům našim přicházeli vstříc v
pracích jejich a na ně so obraceli a
důvěrou ve všech záležitostech týka
jících e listů našich
Spisy vydaní našim nákladem
LttfMntkí knář bái fl Hvktoplakk Ctohi dl
iirodnlbo ? lUkoaika zk' i]flkoTnlhoTjrcláiil
Cltá S8 itrn 0n M eanti Do čvch zujUm
I m EJirořenlin iprávnílio dojttt i 7í etníl
Bihcoí jednobo roka roiebráoo bylo tjrdioí
prrl uspořádáno drobí merioki vydáni
ťumálky tukicÁ mifrmtú řful Tom č
pek 8 0 pfiTodiiluil vyobrwntml 0u váz
né TSotl
PoZdtýn bbitorlcko-romantioký ubru d Km
In lUrlJe Cen SO otd
IHdietvi JšUkit román v tfaoh dílec b od
DnpliMiM Onfl0otl
pibuKi román od Váo Vlek m voikýob
itrun Cd 80 otntt
febetptini tajemittf román s knftllokibo o
Obu luiftdk asi ttria lkího furniátu Cena
W oouti
Mlba Waterlto hlitorlcký román od F StolU
9 Uo TKlkébo formála Cn SOnontl
Za í tooeu román od Xvlr do VoiiUpln
1088 ttrna volkábo řurmátu Con TSo
Muicopúy Krilodxvriki Ztlenokortki ih inlm
kom nikolik Uitl prvnájtlbo pouUron pfod
aUkon o nich od p i k OUveiiiu ubMhnJt
U4 itr Oon Mo
Tajrmatrf $ttinm na ťorttr Squar NhiU B
0 Farjoon pNIolaso s iuiliiluy MO itrui
trolkibo formáta 0ii ÍOotí
riini iid lAlf román 4hoa4ho romano
pltco Eagona Bu Hlt itran poa 1100
SkM $éJmi T Ntbron Zíeotll i Botlokf
Oaat0ont4
Nni Mantt Krut dadmI Jalui Vrai ob
aliojn SIS atran oana Tto
Tajrwmi kfd t KtrpaUcK romáa od Varnafj
1?0 atraa c-a JOo
BiU litu aaab UM lt tHcU hlaltirlck
roiaáa a dijln ínkoh na války tflwUlfU od
L BalUUba -M V L Hf 1S34 itraa —
eaaa $100
Chrám Mmlki Bt a PtKU Hll lamsrlda
pHOlU dáfía elkáaiki Boaiáa TÍtoiiiámálio
plaovaUla Viktora Hojo ČIU lit ttraa —
aoa SOe
Omlnmá ! poaUry romia od Xa 0lx
rlana Otxba( 411 itatn cvna Mo
V Zaltioní Amarleki ycbá4 atál burn4
pity od ajYÍtilitatiá]l!ob aplaoTaU-14 ZiUdob
14 dn4 vyjde a4lt o 44 ttriiaáoh do roka vy)da
M aait4 1SM atraa obyfajaibo Ik4ao knlba
váha formáta a pMplatna aa rok tto)I (
II 00
— Cyklon v St Ixjjísu ta 25
centů Ctěte ohlášku ca jiném
místé